VI Historicus

advertisement
VI Historicus
(szkolny konkurs historyczny 2013/2014)
1. (5p.) Podpisz portret; najdokładniej
nazwij postać- imię/imiona, numer,
przydomek.
A. ......……………………………….
D. …………………………………….
B. …………………………………….
C. …………………………………….
E. …………………………………….
2. (4 p.) Podaj kolejność wydarzeń:
A. Nieszpory sycylijskie…………
B. Noc długich noży……………...
C. 18 brumaire'a roku VIII……….
D. Herbatka bostońska……………
E. Cud domu brandenburskiego….
F. Noc św. Bartłomieja, zwana
również krwawym weselem
paryskim………………………
G. Pucz piwiarniany……………...
H. II Defenestracja praska………..
1
A.
B.
C.
D.
4.
3. (4 p.)Podaj odpowiednią nazwę:
Funkcjonująca w średniowiecznym
systemie prawa feudalnego forma
własności nieruchomości. Była to
ziemia stanowiąca nieograniczoną
własność, wolną od zobowiązań i
ciężarów feudalnych, czym różniła się
od lenna. Nazywana również
własnością bezwarunkową oraz
własnością dziedziczną…..……………………………………
………………………..........................
Wysoki urząd w wielu państwach
starożytnej Grecji. Urząd ten wywodził
się z czasów królewskich, a spotykany
był potem w wielu państwach.
Najbardziej znana jest jednak ta
instytucja w Atenach. Po reformach
Klejstenesa nazwą tą oznaczano
urzędującą w danym okresie część
rady. W ramach bule 1/10 jej
członków, tzn. 50 członków z każdej
fyli………………………………………
………………………………………
Dawna nazwa folwarku bez włościan
lub gruntu bezprawnie oderwanego od
majątku ziemskiego. W Pacta conventa
jest to określenie ziemi, która została
stracona przez Rzeczpospolitą Obojga
Narodów w trakcie jej wojen z lat
1648–1709. Królowie polscy zostali
zobowiązani w pactach do odzyskania
tych ziem…………………………….…………
……………………………………….
Był to masowy i radykalny ruch
polityczny istniejący na przestrzeni lat
1836-49 w Wielkiej Brytanii, który
zmierzał do wprowadzenia
demokratycznych zmian w systemie
wyborczym oraz poprawy sytuacji
ekonomicznej robotników………………………………………...
………………………….......................
(4 p.) Uzupełnij:
A. ……………………………………
………………..to olbrzymie sumy,
jakie Księstwo Warszawskie było
winne Napoleonowi (ok. 20 mln
franków).
B. ……………………………………
……………………..to zwycięstwo
osiągnięte nadmiernym kosztem,
np. z dużymi stratami w ludziach i
sprzęcie wojennym, które są
nieproporcjonalne do osiągniętych
efektów. Nazwa pochodzi od
imienia króla Epiru, który w III w.
p.n.e. toczył wojnę z Rzymem i
jego okupionej dużymi stratami,
wygranej w bitwie pod Ausculum
w roku 279 p.n.e.
C. ……………………………………
……………...to termin określający
wydarzenia, które przypadły pod
koniec 1989 roku w Europie
Środkowo-Wschodniej, związane z
obaleniem ustroju
komunistycznego w krajach tej
części świata.
D. ………………………………………
…………...to przenośnie: wyrok losu,
niebezpieczeństwo, zagrożenie
nieubłaganie wiszące nad człowiekiem.
Określenie wywodzi się od losu, jaki
spotkał, dworzanina tyrana Syrakuz Dionizjosa Starszego. Dionizjos, chcąc
unaocznić swój los schlebiającemu mu
dworzaninowi, który nazywał go
najszczęśliwszym ze śmiertelników,
zaproponował pochlebcy, aby ten na
jeden dzień wcielił się w jego rolę,
pozwolił mu nawet położyć się na
swoim złotym łożu w pełnej przepychu
komnacie i ucztować.
5. (5p.)Podaj polskie tłumaczenie:
A. Mane, tekel, fares (hebr.) .........................................................
.........................................................
według przekazu biblijnego
przepowiednia, napisana
tajemniczą ręką, która pojawić się
miała na ścianie pałacu
2
B.
C.
D.
E.
6.
babilońskiego władcy Baltazara
podczas wydanej przez niego uczty.
Veni, vidi, vici (łac.) - …………….
……………………………………
…………………………………….
według Plutarcha i Swetoniusza
tymi słowami Gajusz Juliusz Cezar
przekazał (47 p.n.e.) senatowi
wiadomość o swym zwycięstwie
nad Farnakesem II, królem Pontu,
w bitwie pod Zelą.
Divide et impera- …………………
……………………………………
……………………………………
stara i praktyczna zasada rządzenia
polegająca na wzniecaniu
wewnętrznych konfliktów na
podbitych terenach i występowaniu
jako rozjemca zwaśnionych stron.
Jako pierwsi zastosowali ją
Rzymianie na Półwyspie
Apenińskim (podpisywali umowy
między podbitymi ludami,
zwanymi odtąd
"sprzymierzeńcami", a
sprzymierzeńcom nie wolno było
podpisywać umów między sobą,
przez to prowincje nie mogły się
zjednoczyć, aby pokonać
Rzymian).
Amicus Plato, sed magis amica
veritas- ……………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Autorstwo maksymy przypisuje się
Arystotelesowi jako parafrazę
zdania z jego Etyki
nikomachejskiej: gdy jedno i drugie
jest drogie, obowiązek nakazuje
wyżej cenić prawdę (aniżeli
przyjaciół).
Galilaee, vicisti-…………………...
……………………………………
……………………………………
ostatnie słowa Juliana Apostaty,
cesarza z rodu Konstantyna, w
chwili śmierci w 363r.
(5p.) Jakie więzi pokrewieństwa
łączyły królów?
Ludwika XVI- Ludwika XVIII- Karola X:
……………………………………………
…………………………………………….
Jakie? Zygmunta II Augusta- Annę
Jagiellonkę- Zygmunta III Wazę- Jan II
Zygmunt Zápolyę: ………………………..
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………….
7. (3p.)Podaj tytuł mapy. ( co
przedstawia?)
……………………………………………
…………….………………………………
8. (1p.) Oznaki i symbole władzy
monarszej, królewskiej, jak:
korona, berło, jabłko itp. nazywa
się również ……………………….
3
9. (6p.) Połącz postacie z
wydarzeniami; wpisz numer
wydarzenia przy postaci:
A. Hannibal………………………
B. Książę Juan de Austria……….
C. Piotr I Wielki………………….
D. Wercyngetoryks……………….
E. Gustaw II Adolf……………….
F. Võ Nguyên Giáp………………
1. Bitwa nad Jeziorem
Trazymeńskim
2. Ofensywa Tết
3. Bitwa pod Lepanto
4. Bitwa pod Połtawą
5. Bitwa pod Alezją
6. Walki o Guadalcanal
7. Bitwa pod Lützen
10. (2p.)Spośród wymienionych
wydarzeń wybierz dwa
najwcześniejsze. Obok pierwszego
chronologicznie wydarzenia wpisz
literę A, obok drugiego literę B:
1. Bitwa pod Akcjum…………….
2. Ustanowienie trybuna
ludowego……………………...
3. Bitwa pod Leuktrami…………
4. Śmierć Peryklesa……………...
5. Bitwa pod Maratonem………...
6. Bitwa pod Issos………………..
7. Prawo dwunastu tablic………...
11. (5p.) Podpisz obrazek:
A. ……………………………………
…………………………………….
B. ……………………………………
…………………………………….
C. ……………………………………
…………………………………….
D. ……………………………………
……………………………………
E. ……………………………………
……………………………………
4
12. (4p.) Kogo przedstawia rysunek? Podaj
epokę oraz krótko scharakteryzuj postać.
B. ……………………………………
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
13. (8p.) Podaj tytuł obrazu oraz autora
(imię i nazwisko)
A. ……………………………………
……………………………………
……………………………………
C. ……………………………………
……………………………………
…………………………………….
D. ……………………………………
……………………………………
……………………………………
14. (4p.) Karykatura ta jest
komentarzem do dwóch wydarzeń
5
historycznych. Podaj ich daty
(dokładne) i krótko nazwij je.
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
15. (4p.) Połącz cytaty z osobami.
Wpisz obok wypowiedzi numer postaci:
A. Pokój jest rzeczą cenną i
pożądaną. Nasza generacja skrwawiona w
wojnach na pewno na pokój zasługuje. Ale
pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego
świata ma swoją cenę wysoką, ale
wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia
pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko
rzecz w życiu ludzi, narodów i państw,
która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
……………………………………………
B. Każdy prowokator czy
szaleniec, który odważy się podnieść rękę
przeciw władzy ludowej, niech będzie
pewien, że mu tę rękę władza odrąbie w
interesie klasy robotniczej, w interesie
chłopstwa pracującego i inteligencji, w
interesie walki o podnoszenie stopy
życiowej ludności, w interesie dalszej
demokratyzacji naszego życia, w interesie
naszej Ojczyzny. ………………………….
C. Żołnierze! Spotkał was ten
zaszczy niezmierny, że pierwsi pójdziecie
do Królestwa i przestąpicie granicę
rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna
wojska polskiego, idącego walczyć za
oswobodzenie Ojczyzny. Wszyscy
jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść
macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie
naznaczam szarż, każę tylko
doświadczeńszym wśród Was pełnić
funkcje dowódców. Szarże uzyskacie w
bitwach. Każdy z was może zostać
oficerem, jak również każdy oficer może
znów zejść do szeregowców, czego oby nie
było… Patrzę na was, jako na kadry, z
których rozwinąć się ma przyszła armia
polska i pozdrawiam Was, jako pierwszą
kadrową kompanię………………………
D. Jeśli nam pomożecie, to sądzę,
że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć...
Jak? Pomożecie?... No……………………
1. Józef Piłsudski
2. Józef Haller
3. Edward Gierek
4. Józef Cyrankiewicz
5. Józef Beck
16. (2p.) Przeanalizuj dane statystyczne
i wykonaj polecenia A i B.
Tabela. Zaludnienie Wielkopolski, Małopolski i
Mazowsza w latach 1580–1700
Rok
1580
1650
1660
1700
Liczba
Liczba
mieszkańców mieszkańców
w tysiącach
na km2
3100
21,3
3830
26,3
2900
19,9
3250
22,3
Na podstawie: A. Mączak, Problemy gospodarcze,
[w:] Polska XVII wieku, Warszawa 1977, s. 95
A. Podaj rok, w którym zaludnienie
Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza
było najmniejsze.
.....................................................................
B. Podkreśl właściwą odpowiedź.
Wydarzenie, które miało wpływ na
zaludnienie tych ziem we wskazanym
przez Ciebie roku to:
1. wojna trzynastoletnia.
2. ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim.
3. potop szwedzki.
4. druga wojna północna.
6
17. (4p.) Podaj kolejność wydarzeń.
Wpisz obok kolejność od
najdawniejszego.
A. Konkordat wormacki……
B. Bitwa pod Cuszimą………..
C. Koliszczyzna………………
D. Bitwa na Kosowym
Polu………………………..
E. Upadek dynastii Qing……..
F. Bitwa pod Azincourt………
G. Pokój westfalski…………...
H. Sobór trydencki……………
18. (3p.) Obok zdania wpisz: prawda
(P) lub fałsz (F).
A. Bezprym był synem Bolesława
Chrobrego…………………………
B. Utrakwiści to odłam religijny
kwakrów…………………………..
C. „Moskiewska pożyczka” to pomoc
dla komunistów w Czechosłowacji
w 1968r……………………………
D. Ikonodulia to oddawanie czci
ikonom, obrazom, wizerunkom
bóstwa i symbolom rzeczy
świętych…………………………...
E. Gibelini i Gwelfowie to
stronnictwa polityczne
rywalizujące we Włoszech między
XII a XIII wiekiem, głównie w
okresie zmagań cesarza Fryderyka
II z papiestwem……………………
F. Zwierciadło saskie to opis życia
średniowiecznego
chłopstwa………………………….
19. (5p.) Po biogramie rozpoznaj kto
jest? Podaj imię i nazwisko.
A. Polski i francuski generał, jakobin
polski, członek Rady Najwyższej
Narodowej w czasie insurekcji
kościuszkowskiej, pierwszy namiestnik
Królestwa Polskiego, senator wojewoda
Królestwa Polskiego w 1815, to
……………………………………………
…………………………………………….
B. Książę, hetman wielki litewski od
1497 do swej śmierci w 1530r., wojewoda
trocki od 1522, kasztelan wileński od
1511. Odniósł wiele zwycięstw, m. in. pod
Orszą w 1514, to ………………………….
……………………………………….........
C. Kapłan katolicki, uczony, prawnik,
pisarz religijny i prawno-polityczny,
obrońca interesów Polski w sporach z
Krzyżakami. Brał udział w soborze w
Konstancji (1414-1418), gdzie wystąpił z
traktatem o władzy papieża i cesarza
(Tractatus de potestate papae et
imperatoris respectu infidelium), w którym
postawił tezę o możliwości pokojowego
współistnienia państw chrześcijańskich i
pogan, to …………………………………
…………………………………………….
D. Polski polityk, publicysta
polityczny, Minister Spraw Zagranicznych,
poseł na Sejm Ustawodawczy RP oraz II i
III Dumy. Współzałożyciel Narodowej
Demokracji (endecji, ruchu narodowego),
główny jego ideolog. Polski działacz
niepodległościowy, postulujący w
pierwszym etapie zjednoczenie wszystkich
ziem polskich i uzyskanie autonomii w
ramach Imperium Rosyjskiego, a później
odzyskanie niepodległości w oparciu o
sojusz z Rosją i ententą, zaś w opozycji do
państw centralnych, to……………………
…………………………………………….
E. biskup krakowski (w l. 1208-1218),
związany z kancelarią księcia Kazimierza
Sprawiedliwego. Autor Kroniki polskiej,
drugiego tego typu utworu w dziejach
polskiej historiografii. Od 1764
błogosławiony Kościoła
rzymskokatolickiego, patron diecezji
sandomierskiej, to ………………………
……………………………………………
20. (2p.) Nazwij ten symbol. Podaj co
oznacza.
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………….
7
21. (4p.) Słynne kobiety- podpisz, imię i
nazwisko (imię)
A. ……………………………………
……………………………………
B. ……………………………………
……………………………………
C. ……………………………………
……………………………………
D. ……………………………………
…………………………………….
22. (3p.) Podaj nazwę.
Potoczna nazwa powstałej w 1954
organizacji młodzieżowej, nazwanej od
pseudonimu Karola Świerczewskiego,
a następnie – już w ramach Związku
Harcerstwa Polskiego. Jednym z
założycieli był Jacek Kuroń.
A. ....………………………………...
Subkultura młodzieżowa funkcjonująca
w Polsce do końca lat 50. XX w.
Słowo to określa polski odpowiednik
amerykańskiego bitnika,
charakteryzujący człowieka
niestosującego się do narzucanych
norm, buntującego się wobec
rzeczywistości. W Polsce wraz z walką
z szarą rzeczywistością PRL-u
wchodziła również walka polityczna.
B. ……………………………………
Potoczne określenie darmowego
posiłku, jaki był wydawany na
ulicach Warszawy biednym
mieszkańcom miasta, m.in.
osobiście przez ministra pracy i
polityki społecznej na początku lat
90. XX wieku. Posiłkiem tym była
grochówka. Następnie wyraz ten
stał się synonimem zasiłku dla
bezrobotnych.
C. …………………………………….
8
Download
Random flashcards
Create flashcards