DYNAMIKA - KARTKÓWKA POWTÓRKOWA NR 4 – KLASY 3

advertisement
DYNAMIKA - KARTKÓWKA POWTÓRKOWA NR 4 – KLASY 3
Uczeń:
• potrafi wymienić rodzaje oddziaływań na odległość i bezpośrednich
• potrafi wskazać i nazwać źródła sił działających na ciało
• potrafi w dowolnym przykładzie wskazać siły działające na ciało, narysować wektory tych sił, oraz podać
ich cechy
• wie, że siły wzajemnego oddziaływania ciał mają jednakowe wartości, przeciwne zwroty i różne punkty
przyłożenia
• potrafi znaleźć siłę wypadkową kilku sił działających wzdłuż jednej prostej
• wie, że dwie siły działające na ciało równoważą się, gdy mają taki sam kierunek, taką samą wartość i
przeciwne zwroty
• potrafi znaleźć graficznie siłę równoważącą inną siłę
• wie, że na ciała poruszające się w powietrzu działa siła oporu powietrza
• wie, że jedną z przyczyn występowania tarcia jest chropowatość stykających się powierzchni
• potrafi wymienić niektóre sposoby zmniejszania i zwiększania tarcia
• wie, że wartość siły oporu powietrza wzrasta wraz z szybkością ciała
• potrafi podać przykłady ciał, między którymi działają siły tarcia
• wie, że tarcie występujące przy toczeniu ma mniejszą wartość niż przy przesuwaniu jednego ciała po
drugim
• potrafi podać przykłady pożytecznego i szkodliwego działania siły tarcia
• wie, że wartość siły tarcia zależy od rodzaju powierzchni trących i wartości siły nacisku
• wie, że na poruszający się z dużą szybkością samolot działa w górę siła nośna
• wie, że wartość siły wyporu działającej na ciało całkowicie zanurzone w cieczy zależy od gęstości tej
cieczy
• wie, że okręt pływa częściowo zanurzony, bo jego średnia gęstość jest mniejsza od gęstości wody
• znać treści trzech zasad dynamiki Newtona oraz podać po 2 przykłady, które ilustrują ich treść:
a. pierwsza zasada (tzw. zasada bezwładności): „Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające
siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym
prostoliniowym”;
b. druga zasada: „Jeżeli na ciało działa stała siła, to porusza się ono ruchem jednostajnie
przyspieszonym. Przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do działającej siły, a odwrotnie
proporcjonalne do masy ciała: a = F , gdzie a – przyspieszenie, F – siła, m – masa ciała”;
m
c. trzecia zasada (tzw. zasada akcji i reakcji): „Jeżeli ciało A działa pewną siłą na ciało B, to ciało B
oddziałuje na ciało A siłą równą co do wartości, mającą ten sam kierunek, lecz przeciwny zwrot”;
• co to jest pęd, znać wzór na pęd,
• wie, jak brzmi zasada zachowania pędu,
• potrafi rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem trzech zasad dynamiki Newtona,
z wykorzystaniem wzorów dotyczących spadku swobodnego (na wysokość i prędkość) oraz
z zastosowaniem wzoru na prędkość oraz pęd
Download