Model korpusk-bohra->elektr krąży wokół jądra

advertisement
Model korpusk-bohra->elektr krąży wokół jądra(naładowany punkt materialny)
przyciągany do jądra siłami elektrost. Elektr. Mogą poruszać się wokół jądra tylko
po określonych orbitach, może przebywac tylko w pewnych określonych stanach o
określonej energii, w tym stanie elektron nie traci energii. Elektr, krążący po
orbicie Bohra nie opuszcza określonej przestrzeni kulistej.
Model falowy de-broglie’a-elektron jako krążąca po orbicie cząstka elementarna i
jako fala elektromagnetyczna. Dualizm korpuskularno-falowy-ruch cząstki
poruszającej się z dużą prędk. Można przedst. W postaci rozchodzącej się fali
Zasada nieoznaczoności heisenberga-nie można określić jednoczesnie położenia i
prędkości elektronu w atomie
Struktura elektronowa(zas pauliego) –liczby kwantowe (n l m s)/ liczby
elektronow na powłokach (k-2 s2, L-8 s2p6, M-18 s2p6d10)
Związek chemiczny a mieszanina – 1)Subst złożona z 2lub większej liczby
atomów różnych pierw chem, powiązanych ze sobą w charakterystyczny sposób.
Stosunek masowy pierw w związku chem jest określony i stały, ma właściwości
odmienne od właśc.. subst z których powstał, składników związku nie można
rozdzielić metodami fizycznymi. 2) mieszanina-utworzona z pierw, związków, lub
pierw i związków, może być rozdzielana na składniki metodami fizycznymi.
Stosunek mas może być dowolny, składniki zachowują swoje właściwości
chemiczne, charakteryzuje się zmiennością składu.
Prawo zachowania materii–w ukł.Zamkniętych tzn bez możliwości wymiany
masy lub energii z otoczeniem, suma masy i energii jest wielkością stałą (masa
może przechodzić częściowo lub całkowicie w energie i na odwrót)/∑(m+E)=const
Prawo zachowania masy (materii) =>∑m=const / ∑(m=E/c2)= const
Prawo Zach masy-atomy łącząc się ze sobą zachowują niezmienioną masę. W ukł
zamkniętym ogólna masa produktów powstających w dowolnej reakcji chem jest
równa masie substratów wziętych do reakcji
Prawo stałości składu (stałych stosunków masowych)-stosunek mas pierw
wchodzących w skład związku jest zawsze stały i charakteryst dla tego związku i
nie zależy od sposobu powstawania tego związku. Założenia-atomy poszczeg pierw
mają jednakowe masy, na daną liczbę atomów danego pierw przypada w
określonej subst stała liczba atomów 2pierw
Prawo boyle’a jeżeli ustalimy temp T1=T2, to iloczyn ciśnienia i objętości gazu
doskonałego będzi zachowywać stałą wartość
Prawo Gay-lussaca – przemiana izobaryczna- jeśli ustalimy ciśnienie p1=p2 to obj
gazu dosk będzie się zmieniać wprost proporcjonalnie do jego temp bezwzględnej
Prawo Charlesa- przemiana izochoryczna – przy stałej obj V1=V2 ciśnienie gazu
jest wprost proporc do temp bezwzględnej
Prawo wielokrotnych stosunków wagowych-gdy2pierw tworzą ze sobą wiecej
niż 1związek, to ilości wagowe 1pierw przypadające na tę samą ilość wagową
2pierw można wyrazić przy pomocy stosunku liczb całkowitych (Dalton)
Prawo prostych stosunków objętościowych w reakcjach między gazami-obj
reagujących ze sobą gazów i obj gazowych produktów reakcji, odmierzone w tych
samych warunkach ciśnienia i temp, pozostają do siebie w stosunku niewielkich
liczb całkowitych’
Prawo rozcieńczeń Ostwalda-przybliżona zależność pomiędzy stopniem
dysocjacji słabego elektrolitu od jego stężenia
Prawo Avogadra-jednakowe objętości różnych gazów, w tych samych warunkach
ciśnienia i temp zawierają jednakową liczbę cząsteczek-założenia-gazy są złożone
z cząsteczek o określonej i stałej liczbie atomów.
Objętość molowa dowolnej subst to stosunek masy molowej tej subst do jej
gęstości w danej temp Vmol=M/d
Liczby kwantowe-Właściwości poszczególnych elektronów-poziom energet,
kształt orbitali, zachowanie w polu magnet, kierunek obrotu elektronu względem
osi określa zespół 4liczb kwantowych :główna liczba kwantowa(określa ogólny
stan energet elektronu w atomie), poboczna(precyzuje stan energetyczny elektronu
na danym poziomie energetycznym), magnetyczna(określa niewielkie zmiany
energet między elektronami o tych samych wartościach liczb kwantowych n i l oraz
wzajemne ustawienie się orbitali w przestrzeni pod wpływem pola magnet),
magnetyczna spinowa(charakteryzuje różnice w stanach energet elektronu
związane z kierunkiem obrotu elektronu dookoła osi)
Zakaz Pauliego-w atomie nie mogą znaleźć się 2elektrony o wszystkich
identycznych liczbach kwantowych
Prawo okresowości pierw-własności chem i fiz pierw ułożonych w szereg wg
wzrastającej liczby atomowej powtarzaja się okresowo
Wiązania chemiczne- kowalencyjne(atomowe-całkowicie
niespolaryzowane,wydzielone elektrony znajdują siędokladnie w połowie
odległości między nimi, a wiązania atomowe które łączą atomy różnych pierw są
zawsze spolaryzowane, atomowe spolaryzowane-atomy osiągają konfigurację gazu
szlachetnego zmieniająć liczbę elektronów na orbicie walencyjnej, wspólna para
elektronowa należy jednoczesnie do 2atomów, ale o różnym stopniu,zależnym od
elektroujemności, koordynacyjne-wiążąca para elektronowa pochodzi od
1zAtomów- donora, a 2atom, zwany akceptorem, uzupełnia tą parą swoją powłokę
elektronową do konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego)-wiązanie powstałe w
wyniku uwspólnienie pary elektronów liczba par wynika z reguły oktetu. Wspólna
para elektron należy jednocześnie do obu atomów, jonowe-wiązanie powstałe w
wyniku przeniesienia elektronów z jednego atomu do drugiego i wzajemnego
przyciągania powstałych jonów. Różnoimienne jony są ze sobą związane zwykłym
oddziaływaniem elektrostatycznym, wiązania jonowe powst między atomami o
b.dużej różnicy elektroujemnośći, cząsteczki związków mających wiązania jonowe
są zdolne do dysocjacji elektrolitycznej, stopy i roztwory związków przewodzą
prąd, metaliczne-dodatnie jony są otoczone „morzem”elektronów a elektrony
walencyjne są uwspólnione, najeżą do wszystkich jonów metalu.Metale mają
strukturę krystaliczną, każdy atom metalu ma dosyć luźno z rdzeniem atomowym
związane elektrony walencyjne, elektr walencyjne przestają należeć do
poszczególnych atomów i stają sięelektronami swobodnymi, stanowiącymi
wspólną własność wszystkich atomów, sieć krystaliczna złożona z kationów metalu
i gaz elektronowy oddziaływają na siebie stanowiąc istotę wiązania metalicznego.
Oddziaływania między cząsteczkami/atomami- wiązanie
międzycząsteczkowe(van der Waalsa)-oddziaływanie między obojętnymi
cząsteczkami powodowane oddziaływaniem na siebie dipoli trwałych,
indukowanych, lub elektronów w ruchu(siły dyspersyjne-polegają na przyciąganiu
się falujących dipoli)_, wodorowe-jedna cząsteczka jest dawcą a 2 akceptorem
protonu,dotyczy silnie elektroujemnych pierwiastków B,N,O które dysponują
wolną parą elektronową, ogniwem łączącym 2cząst jest jon wodorowy, inne np.
klatratowi
Skala pH-i kwasy i zasady wpływają na stężenie jonów wodorowych, kwasy
zwiększają stężenie gdy zasady je obniżają, kwasowość i zasadowość substancji
może być mierzona przez stężenie obecnych w roztworze jonów wodorowych pH=
-log [H+] 0-6kwasowe 7obojętne 8-14zasadowe. 0-kwas solny 2,5 coca-cola- 6,5
mleko 7 czysta woda 8 woda morska 14 roztwór NaOH
Teorie kwasów i zasad : 1 Arrheniusa kwasem jest subst której cząsteczki
odłączają protony a zasadą subst której cząsteczki odłączają jony wodorotlenowe.
Wady-rozpuszcalnik nie odgrywa żadnej roli, wszystkie sole powinny tworzyć
roztwory, które nie są ani kwasowe ani zasadowe 2 Bronsteda-Lowry’ego – kwas
jest zdolny odłączyć(oddać) proton, zasada jest zdolna przyłączyć (pobrać) proton,
istnieje zawsze para kwas-zasada. Reakcja kwas-zasada polega na przeniesieniu
protonu z cząst kwasu do cząst zasady 3 Lewisa –kwas to związek który jes
akceptorem w warunkach danej reakcji parę elektronową, zasada jest donorem pary
elektronowej. Większość reakcji jako kwasowo-zasadowe. W tej teorii nie istnieje
skala mocy kwasów i zasad-moc ta zależy od konkretnej reakcji i jest określona
wartością stałej równowagi 4 Rozpuszczalnikowa- nawet niewielka dysocjacja
rozpuszczalnika może wpłynąć na zachowanie sięrozpuszczonych w nim subst,
kwasem jest subst która po rozpuszczeniu wytwarza kation charakterystyczny dla
rozpuszczalnika, zasady-wytwarzają charakterystyczny anion 5 Usanowicza –
kwasem jest każda subst zdolna do odszczepiania zasady i utworzenia soli, zasadą
jest każdy donor anionów lub elektronów, akceptor kationów oraz każda subst
zdolna do zobojętnienia kwasu i utworzenia soli.
Elektroujemność-wielkość wprowadzona przez Paulinga dla scharakteryzowania
zdolności atomu wchodzącego w skład cząsteczki do przyciągania ku sobie
elektronów. Stanowi funkcję energii jonizacji(niezbędna do usunięcia elektronu) i
powinowactwa elektronowego (efekt energetyczny związany z przyłączeniem
elektronów do atomu i utworzenia anionów) Etlenu=3,5 Ewodoru=2,1 Δ=1,4
H-O wiązanie atomowe ~40%charakt. jonowy
Hydroliza soli-nazywamy reakcję jonów z cząsteczkami wody w wyniku której
następuje rozkład cząst wody z uwolnieniem jonu wodorowego lub
hydroxylowego, następuje zakwaszenie lub alkalizacja roztworu wodnego. Sole
mocnych kwasów i zasad nie ulegają hydrolizie. Gdy 1z elementów składowych
soli należy do elektrolitów słabych to taka sól będzie ulegać hydrolizie, a tym
samym będzie zmieniać pH roztworu. Reakcja hydrolizy kaionów jest wynikiem
silnego oddziaływania wolnych par elektronowych cząsteczki wody z dodatnio
naładowanym kationem
Hydroliza soli słabych kwasów i mocnych zasad-stała hydrolizy soli słabego kwasu
i mocnej zas jest ilorazem iloczynu jonowego wody i stałej dysocjacji słabego
kwasu, który powst w wyniku hydrolizy
Hydroliza soli słabych kwasów i słabych zasad- odczyn roztworu zależy od
wielkości odpowiednich stałych dysocjacji kwasu i zasady
Podział koloidów-W zależności od jednorodności wymiarów fazy rozproszonejmonodyspersyjne- koloidy w których cząstki fazy rozproszonej mają jednakową
wielkość, polidyspersyjne- cząstki fazy rozproszonej mają różne wymiary
W zależności od sposobu dyspergowania- asonacyjne- układy w których subst
rozproszona samorzutnie przechodzi w stan koloidalny , dyspersyjne- układy w
których subst rozproszoną otrzymuje się przez wymuszone rozdrobnienie
W zależności od powinowactwa do rozpuszczalnika- liofilowe, mające duże
powinowactwo do rozpuszczalnika, dzięki czemu cząstki koloidalne otaczają się
cząstkami rozpuszczalnika, liofobowe- posiadające małe powinowactwo do
rozpuszczalnika i na swojej powierzchni gromadzące ładunek elektryczny
Metody otrzymywania układów koloidalnych- dyspersyjne-rozdrobnienie
mechaniczne, elektryczne, polimeryzacja, zmniejszenie rozpuszczalności, redukcja,
utlenianie, wymiana
Metody oczyszczania- dializa, filtracja, wymiana jonowa
Trwałość roztworów koloidalnych warunkują – ładunek na pow cząstki
koloidalnej, solwatacja
Elektrolity- subst które rozpuszczając się w wodzie lub innych rozpuszcz.
Rozpadają się na jony dodatnie i ujemne, czyli ulegają dysocjacji elektrolitycznej.
Kwasy HCL= H+ + Cl- zas NaOH= Na+ + OH- najczęściej spotykanym
rozpuszczalnikiem jest woda, inne : ciecze niewodne –ciekły amoniak bezwodny
kwas siarkowy lub octowy. Elektrolity które ulegają całkowitej lub niemal
całkowitej dysocjacji nazywamy mocnymi, a te które w małej części uległy
dysocjacji – elektrolity słabe
Dysocjacja elektrolityczna-zdolność subst do dysocjacji zależy od jej polarności
oraz polarności rozpuszczalnika, im silniej jest spolaryzowana cząsteczka tym
łatwiej ulega rozpadowi na jony w rozpuszczalniku polarnym, chlorowodór w
wodzie rozpada się na jony praktycznie całkowicie.. Stopień dysocjacji-stosunek
liczby cząst subst które rozpadły się na jony do całkowitej rozpuszcz. Liczby cząst.
Właściwości roztworów elektrolitów-Obecność jonów, cząstek naładowanych
elektrycznie sprawa ze elektrolity przewodzą prąd, wykazują obniżenie prężności
pary, podwyższenie temp wrzenia oraz obniżenie temp krzepnięcia.Każdy rodzaj
jonów obecnych w roztworze wykazuje swoje charakterystyczne reakcje,
niezależnie od tego jakie jony przeciwnego znaku znajdują sięw roztworze.
Tlenki- Na2O, MgO, Al2O3, SiO2,P4O10, SO3, - uwzględniając tylko tlenki o
najwyższych osiągalnych stopniach utlenienia pierwiastka łączącego się z tlenem,
uzyskujemy następujący szerego tlenków w którym stopień utlenienie zgadza się z
numerem porządkowym grupy ukł okresowego. Tlenki sodu i magnezu są
związkami jonowymi. Tlenek glinu- jeszcze przeważa jonowy charakter związku,
wiązanie Si-O silnie spolaryzowane wiązaniem kowalencyjnym, polaryzacja
wiązań dalszych jest coraz słabsza. 3początkowe –wysokie temp topnienia, reszta
ma obniżoną temp topnienia
Download