Traktat z Maastricht

advertisement
Traktat z Maastricht
Traktat z Maastricht
Wstęp - wiadomości podstawowe
Traktat powstały na konferencji międzynarodowej w Maastricht (w Holandii) w
grudniu 1991r. jest drugą po Jednolitym Akcie Europejskim gruntowną reformą traktatów
założycielskich Wspólnot Europejskich. Podpisany został 7 lutego 1992r. przez szefów rządów
i państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Traktat o Unii Europejskiej, wszedł w życie 1
listopada
1993r,
po
zakończeniu
procedury
ratyfikacyjnej
zgodnej
z
wymogami
konstytucyjnymi poszczególnych państw tj. (w Irlandii, Francji i Danii - po przeprowadzeniu
referendum, w pozostałych państwach - po ratyfikacji przez zgromadzenia ustawodawcze)
oraz po wyrażeniu zgody na jego ratyfikacje przez Parlament Europejski (przy 226 głosach
za, 63 przeciw i 31 wstrzymujących się).
Ratyfikacja traktatu o Unii Europejskiej była nieco utrudniona z powodu obszerności
wprowadzanych reform. Najpoważniejszym problemem było wypowiedzenie się Duńczyków
w referendum przeciwko ratyfikacji (50,7% głosów przeciw i 49,3% za), co spowodowało
konieczność przyjęcia przez Radę Europejską pewnych ustępstw na rzecz Danii i powtórnego
przeprowadzenia referendum. Ostatecznie jednak Duńczycy zaakceptowali traktat w
stosunku 56,8% głosów za oraz 43,2% przeciw.
Cel traktatu
Głównym celem tego traktatu było stworzenie podstaw do przekształcenia Wspólnot
Europejskich w Unię Europejską. Cel ten osiągnięto przez fuzję ugrupowań dotyczących
realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej z postanowieniami Traktatu o ustanowieniu
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej /EWG/. W myśl art. G TUE Europejska Wspólnota
Gospodarcza zmieniła nazwę na Wspólnota Europejska, a Traktat o ustanowieniu EWG
zmienił nazwę na o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej oraz włączenie do TUE regulacji
dotyczących unii politycznej, a także współpracy w zakresie polityki sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych.
Najważniejsze osiągnięcia traktatu z Maastricht
Do najistotniejszych osiągnięć Traktatu o Unii Europejskiej należy zaliczyć:
www.wkuwanko.pl
1
Traktat z Maastricht
1. Zdefiniowanie
Unii
Gospodarczej
i
Walutowej,
stworzenie
konstytucyjnych
i
instytucjonalnych warunków do jej realizacji oraz harmonogramu jej urzeczywistnienia.
2. Nadanie nowego wymiaru europejskiej polityce zagranicznej - ponieważ wtedy po raz
pierwszy państwa członkowskie Wspólnot zobowiązały się prawnie do prowadzenia
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa .
3. Rozszerzenie
zakresu
transeuropejskie,
działania
ochronę
Wspólnot
konsumenta,
o
nowe
edukację,
sektory:
szkolenie
przemysł,
zawodowe
sieci
/także
młodzieży/, ochronę zdrowia i kulturę oraz uzupełnienie istniejących postanowień o nowe
dyspozycje dotyczące polityki społecznej i współpracy w zakresie rozwoju oraz ochrony
środowiska.
4. Intensyfikacja współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i polityki wewnętrznej.
5. Wzmocnienie prerogatyw Parlamentu Europejskiego m. in. przez wprowadzenie
procedury współdecydowania umożliwiającej mu zawetowanie decyzji Rady Unii
Europejskiej oraz zwiększenie liczby przypadków wymogu wyrażenia zgody przez
Parlament Europejski na podjęcie przez nią decyzji, umożliwienie PE udziału w
mianowaniu członków Komisji Europejskiej oraz w zawieraniu umów międzynarodowych.
6. Wprowadzenie
obywatelstwa Unii Europejskiej stanowiącego istotny krok w kierunku
„upaństwowienia” Wspólnot.
Elementy traktatu
Traktat składa się z siedmiu tytułów:
I.
Postanowienia ogólne.
II.
Postanowienia
zmieniające
Traktat
o
ustanowieniu
Europejskiej
Wspólnoty
gospodarczej celem ustanowienia Wspólnoty Europejskiej.
III.
Postanowienia zmieniające Traktat o ustanowieniu Europejskiej wspólnoty węgla i
stali.
IV.
Postanowienia zmieniające Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej.
V.
Postanowienia dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.
VI.
Postanowienia w sprawie współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych.
VII.
Postanowienia końcowe.
Świadomość konieczności dalszego reformowania polityki europejskiej i realizacji Unii
Europejskiej spowodowała zapis w art. N Traktatu możliwości jego rewizji, /tzw. procedura
www.wkuwanko.pl
2
Traktat z Maastricht
zmiany traktatów o ustanowieniu Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej) w ramach
kolejnej konferencji, którą zaplanowano na 1996r.
Wiadomości szczegółowe
Najogólniej UE można określić jako nową formę współpracy państw, które rozpoczęły
realizację kolejnego etapy integracji europejskiej (międzynarodowa integracja gospodarcza),
zapoczątkowanej powstaniem Wspólnot Europejskich. Podstawowym celem Unii jest
kształtowanie coraz ściślejszych związków między narodami przez utworzenie rzeczywistej
unii gospodarczo-monetarnej i politycznej oraz rozwój współdziałania w różnych dziedzinach.
Unia Europejska (UE) powstała 1 XI 1993r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej
podpisanego w Maastricht 7 II 19992r. przez 12 państw należących do Wspólnot
Europejskich: Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg,
Niemcy, Portugalię, Wielką Brytanię i Włochy. 1 I 1995r. członkami UE stały się trzy następne
państwa: Austria, Finlandia i Szwecja. Obecnie należy do niej w sumie 15 państw.
Droga do UE - główne fakty i daty
Utworzenie UE było rezultatem powojennego rozwoju procesów integracji i
współpracy między państwami Europy Zachodniej, obejmujących najpierw dziedzinę
gospodarczą, a potem również polityczną. Do narastania dążeń integracyjnych przyczyniły się
doświadczenia historyczne oraz trudna sytuacja polityczna i gospodarcza państw Europy
Zachodniej po II wojnie światowej. Rodziło się wówczas przekonanie, że nieodzownym
warunkiem pokoju i dobrobytu w Europie jest zjednoczenie demokratycznych państw
europejskich. Stanowisko to poparły rozwijające się ruchy integracyjne i federacyjne.
Podzielali je wybitni ekonomiści i politycy. Pojawiały się różne koncepcje zjednoczenia
Europy. Największy wpływ na praktykę polityczną wywarła koncepcja funkcjonalnej
integracji, sformułowania przez francuskiego ekonomistę Jeana Monneta. Zakładała ona, że
integracja w jednym, wąskim sektorze będzie stopniowo rozszerzać się na nowe sfery i
doprowadzi w przyszłości do wykształcenia się wspólnoty politycznej. Monnet proponował
zatem jednoczenie Europy metodą „małych kroków: i odrzucał propozycje natychmiastowej
realizacji koncepcji federalnych.
Zainspirowany ideami Monneta, Robert Schuman, minister spraw zagranicznych
Francji, przedstawił 9 V 1950r. deklarację (plan), w której proponował powołanie organizacji
międzynarodowej z ponadnarodowym zarządem, czuwającym nad rozwojem przemysłu
węglowego i stalowego w Niemczech i Francji, otwartej dla wszystkich państw. Deklaracja
Schumana zapoczątkowała proces integracji w Europie Zachodniej, dlatego dzień jej
wydania jest corocznie obchodzony jako Dzień Europy.
W latach 50. I 60. integracja i współpraca były realizowane przede wszystkim w
dziedzinie gospodarczej. Świadczy o tym powołanie trzech wspólnot ( organizacji
międzynarodowych), odpowiedzialnych przede wszystkim za rozwój gospodarki.
Do tych wspólnot należą:

Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), utworzona na mocy traktatu
podpisanego 18 IV 1951r. w Paryżu przez 6 państw: Belgię, Holandię, Luksemburg,
Francję, RFN, Włochy (tzw. Traktat Paryski). Traktat wszedł w życie 23 VII 1952r.; został
zawarty na 50 lat (wygasa w 2002r.).

Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG).

Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA lub Euratom).
www.wkuwanko.pl
3
Traktat z Maastricht
EWG i Euratom zostały powołane na podstawie traktatów podpisanych przez
„szóstkę” 25 III 1957r. w Rzymie. Traktaty Rzymskie weszły w życie 1 I 1958r.; obowiązują
przez czas nieokreślony.
EWWiS
Cele: przyczynianie się do szybkiego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zwiększenia
zatrudnienia i podnoszenia stopy życiowej przez:

utworzenie wspólnego rynku surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego
państw uczestniczących (zrealizowano w 1958r.);

nadzorowanie tego rynku i korygowanie nieprawidłowości występujących w trakcie jego
funkcjonowania.
Charakter: EWWiS miała być pierwszą organizacją ponadnarodową. Świadczą o tym
następujące rozwiązania instytucjonalne:
 najwyższy organ decyzyjny stanowiła Wysoka Władza złożona z funkcjonariuszy
międzynarodowych;
 jej kompetencje w odniesieniu do przemysłu węglowego i stalowego na terenie państw
wspólnoty były prawie równe kompetencjom władz krajowych;
 podejmowane przez nią decyzje były prawnie i bezpośrednio wiążące dla państw oraz
osób fizycznych i prawnych na terenie tych państw; Wysoka Władza podejmowała je po
konsultacjach lub za zgodą organu międzyrządowego (Rady Ministrów) oraz po
konsultacjach z organami pozarządowymi.
W praktyce: Wysoka Władza z umiarem korzystała ze swych kompetencji i
uzgadniała decyzje z państwami. Stąd czynnik ponadnarodowy nie odgrywał istotnego
znaczenia w działaniu organizacji.
EWG
(od powstania do wejścia w życie jednolitego Aktu Europejskiego)
www.wkuwanko.pl
4
Traktat z Maastricht
Cele: przyczynianie się do harmonijnego rozwoju życia gospodarczego, stałego i
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, większej stabilności, szybszego wzrostu poziomu
życia i ściślejszych związków między państwami członkowskimi przez:

rozwijanie integracji gospodarczej, tj.: utworzenie strefy wolnego handlu, unii celnej i
wspólnego rynku, ustanowienie wspólnej polityki handlowej, rolnej i transportowej;

ochronę wolnej konkurencji;

stworzenie mechanizmów koordynacji i polityk gospodarczych państw;

ujednolicenie ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie niezbędnym do
właściwego funkcjonowania wspólnego rynku;

utworzenie Europejskiego Funduszu Socjalnego, mającego na celu wzrost zatrudnienia i
podnoszenie poziomu życia;

utworzenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który ma dostarczać środki finansowe
państwom członkowskim;

stworzenie krajów i terytoriów zamorskich w celu zwiększenia wymiany handlowej oraz
stymulowania rozwoju gospodarczego i społecznego.
Charakter: w porównaniu z EWWiS ograniczone kompetencje ponadnarodowe. Głównym
organem decyzyjnym była tu Rada Ministrów (organ międzyrządowy), a Komisja złożona z
funkcjonariuszy międzynarodowych - pomocniczym. Rada mogła podejmować decyzje na
wniosek Komisji lub po zasięgnięciu jej opinii; opinie Komisji nie były jednak dla Rady
wiążące. Komisja została wyposażona w pewien zakres własnych uprawnień wykonawczych i
kontrolnych. Inne organy, z wyjątkiem sądowniczego pełniły funkcje doradcze.
EURATOM
Cele: stwarzanie warunków do powstania i szybkiego rozwoju przemysłów atomowych w
krajach Wspólnoty przez:
 rozwijanie badań w dziedzinie atomistyki i rozpowszechnianie ich wyników;
 ustalenie jednolitych norm bezpieczeństwa i kontrolę ich przestrzegania;
 czuwanie nad prawidłowym zaopatrzeniem wszystkich użytkowników Wspólnoty w
minerały i paliwa jądrowe;
 wykonywanie przyznanego Wspólnocie prawa własności w stosunku w stosunku do
specjalnych materiałów rozczepialnych;
 stworzenie wspólnego rynku materiałów i urządzeń wyspecjalizowanych, ułatwianie i
popieranie rozwoju inwestycji jądrowych i inne działania.
Charakter: zbliżony do EWG. Głównym organem decyzyjnym była Rada Ministrów
podejmująca decyzje z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji.
Wszystkie trzy wspólnoty posiadały taki sam system organów głównych, na który
składały się: organ złożony z * funkcjonariuszy międzynarodowych ( w EWWiS była to
Wysoka Władza, w EWG i Euratomie - Komisja), organ ministerialny (Rada Ministrów), organ
sądowniczy i międzyparlamentarny.
Równocześnie z Traktatami Rzymskimi podpisano w Rzymie umowę o stworzeniu dla
nich
dwóch
organów
wspólnych:
Trybunału
Sprawiedliwości
oraz
organu
międzyparlamentarnego, zwanego Zgromadzeniem, który w 1962r. przyjął nazwę Parlamentu
Europejskiego. Od tej chwili EWWiS, EWG i Euratom są nazywane Wspólnotami
Europejskimi i zapoczątkowany zostaje proces ustanawiania dla nich wspólnych organów.
Następnym krokiem w tym procesie był tzw. traktat fuzyjny, podpisany przez „szóstkę” 8 IV
1965r. w Brukseli. Ustanowił on dwa kolejne wspólne organy: Komisję oraz Radę Ministrów.
www.wkuwanko.pl
5
Traktat z Maastricht
Nie oznaczało to połączenia wspólnot. Każdy z tych organów posiadał odrębne kompetencje
w odniesieniu do każdej z nich. Traktat fuzyjny wszedł w życie 1 VII 1967r. Od tego czasu
synonimem nazwy Wspólnoty Europejskie staje się nazwa Wspólnota Europejska,
oznaczająca trzy wspólnoty posiadające te same główne organy, ale zachowujące swoją
odrębność i prawnomiędzynarodową podmiotowość. W 1977r. zostały one wyposażone w
jeszcze jeden organ wspólny - Trybunał Rewidentów i Księgowych (tzw. Trybunał
Obrachunkowy).
Po nieudanych próbach rozszerzenia integracji w sprawy polityczno-wojskowe w I
połowie lat 50. (Europejska Wspólnota Obronna) państwa wspólnot zaakceptowały w 1969r.
(„szczyt” wspólnot w Hadze) ideę współpracy w sprawach polityki zagranicznej. W 1970r.
ministrowie spraw zagranicznych tych państw uzgodnili w Luksemburgu zasady, zakres i
formy tej współpracy. Nadano jej nazwę Europejska Wspólnota Polityczna (EWP). W
następnych latach rozszerzano i konkretyzowano jej zakres oraz przeprowadzono zmiany
strukturalne.
Do najważniejszych należy zaliczyć zmiany dokonane przez szefów państw i rządów
krajów wspólnot na konferencji w Paryżu w 1974r. (konferencje takie odbywały się
nieregularnie od 1961r.). Postanowiono wówczas ustanowić Radę Europejską, złożoną z
szefów państw i rządów oraz ministrów spraw zagranicznych. Rada miała spotykać się trzy
razy w roku, by pełnić funkcje Rady Wspólnot oraz forum współpracy politycznej. Stała się
głównym politycznym pozastatutowym organem wspólnot, decydującym o kierunku ich
rozwoju, oraz nadrzędnym organem współpracy w zakresie polityki zagranucznej.
W latach 70. i 80. do Wspólnoty Europejskiej przyjęto 6 nowych członków: Danię,
Irlandię i Wielką Brytanię (1973r.), Grację (1981r.) oraz Hiszpanie i Portugalię (1986r.).
Od 1972r. szefowie państw i rządów wielokrotnie stwierdzali, że celem tych państw
jest przekształcanie całości stosunków między nimi w Unię Europejską do końca tego
stulecia. Zbliżeniu do tego celu miał służyć Jednolity Akt Europejski. Został podpisany 17 II
1986r. w Luksemburgu przez 9 państw członkowskich i 28 II 1986r. w Hadze przez Danię,
Włochy, Grecję, wszedł w życie 1 VII 1987r.
JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI (JAE)
www.wkuwanko.pl
6
Traktat z Maastricht
Postanowienia podstawowe
1. Zawiera postanowienia ogólne, dotyczące Wspólnot oraz EWP:
 Za główny cel współpracy i działań integracyjnych przyjmuje utworzenie Unii
Europejskiej. Unia ma się kształtować w oparciu o wspólnoty oraz współpracę w
dziedzinie polityki zagranicznej.
 Stwarza podstawy prawne dla funkcjonowania Rady Europejskiej (nie nadaje jej
charakteru organu statutowego Wspólnot), tj.:
- określa jej skład (szefowie państw i rządów oraz przewodniczący Komisji Wspólnot,
wspomagani przez ministrów spraw zagranicznych i jednego członka Komisji);
- określa częstotliwość spotkań Rady (2 razy w roku).
2. Stwarza podstawy prawne dla współpracy państw w sprawach polityki zagranicznej i
reguluje tę współpracę.
3. Wprowadza zmiany do statutów wspólnot:
-
w odniesieniu do EWG
za główne zadanie przyjmuje utworzenie rynku wewnętrznego (wspólnego rynku) do
końca 1992r.;
za ważne zadanie uznaje zapewnienie tzw. spójności społecznej i gospodarczej;
rozszerza kompetencje o sprawy badań naukowych i technologii oraz ochrony
środowiska;
wprowadza zmiany instytucjonalne, mające usprawnić proces decyzyjny i zwiększyć
uprawnienia Parlamentu Europejskiego;
w odniesieniu do trzech wspólnot
powołuje Sąd Pierwszej Instancji przy Trybunale Sprawiedliwości;
zmienia formalnie nazwę Zgromadzenie na Parlament Europejski.
Ważny etap w procesie integracji europejskiej stanowił Traktat o Unii Europejskiej,
podpisany 7 II 1992r. w Maastricht w Holandii (tzw. Traktat z Maastricht). Stworzył on
podstawy dla powstania i rozwoju Unii Europejskiej.
Traktat był konsekwencją dotychczasowego rozwoju integracji, w tym szczególnie
utworzenia rynku wewnętrznego, pogłębiających się współzależności między państwami, ich
dążeń do kształtowania zbiorowej tożsamości na arenie międzynarodowej oraz zwiększenia
wpływu na bieg spraw europejskich i światowych.
Na treść traktatu wpłynęła też krytyka wspólnot, którym zarzucano „deficyt
legitymizacji demokratycznej”. Czynniki te zrodziły potrzebę rozszerzenia zakresu współpracy,
nowego określenia celów, usprawnienia i demokratyzacji procesów decyzyjnych oraz
harmonizacji działań w różnych dziedzinach.
TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ
Główne postanowienia
1. Usprawnia UE opartą na trzech wspólnotach i wzbogaconą o nowe formy współpracy;
wspólnoty funkcjonują nadal na podstawie swoich statutów.
2. Zmienia i uzupełnia statuty trzech wspólnot; najwięcej zmian wprowadza do traktatu o
utworzeniu EWG, a przede wszystkim:
 zmienia nazwę EWG na Wspólnota Europejska (WE), ponieważ wspólnota ta posiada
kompetencje szeroko wykraczające poza sferę gospodarczą;
 rozszerza zakres kompetencji i zadań Wspólnoty o nowe zagadnienia (np. rozwój
transeuropejskich sieci transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych, ochrona
zdrowia, ochrona konsumenta, energia, ochrona obywateli, turystyka, obywatelstwo
europejskie);
 do podstawowych celów Wspólnoty dodaje m. in. utworzenie unii gospodarczej i
monetarnej;
www.wkuwanko.pl
7
Traktat z Maastricht

wprowadza zmiany instytucjonalne, w tym zwiększa uprawnienia Parlamentu
Europejskiego (wiele z tych zmian dotyczy UE jako całości).
3. Reguluje współpracę w dwóch dziedzinach, które nie wchodzą w zakres kompetencji
wspólnot.
Są to
 wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa;
 wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (nowa dziedzina współpracy) s.11↓
Rozwiązanie takie przyjęto dlatego, że wiele rządów nie zgadzało się na przekazanie
uprawnień władczych w tych dziedzinach wspólnotom posiadającym ponadnarodowe organy.
Wolały one pozostawić je we własnej kompetencji i związane z nimi problemy rozwiązać w
formie współpracy międzynarodowej.
4. Ustanawia obok obywatelstwa państwowego obywatelstwo UE.
Charakter UE
UE to jednolity system instytucjonalny, który spina wszystkie formy i rodzaje
współpracy państw należących do wspólnot europejskich. Współpraca ta obejmuje:
a) dziedziny wchodzące w zakres trzech funkcjonujących nadal wspólnot, tj. WE (d. EWG),
EWWiS i Euratom, oraz:
b) wspólna p[politykę zagraniczną i bezpieczeństwa;
c) wspólny wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.
Współpraca odbywa się w ramach wspólnot i poza nimi (dwie ostatnie dziedziny) na
poziomie międzynarodowym. UE wyposażona jest w system wspólnych organów
zobowiązanych do realizacji jej celów.
Cele i kompetencje UE
a) popieranie równomiernego postępu gospodarczego, w szczególności poprzez stworzenie
obszaru pozbawionego wewnętrznych granic, wzmacnianie spójności ekonomicznej i
społecznej, ustanowienie unii gospodarczo-walutowej, docelowo z jedną walutą;
b) potwierdzanie tożsamości na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez realizację
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, włącznie z docelowym sformułowaniem
wspólnej polityki obronnej, która mogłaby prowadzić z czasem do wspólnej obrony;
c) wzmacnianie ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich poprzez
wprowadzenie obywatelstwa Unii;
d) rozwijanie ścisłej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;
e) utrzymanie i rozwijanie dorobku prawnego Unii (tzw. acquis commuautarie).
Pomimo tak szeroko zakreślonych celów, UE nie posiada nieograniczonych, równych
państwom uprawnień. Nie może podejmować wszystkich działań koniecznych dla realizacji
tych celów. Jej kompetencje są bowiem wyraźnie określone przez traktaty i zróżnicowane w
poszczególnych dziedzinach i sferach. Unia nie ma też prawa na mocy własnych decyzji
rozszerzać swoich kompetencji. Nowe uprawnienia mogą jej nadać tylko państwa na mocy
traktatów.
Aby zapobiec centralizacji Unii i nieuzasadnionemu rozrostowi jej funkcji, za główną
zasadę uznano subsydiarność. Określa ona, w jaki sposób mają być dzielone kompetencje
między organami Unii a państwami oraz państwami a władzami regionalnymi i lokalnymi.
Zgodnie z nią, Unia będzie realizować tylko takie zadania, z którymi nie mogą sobie poradzić
władze krajowe. Zasada ta nie dotyczy dziedzin, które wchodzą w zakres wyłącznej
kompetencji wspólnot (np. polityka rolna w WE).
www.wkuwanko.pl
8
Traktat z Maastricht
Zasada subsydiarności spełnia też dodatkowe funkcje. Służy poszanowaniu
odrębności i podmiotowości państw oraz wspólnot lokalnych. Jej stosowanie ma zmniejszyć
„deficyt demograficzny” w funkcjonowaniu wspólnot i samej Unii. Zobowiązuje ona bowiem
do podejmowania decyzji jak najbliżej obywateli i ma zapewnić ich wpływ na proces
decyzyjny. Nie rozwiązuje ona jednak wszystkich problemów dotyczących demokratyzacji
Unii.
UE nie jest ani państwem, ani federacją. Można ją uznać za nowy typ związku między
państwami, w którym występują pewne elementy ponadnarodowości. Nie są one jednak
obecne we wszystkich formach współpracy. Występują jednak tylko we wspólnotach.
Można do nich zaliczyć:
a) uprawnienia wspólnot do wydawania aktów prawnych, wiążących państwa i
obowiązujących bezpośrednio na ich terytoriach, oraz do kontroli ich stosowania.
Wspólnoty uzyskały te uprawnienia w wyniku zrzeczenia się przez państwa swoich
kompetencji (praw suwerennych) w określonych sferach. Tym samym wspólnoty
otrzymały pewien zakres własnych uprawnień władczych;
b) istnienie autonomicznego porządku prawnego wspólnot, niezależnego od państw.
Podlegają mu organy wspólnot, władze państwowe oraz sądy, osoby prawne, fizyczne na
terenie państw członkowskich;
c) udział organów niezależnych od państw (pozarządowych, w tym Komisji Europejskiej i
Parlamentu Europejskiego, w stanowieniu prawa wspólnot.
Choć państwa zrzekły się na rzecz wspólnot niektórych uprawnień władczych,
pozostawiły sobie prawo współdecydowania. Oznacza to, że w miejsce jednostronnych i
suwerennych decyzji w określonym zakresie spraw zgodziły się na wielostronną regulację w
ramach wspólnych organów. W wyniku tego ponadnarodowość wspólnot, a tym samym i UE,
ma charakter dosyć umiarkowany.
Unia obywateli
Unia w zamyśle twórców miała być stowarzyszeniem narodów i ludzi. Wraz z
rozwojem integracji przybliża się do tego celu, ale proces ten przebiega powoli. Postępująca
integracja przynosi ludziom (jako producentom, konsumentom, pracownikom, turystom)
różnorakie korzyści, a od końca lat 70. wspólnota obywateli zaczęła nabierać bardziej
konkretnych kształtów:
I.
1979r. - odbyły się pierwsze wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego.
II.
1985r. - dla obywateli państw członkowskich UE wprowadzono paszporty
europejskie, ułatwiające przekraczanie granic w obrębie wspólnot.
III.
1993r. - na mocy traktatu z Maastricht wprowadzono obywatelstwo UE, dające
obywatelom państw Unii określone prawa: prawo do swobodnego poruszania się i
zamieszkania w każdym państwie UE, czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach
lokalnych i do Parlamentu Europejskiego w miejscu stałego zamieszkania w każdym
państwie członkowskim, prawo do ochrony przez władze dyplomatyczne i konsularne
państwa członkowskiego w przypadku pobytu w kraju nie będącym członkiem UE, w
którym nie ma przedstawicielstwa własnego państwa, prawo wnoszenia petycji do
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Trzy filary UE
Unia opiera się na trzech filarach:
1)
wspólnotach, a przede wszystkim WE (d. EWG), realizującej główne cele Unii w
dziedzinie gospodarczej i społecznej;
2)
wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa;
3)
współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
www.wkuwanko.pl
9
Traktat z Maastricht
I FILAR
WSPÓLNOTA
EUROPEJSKA
II FILAR
POLITYKA ZAGRANICZNA
I BEZPIECZEŃSTWA
III FILAR
SPRAWY WEWNETRZNE I
WYMIAR
SPRAWIEDLIWOŚCI
Wspólny rynek, unia
Konsultacje, ustalanie
Polityka azylowa, ochrona
gospodarcza i monetarna,
wspólnych stanowisk: pokój, granic zewnętrznych, polityka
wspólne polityki: rolna,
prawa człowieka, demokracja, migracyjna, walka z
handlowa, transportowa,
pomoc krajom trzecim.
przemytem narkotyków,
polityki solidarnościowe:
Wspólne działanie: OBWE,
walka ze zorganizowaną
regionanla, socjalna; oświata, rozbrojenie, ekonomiczny
przestępczością, współpraca
kultura, sieci
aspekt zbrojeń.
w dziedzinie sprawiedliwości,
transeuropejskie, ochrona
OBRONA - UZE
współpraca policji,
konsumenta, ochrona
współpraca celna.
zdrowia, środowisko
naturalne
Procedura decyzyjna
Procedura decyzyjna
Procedura decyzyjna
Traktat WE
Współpraca rządów
Współpraca rządów
I.
Wspólnota Europejska - filar gospodarczy i społeczny
Ogólnie rzecz biorąc, celem WE jest zapewnienie rozwoju gospodarczego, dobrobytu i
bezpieczeństwa społecznego we wszystkich państwach członkowskich. Cel ten osiągany jest
przez:
 Utworzeniu wspólnego rynku (tzw. rynku wewnętrznego) oraz unii gospodarczej i
walutowej. Utworzenie wspólnego rynku poprzedzało powołanie unii celnej w 1968r.
Wspólny rynek został oficjalnie otwarty 1 I 1993r. Do tego czasu usunięto prawie
wszystkie
bariery
utrudniające
przepływ
towarów,
usług,
kapitału
i ludności między państwami członkowskimi. Kolejnym etapem integracji ma być unia
gospodarcza i walutowa. Zaplanowano jej etapową realizację. Jeżeli państwa nie
postanowią inaczej, ostatni etap realizacji rozpocznie się 1 I 1999r.
 Prowadzenie wspólnej polityki rolnej, handlowej i transportowej. W zakresie wspólnych
polityk Wspólnota przejęła kompetencje państw. Może ona podejmować wszelkie kroki
konieczne do osiągnięcia celów w tych dziedzinach. Wspólna polityka rolna jest
realizowana od1968r., a polityka handlowa od 1970r. Najwięcej trudności sprawia
ustanowienie wspólnej polityki w dziedzinie transportu/
 Prowadzenie tzw. polityk solidarnościowych, których celem jest niwelowanie różnic
gospodarczych i społecznych. Chodzi tu przede wszystkim o politykę regionalną i
społeczną. Celem pierwszej jest wspieranie rozwoju regionów najsłabiej rozwiniętych,
przede wszystkim w Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Gracji, a także w południowych części
Włoch oraz we wschodnich Niemczech (była NRD). Polityka społeczna jest nastawiona
na zwalczanie bezrobocia oraz zagwarantowanie „minimum praw pracowniczych.
Zapewnieniu tych praw oraz ochronie niektórych grup społecznych (dzieci, osoby
starsze i niepełnosprawne) służy przyjęta w 1989r. przez 11 państw (bez Wielkiej
Brytanii) Karta Podstawowych Praw Społecznych. Realizacja polityk solidarnościowych
jest finansowana ze specjalnych funduszów, na które przeznacza się coraz więcej
środków z budżetu Unii.
 Podejmowanie wspólnych działań dla sprostowania wyzwaniom i rozwiązywania
problemów, które wykraczają poza granice poszczególnych państw. Wspólne działania
prowadzone są m. in. w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia, praw konsumentów,
zasad konkurencji, oświaty, kultury i badań naukowych. Polegają one zwykle na
ustanawianiu wspólnych norm prawnych (np. ochrona środowiska) bądź na
finansowaniu konkretnych przedsięwzięć (np. na programy badawcze w latach 19901994 przeznaczono około 5,7mld ECU).
www.wkuwanko.pl
10
Traktat z Maastricht
II.
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - filar polityczny
Współpraca w tej dziedzinie odbywa się poza WE na poziomie międzyrządowym w
ramach Rady Europejskiej i Rady UE. Cele współpracy są następujące:
 ochrona bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich;
 umacnianie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 popieranie współpracy międzynarodowej;
 rozwój i umacnianie demokracji, państwa prawa, poszanowania praw człowieka i
podstawowych swobód.
Współpraca ta polega na odbywaniu wspólnych konsultacji, ustalaniu wspólnego
stanowiska oraz podejmowaniu wspólnych działań na arenie międzynarodowej, w tym w
organizacjach międzynarodowych. Dotychczas uzgodniono, że wspólne działania będą
dotyczyć:
 OBWE;
 polityki, rozbrojenia i kontroli zbrojeń w Europie;
 nierozprzestrzeniana broni jądrowej;
 gospodarczych aspektów bezpieczeństwa, w tym szczególnie kontroli transferu
technologii wojskowych do państw trzecich i eksportu uzbrojenia.
Realizacja decyzji dotyczących wspólnej obrony została powierzona UZE, która, być
może, na dalszym etapie rozwoju UE zostanie do niej włączona. Rola i przyszłość UZE nie są
jednak jasno określone ze względu na dominującą pozycję NATO w sprawach
bezpieczeństwa europejskiego, skomplikowane stosunki między Europą Zachodnią a USA w
kwestiach obrony oraz rozbieżne stanowiska państw UE.
III.
Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych filar polityczny (aspekty wewnętrzne)
Współpraca w tej dziedzinie jest konsekwencją utworzenia wspólnego rynku (otwarcia
granic między państwami Unii). Ma ona charakter międzynarodowy. Jej celem jest
zapewnienie przestrzegania prawa, porządku i bezpieczeństwa na obszarze Unii. Polega na
wzajemnych konsultacjach rządów, przyjmowaniu wspólnego stanowiska i prowadzeniu
wspólnych działań przez państwa i odpowiednie służby.
W jej zakres wchodzą następujące sprawy:

dostęp do terytoriów państw Unii obywateli państw trzecich (np. polityka azylowa,
polityka imigracyjna, zasady pobytu, wraz z łączeniem rodzin i możliwością
zatrudnienia oraz walką z nielegalną imigracją, pobytem i zatrudnieniem);

zasady regulujące przekraczanie zewnętrznych granic Unii;

walka z narkomanią i oszustwami na skalę międzynarodową;

współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych;

współpraca celna;

współpraca policji w zakresie prewencji i walki z przestępczością międzynarodową (np.
system wymiany informacji w ramach Biura Policji Europejskiej - Europolu.
Organy główne UE (instytucje)
Rada Europejska - naczelny organ polityczny.
Skład: szefowie państw lub rządów krajów członkowskich oraz przewodniczący komisji.
Posiedzenie: co najmniej 2 razy w roku.
Kompetencje: stymuluje rozwój Unii i określa ogólne kierunki jej polityki.
www.wkuwanko.pl
11
Traktat z Maastricht
Sposób podejmowania decyzji: consensus.
Rada UE (wcześniej Rada Ministrów) - główny organ decyzyjny, reprezentujący
interesy państw.
Skład: ministrowie wszystkich państw, zmieniający się zależnie od przedmiotu obrad;
najważniejsza jest tzw. Rada do Spraw Ogólnych, złożona z ministrów spraw zagranicznych,
pełniąca rolę koordynacyjną w stosunku do posiedzeń Rady w innym składzie.
Posiedzenia: według ustalonego harmonogramu.
Kompetencje i sposób podejmowania decyzji:


w ramach WE podejmuje najważniejsze decyzje zwykłą większością głosów,
większością kwalifikowaną lub jednomyślnie, zależnie od przewidywanej procedury
dla określonych spraw; przy podejmowaniu decyzji większością kwalifikowaną
państwa dysponują zróżnicowaną liczbą głosów (tzw. ważony podział głosów); w
praktyce Rada dąży zazwyczaj do consensusu;
odpowiada za współpracę polityczną; w tej dziedzinie decyzje są podejmowane
jednomyślnie.
Komisja Europejska (wcześniej Komisja Wspólnot) - główny organ wykonawczy,
reprezentuje interesy UE jako całości.
Skład: 20 funkcjonariuszy międzynarodowych (po 2 z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch,
Wielkiej Brytanii i po 1 z pozostałych państw).
Sposób powoływania: Rada UE wyznacza kandydatów i mianuje po zatwierdzeniu składu
Komisji przez Parlament Europejski.
Kadencja: 5 lat.
Tryb odwołania: w szczególnych przypadkach: członkom Komisji dymisji udziela Trybunał
sprawiedliwości, cała Komisja podaje się do dymisji po uchwaleniu przez Parlament wniosku
o votum nieufności dla Komisji.
Sposób podejmowania decyzji: większością głosów, każdy członek Komisji ma 1 głos.
Kompetencje w ramach WE:



inicjatywne - zgłasza w Radzie UE propozycje aktów prawnych, bez których Rada nie
może podejmować decyzji;
kontrolne - kontroluje i zapewnia wykonanie prawa Wspólnoty przez państwa, organy
Wspólnoty i przedsiębiorstwa, może stosować sankcje i wnosić skargi do Trybunału
sprawiedliwości;
wykonawcze - wydaje akty prawne o charakterze wykonawczym, zarządza funduszami,
zapewnia wykonanie budżetu.
Parlament Europejski - reprezentuje interesy społeczeństw.
Skład: deputowani wybrani w wyborach powszechnych i bezpośrednich przez obywateli UE;
np. w wyborach w 1994r. wyłoniono 567; skład ten został rozszerzony o członków z państw
przyjętych do UE w 1995r.
Posiedzenia: raz do roku sesja zwyczajna; w jej ramach raz w miesiącu (z wyjątkiem
miesięcy letnich) tygodniowe posiedzenia plenarne.
Organizacja: taka, jak w parlamentach krajowych, posłowie łączą się w grupy polityczne
(partyjne).
Skład Parlamentu Europejskiego
Państwo
Liczba miejsc
Państwo
Liczba miejsc
Niemcy
99
Portugalia
25
www.wkuwanko.pl
12
Traktat z Maastricht
Francja
Wielka Bryt.
Włochy
Hiszpania
Holandia
Belgia
Grecja
87
87
87
64
31
25
25
Szwecja
Austria
Dania
Finlandia
Irlandia
Luksemburg
-
22
21
16
16
15
6
-
Łączna liczba deputowanych wynosi 626
Kompetencje: różnią się znacznie od parlamentów krajowych; nie ma on przede wszystkim
uprawnień ustawodawczych, co uznaje się za jedną z przyczyn „deficytu legitymizacji
demokratycznej” Unii.
Główne kompetencje Parlamentu Europejskiego są następujące:




kontroluje prace Komisji, dokonuje przeglądu działalności Rady UE, może kierować do
Rady UE i Komisji pytania ustne lub pisemne, ocenia współpracę polityczna rządów;
przyjmuje i odrzuca budżet UE, w ramach budżetu ustala wysokość części wydatków
WE;
uczestniczy w procesie decyzyjnym WE, pełniąc najczęściej funkcje opiniodawcze, w
niektórych jednak sprawach Rada UE nie może przyjąć aktu prawnego przy sprzeciwie
Parlamentu. Ma prawo zwracać uwagę Radzie i Komisji na potrzebę przyjęcia
określonych aktów prawnych;
zatwierdza ważniejsze umowy międzynarodowe zawarte przez wspólnoty.
Trybunał Sprawiedliwości - stały organ sądowniczy.
Skład: 15 sędziów wspieranych przez 9 rzeczników generalnych, mających status
funkcjonariuszy międzynarodowych, powołanych przez Radę UE za zgodą wszystkich państw
członkowskich.
Kadencja: 6 lat.
Kompetencje: rozstrzyga spory dotyczące interpretacji i stosowania prawa UE oraz wydaje
opinie prawne. Stroną sporu przed Trybunałem mogą być: organy UE, państwa Unii, osoby
prawne lub fizyczne z państw członkowskich oraz funkcjonariusze międzynarodowi. W latach
1953-1992 do Trybunału zostało wniesionych ponad 5400 spraw (bez skarg składanych
przez funkcjonariuszy).
Od 1989r. przy Trybunale istnieje Sąd Pierwszej Instancji. Rozstrzyga on większość
sporów, których stronami są osoby prawne lub fizyczne. Od jego decyzji można odwoływać
się do Trybunału.
Trybunał Obrachunkowy - zwany także Trybunałem Rewidentów
księgowych, składa się z 15 funkcjonariuszy międzynarodowych, którzy kontrolują finanse
UE
Oprócz instytucji, UE wyposażona jest w liczne organy pomocnicze (ponad 100).
Ważną rolę w procesach decyzyjnych odgrywa Komitet Gospodarczo-Społeczny,
reprezentujący grupy społeczne WE, z którym Rada UE i Komisja konsultują się w sprawie
aktów prawnych. Pełni on często funkcje grupy nacisku na rządy. Interesy Regionalne
reprezentuje Komitet Regionalny, utworzony na mocy traktatu z Maastricht. Traktat ten
powołał także Rzecznika praw Obywatelskich, który zajmuje się przestrzeganiem praw
człowieka przez instytucje UE.
www.wkuwanko.pl
13
Traktat z Maastricht
Informacje dodatkowe
Budżet UE
UE nie jest finansowana ze składek państw, ale z tzw. dochodów (źródeł) własnych.
Składają się na nie:

wpływy z opłat nakładanych na produkty rolne importowane z państw trzecich;

wpływy z ceł pobieranych na podstawie wspólnej taryfy celnej od towarów z państw
trzecich;

część wpływów z podatku wartości dodanej VAT;

część produktu narodowego brutto (PNB).
Udział tych źródeł w całości dochodów jest zmienny i zależny od różnych czynników.
(prezentacja graficzna na następnej stronie)
STRUKTURA DOCHODÓW
CŁA
OPŁATY
NA PRODUKTY
ROLNE
3%
17%
51%
29%
VAT
PRODUKT
NARODOWY
BRUTTO
STRUKTURA WYDATKÓW
Na pozostałe wartości przypada odpowiednio: polityka wewnętrzna (6%); polityka
POLITYKA
2%
ROLNA
1%
6%
6%
5%
48%
FUNDUSZE
STRUKTURALNE
32%
www.wkuwanko.pl
14
Traktat z Maastricht
zewnętrzna (6%); wydatki administracyjne (5%); kompensata (1%); rezerwa (2%).
Budżet UE, a wcześniej budżet wspólnot, powiększał się z każdym rokiem wraz ze
wzrostem i rozszerzaniem się działalności. Na przykład w 1979r. wynosił 14,8mld ECU, w
1988 - 41,8, w 1993r. - 65,5, a w 1994r. - 60mld ECU, w 1995r. - 76mld ECU. Struktura
wydatków zmienia się corocznie. Od wprowadzenia wspólnej polityki rolnej większość z nich
była przeznaczona na finansowanie rolnictwa. W 1994r. wyniosły one 37,5mld ECU (ponad
50% budżetu). W ostatnich latach wraz ze zmianą polityki rolnej zmniejsza się procentowy
udział w całości budżetu wydatków przeznaczonych na tą sferę. Zwiększają się natomiast
wydatki na działania strukturalne służące niwelowaniu różnic gospodarczych i społecznych
między poszczególnymi regionami (w 1994. -21,5mld ECU), polityki wewnętrzne oraz
aktywność i pomoc zagraniczną. Niewielką część budżetu zajmują wydatki administracyjne
(w 1994r. - 2,4mld ECU).
Pozostałe informacje
(siedziba, języki, symbole)
Siedzibą UE jest Bruksela, będąca siedzibą Komisji Europejskiej. Parlament mieści się
w Strasburgu, jego sekretariat w Luksemburgu. Sesje plenarne Parlamentu odbywają się w
Strasburgu i Brukseli (sesja budżetowa), a jego komisje obradują w Brukseli. Siedzibą
Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Obrachunkowego jest Luksemburg.
Unia ma 11 języków oficjalnych. Każdy oficjalny dokument musi być przetłumaczony
na wszystkie języki.
Symbolami UE są:

godło: wieniec dwunastu żółtych gwiazd na błękitnym tle, symbolizujących pełnię,
doskonałość i harmonię;

hymn: preludium „Ody do radości” z IX Symfonii Ludwika van Beethovena.
www.wkuwanko.pl
15
Download