Odpowiedzialność cywilna lekarzy oraz zakładów

advertisement
Odpowiedzialność cywilna zakładów
opieki zdrowotnej na tle planowanej
komercjalizacji
Dr Małgorzata Serwach
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny
Małgorzata Serwach
Odpowiedzialność zakładów opieki zdrowotnej – zasady
ogólne
• odpowiedzialność cywilna, która ma stricte majątkowy charakter;
stąd powstaje pytanie: kto ponosi odpowiedzialność w zakresie tzw.
„starych szkód”, które wystąpiły jeszcze przed przekształceniem
zakładu opieki zdrowotnej, a zostały zgłoszone po komercjalizacji
czy też prywatyzacji danej placówki
• podstawowe
znaczenie
ma
określenie
zakresu
tej
odpowiedzialności: przedmiotowego, podmiotowego, czasowego
• na zakres odpowiedzialności placówek medycznych istotny wpływ
wywierają: najnowsze zmiany ustawowe (przedłużenie terminu
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych – art. 442¹ k.c.;
wprowadzenie kolejnego roszczenia: zadośćuczynienia dla
najbliższych członków rodziny zmarłego – art. 444 § 4 k.c.),
najnowsze tendencje w orzecznictwie sądów polskich, świadomość
potencjalnych poszkodowanych, którzy zgłaszają coraz wyższe
roszczenia odszkodowawcze
Małgorzata Serwach
Podmiotowy zakres odpowiedzialności – określenie
odpowiedzialnego podmiotu
• zakład opieki zdrowotnej lub inna placówka medyczna:
odpowiedzialność za winę lekarza lub szeroko rozumianego
personelu
medycznego
(pielęgniarkę,
położną,
technika
medycznego, sanitariusza, laboranta), odpowiedzialność za winę
organizacyjną, odpowiedzialność za zakażenia szpitalne, za
„niezapewnienie bezpieczeństwa pobytu”, odmowa wykonania
zabiegu lub innego świadczenia medycznego
• lekarz, pielęgniarka, położna, członek personelu medycznego,
personelu
pomocniczego:
odpowiedzialność
cywilna
a
odpowiedzialność pracownicza, odpowiedzialność osoby kierującej
określonym zespołem np. na bloku operacyjnym, tzw. klauzula
sumienia
• prawa i obowiązki wszystkich podmiotów uczestniczących w
procesie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (lekarza,
pielęgniarki, zakładu opieki zdrowotnej), w szczególności
respektowanie praw pacjenta i odpowiedzialność za ich naruszenie
Małgorzata Serwach
Podmiotowy zakres odpowiedzialności – określenie
potencjalnego poszkodowanego
• szkoda może być wyrządzona zarówno pacjentowi (bezpośrednio
poszkodowany), jak i innym osobom w przypadku jego śmierci
(pośrednio poszkodowany)
• szkoda może być ponadto wyrządzona dziecku poczętemu, lecz
nienarodzonemu. Potwierdza to art. 446¹ k.c. – nasciturus może
żądać naprawienia szkód, jakich doznał przed urodzeniem
• problematyka szkody za tzw. „złe urodzenie” (uchwała SN z 22. 02.
2006 r., III CZP 8/06), gdy źródłem powstania szkody jest fakt
urodzenia dziecka niepełnosprawnego lub dziecka pochodzącego z
przestępstwa (tzw. wrongful concepction, wrongful birth). Prawo
kobiety do swobodnego kształtowania swojego życia osobistego, w
tym planowania rodziny (wyrok S.A. w Białymstoku z 5.11.2004 r., I
ACa 550/04). Dodatkowo kwestia naruszenia praw pacjenta uniemożliwienie przeprowadzenia określonych badań
• szkoda może być ponadto wyrządzona własnym pracownikom
Małgorzata Serwach
Przedmiotowy zakres odpowiedzialności
• odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej za własne uchybienia
nazywane „winą organizacyjną”
• odpowiedzialność za zakażenia szpitalne
• odpowiedzialność za winę lekarza lub innego członka szeroko
rozumianego personelu medycznego
• odpowiedzialność z tytułu tzw. winy anonimowej
• odpowiedzialność za świadczenia zdrowotne zamówione przez
organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego lub
publiczne z.o.z. (obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC za
szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych)
Małgorzata Serwach
I. Zakład opieki zdrowotnej może ponosić odpowiedzialność za
tzw. winę organizacyjną.
Zakład opieki zdrowotnej odpowiada zatem za:
• niezapewnienie bezpieczeństwa pobytu w szpitalu (wyrok S.A. w
Katowicach z 20. 10. 2006 r., I ACa 966/06) – zadośćuczynienie
wysokości 80 tyś zł. za zakażenie gronkowcem złocistym
• nieuzasadnioną odmowę przyjęcia pacjenta do szpitala wyrok SN z
11. 12. 2002 r., I CKN 1386/00) – zadość. 20 tyś zł.
• braku w szpitalu odpowiedniej liczby doświadczonych lekarzy i
specjalistów (wyrok SA w Poznaniu z 28.11. 2003 r., III APo 3/03)
• zatrudnienie niefachowych lekarzy lub powierzenie zabiegu mało
doświadczonemu lekarzowi bez odpowiedniego nadzoru
• zaniedbania w zakresie organizacji bezpieczeństwa, higieny i opieki
nad chorym podczas jego pobytu w zakładzie leczniczym - podanie
przeterminowanej szczepionki w ramach obowiązkowych szczepień
(wyrok SN z 21. 05. 2003 r., IV CKN 378/01) – 80 tyś zł.
Małgorzata Serwach
Odpowiedzialność za „winę organizacyjną” może ponadto
polegać na:
• zwłoce w udzieleniu pomocy lekarskiej (np. na skutek złej
organizacji szpitala pacjent zbyt długo przebywał na izbie przyjęć) nieprzytomna pacjentka po zatruciu środkami farmakologicznymi
pozostawiona bez opieki wyskoczyła przez okno (wyrok SN z
19.11.1969 r., II CR 294/69)
• ograniczeniu
technicznych
lekarzy
w
wyborze
środków
lekarskich
lub
• możliwości powstania szkody wynikłej z konieczności posługiwania
się wadliwymi przyrządami lub urządzeniami - – poparzenie nożem
elektrycznym (wyrok SN z 11.05.1983 r., IV CR 118/83); poparzenie
noworodka wodą przeciekającą z termoforu, do szkody doszło
wskutek pęknięcia uszczelki (wyrok SN 22.08.1980 r., IV CR
299/80);
poparzenie
pacjentki
termoforem,
konieczność
przeprowadzenia dodatkowego leczenia także w wyroku SA w
Lublinie z 4.04.2002 r., I C 656/99.
Małgorzata Serwach
Odpowiedzialność za „winę organizacyjną” może ponadto
polegać na:
• złych warunkach technicznych i sanitarnych szpitala, wadliwym
rozmieszczeniu chorych, dokonywaniu opatrunków niezgodnie z
zasadami aseptyki (zanieczyszczenie rany pooperacyjnej, na skutek
tego zaniedbania powstała zgorzel gazowa, dokonywanie
opatrunków na sali operacyjnej zamiast na sali zabiegowej w
sąsiedztwie chorego z powikłaniami ropnymi, wyrok SN z
14.12.1973 r., II CR 692/73)
• wadliwej organizacji przechowywania leków i środków toksycznych
silnie trujących (na oddziale położniczo – ginekologicznym
przechowywano w szafce aptecznej obok leków azotyn sodu,
środek silnie trujący podawany jako środek dezynfekujący, śmierć
pacjentek na skutek błędnego ich podania przez pielęgniarkę –
wyrok SN z 27. 10. 1983 r., II KR 219/83)
• brak koordynacji oraz wymiany informacji dotyczącej pacjentów
pomiędzy personelem tego samego zakładu opieki zdrowotnej na
skutek czego konkretny podmiot doznał on szkody
Małgorzata Serwach
II. Odpowiedzialność za tzw. zakażenia szpitalne
– w niektórych przypadkach nie sposób wykazać, czy za powstałą
szkodę odpowiada dany zakład opieki zdrowotnej, czy też
zaistniały dodatkowe elementy, których wpływu na powstanie lub
zwiększenie rozmiarów szkody nie można precyzyjnie określić.
Tego rodzaju wątpliwości powstają przede wszystkim przy tzw.
zakażeniach szpitalnych. Wówczas wystarczy wykazanie
dostatecznej
dozy
prawdopodobieństwa
związku
przyczynowego między określonymi działaniami szpitala a
zakażeniem Nie można bowiem stawiać przed pacjentem
nierealnego wymagania ścisłego wykazania momentu i drogi
przedostania się infekcji do organizmu (wyrok SN z 13 czerwca
2000 r., LEX nr 52689, zakażenie wirusem HBS i HIV).
– wystarczy dostateczna doza prawdopodobieństwa (wyrok S.A. w
Poznaniu z 22.09.2005 r., niepubl.) – zakażenie wirusem HBV
– dowód prima facie, który pozwala na wykazaniu niedbalstwa
zobowiązanego podmiotu na podstawie okoliczności
konkretnego przypadku (brak należytego reżimu sanitarnego).
Małgorzata Serwach
III. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zatrudniony
personel medyczny:
• odpowiedzialność za błąd medyczny lub inaczej błąd sztuki
lekarskiej, błąd terapeutyczny (w leczeniu), diagnostyczny
(rozpoznania), błąd rokowania (prognozy)
• szkoda może być wynikiem wadliwego leczenia lub leczenia
zgodnego z zasadami sztuki, lecz przeprowadzonego bez zgody
pacjenta lub z przekroczeniem jej zakresu (wyrok SN z 14.10.2005)
• zabieg medyczny dokonany bez zgody pacjenta jest czynnością
bezprawną nawet wówczas, gdy wykonany jest zgodnie z zasadami
wiedzy (wyrok S.A. w Warszawie z 31. 03. 2006 r., I ACa 973/05).
• powstaje pytanie, czy pacjent może wyrazić z góry sprzeciw na
dokonanie określonego zabiegu. Zob. w tym względzie wyrok SN z
27.10.2005 r., III CK 155/05 (sprzeciw świadka Jehowy na
przetoczenie krwi, niezależnie od konieczności ratowania życia).
Oświadczenie musi być wyraźne, jednoznaczne, nie budzące
żadnych wątpliwości oraz posiadać przewidzianą przez prawo
formę, wówczas jest dla lekarza wiążące
Małgorzata Serwach
Przedmiotowy zakres odpowiedzialności – odpowiedzialność za
szkodę wyrządzoną przez zatrudniony personel medyczny:
• szkoda może polegać również na naruszeniu innych praw pacjenta,
np. prawa do intymności i poszanowania godności podczas
udzielania świadczeń zdrowotnych (wyrok SA w Warszawie z 29.
08. 2006 r., I ACa 310/06). W wielu przypadkach można nawet
mówić o odmowie udzielenia pomocy (art. 30 ust.lek)
• stosowanie zarzuconych lub niesprawdzonych metod leczenia
(wyrok SO w Radomiu z 15.07.2003 r., I C 955/98)
• wadliwość w identyfikacji pacjenta i dokonanie zabiegu na innym
chorym lub omyłkowe dokonanie innego zabiegu, w tym zbędnego
(wyrok SN z 10.03.2006 r., IV CSK 80/05) – błędna diagnoza,
niepotrzebna chemioterapia; pomyłka personelu, zamiana zdjęcia
rtg, leczenia na gruźlicę zdrowej osoby (wyrok SN z 4.07.1969 r., I
PR178/69)
• pozostawienie ciał obcych w ciele pacjenta (wyrok SA w Lublinie z
16.12.2003 r, I ACa 573/03)
Małgorzata Serwach
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez
zatrudniony personel medyczny:
• odmowa udzielenia pomocy, zwłoka lub zaniechanie w dokonaniu
określonego świadczenia zdrowotnego
• szkodę pacjenta stanowi nie tylko pogorszenie jego stanu zdrowia,
lecz również utrzymanie się rozstroju się zdrowia, jeśli w wyniku
zabiegu mógł być wyeliminowany (wyrok SN z 11. 12.2002 r.)
• niezachowanie tajemnicy związanej z pacjentem, naruszenie innych
praw pacjenta
• przerwanie ciąży lub jej odmowa w przypadkach dopuszczalnej
aborcji
• szkoda wyrządzona dziecku poczętemu, lecz nienarodzonemu
(wadliwa aborcja, badania prenatalne, odmowa dokonania zabiegu
– odpowiedzialność za złe urodzenie)
Małgorzata Serwach
Wina podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
Niedbalstwo - niedołożenie należytej staranności
• Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ponosi
odpowiedzialność za dołożenie należytej staranności, a nie za
osiągnięcie rezultatu.
• Wzorzec „dobrego lekarza” zależy od tego czy chodzi o lekarza
ogólnego, czy o specjalistę, czy lekarza dobrze wyposażonej,
nowoczesnej kliniki, czy też małego prowincjonalnego szpitala.
Pewne minimum wiedzy i staranności lekarza istnieje jednak
zawsze bez względu na miejsce wykonywania zawodu
• od w/w podmiotów wymaga się staranności wyższej niż przeciętna z
uwagi na przedmiot zabiegu, którym jest człowiek, a skutki błędu
mogą być nieodwracalne (wyroku SA w Krakowie z 9 marca 2001,
niepubl, wyrok SN z 22.06.2005 r., III CK 392/04, uszkodzenia
rdzenia kręgowego w czasie operacji prostowania kręgosłupa – 300
tyś zł.).
• wzorzec jest również zależny od stanu wiedzy, jest on zatem
zmienny wraz z postępem medycyny.
Małgorzata Serwach
Wina lekarza w orzecznictwie sądów polskich –
zagadnienia wybrane
• polegająca na nieprawidłowym sposobie leczenia, rozmijającym się
ze wskazaniami wiedzy i sztuki lekarskiej, przy pominięciu innych
metod leczenia oraz zwłoka w zasięgnięciu opinii specjalisty (wyrok
SO w Radomiu z 15.07.2003 r., I C 955/98)
• zaniedbanie polegające na pozostawieniu po operacji w zaszytej
ranie ciała obcego, szpital ponosi odpowiedzialność także za
przeprowadzenie kolejnej operacji i przedłużenie procesu leczenia
(wyrok SA w Lublinie z 16.12.2003 r,I ACa 573/03)
• błąd w diagnozie, który jednak nie miał żadnego wpływu na obecny
stan zdrowia pacjenta nie uzasadnia jednak jego odpowiedzialności
(wyrok SN z 19.07.2000 r., II CKN 277/00)
• lekarz ponosi odpowiedzialność za zaniechanie dodatkowych
badań stanowiących podstawę błędnej diagnozy lekarskiej (wyrok
SN z 20. 05. 2005 r., III CK 595/04)
Małgorzata Serwach
IV. Wina anonimowa
Jeżeli nie można ustalić, który z lekarzy lub z członków
personelu medycznego dopuścił się winy, a dowiedzione zostanie,
że popełniono zaniedbanie na skutek czego pacjent doznał szkody,
wówczas mamy do czynienia z tzw. winą anonimową lub inaczej
winą bezimienną niezidentyfikowanego członka zespołu, za którą
odpowiada zakład leczniczy.
• odpowiedzialność szpitala za śmierć noworodka na skutek obrażeń
powstałych w czasie jego pielęgnacji przez pracownika szpitala,
którego tożsamości nie udało się ustalić (wyrok SN z 21.11.1994 r.,
II CR 638/74)
• analogicznie odpowiedzialność z tytułu winy anonimowej w razie
wyrządzenia szkody na skutek oparzenia oczu pacjentki azotanem
srebra o zbyt dużym stężeniu (wyrok SN z 17.041974 r., II CR
133/74)
Małgorzata Serwach
V. Odpowiedzialność wobec „własnego” personelu
medycznego
• zakład opieki zdrowotnej odpowiada zarówno wobec podmiotów,
którym udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej, jak i wobec
własnych pracowników
• zakład opieki zdrowotnej jako pracodawca ma obowiązek
zastosowania wszelkich dostępnych środków organizacyjnych i
technicznych w celu ochrony zdrowia pracowników (personelu
medycznego) przed zakażeniem wirusową chorobą zakaźną (wyrok
SN z 11. 05. 2005 r., III CK 652/04)
• dodatkowo trzeba pamiętać o możliwości wystąpienia wypadków
przy pracy oraz odpowiedzialności z tytułu chorób zawodowych
• zakład opieki zdrowotnej odpowiada „za pracowników” (art. 120 k.p.,
art. 430 k.c.) i „wobec pracowników” (art. 415 k.c.)
Małgorzata Serwach
Przedawnienie roszczeń - odpowiedzialność deliktowa
Zgodnie z treścią art. 442¹ § 2 k.c., jeżeli szkoda wynikła ze
zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega
przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia
przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany
dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej
naprawienia.
W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie
może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia,
w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie
obowiązanej do jej naprawienia (§ 3).
Termin ten może jednak ulec wydłużeniu ze względu na
postanowienia § 4 proponowanego przepisu. Z jego brzmienia
wynika, że przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o
naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej
niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.
§ 1 – roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej
czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat 3
od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i
osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie
może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło
zdarzenie wywołujące szkodę.
Małgorzata Serwach
Określenie terminu przedawnienia z deliktu w orzecznictwie
sądów polskich
1)
Wyrok S.A. w Szczecinie z 4.10.2006 r., trzyletni bieg
przedawnienia wymaga spełnienia obu przesłanek łącznie –
poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej
do jej naprawienia
2)
Wyrok S.A. w Poznaniu z 21.03.2006 r., moment „dowiedzenia się
o szkodzie” ma miejsce wtedy, gdy poszkodowany zdaje sobie
sprawę z ujemnych następstw zdarzenia wskazujących na fakt
powstania szkody, czyli gdy ma świadomość doznanej szkody, a
nie jej zakresu
3)
Wyrok SN z 17.05.2006 r., rozpoczęcie biegu przedawnienia jest
zależne od świadomości uprawnionego co do przysługującego
mu roszczenia. Termin ten zaczyna biec nie od chwili, gdy powziął
jakąkolwiek wiadomość, ale dopiero od momentu otrzymania
takich informacji, które pozwalają, z dostateczną dozą
prawdopodobieństwa,
przypisać
sprawstwo
konkretnemu
podmiotowi.
Małgorzata Serwach
Odpowiedzialność cywilna po likwidacji zakładu opieki zdrowotnej
- przekształcenie przez likwidację
• rozpoczęcie działalności „od początku”, brak sukcesji, konieczność
zawierania nowych kontraktów z NFZ
•
przejęcie zadłużenia przez organ założycielski (zaleta dla nowo
powstałej placówki, wada dla jednostki samorządu terytorialnego
lub innego organu założycielskiego)
• skutki w zakresie tzw. restrukturyzacji zatrudnienia (art. 41¹ k.p., art.
23¹ k.p.)
• długotrwała procedura, z natury dwustopniowa: konieczność
prowadzenia procedury likwidacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
oraz tworzenia nowej spółki
Małgorzata Serwach
odpowiedzialność cywilna po dokonaniu komercjalizacji
placówki
• odpowiedzialność za zaległe
podmiotów i z różnych tytułów
zobowiązania
wobec
różnych
• odpowiedzialność, z tytułu kontraktów zawartych z NFZ, kwestia
wstąpienia w istniejące stosunki prawne (grunt, budynki),
problematyka sytuacji prawnej pracowników zakładu opieki
zdrowotnej
• problematyka zobowiązań powstałych w związku z wyrządzeniem
szkody w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym
przypadku możliwe są trzy rozwiązania:
• odpowiedzialność ponosi jedynie „dotychczasowy właściciel”
• powstaje odpowiedzialność solidarna poprzedniego i nowego
podmiotu
• następuje swoistego rodzaju „przejęcie” wszystkich długów
Małgorzata Serwach
odpowiedzialność cywilna po dokonaniu komercjalizacji placówki –
założenia projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
• zawiązanie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki
zdrowotnej następuje na podstawie przepisów prawa handlowego
(kodeks spółek handlowych)
• odpowiedzialność za „własne zobowiązania”, zakład opieki
zdrowotnej ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, obowiązek zawarcia umowy
ubezpieczenia OC w tym zakresie
• zakład opieki zdrowotnej jest przedsiębiorstwem w rozumieniu art.
55¹ k.c. (?)
• art. 55 (4) k.c. – solidarna odpowiedzialność za zobowiązania
przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego) nabywcy ze zbywcą za
jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
odpowiedzialność
ograniczona
do
wysokości
nabytego
przedsiębiorstwa według stanu z chwili nabycia, a według cen w
chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można
bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć
Małgorzata Serwach
odpowiedzialność cywilna po dokonaniu komercjalizacji placówki –
założenia projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
• samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może zostać
przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo
spółkę akcyjną (art. 54 projektu)
• jeżeli przepis ustawy nie stanowią inaczej, spółka z ograniczona
odpowiedzialnością albo akcyjna powstała w wyniku przekształcenia
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wstępuje we
wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej, bez względu na charakter
prawny tych stosunków
• dniem przekształcenia samodzielnego publicznego z.o.z – jest
pierwszy dzień miesiąca przypadającego po wpisaniu spółki do
rejestru przedsiębiorców
• z
dniem
przekształcenia
pracownicy
przekształconego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stają się z
mocy prawa pracownikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
lub spółki akcyjnej
Małgorzata Serwach
Download