Document

advertisement
PARLAMENT EUROPEJSKI
2009 - 2014
Komisja Kontroli Budżetowej
9.2.2012
DOKUMENT ROBOCZY
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych
zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 (część 2)
Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Derek Vaughan
DT\891879PL.doc
PL
PE480.891v01-00
Zjednoczona w różnorodności
PL
C.2 Rola nadzorcza Komisji
Choć bieżące zarządzanie zdecentralizowano i powierzono państwom członkowskim,
ostateczna odpowiedzialność za wykonanie budżetu UE spoczywa nadal na Komisji (art. 317
TFUE). Prawodawstwo musi zatem umożliwiać Komisji wypełnianie roli nadzorczej w
efektywny sposób. O jednym elemencie, roli Komisji w zakresie akredytacji, wspomniano już
w punkcie C.1. Inne elementy, które omówiono poniżej, to:
i.
ii.
iii.
procedura rozliczania rachunków;
wstrzymywanie i zawieszanie płatności;
korekty finansowe.
ad (i) rozliczanie rachunków (art. 76, 130 i 131)
Komisja wnioskuje o rozszerzenie systemu rozliczania rachunków z sektora rolnictwa na
wszystkie fundusze objęte rozporządzeniem ustanawiającym wspólne przepisy. W ramach
systemu Komisja corocznie podejmowałaby decyzję rozliczeniową w sprawie kompletności,
dokładności i prawdziwości rocznych sprawozdań finansowych przedłożonych i
skontrolowanych przez władze państw członkowskich. Dodatkowo corocznie następowałoby
zamknięcie ukończonych operacji („stopniowe zamykanie operacji”).
Sprawozdawca uważa, że coroczne zamykanie operacji wiąże się z dużymi korzyściami w
porównaniu z obecnym „wielkim wybuchem” na koniec okresu programowania. O wiele
wcześniej zapewnia beneficjentom pewność prawa i zmniejsza obciążenie związane z
długotrwałym przetrzymywaniem dokumentów. Skorzystać na tym może również
administracja krajowa. Coroczne zamykanie operacji stanie się dla administracji rutynową
czynnością, co powinno skutkować mniejszą liczbą błędów, a co za tym idzie – mniejszą
liczbą korekt finansowych.
W opinii ETO podkreśla się jednak, że dla wszystkich etapów procedur należy ustanowić
terminy, aby wzmocnić korzyść wynikającą z wczesnego uzyskania pewności prawa i efekt
zapobiegawczy na potrzeby przyszłych płatności. Sprawozdawca uważa, że zalecenia te
powinny zostać wzięte pod uwagę. W tym kontekście Komisję i Trybunał Obrachunkowy
zachęca się do przedstawienia wniosków dotyczących terminów.
Dodatkowo należało będzie uściślić procedurę weryfikowania legalności i prawidłowości
wydatków (zwaną „rozliczeniem zgodności” w prawodawstwie rolnym), zważywszy że
wniosek Komisji nie jest obecnie do końca jasny w tym zakresie. Przykładowo w art. 131
rozróżnia się projekty EFRR i EFS. Intencja kryjąca się za takim rozróżnieniem nie jest
oczywista.
ad (ii) wstrzymywanie i zawieszanie płatności (art. 74 i 134, ale również art. 17 ust. 5, art. 20
ust. 3 i art. 21 ust. 5)
Komisja dysponuje różnymi narzędziami w razie naruszenia przepisów przez państwa
członkowskie. W pierwszej kolejności delegowany urzędnik zatwierdzający (na ogół dyrektor
generalny dyrekcji generalnej Komisji) może wstrzymać bieg terminu płatności na określony
czas. Wskutek tego Komisja nie może dokonać zwrotu potencjalnie niekwalifikowanych
wydatków na rzecz państw członkowskich.
PE480.891v01-00
PL
2/7
DT\891879PL.doc
Obecnie termin przewidziany rozporządzeniem wynosi 6 miesięcy. Komisja wnioskuje o
wydłużenie terminu do 9 miesięcy w rozporządzeniu ustanawiającym wspólne przepisy (art.
74 ust. 1). Następnie kolegium komisarzy może postanowić o zawieszeniu płatności na
nieokreślony czas (art. 134). Sprawozdawca przyjmuje do wiadomości wniosek Komisji o
wydłużenie maksymalnego okresu wstrzymania płatności i wyraża życzenie zrozumienia
kryjącej się za tym intencji. Ponadto rozporządzenie mogłoby zostać dookreślone, aby
sprecyzować, czy wszystkie czy tylko niektóre warunki określone w art. 74 ust. 1 lit. a) – c) i
art. 134 ust. 1 lit. a) – h) musiałyby zostać spełnione, aby podjąć decyzję w sprawie
wstrzymania / zawieszenia płatności.
Komisja CONT czynnie śledziła działania Komisji w ostatnich latach w zakresie
wstrzymywania i zawieszania płatności. Wstrzymywanie i zawieszanie płatności to istotne
narzędzie zachęcające państwa członkowskie do przestrzegania rozporządzenia.
W sprawozdaniu w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2009 (ust. 194 – 196)
wezwano do „systematycznego” wstrzymywania i zawieszania płatności. Należało będzie
przy tym zagwarantować proporcjonalność tych środków. Komisja we wniosku wydaje się ją
zapewniać przez zastrzeżenie sobie prawa do podjęcia decyzji w sprawie wysokości kwoty
(wszystkie płatności z tytułu danego programu operacyjnego / danej osi priorytetowej lub
tylko część, art. 74 ust. 2 i art. 134 ust. 2). Sprawozdawca uważa, że konieczne jest
zapewnienie proporcjonalności, oraz bierze pod uwagę koncepcję bardziej systematycznego
wstrzymywania i zawieszania płatności1.
ad (iii) korekty finansowe (art. 77, 135 – 137)
Termin „korekty finansowe” oznacza decyzje podejmowane albo przez państwa członkowskie
(art. 135), albo przez Komisję (art. 77, 136 i 137), unieważniające całość lub część
publicznego / unijnego wkładu finansowego do programu operacyjnego. Decyzje te same w
sobie stanowią środek naprawczy, nie zaś zapobiegawczy. Muszą opierać się na materiale
dowodowym świadczącym o naruszeniu prawa Unii, a zwłaszcza uchybieniach w systemach
zarządzania i kontroli państw członkowskich.
W przeszłości komisja CONT krytycznie odniosła się do obecnego systemu korekt
finansowych wdrożonego przez Komisję w związku z następującymi kwestiami:
-
korekta finansowa w większości przypadków nie przynosi efektu „obniżki netto”;
podatnik płaci dwukrotnie i zbyt często stosuje się korekty według stawki ryczałtowej.
Efekt obniżki netto
W obecnym systemie korekty finansowe w ogromnej większości wdrażane są przez państwa
członkowskie niezależnie od tego, kto wykrył dane błędy lub niedociągnięcia. Pozwala to
państwom członkowskim na zastępowanie niedozwolonych wydatków nowymi wydatkami.
Można by wprowadzić wyjątek od zawieszania płatności w związku z „uwarunkowaniami ex ante” (art. 17
ust. 5), „przeglądem wyników” (art. 20 ust. 3) i „uwarunkowaniami makroekonomicznymi” (art. 21 ust. 5),
elementy te wymagają bowiem fachowej oceny.
1
DT\891879PL.doc
3/7
PE480.891v01-00
PL
Z kolei korekta finansowa wdrożona przez Komisję skutkuje „obniżką netto” koperty
finansowej przeznaczonej na dany program operacyjny. Nie można niczego niczym
zastępować.
Komisja wnioskuje o zmianę tej praktyki. Na mocy nowych przepisów korekty finansowe,
które opierają się na nieprawidłowościach wykrytych przez Komisję lub ETO i dotyczą
rocznych sprawozdań finansowych już przekazanych Komisji, zawsze skutkowałyby obniżką
netto wsparcia z funduszy dla programu operacyjnego (art. 137 ust. 6).
Sprawozdawca zasadniczo popiera taką zmianę. Należy zapewnić równowagę: państwa
członkowskie wciąż powinny mieć możliwość zastępowania wydatków niekwalifikowanych
(nowymi) wydatkami kwalifikowanymi, o ile błędy lub niedociągnięcia systemów zostały
wykryte przez systemy kontroli państw członkowskich. Dzięki temu państwa członkowskie są
dostatecznie zmotywowane do właściwego postępowania od samego początku. Jeżeli
natomiast Komisja lub ETO przeprowadza kontrole zamkniętych okresów obrachunkowych i
mimo to wykrywa nowe błędy lub niedociągnięcia, korekty finansowe powinny skutkować
obniżką netto, ponieważ wzmacnia to efekt zapobiegawczy kontroli.
Wydaje się jednak, że wniosek Komisji wymaga doprecyzowania. Należy dopilnować, aby
wszelkie korekty finansowe skutkujące obniżką netto następowały po przeprowadzeniu
kontroli przez państwa członkowskie (art. 137 ust. 6). Ponadto nie jest do końca jasne, czy
muszą być spełnione wszystkie czy tylko niektóre warunki stosowania korekt finansowych
określone we wniosku Komisji (art. 136 ust. 1 lit. a) – c)). Również w tym przypadku
należało będzie zapewnić spójność z rozporządzeniem finansowym.
Sprawozdawca jest również zdania, że kwoty wycofane w wyniku korekt finansowych
skutkujących obniżką netto powinny zasadniczo być nadal dostępne na potrzeby danego
funduszu. Należy to zapewnić w rozporządzeniu ustanawiającym wspólne przepisy i
rozporządzeniu finansowym.
W tym kontekście warto wspomnieć, że sprawozdawca sprawdzi również, czy tzw. projekty z
mocą wsteczną będą niedozwolone w przyszłym okresie programowania. Projekty z mocą
wsteczną to projekty, w związku z którymi poniesiono już istotne wydatki lub które były
wręcz ukończone w chwili formalnego zatwierdzenia dotacji UE. Komisja1 uważa, że
projekty te wiążą się z większym ryzykiem błędu, ponieważ stają się „europejskimi”
projektami na bardzo późnym etapie, co również podaje w wątpliwość europejską wartość
dodaną.
Podatnik płaci dwukrotnie i zbyt częste stosowanie korekt według stawki ryczałtowej
Korekty finansowe dokonywane przez Komisję skutkują wykluczeniem wydatków z
finansowania z budżetu UE. Wpływają na przepływ finansowy pomiędzy Komisją a
władzami państw członkowskich, zabezpieczając tym samym interes finansowy budżetu UE.
Korekta przepływu finansowego pomiędzy władzami państw członkowskich a beneficjentami
Strony 18 i 31 dokumentu roboczego służb Komisji „Analysis of Errors in Cohesion Policy for the Years 2006–
2009 – Actions Taken by the Commission and the Way Forward” [„Analiza błędów w polityce spójności za lata
2006–2009 – działania podjęte przez Komisję i perspektywa na przyszłość”] (SEC(2011)1179).
1
PE480.891v01-00
PL
4/7
DT\891879PL.doc
następuje w drodze zwrotu. Państwa członkowskie mają zasadniczo obowiązek odzyskać
nienależne kwoty wypłacone beneficjentom, chyba że wynikało to z błędu lub niedbalstwa
państwa członkowskiego (art. 112 ust. 2).
W razie nieodzyskania środków finansowych od beneficjentów podatnik krajowy lub
regionalny będzie musiał pokryć koszt korekty finansowej, co oznacza, że podatnik
„uderzony jest po kieszeni” dwukrotnie, ponieważ początkowo również wniósł wkład
finansowy do budżetu UE. Sytuacje takie mogą się przydarzyć w zależności od rodzaju
korekty finansowej. Występują trzy rodzaje korekty finansowej:
(1) Korekta finansowa może być bezpośrednio związana z jednym projektem lub
większą liczbą projektów. W takim przypadku odzyskanie środków finansowych od
poszczególnych beneficjentów nie stanowi problemu dla państwa członkowskiego.
Nie tylko zachowana jest integralność finansowa budżetu UE, ale również podatnik
krajowy / regionalny nie musi płacić dwukrotnie, jeżeli władze państw członkowskich
wywiązują się z obowiązku odzyskania środków finansowych od poszczególnych
beneficjentów.
(2) Komisja przeprowadza zasadniczo kontrole systemów. W toku kontroli
poszczególnych projektów stanowiących część próby reprezentatywnej Komisja może
stwierdzić niedociągnięcia systemów. Takie systemowe ustalenia pokontrolne należy
ekstrapolować na wszystkie inne projekty wykazujące dane niedociągnięcie (zakres
kontroli). Choć w toku kontroli zebrano dostatecznie odpowiedni materiał dowodowy
świadczący o tym, że ustalenia pokontrolne dotyczą wszystkich projektów objętych
kontrolą, wskazanie źródeł błędów i odzyskanie środków finansowych od
poszczególnych beneficjentów może się okazać praktycznie niemożliwe i
nieopłacalne. Podatnik krajowy / regionalny będzie musiał pokryć kwoty, których nie
można odzyskać od poszczególnych beneficjentów. Mimo to i tak zagwarantowany
jest interes finansowy budżetu UE.
(3) Ostatnim wariantem są korekty według stawki ryczałtowej. W tym przypadku na
podstawie kontroli systemów Komisja dokonuje korekty współfinansowania z budżetu
UE przez zastosowanie uprzednio określonej wartości procentowej (np. 2%) do
wydatków publicznych mających związek z danym niedociągnięciem systemu.
Specyfika korekt według stawki ryczałtowej nie pozwala rozdzielić ich pomiędzy
poszczególnych beneficjentów. Podatnicy krajowi / regionalni będą musieli pokryć
koszt korekty finansowej. Choć prawdopodobnie zapewniony jest interes finansowy
budżetu UE, nie ma co do tego całkowitej pewności, ponieważ korekta według stawki
ryczałtowej mogła ewentualnie być zawyżona lub niedoszacowana.
Wszystkie rodzaje korekty finansowej zapewniają integralność finansową budżetu UE, choć
wątpliwości mógłby budzić wariant (3). Na osiągnięcie celu, jakim jest dopilnowanie, aby
podatnik krajowy / regionalny nie był dwukrotnie „uderzany po kieszeni”, pozwala wyłącznie
wariant (1). W związku z tym wydaje się, że w hierarchii preferencji korekt finansowych
najbardziej pożądany jest wariant (1), a najmniej pożądany – wariant (3). Należy po raz
kolejny podkreślić, że właściwa kontrola zapobiegawcza, zwłaszcza w ramach procesu
akredytacji z udziałem Komisji, pomoże uniknąć jakichkolwiek trudności w odniesieniu do
korekt finansowych.
DT\891879PL.doc
5/7
PE480.891v01-00
PL
Sprawozdawca uważa, że wymogi należy wyważyć. Systemy zarządzania i kontroli muszą
być opłacalne. W związku z tym korekty finansowe drugiego i trzeciego typu – choć nie
będące pożądanym wariantem – powinny nadal być dopuszczalne w zakresie korygowania
przepływów finansowych pomiędzy Komisją a władzami państw członkowskich. Hierarchia
ta mogłaby zostać wskazana w rozporządzeniu.
W tym kontekście warto wspomnieć, że Parlament zagłosował za ustaleniem konkretnych
poziomów korekt finansowych według stawki ryczałtowej mających zastosowanie w
określonych okolicznościach w kontekście rozporządzenia finansowego (art. 77b
rozporządzenia finansowego zmienionego przez PE). Istotnie zwiększa to pewność prawa.
Ponadto w rozporządzeniu finansowym wnioskuje się o obniżkę korekt finansowych w
przypadku państw członkowskich dotąd przestrzegających przepisów (art. 77c rozporządzenia
finansowego zmienionego przez PE).
Sprawozdawca uważa, że takie istotne elementy w kształcie wynikającym ze zmienionego
rozporządzenia finansowego powinny zostać włączone do wniosku Komisji dotyczącego
rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy w drodze odesłania do rozporządzenia
finansowego.
C.3 Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe mogą stanowić wartościowy środek udzielania wsparcia publicznego
projektom, którym przyświecają istotne cele polityczne, ale które nie są dostatecznie
finansowane z funduszy prywatnych ze względu na niedoskonałości rynku lub nieoptymalne
sytuacje inwestycyjne. Instrumenty finansowe wykazują również ogromny potencjał w
zakresie wielokrotnego wykorzystywania funduszy, jako że pożyczki lub środki finansowe
przeznaczone na gwarancje mogą z powrotem znaleźć się w budżecie instrumentu
finansowego. Należy więc nie tylko umożliwiać stosowanie instrumentów finansowych, ale
również do niego zachęcać.
Sprawozdawca uważa, że przepisy o instrumentach finansowych powinny być skonstruowane
tak, aby pozwalać na czerpanie pełnych korzyści z instrumentów finansowych. Przepisy o
instrumentach finansowych powinny przy tym zapewniać elastyczność, aby odpowiadać
szczególnym okolicznościom w państwach członkowskich.
W niedawno opublikowanej opinii Trybunału Obrachunkowego 7/2011 i niedawno
opublikowanym sprawozdaniu rocznym Trybunału za rok budżetowy 2010 zwrócono uwagę
na niezbędne usprawnienia we wdrażaniu instrumentów finansowych. Poświęcone temu
sprawozdanie specjalne Trybunału ma zostać wkrótce opublikowane.
Sprawozdawca uważa, że kwestie te należy również możliwie najlepiej rozstrzygnąć w
rozporządzeniu ustanawiającym wspólne przepisy, aby jak najlepiej wykorzystać instrumenty
finansowe w latach 2014 – 2020. W tym celu należy zapewnić następujące elementy:
-
wykorzystanie instrumentów finansowych w możliwie najbardziej skuteczny sposób,
np. przez zachęcenie do możliwie najczęstszej „recyrkulacji” środków finansowych i
zapewnienie dalszego wykorzystania środków finansowych dostępnych na koniec
okresu programowania;
PE480.891v01-00
PL
6/7
DT\891879PL.doc
-
-
-
-
wykorzystanie instrumentów finansowych w możliwie najbardziej efektywny sposób,
np. przez ograniczenie nadmiernych źródeł zasilania instrumentów finansowych i
zachęcenie do możliwie najszybszego wykorzystania środków finansowych;
wykorzystanie instrumentów finansowych w możliwie najbardziej ekonomiczny
sposób, np. przez ustalenie rozsądnych wartości granicznych opłat za zarządzanie i
ograniczenie konstrukcji typu „fundusze funduszy”;
spójność z przepisami zmienionego rozporządzenia finansowego;
ograniczenie narażenia na ryzyko strat finansowych dla budżetu UE do wypłacanych z
niego kwot;
odpowiednie rozstrzygnięcie kwestii kontroli instrumentów finansowych, zważywszy
że Komisja wnioskuje o wykluczenie instrumentów finansowych z zakresu kontroli
przeprowadzanych przez organ kontrolny i powierzenie kontroli instrumentów
biegłym rewidentom;
odpowiednia sprawozdawczość w zakresie instrumentów finansowych na rzecz
Komisji, a następnie Parlamentu.
Obecne wnioski Komisji wydają się być dobrym krokiem we właściwym kierunku. Trybunał
Obrachunkowy wskazał dalsze możliwości usprawnień. Sprawozdawca zaproponuje
odpowiednie zmiany.
DT\891879PL.doc
7/7
PE480.891v01-00
PL
Download