Uchwala Rady Rodzicow - Szkoła Podstawowa im. Klemensa

advertisement
Uchwała Rady Rodziców
działającej przy Szkoły Podstawowej
im. Klemensa Janickiego
w Januszkowie
Nr 1/2013/2014
z dnia 06 września 2013 r.
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia programu wychowawczego i profilaktyki na rok
szkolny 2013/2014
Na podstawie art. 54 ust.2 pkt. 1 lit. a i b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – Rada Rodziców działająca przy
Szkole Podstawowej im. Klemensa Janickiego u c h w a l a , co następuje:
§1
Rada Rodziców po zapoznaniu się z projektami programów: wychowawczego i profilaktyki
wydała o nich pozytywną opinię.
§2
Rada Rodziców przyjęła i zatwierdziła program wychowawczy i profilaktyki na rok szkolny
2013/2014.
§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły jako przewodniczącemu Rady
Pedagogicznej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Rodziców
Uchwała Rady Rodziców
działającej przy Szkoły Podstawowej
im. Klemensa Janickiego
w Januszkowie
Nr 2/2013/2014
z dnia 06 września 2013 r.
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia programu naprawczego i planów pracy szkoły na
rok szkolny 2013/2014
Na podstawie art. 54 ust.2 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – Rada Rodziców działająca przy Szkole
Podstawowej im. Klemensa Janickiego u c h w a l a , co następuje:
§1
Rada Rodziców po zapoznaniu się z projektami programu naprawczego i planu pracy
dydaktycznego oraz opiekuńczo-wychowawczego wydała o nich pozytywną opinię.
§2
Rada Rodziców przyjęła i zatwierdziła program naprawczy i plan pracy dydaktyczny oraz
opiekuńczo – wychowawczy na rok szkolny 2013/2014.
§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły jako przewodniczącemu Rady
Pedagogicznej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Rodziców
Uchwała Rady Rodziców
działającej przy Szkoły Podstawowej
im. Klemensa Janickiego
w Januszkowie
Nr 3/2013/2014
z dnia 01 października 2013 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania ustępującego Prezydium z działalności w okresie
sprawozdawczym od 01 września 2008 r. do 30 września 2013 r. i udzielenia
absolutorium
Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców – Rada Rodziców działająca przy Szkole
Podstawowej im. Klemensa Janickiego u c h w a l a , co następuje:
§1
Rada Rodziców po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Prezydium z działalności za okres od 01
września 2008 r. do 30 września 2013 r. postanawiała je w całości przyjąć.
§2
Rada Rodziców udzieliła absolutorium ustępującemu Prezydium.
§3
Sprawozdanie Prezydium z działalności za okres od 01 września 2008 r. do 30 września 2013
r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły jako przewodniczącemu Rady
Pedagogicznej.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Rodziców
Uchwała Rady Rodziców
działającej przy Szkoły Podstawowej
im. Klemensa Janickiego
w Januszkowie
Nr 4/2013/2014
z dnia 01 października 2013 r.
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Szkole
Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie
Na podstawie art. 53 ust.4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.) – Rada Rodziców działająca przy Szkole
Podstawowej im. Klemensa Janickiego u c h w a l a , co następuje:
§1
Rada Rodziców przyjęła i zatwierdziła nowy Regulamin Rady Rodziców działającej przy
Szkole Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie.
§2
Regulamin Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej im. Klemensa Janickiego w
Januszkowie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły jako przewodniczącemu Rady
Pedagogicznej.
§4
Traci moc Regulamin Rady Rodziców z dnia 01 września 2008 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Rodziców
Uchwała Rady Rodziców
działającej przy Szkoły Podstawowej
im. Klemensa Janickiego
w Januszkowie
Nr 5/2013/2014
z dnia 01 października 2013 r.
w sprawie: wyboru władz (prezydium) Rady Rodziców działającej przy Szkole
Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie na rok szkolny 2013/2014
Na podstawie art. 53 ust.1, ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz paragrafu 15
Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej im. Klemensa Janickiego
w Januszkowie – Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Klemensa
Janickiego u c h w a l a , co następuje:
§1
Rada Rodziców w drodze jawnego głosowania wybrała Prezydium w składzie:
Przewodniczący: Justyna Zdrojewska
Zastępca przewodniczącego: Agnieszka Zabłocka - Roczek
Sekretarz: Anna Maciejewska
Skarbnik: Monika Litwin
§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły jako przewodniczącemu Rady
Pedagogicznej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Rodziców
Uchwała Rady Rodziców
działającej przy Szkoły Podstawowej
im. Klemensa Janickiego
w Januszkowie
Nr 6/2013/2014
z dnia 01 października 2013 r.
w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców działającej przy Szkole
Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie na rok szkolny 2013/2014
Na podstawie paragrafu 9 ust. 6 pkt. 2 Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Szkole
Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie – Rada Rodziców działająca przy
Szkole Podstawowej im. Klemensa Janickiego u c h w a l a , co następuje:
§1
Rada Rodziców w drodze jawnego głosowania wybrała Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący: Danuta Rybczyńska
Sekretarz: Anita Kasprzak
Członek: Elżbieta Jamrug
§2
Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przestrzegania i wykonywania zadań określonych w
paragrafie 17 Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej im.
Klemensa Janickiego w Januszkowie
§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły jako przewodniczącemu Rady
Pedagogicznej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Rodziców
Uchwała Rady Rodziców
działającej przy Szkoły Podstawowej
im. Klemensa Janickiego
w Januszkowie
Nr 7/2013/2014
z dnia 16 października 2013 r.
w sprawie: ustalenia wysokości dobrowolnych składek na radę Rodziców w roku
szkolnym 2013/2014
Na podstawie paragrafu 19 ust. 5 i 6 Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Szkole
Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie – Rada Rodziców działająca przy
Szkole Podstawowej im. Klemensa Janickiego u c h w a l a , co następuje:
§1
Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły
Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie.
§2
1. Rodzice uczniów mogą wpłacać dobrowolne składki.
2. Składki mogą być wpłacane przez rodziców:
1) u skarbnika Rady Oddziałowej,
2) u skarbnika Rady Rodziców,
3) w sekretariacie szkoły, pobierane przez sekretarza szkoły.
3. W przypadku, gdy składki pobiera skarbnik Rady Oddziałowej lub sekretarz szkoły
zebrane kwoty przekazują skarbnikowi Rady Rodziców.
4. Rodzic wpłacający składkę otrzymuje potwierdzenie – KP, które wypisuje osoba
przyjmująca wpłatę czyli: skarbnik Rady Oddziałowej, sekretarz szkoły lub skarbnik Rady
rodziców.
§3
1.Rada Rodziców zatwierdza wysokość składek na Radę Rodziców w roku szkolnym
2013/2014:
1) jedno dziecko – 30,00 zł
2) drugie dziecka - 20,00 zł
2. Zgodnie z paragrafem 19 ust. 6 Regulaminu jeśli do szkoły uczęszcza troje i więcej dzieci
z jednej rodziny, rodzice dokonują wpłaty za dwoje dzieci w wysokości określonej w ust. 1
pkt. 2.
§4
Istnieje możliwość wpłaty jednorazowej, w dwóch ratach ( co semestr) bądź w miesięcznych
lub innych dogodnych dla Rodziców.
§5
Środki zgromadzone ze składek rodziców wydatkowane będą zgodnie z Regulaminem Rady
Rodziców.
§6
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Rady Rodziców, skontrolowane przez Komisję
Rewizyjną zostanie przedstawione na plenarnym zebraniu.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu rady rodziców
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Rodziców
Uchwała Rady Rodziców
działającej przy Szkoły Podstawowej
im. Klemensa Janickiego
w Januszkowie
Nr 8/2013/2014
z dnia 16 października 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego – preliminarza wydatków z funduszu Rady
Rodziców na rok szkolny 2013/2014
Na podstawie paragrafu 19 ust. 3 Regulaminu Rady Rodziców działającej przy Szkole
Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie – Rada Rodziców działająca przy
Szkole Podstawowej im. Klemensa Janickiego u c h w a l a , co następuje:
§1
Rada Rodziców po przeanalizowaniu projektu planu finansowego – preliminarza wydatków
sporządzonego przez Prezydium postanawia zatwierdzić preliminarz wydatków Rady
rodziców na rok szkolny 2013/2014.
§2
Plan finansowy – preliminarz wydatków z funduszu Rady Rodziców na rok szkolny
2013/2014 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu rady rodziców
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Rodziców
Download