NASZA PLANETA, NASZE MIEJSCE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

advertisement
NASZA PLANETA, NASZE MIEJSCE, NASZA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ...
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku więźniowie z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu
włączyli się w obchody Światowego Dnia Ziemi.
„Musimy nauczy? si? dba? o ?rodowisko w którym mamy ?y?. Chodzi o to czy nauczymy si? tego na
czas” - David Gates
Dzie? Ziemi znany te? jako ?wiatowy Dzie? Ziemi lub Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi to akcje
prowadzone corocznie wiosn?, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w
spo?ecze?stwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chc? u?wiadomi?, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.
Obchody ?wiatowego Dnia Ziemi w 2015 roku s? po?wi?cone promocji odnawialnych ?róde? energii i
efektywno?ci energetycznej. Has?o tegorocznych obchodów brzmi "Z energi? zmie?my ?ród?a".
Zmiany klimatu dotykaj? wszystkie regiony w Europie, powoduj?c szereg niepo??danych skutków dla
spo?ecze?stwa i ?rodowiska. Na ca?ym ?wiecie zmiany te s? faktem, a stopie? oraz ich szybko??
staj? si? coraz bardziej widoczne. Kluczowym czynnikiem powoduj?cym tezmiany jest rosn?ca
aktywno?? cz?owieka. Dzie? Ziemi jest doskona?? okazj? do organizowania akcji maj?cych
u?wiadomi? ca?emu spo?ecze?stwu, ?e nale?y dba? o ?rodowisko naturalne. W tych dniach
ekolodzy oraz organizacje zajmuj?ce si? odzyskiem surowców promowa?y postawy proekologiczne,
w tym przede wszystkim segregacj? ?mieci.
Podobnie jak w latach ubieg?ych, tak i w tym roku wi??niowie z Oddzia?u Zewn?trznego Zak?adu
Karnego w Zamo?ciu w??czyli si? w obchody ?wiatowego Dnia Ziemi. Pod okiem wychowawców
przygotowali szereg audycji o tematyce ekologiczno-przyrodniczej, które zosta?y rozpropagowane
drog? radiow?z?a. Ch?tni skazani mieli tak?e mo?liwo?? wykaza? si? swoj? wiedz? w
zorganizowanym konkursie o tematyce ekologiczno-przyrodniczej. Osoby, które uzyska?y najwi?cej
punktów zosta?y nagrodzone ksi??kami. Ka?dy, kto chcia? pog??bi? swoj? wiedz? na temat
?wiatowego Dnia Ziemi, zachowa? proekologicznych, czy te? roli cz?owieka w ochronie ?rodowiska,
móg? to zrobi? zapoznaj?c si? z tre?ci? gazetek ?ciennych, przygotowanych w ka?dym z oddzia?ów
mieszkalnych, czy te? bior?c udzia? w wyk?adzie prowadzonym przez przedstawicieli Biura Ochrony
?rodowiska i Zieleni Miejskiej Urz?du Miasta w Zamo?ciu. Ponadto za po?rednictwem radiow?z?a
wyemitowane zosta?y audycje w?asne pt. „Na stra?y przyrody”, „Ptaki polskich lasów”, "Efekt
cieplarniany".
Dope?nieniem ww. dzia?a? by? czynny udzia? oko?o 50 wi??niów w akcji Sprz?tanie ?wiata
zorganizowanej pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia z siedzib? w Warszawie, w porozumieniu z
Biurem Ochrony ?rodowiska i Zieleni Miejskiej Urz?du Miasta w Zamo?ciu, w trakcie której, w dniu 24
kwietnia 2015 r., osadzeni sprz?tali tereny zielone przyleg?e do zamojskiego zalewu. W efekcie
zebrano kilkadziesi?t worków ?mieci.
Kolejn? p?aszczyzn? promowania ekologii w tutejszym wi?zieniu jest udzia? skazanych w programie
readaptacji spo?ecznej pt. "Ekologia wokó? Nas” realizowanym od roku 2011 wspólnie z Zespo?em
Parków Krajobrazowych. W ramach programuw dniu 24 kwietnia 2015 r. grupa wi??niów
rozmieszcza?a na terenie miasta Zamo?cia budki l?gowe dla ptaków.
Warto podkre?li?, ?e dla skazanych odbywaj?cych kar? w Oddziale Zewn?trznym Zak?adu Karnego
w Zamo?ciu, Dzie? Ziemi, nie jest jedyn? okazj? do troszczenia si? o ?rodowisko naturalne i
kszta?towania postaw ekologicznych. W?ród osadzonych przez ca?y rok prowadzona jest zbiórka
surowców wtórnych: makulatury, plastikowych zakr?tek oraz zu?ytych baterii. Mamy nadziej?, ?e
uczenie konkretnych zachowa? proekologicznych oraz samoistnie i nieinwazyjnie tocz?cy si? proces
na?ladownictwa i modelowania w?ród skazanych sprawi, ?e nasi wi??niowie opuszcza? b?d?
jednostk? z nowymi, zdrowszymi nawykami oraz wi?ksz? wra?liwo?ci? i otwarto?ci? na natur?.
Joachim Tkaczyk
Dbam o ?rodowisko, bo…
D-drugiego ju? NIE b?dzie
B-brudem si? brzydz?
A-atrybutem moim jest czysto??
M-mam przydomek EKOLOG
O-oddycha? chc? powietrzem, a nie tablic? Mendelejewa
?-?mieci nale?? do kosza- to moje motto
R-razem WYCZY?CIMY ?wiat
O-odzyska? chc? naturalne ?rodowisko sprzed 100 lat
D-daje przyk?ad moim dzieciom
O-odpoczywa? chc? w naturalnym, czystym ?RODOWISKU
W-wszyscy zas?ugujemy na czyste ?RODOWISKO
I-interesuj? si? przyrod?, chc? za kilkadziesi?t lat ogl?da? ?ywe zwierz?ta, a nie skamienia?o?ci.
S-spe?niam swój obowi?zek
K-ka?dy powinien TAK post?pi?
O-oddam wszystko, aby ZDROWE by?o NASZE ?RODOWISKO...
(zacz?rpniete z www.ekologia.pl)
Autor/Zdj?cia: ppor. Jaros?aw Ma?ecki
Tekst: szer. Ewa Wlaz?o, ppor. Jaros?aw Ma?ecki
Download