Historia sołectwa Grojec

advertisement
UCHWAŁA Nr XL / 320 / 09
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Grojec
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z §10 ust.2, pkt.2, lit.b
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (Dz.U. Z 2008r. Nr 38, poz.220),
Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje.
§1.
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości sołectwa Grojec stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Domżał
Plan Odnowy Miejscowości
Sołectwa Grojec
Grojec 2009
Spis treści:
Wstęp .......................................................................................................................
Charakterystyka miejscowości:
- Położenie ......................................................................................................
- Rzeźba terenu ...............................................................................................
- Mikroklimat .................................................................................................
- Uwarunkowania hydrologiczne ...................................................................
- Budowa geologiczna ....................................................................................
- Ludność w sołectwie ....................................................................................
Historia Grojca .........................................................................................................
Walory przyrodnicze sołectwa ................................................................................
Obszary chronionego krajobrazu oraz pomniki przyrody .......................................
Dziedzictwo kultuowe ............................................................................................
- Obiekty i zespoły objęte ścisłą ochroną konserwatorską ............................
- Kapliczki przydrożne....................................................................................
- Krzyże na terenie sołectwa ..........................................................................
- Ludzie zasłużeni dla sołectwa.....................................................................
Instytucje kultury na terenie sołectwa:
Sport w sołectwie .....................................................................................................
Edukacja w sołectwie ..............................................................................................
Opieka zdrowotna w sołectwie ................................................................................
Bezpieczeństwo mieszkańców – OSP .....................................................................
Gospodarka w sołectwie ..........................................................................................
Rolnictwo w sołectwie.............................................................................................
Infrastruktura sołectwa:
- drogowa .......................................................................................................
- telekomunikacyjna .......................................................................................
- wodociągowo-kanalizacyjna ........................................................................
- gazociągowa ................................................................................................
System gospodarki odpadami ..................................................................................
Władze sołectwa i społeczność ...............................................................................
Analiza SWOT .........................................................................................................
Priorytety, cele i projekty do zrealizowania
we wsi Grojec na lata 2009-2015 ............................................................................
Nasza wizja po realizacji Planu odnowy Miejscowości Sołectwa Grojec ............
Monitorowanie planu rozwoju sołectwa oraz jego zmiana .....................................
str. 03
str. 04
str. 06
str. 07
str. 07
str. 08
str. 08
str. 10
str. 14
str. 15
str. 15
str. 15
str. 19
str. 29
str. 35
str. 46
str. 51
str. 53
str. 54
str. 54
str. 55
str. 56
str. 57
str. 57
str. 57
str. 57
str. 58
str. 59
str. 61
str. 64
str. 67
str. 67
Wstęp
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi,
jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i
uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki
finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie
„Odnowa i rozwój wsi”.
Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach
wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi
oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości
społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów
wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca
zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny,
oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie
ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę
zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi
m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do
miasta.
Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona
kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni
swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież
na miejscu. Nie jako „mini-miasto”, wysoko zurbanizowana i konkurująca z ośrodkami
miejskimi bogactwem oferty, ale właśnie jako „nowa wieś”, nowoczesna, lecz ceniąca
i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę.
Plan Odnowy ma więc charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich
celów. Małych kroków, które podejmowane przez mieszkańców przy finansowym i
organizacyjnym wsparciu gminy doprowadzić mają do trwałej poprawy miejscowych
warunków życia.
Charakterystyka miejscowości
Położenie
Gmina Oświęcim położona jest w zachodniej części województwa małopolskiego,
w powiecie oświęcimskim. Sąsiaduje z trzema ważnymi regionami gospodarczymi:
Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, aglomeracją krakowską i regionem
podbeskidzkim z miastem Bielsko-Biała. Stanowi zaplecze dla miasta Oświęcim,
spełniając funkcję mieszkaniową, usługową i rolniczo-handlową. Gmina zajmuje
obszar około 7447 ha co stanowi 74,47 km2. Obejmuje swym obszarem 13 sołectw:
Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory II, Grojec, Harmęże, Łazy, Pławy, Poręba
Wielka, Rajsko, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze oraz jedną Osadę Stawy
Grojeckie wyodrębnioną z miejscowości Grojec.
Mapa nr 1 Położenie sołectwa w Gminie Oświęcim.
Źródło: www.oswiecim-gmina.pl
Sołectwo Grojec leży na północno - zachodniej krawędzi Wysoczyzny Osieckiej
opadającej ku dolinie Soły. Od zachodu i południa otaczają ją liczne stawy rybne,
które powstały już w dalekiej przeszłości. Zlokalizowane jest w części południowej
Gminy Oświęcim. zajmuje powierzchnię 1377 ha
Mapa nr 2 Mapka sytuacyjna sołectwa Grojec
Rzeźbą terenu
Pod względem fizyczno-geograficznym Gmina Oświęcim leży w zachodniej
części makroregionu Kotliny Oświęcimskiej, w widłach rzek Wisły i Soły. Teren ten
zaliczany jest do dwóch mezoregionów: Podgórza Wilamowickiego oraz Doliny
Górnej Wisły.
Podgórze Wilamowickie jest częścią Kotliny Oświęcimskiej, leżącą pomiędzy
Doliną Wisły a brzegiem nasunięć karpackich. W obszar tego mezoregionu zaliczamy
niewielką, południowo – wschodnią cześć gminy, pomiędzy dolinami rzek Soły i
Skawy. W obrębie gminy deniwelacje terenu nie przekraczają 20 m.
Dolina Górnej Wisły obejmuje obszar od podnóża Beskidów na południu, aż
po skraj Lasów Pszczyńskich i linię Wisły na północy. Na zachodzie granicą Doliny
jest wododział Wisły i Odry, a jej wschodnia granica biegnie skrajem Pogórza
Wielickiego. Dolina Górnej Wisły zajmuje obszar 1400 km 2; cechą charakteryzującą
dolinę jest szerokie, płaskie dno o niewielkich deniwelacjach rzędu 20-30 m. Spotkać
można tu liczne piaszczyste terasy zalewowe z niewielkimi wydmami oraz
charakterystyczną, bardzo dużą ilość stawów hodowlanych (ok. 100 km2 doliny to
różne zbiorniki wodne).
Rzeźba terenu gminy Oświęcim jest mało urozmaicona. Teren łagodnie
wznosi się od Doliny Wisły w kierunku południowym. Rzędne wysokości wynoszą
w północnej części gminy 222 m n.p.m. – Dwory II oraz 230 m n.p.m. – Babice do
248 m n.p.m. w dolinie Soły i około 300m n.p.m. w części Grojec.
Pod względem morfologicznym gmina położona jest w obrębie dwóch
głównych poziomów teras rzecznych:


holoceńskiej, obejmującej dno dolin Wisły, Soły i Macochy z licznymi
starorzeczami, częściowo wypełnionymi wodą oraz ze stawami rybnymi;
plejstoceńskiej, zajmującej obszary garbów i wysoczyzn pokrytych utworami
lessowymi. Przeważającymi procesami denudacyjnymi są erozja wąwozowa
o silnym natężeniu, wietrzenie chemiczne, spłukiwanie, ługowanie oraz
procesy antropogeniczne.
We wsi Grojec i Łazy, które są położone w południowej, wyższej części gminy
znajdują się tereny, na których występują lub w przyszłości mogą występować
osuwiska. Do rozpoznanych i aktywnych należą osuwiska położone na terenie wsi
Grojec. Powstały one w wyniku infiltracji wód w czwartorzędowych glinach, które
zalegają na trzeciorzędowych utworach:
 Osuwisko Grojec I - wysokość osuwiska 35 m, powierzchnia 6,3 ha, średnia
głębokość i objętość mas ok. 500 000 m3.
 Osuwisko Grojec II – wysokość 20m, powierzchnia 2,5 ha, średnia głębokość
i objętość mas ok. 150 000 m3.
Rzędne terenu w obrębie sołectwa to 260 m. n.p.m.
Mikroklimat
O kształtowaniu się klimatu tego terenu decyduje równoleżnikowy układ
jednostek
fizyczno-geograficznych,
powodujący
napływ
mas
powietrza
z południowego zachodu oraz związane z lokalnymi warunkami cyrkulacji
gromadzenie się w dolinie Wisły powietrza spływającego z wyższych partii Karpat.
W
ogólnej
cyrkulacji
dominują
masy
powietrza
polarno-morskiego
i kontynentalnego. Przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnie, co jest
związane z kierunkiem adwekcji najczęściej napływających na ten obszar mas
polarno – morskich. Kotlina Oświęcimska charakteryzuje się niekorzystnymi
warunkami anemologicznymi, jest to rejon słabo przewietrzany (ciszę stanowi ok.
17%, a łącznie z wiatrami 2 m/s blisko 70% ogólnej liczby przypadków), a inwersje
i zastoiska chłodnego powietrza w połączeniu z zanieczyszczeniem powietrza są
źródłem niekorzystnych warunków aerosanitarnych.
Roczna suma opadów w tym rejonie wynosi 700-800 mm. Średnia roczna
temperatura wynosi 8,2oC, przy średniej stycznia –3,2oC, a średniej lipca wynoszącej
18,2oC. Okres wegetacyjny w Kotlinie Oświęcimskiej trwa przeciętnie 210-220 dni,
a średni czas występowania pokrywy śnieżnej wynosi 70-75 dni.
Pod względem cech klimatu naturalnego, obszar ten zaliczany jest do terenów
korzystnych rolniczo.
Uwarunkowania hydrologiczne
Cechą charakterystyczną dla obszaru sołectwa jest dobrze rozwinięta sieć cieków
stałych i okresowych, wśród których część ma charakter kanałów i rowów
melioracyjnych
odwadniających
podmokłe
rejony
w
dolinie
Soły.
W obrazie powierzchniowej sieci hydrograficznej ważną rolę odgrywają duże obszary
stawów rybnych, których ilość jest na terenie sołectwa bardzo duża.
Częśc sołectwa przecina rzeka Soła, która jest pierwszym głównym beskidzkim
prawobrzeżnym dopływem Wisły o długości 88,9km oraz powierzchni dorzecza 1,4
tys. km².Odcinek ujściowy o długości 11km stanowi granicę gminy. Pod względem
potencjału powodziowego wśród karpackich dopływów Wisły Soła ustępuje jedynie
Dunajcowi.
Kręte koryto Soły z licznymi starorzeczami jest częściowo uregulowane
poprzez wały przeciwpowodziowe, narzuty kamienne i opaski faszynowe. Natomiast
średni spadek rzeki na odcinku Kęty – Oświęcim wynosi 1,86 %.
Wody ze stawów są odprowadzane do Wisły i Soły poprzez sieć kanałów
i sztucznych przekopów pomiędzy zalewniami. Wyznaczone działy wodne,
rozdzielające poszczególne zlewnie powierzchniowe, w przeważającej części
z uwagi na gęstą sieć rowów melioracyjnych są niepewne, ich przebieg jest trudny do
jednoznacznego wyznaczenia. W zależności od stanów wody i potrzeb gospodarki
wodnej na stawach, wody są kierowane systemem śluz i zastawek do różnych
zlewni.
Wody podziemne występują w ilasto - piaszczystych utworach mioceńskich
z grubą pokrywą czwartorzędowych aluwiów żwirowo-piaszczystych. Zbiorniki wód
podziemnych o charakterze użytkowym występują w utworach czwartorzędowych.
Łączna suma zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz użytkowego poziomu
wód podziemnych w ramach głównego zbiornika wynosi 0,455m 3/s.
Budowa geologiczna
Pod względem geologicznym obszar gminy leży w obrębie Zapadliska
Przedkarpackiego, którego podłoże budują utwory z okresu karbonu, triasu
i trzeciorzędu. Zapadlisko Przedkarpackie jest rozległym obniżeniem tektonicznym
o typowych cechach rowu przedgórskiego, wypełnionym formacją ilastą wieku
mioceńskiego. Cechą charakterystyczną w rozwoju sedymentacji mioceńskiej
w zapadlisku jest powstanie pod koniec miocenu warunków do rozwoju sedymentacji
salinarnej. Utwory karbońskie wykształcone są w postaci warstw libiąskich
stworzonych z piaskowców. Miąższość tych utworów dochodzi do ok. 1200m. Na
warstwach karbońskich zalegają miejscami utwory triasowe pstrego piaskowca
i wapienia muszlowego, przykrytego przez osady mioceńskie (trzeciorzęd) – iły,
iłołupki, margle, wapienie margliste. Bezpośrednio na podłożu mioceńskim zalegają
utwory czwartorzędowe o pochodzeniu lodowcowym i rzeczno - lodowcowym,
zbudowane z osadów piaszczysto - żwirowych, mułków piaszczystych, iłów
piaszczystych oraz pylastych, okryte miąższowymi pokrywami piaszczystych
aluwiów.
W południowej części gminy obejmującej m.in. sołectw Grojec przeważają
utwory piaszczysto-gliniaste z okresu zlodowacenia krakowskiego. Natomiast w
dolinie Wisły oraz Soły dominują utwory ze schyłku zlodowacenia i holocenu. W
części południowej znajdują się silnie zwietrzałe gliny lodowcowe i utwory
zastoiskowe związane z okresami zlodowaceń południowopolskich. W większości
utwory lodowcowe są przykryte lessami i glinami lessopodobnymi, tworzącymi płaty o
miąższości
ok.
6-13,
które
były
akumulowane
w czasie zlodowaceń północnopolskich. Najmłodsze utwory czwartorzędowe
stanowią w dolinach rzek pokrywy akumulacyjne, tworzone przez żwiry rzeczne,
pospółki, mady, torfy i gliny aluwialne o miąższości do 4m, na których współcześnie
w okresach powodzi na niskich terasach tworzą się osady namułów rzecznych
i pokryw żwirowych. Osady czwartorzędowe tworzą najmłodsze piętro strukturalne,
o nieciągłej miąższości maksymalnie do 30 m, najczęściej nie przekraczającej
kilkunastu metrów.
Ludność
Na dzień 31.XII.2008r. sołectwo Grojec zamieszkiwało 2992 osób.
W poszczególnych sołectwach gminy liczba ludności przedstawia się następująco:
Tabela 1 Liczba ludności w sołectwach Gminy Oświęcim na dzień 31.XII.2008r
Miejscowość
Babice
Broszkowice
Brzezinka
Dwory II
Grojec
Harmęże
Łazy
Pławy
Poręba Wielka
Rajsko
Stawy Monowskie
Włosienica
Zaborze
Razem
Liczba
mieszkańców
1702
608
2336
321
2992
637
417
362
1963
1491
307
1538
2586
17.260
Źródło: Materiały Gminy Oświęcim
Rozwój demograficzny gminy Oświęcim charakteryzuję się tendencją wzrostową.
Tabela 2 Liczba mieszkańców Gminy Oświęcim w latach 2003 - 2008.
Liczba
Lata
mieszkańców 2003
16.307
2004
16.501
2005
16.685
2006
16.836
2007
17.062
2008
17260
Tabela 3 Liczba mieszkańców Gminy Oświęcim w latach 2003 - 2008.
Liczba
Lata
mieszkańców 2003
2010
2004
2190
2005
2340
2006
2560
2007
2790
2008
2992
Podobnie jak w całym kraju, w strukturze przyrostu naturalnego w gminie co raz
bardziej przeważają zgony nad urodzeniami tendencja ta również obejmuje sołectwo
Grojec.
O ilości mieszkańców sołectwa w dużej mierze decydują jednak także migracje
zewnętrzne, które odzwierciedlają trend przenoszenia się ludności z zatłoczonych
miast na wieś. Gmina Oświęcim pod tym względem stanowi idealne zaplecze dla
sąsiedniego miasta Oświęcim, w uwagi na dostępność terenów budowlanych,
korzystny układ infrastruktury drogowej, a także walory środowiskowe.
Tabela 4 Przyrost naturalny sołectwa Grojec wg stanu na dzień 31.XII.2008 r.
Zgony
Lata
2003
52
2004
44
2005
46
2006
50
2007
42
2008
60
44
36
45
32
36
55
Urodzenia
Tabela 5 Przemieszczenia ludności w sołectwie Grojec wg stanu na dzień
31.XII.2008 r.
Wyszczególnienie
Zameldowania
Wymeldowania
Przemeldowania na terenie gminy
Liczba
122
51
14
Źródło: Materiały Gminy Oświęcim
Pod względem ekonomicznych grup wiekowych dominuje na terenie sołectwa
ludność w wieku produkcyjnym (przedział wiekowy 18-60 lat), liczna jest też grupa w
wieku przedprodukcyjnym, czyli do 18 roku życia. Najmniej liczną grupą są osoby po
60 - tym roku życia, jednak ich liczba w ostatnich latach wzrasta.
Historia sołectwa Grojec
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=mg1338d.jpg
Półtora kilometra od dzisiejszego centrum miejscowości przeprowadzone zostały
w latach 80-tych ubiegłego wieku badania archeologiczne na tzw. „Górze Grojeckiej”.
Odkryto tam grodzisko z końca tzw. kultury łużyckiej. Okazało się, że w I wieku p.n.e.
zamieszkiwali tutaj ludzie. Potomkowie tych ludzi zamieszkiwali tam aż do połowy
XIII wieku.
Od tego czasu ludzie ci przenoszą się ok. kilometr w kierunku wschodnim
i pierwotna osada ulega zapomnieniu. Pierwsze zapisy nazwy miejscowości
pojawiają się w roku 1285. Wieś nazywa się Groyez. W 1364 roku wieś zwie się –
Grodecz, w 1442 r. – Grodicz a w 1537 roku mamy nazwę - Grodziecz. Nazwy te
oznaczały miejsce ogrodzone, oddzielone i zabezpieczone od napaści nieprzyjaciela
W roku 1364 właścicielem Grojca jest Siema lub Zema herbu Gryf.
W latach 1428 – 1441 właścicielem Grojca jest – Zema de Grodecz.
W 1441 r. jako właściciele wymieniani są - Ostasz z Grodzca i Austach z Grodzca.
W 1447 r. jako właściciel wymieniony jest - Zema von Grodecz. Do 1475 roku
właścicielami są Jan i Mis Abstachowie.
W roku 1497 właścicielem wsi zostaje sędzia oświęcimsko – zatorski Piotr Porębski
herbu Kornicz. Po jego śmierci właścicielem jest Baltazar Porębski.
Jego syn Baltazar II Porębski zasłynął jako jeden z przywódców rokoszu
Zebrzydowskiego przeciw królowi Zygmuntowi III Wazie w 1606r.
Drugi syn Stanisław Porębski jest autorem „ Mapy Księstwa Zatorskiego i
Oświęcimskiego” z 1592 r. namalowanej na potrzeby „ Inkorporacji Księstwa
Zatorskiego i Oświęcimskiego do Korony”.
Po śmierci Baltazara II (ok. 1620) właścicielem wsi został jego syn Andrzej, który
zmarł 25 stycznia 1640 roku.
W 1682 r. synowie Andrzeja Porębskiego Zygmunt i Stanisław odstępują Grojec
Andrzejowi Nielepcowi z Nielepiec herbu Prus. Po jego śmierci Grojec przechodzi w
ręce syna Józefa Macieja Nielepca. Po nim dobrami zarządza Andrzej Nielepiec –
syna Józefa Macieja.
Po śmierci Andrzeja Nielepca dobra w Grojcu przechodzą na jego córki Salomeę,
Ewę i Barbarę.
Ewa w roku 1690 wychodzi za mąż za hrabiego Antoniego Felicjana Szembeka ze
Słupowa, herbu Szembek, który pełnił obowiązki wojskiego oświęcimskiego i
zatorskiego. W krótkim czasie pozostałe siostry odsprzedają swoje udziały
majątkowe Antoniemu Felicjanowi Szembekowi.
W 1739 roku umiera Antoni Szembek . Jego dobra otrzymuje syn Franciszek Jakub wojewoda inflandzki.
Po I rozbiorze Polski Grojec należy do Austrii i w 1779 roku Aleksander Szembek,
syn Franciszka Jakuba, sprzedał wieś hrabiemu Ignacemu Bobrowskiemu z
Bobrówki herbu Jastrzębiec, szambelanowi królewskiemu, który piastował urząd
cześnika oświęcimsko – zatorskiego, za kwotę 24000 złotych. Po jego śmierci w
1802 roku, majątek dziedziczy jego syn Jan Kanty Bobrowski. Po śmierci Jana
Kantego majątek przechodzi na Adolfa Bobrowskiego- syna, który jeszcze za życia
Jana Kantego gospodarzył na majątku, który został nazwany Adolfinem i ta nazwa
jest aktualna do dzisiaj. Po śmierci Adolfa Bobrowskiego 27.10 1851 r. majątkiem
zarządza wdowa po Adolfie - Katarzyna Dąbska z Wojnicza. W 1859 roku Wanda
wychodzi powtórnie za mąż za Kornela Chwaliboga, któremu przekazuje cały
majątek ziemski. Po śmierci Kornela właścicielem zostaje Jan Andrzej Chwalibóg w
1897 roku. Przed rokiem 1900 założono we wsi Kółko Rolnicze. W roku 1904 zaczęto
budować szkołę powszechną.
W 1905 roku Jan Andrzej Chwalibóg sprzedał Grojec księżnej Wilhelminie Marii
Radziwiłł, żonie Aleksandra Fryderyka Radziwiłła herbu Topór. W 1912r. założono
we wsi Ochotniczą Straż Pożarną. W okresie międzywojennym we wsi istnieje
Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”
Po II wojnie światowej społeczność grojecka w roku 1947 rozpoczyna budowę
Wielskiego Domu Kultury. W roku 1952 budynek został oddany do użytku. Obecnie
mieści się tam ośrodek zdrowia, Gminna Biblioteka Publiczna, sala na organizowane
przyjęcia wraz z zapleczem, fryzjer, biuro sołtysa, urząd pocztowy, sklep spożywczy
oraz przedszkole.
W 1953r. Ochotnicza Straż Pożarna przystąpiła do budowy nowej strażnicy, którą
oddano do użytku i uroczyście poświęcono w 50-tą rocznicę założenia OSP w
Grojcu, w 1963 roku. W 1975 r. wieś doprowadziła do wszystkich mieszkańców
gazociąg.
Od roku 1984 rozpoczęto zakładanie linii wodociągowej a w połowie lat 90-tych
ubiegłego wieku w domach pojawiły się telefony.
We wsi na przełomie lat 70 i 80-tych ubiegłego wieku powstał Państwowy Zakład
Opiekuńczo Leczniczy dla kobiet.
Pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku w Grojcu została wybudowana nowoczesna
szkoła podstawowa z salą gimnastyczną i odpowiednim zapleczem. Poprzedni
budynek szkolny wybudowany prawie osiemdziesiąt lat wcześniej groził zawaleniem i
nie spełniał już od wielu lat warunków jakie powinno cechować nowoczesną szkołę.
16 listopada 2000 r. został poświecony i konsekrowany nowy kościół pod
wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Jest to kościół na miarę obecnych
czasów, duży, nowoczesny, przestronny i mogący pomieścić ponad 1000 osób.
Żródło: www.naszgrojec.pl
Walory przyrodnicze
Obszar sołectwa posiada wysokie walory przyrodnicze, mimo znacznego
przekształcenia warunków naturalnych i jest bardzo urozmaicony pod względem
występującej tu roślinności. Charakterystyczna dla rejonu jest roślinność siedlisk
wodnych i łęgowych. Występują gatunki uznane za rzadkie i bardzo rzadkie, głównie
rośliny wodne, szuwarowe i siedlisk wilgotnych, ale także siedliska kserotermiczne.
Pojedyncze stawy hodowlane mają nieduże lustra wody – średnio ok. 30 do
40 ha. Latem są miejscem intensywnej hodowli karpia. Stanowią najcenniejsze
środowiska przyrodnicze w Dolinie Soły. Istnieją dzięki prowadzonej przez człowieka
gospodarce rybackiej i są atrakcyjnymi siedliskami dla ptaków lęgowych. Na wielu z
nich powstały wyspy – wynik czyszczenia stawów, usypania pryzm ziemi lub
pozostałości dawnych grobli - często zarośnięte są krzewami i drzewami.
Płytsze partie stawów porasta roślinność szuwarowa. Pozostałe zbiorniki
wodne na terenie ostoi są ważnym na skalę europejską miejscem lęgowym dla
rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych. Stanowią też istotny obszar jako miejsce
odpoczynku dla ptaków wędrownych
w czasie jesiennych i wiosennych migracji.
Rejonem występowania rzadkich gatunków ptaków jest Dolina Dolnej Soły,
zaliczona do systemu obszarów chronionych Natura 2000. Na szczególną uwagę
wśród występujących tu okazów zasługuje ślepowron – gatunek, którego niemal cała
populacja krajowa skupiona jest m.in. w okolicach Oświęcimia. Innymi
przedstawicielami awifauny zagrożonymi w Europie, a gniazdującymi tutaj są m.in.:
bąk, bączek, perkoz zausznik, czapla purpurowa, podgorzałka, hełmiatka, rycyk,
krwawodziób, rybitwa białowąsa (najliczniejsze stanowisko w kraju), rybitwa czarna,
zielonka, podróżniczek. Swoje ostoje znalazły tu również wymierające w Polsce
gatunki roślin, jak: oczeret sztyletowaty, nadwodniki, kotewka orzech wodny czy
grzybieńczyk wodny. Zwłaszcza dwa ostatnie gatunki występują tu bardzo licznie
będąc florystycznym symbolem Ziemi Oświęcimskiej.
Obszar dolnej http://www.tnz.most.org.pl/images/sola_prog/02a.jpgDoliny Soły, tj.
odcinek rzeki wraz z terenami przyległymi od Broszkowic w gminie Oświęcim do
zapory w Czańcu w gminie Porąbka, odznacza się wysokim wskaźnikiem
biologicznej
produkcji,
różnorodności
gatunkowej
i liczebności organizmów żywych. Cechuje go duża naturalność siedlisk, typowych
dla rzek podgórskich.
Występuje tutaj 14 gatunków roślin chronionych, w tym m.in. listera jajowata,
grążel żółty, kruszczyk szerokolistny, bluszcz pospolity, kukułka szerokolistna oraz
jedno z największych stanowisk w Polsce rzadkiej i chronionej paproci pióropusznika strusiego. Na szczególną uwagę zasługują rozległe, dobrze
wykształcone płaty łęgów wierzbowo-topolowych, należących do najrzadszych
zbiorowisk leśnych w kraju. W Polsce zajmują one już tylko niecałe 5% dawnego
obszaru występowania, a w swej dojrzałej postaci mniej niż 1% pierwotnego areału.
Ponad 95% powierzchni płatów łęgowych zostało zniszczonych w wyniku
prowadzenia gospodarki rolnej oraz regulowania rzek.
Dla co najmniej 87 gatunków ptaków, dolina Soły jest miejscem lęgów,
bytowania i żerowania. Najcenniejszym siedliskiem dla awifauny lęgowej w obrębie
ścisłej doliny Soły jest koryto rzeki. Ważną ostoją dla ptactwa są porastające
nadbrzeże Soły lasy i zarośla łęgowe. W siedlisku tym przystępują do lęgów
zagrożone, rzadkie i nieliczne w skali Europy gatunki, takie jak ślepowron i bączek.
Bardzo interesującymi przedstawicielami awifauny są dzięcioł zielonosiwy i dzięcioł
zielony. Integralną część systemu ekologicznego doliny Soły stanowią żwirownie
z terenu Rajska, niezmiernie cenne pod względem różnorodności biologicznej.
Stwierdzono tu m.in. lęgi zagrożonego w skali Polski i Europy bąka oraz gatunków
ptaków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt: wąsatki, zielonki oraz
podróżniczka.
Obok licznej awifauny, w dolinie Soły występuje 10 gatunków płazów.
Miejscami ich rozrodu są starorzecza i odnogi rzeki będące równocześnie siedliskiem
dla rozwoju wielu owadów. Spośród płazów objętych ścisłą ochroną spotkać można
salamandrę plamistą, ropuchę szarą, ropuchę zieloną oraz rzekotkę drzewną,
kumaka nizinnego, traszkę zwyczajną, grzebieniastą, rzekotkę drzewną oraz ropuchę
szarą. Dolina Soły jest również ostoją ssaków: nietoperzy (nocek rudy, mroczek
późny, rzęsorek rzeczek - z rodziny ryjówkowatych) oraz gronostajów. Sama Soła
jest korzystnym środowiskiem dla ryb. Oznaczono tu 24 gatunki ichtiofauny, z których
4 (strzebla potokowa, piekielnica, koza oraz piskorz) są prawnie chronione.
Obszary chronionego krajobrazu oraz pomniki przyrody
Formy ochrony przyrody na terenie sołectwa Grojec obejmują:
Obszary chronione

Dolina Dolnej Soły, zaliczona do systemu obszarów chronionych Natura 2000
Pomniki przyrody.
:


grupa 2 dębów w parku pałacowym w pobliżu Domu Ludowego, przy
drodze Grojec – Łazy w Grojcu,
kasztanowiec zwyczajny w parku podworskim, obok placu zabaw w
Grojcu,
Dziedzictwo kulturowe
Obiekty i zespoły objęte ścisłą ochroną konserwatorską
Grojec

Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, zbudowany w 1671 r. przez Zygmunta
Porębskiego. Jest to kościół drewniany, konstrukcji zrębowej. Ochronie
podlega cały budynek wraz z otoczeniem w granicach ogrodzenia. Numer
w rejestrze zabytków A-227/78.
Historia
kościoła
p.w.
Wawrzyńcahttp://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma5005d.jpg
Historia parafii
św.
Parafia rzymsko – katolicka w Grojcu powstała na przełomie lat 1285 – 1325. W tym
to czasie w parafii urzędował proboszcz o imieniu Wenceslaus – Wacław. Na
początku była to najprawdopodobniej kaplica, która wystarczała na ówczesne
potrzeby. Kaplica ta została umiejscowiona w bliskości zamku właściciela Grojca.
Przez lata kaplica ta przeistaczała się w niewielki kościółek. Rozrastał się on tak jak
powiększała się liczebność wsi.
Od samego początku kościół został oddany w opiekę św. Wawrzyńca, diakona i
męczennika.
Poza pierwszym plebanem Wenceslausem, nie znamy imion następnych
proboszczów. Przypadkowo odkryta niedawno tablica kamienna podaje nam
nazwisko proboszcza z roku 1648, był nim ksiądz Hieronim Osuchowic. I od tego
momentu znamy nazwiska wszystkich proboszczów i kapłanów, którzy pracowali w
Grojcu. Następnym proboszczem był od roku 1680 ksiądz Baltazar Zymanowic a po
nim proboszczem w roku 1686 został mianowany ks. Paweł Zaurowic. W sumie
znamy nazwiska 72 proboszczów, administratorów i wikariuszów pracujących w
parafii. Obecnym proboszczem parafii jest ks. kanonik Józef Zborek któremu pomaga
w pracy duszpasterskiej wikariusz - ks. Marcin Jakubiec.
Obecny kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca został zbudowany w latach 1765 –
1766. Pieniądze na jego budowę zostały przekazane przez ówczesnego właściciela
Grojca hrabiego Franciszka Jakuba Szembeka. Poprzedni kościół wybudowany w
roku 1680 był mniejszy i na skutek użytych słabych materiałów powoli chylił się ku
upadkowi. Gdy budowa powiększonego kościoła została rozpoczęta hrabia
Franciszek Jakub Szembek zmarł 19.06.1765 r. Po jego śmierci budową kościoła
zajęła się Jego żona Anna Potocka.
5 czerwca 1767 roku Najprzewielebniejszy Ksiądz Kiełczew Kielczewski Biskup
Hermopolitański, sufragan i kanonik krakowski, prepozyt oświęcimski poświęcił
odnowioną świątynię w Grojcu i udzielił sakramentu bierzmowania 280 osobom.
Stary kościół służył społeczności grojeckiej przez wiele lat, choć z latami robiło się w
nim coraz ciaśniej, gdyż we wsi przybywało mieszkańców.

Neolityczna osada kultury lendzielskiej usytuowana na Górze Grojeckiej
(270,3 m npm) wcinającej się cyplem w dolinę zalewową Soły - stanowisko
archeologiczne i obszar 104-49 wpisany do rejestru zabytków pod nr. A-438/8.

Neogotycki pałac związany z siedzibą rodową Bobrowskich, powstały w I
połowie XIX wieku po gruntownej przebudowie barokowego dworu z XVII
wieku wraz ze skrzydłem powstałym w końcu XIX wieku - murowany piętrowy
zadaszony dachem mansardowym. Modernizacja pałacu przeprowadzona
została prawdopodobnie przez wybitnego architekta eklektyzmu Franciszka
Marie Lanci'ego. Rozbudowany i nadbudowany w latach 50-tych XX wieku z
adaptacją poddasza w całości został
przystosowany dla potrzeb
Państwowego Zakładu Specjalnego obecnie Państwowego Zakładu
Opiekuńczo - Leczniczego dla Dzieci. Pałac otacza park krajobrazowy z
połowy XIX wieku o pomnikowym drzewostanie, z budynkiem gospodarczym.
Zespół pałacowo – parkowy jest czołowym przykładem wiejskich rezydencji
szlacheckich ziemi oświęcimskiej. Do rejestru zabytków wpisany pod nr.
A - 63/91.
Łazy

Średniowieczny gródek stożkowaty, usytuowany na wysuniętym cyplu,
otoczonym z trzech stron wodami stawu rybnego. Posiada regularny kształt
kolisty i otoczony jest dość dobrze zachowaną fosą oraz zewnętrznym wałem
porośniętym zabytkowymi dębami. Wpis do rej. zabytków pod nt A-441/84
(obszar w granicy parceli nr 101/4).
Skansen Pszczelarski.
Skansen pszczelarski wraz z pasieką zlokalizowany w południowej części
sołectwa Grojec, należy do jednego z mieszkańców gminy, P. Krzysztofa Zycha.
Skansen jest efektem jego wieloletniej działalności w Kole Pszczelarskim Ziemi
Oświęcimskiej, uczestnictwa w wystawach i szkoleniach. Zgromadzono tu ponad
siedemdziesiąt eksponatów - najstarsze ule pochodzą z początku XX wieku.
Kapliczka Św. Ambrożego
Ul Święty Ambroży
W południowym zakątku sołectwa Grojec, na Alei Ogrodowej powstał ogród niczym
ze snu. Piękno zostało tu zaklęte w starych ulach. Ponad siedemdziesiąt eksponatów
urzeka swoistym stylem, formą, kolorem. Te najstarsze pochodzą z początku XX
wieku.
Zbiór uli dopełniają unikalne miodarki, podkurzacze, walce, prasy do węzy,
odsklepacze, podkarmiaczki i inny drobny sprzęt pszczelarski. Jeżeli te nazwy
niewiele dla Państwa znaczą, warto je poznać bliżej.
Kapliczki przydrożne
Kapliczki, przydrożne krzyże i figurki świętych obecne są w całym chrześcijańskim
świecie. Reformacja, nie uznając kultu świętych, nie zezwalała na tego typu budowle.
Budowali je zwykli ludzie, nie z nadmiaru pieniędzy, lecz z potrzeby serca. W żadnym
kraju oprócz Polski nie spotyka się tylu świętych Franciszków, Antonich, Janów
Nepomucenów, Florianów, Jezusków, krzyży Męki Pańskiej czy kapliczek Matki
Bożej. Są czymś tak naturalnym w krajobrazie, że często nie zastanawiamy się nad
przyczynami ich powstania. Nigdzie też, poza Polską, nie zrosło się z przydrożnymi
kapliczkami, krzyżami i figurami tyle legend, podań, zwyczajów i wierzeń. Powodów
dla których je budowano jest bez liku. Stawiano je z wdzięczności za otrzymaną
nieoczekiwaną łaskę, w podzięce za wyleczenie z choroby, za uchronienie od
pomoru, głodu, pożaru, powodzi i od każdego innego nieszczęścia. Za wybawienie
od niebezpieczeństwa, ale też stawiano je za popełnione grzechy, jako pokutę. Były
też one wyrazem modlitwy za dusze nieszczęśliwych i niewinnie zamordowanych,
znakiem upamiętniającym miejsce śmierci lub miejscem spoczynku ludzi, których
nazwiska utonęły w głębinie czasu.
Stawiano je najczęściej na rozwidleniu dróg i w siedliskach złych mocy. U wejścia do
wsi lub miasta, w miejscach mordu, mogiły dziecka nie ochrzczonego, w miejscu
znalezienie ludzkich kości, lub miejscu samobójstwa. Stawiano je w miejscu spalenia
czarownic, w miejscach zbiorowego pochówku ;ludzi zmarłych na panującą zarazę.
Powstawały na mogiłach pochowanych przy drodze żołnierzy i partyzantów, ale też i
w miejscu objawienia się Matki Bożej lub któregoś ze świętych. Stawiano je koło
źródeł i studni, których wodę uznawano za cudowną.
Fundatorami takich kapliczek były osoby prywatne, rodziny, grupy społeczne a także
mieszkańcy wsi, osiedli i miasteczek.
Kapliczki za wsią odgrywały także ważną rolę w obrzędzie pogrzebowym,
szczególnie we wsiach odległych od kościoła i cmentarza parafialnego. Przy
kapliczce, na rozdrożu następowało pożegnanie ze zmarłym. Gdy ktoś udawał się w
daleką podróż, lub z pielgrzymką, tutaj był odprowadzany i żegnany, by szczęśliwie
powrócił do rodzinnego domu.
Wychodzono do kapliczek, by oczekiwać tutaj powrotu najbliższych.
Kapliczki za wsią, u rozstaju dróg, jakże częsty motyw literacki. Pięknie opisał takie
oczekiwanie Adam Mickiewicz w wierszu ‘Powrót taty”.
Jeszcze dzisiaj kapliczki, a szczególnie te poświęcone Matce Bożej, są miejscem,
gdzie w maju zbierają się okoliczni mieszkańcy, by przy ustrojonej zielem i kwiatami
kapliczce śpiewać litanię do Matki Bożej i pieśni maryjne.
Kapliczki – jak je budowano ?
Są kapliczki wolnostojące, murowane, drewniane. Ustawiano takie kapliczki na
drzewach, lub wstawiano do dziupli w drzewie, jako zawieszona skrzynka, w którym
umieszczona była figurka lub obrazek. Stawiano też kapliczki na słupach. Drzewa, na
których były pierwotnie umieszczone kapliczki, bywały czasami powalone zębem
czasu, zniszczone przez nawałnicę lub uderzenie pioruna, lecz kapliczki w tych
miejscach pozostawały. Jakże często można usłyszeć z ust ludzi starszych o
poleceniu na łożu śmierci od matki lub ojca by pamiętano o kapliczce. I dlatego,
nasze kapliczki i krzyże są zawsze piękne, zadbane, ubrane świeżymi kwiatami.
Warto więc czasem zwrócić uwagę na małą, niepozorną czasami i skromną kapliczkę
lub krzyż przydrożny, by poprzez chwilę zadumy spojrzeć na radość lub smutek
intencji jej powstania.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4946d.
jpg
Kapliczka na skrzyżowaniu ul. Beskidzkiej z ul. Leśna Grobel.
Kapliczka ta stoi na posesji p. Noworyta. Według napisu w kapliczce postawił ją
Michał Snażyk i jego żona Zofia w 1830 r. Obecną kapliczkę fundował Jan Miłończyk
wraz z żoną Maryanną ze Śreniawskich w roku 1880.Według opowiadania
gospodarzy, kapliczka którą postawili państwo Snażykowie była to kapliczka na
postumencie, na której stała figura Chrystusa upadającego pod krzyżem. Nakryta
była drewnianym daszkiem opartym na 4 drewnianych słupkach.Kapliczka była
otwarta. Pan Miłończyk w roku 1880 wybudował w tym samym miejscu, całkowicie
nową, murowaną kapliczkę, do której przeniesiono figurę Chrystusa.Jaka była
intencja postawienia tej kapliczki nikt już dzisiaj nie wie. W kapliczce są dwa napisy
Pierwsi założyciele
Michał i Zofia z Snażyk
R.P. 1830
Proszą przechodniów
o Zdrowaś Marya
Fundatorowie zaś są
Jan Miłończyk i
Maryanna ze Śryawskich
żona R.P. 1880
Proszą o wstawiennictwo.
Kapliczka na ul. Głównej przed Łazami
Kapliczka stoi na posesji państwa Marszałek. Stoi ona na miejscu, gdzie według
opowiadania starych mieszkańców wsi zostały pochowane w roku 1790 małe dzieci
zmarłe na zarazę. Ze starych ksiąg parafialnych wiadomo, że w tym czasie we wsi
panowała pustulis czyli ospa. W samym Grojcu zmarło 48 dzieci do 14 lat. Ówczesne
przepisy sanitarne nie zezwalały na pochówek zmarłych na zarazę na cmentarzu
ogólnym, który znajdował się wtedy wokół kościoła. W kapliczce znajduje się obraz
Matki Bożej.
Kapliczka Matki Bożej na ul. Puściny.
Kapliczka znajduje się na posesji państwa Wojtala. Na pamiątkę zmarłych córek Zofii
i Wiktorii, Wincenty Wojtala i jego żona Agata postawili tę kapliczkę w roku 1938.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4950d.jpg
Kapliczka św. Jana Nepomucena na ul. Lanckorona w Łazach.
Kapliczka stoi na posesji państwa Kolasa i została wybudowana zaraz po
zakończeniu I wojny światowej. Pieniądze na budowę kapliczki wyłożył ówczesny
właściciel majątku w Łazach pan Józef Plesner. Również użyczył kawałek gruntu na
jej postawienie.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4951d.jpgKapliczka na ul. Beskidzkiej na
tzw. Młyńskich Łąkach – naprzeciwko stacji benzynowej.
Kiedy została wybudowana i w jakiej intencji, oraz przez kogo, niewiadomo. Starsi
ludzie opowiadali, że dawniej w tej kapliczce była figurka Chrystusa Frasobliwego
zrobiona z drewna, lecz w latach 80-tych została ukradziona a na to miejsce została
wstawiona figurka Matki Bożej.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4953d.jpgKapliczka
Jezusa na ul. Czajki.
Matki
Bożej
i
Pana
Kapliczka stoi na posesji państwa Katańskich. Ufundowali ją Jan i Anna Katańscy w
roku 1948. W tym też roku kapliczkę poświęcił ówczesny proboszcz ks. Walenty
Chyc.
Kapliczkę ufundowano w intencji szczęśliwego powrotu z wojny pana Jana oraz za
szczęśliwe zakończenie II wojny światowej.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4954d.jpgKapliczka Matki Boskiej na ul
Czajki.
Kapliczka stoi na posesji państwa Gieras. Została wybudowana przez Franciszka
Zemlaka w latach 30-tych XX wieku. Pierwotnie figurka stała na drewnianym słupie.
Obecną kapliczkę, w latach 80-tych, ufundowała Antonina Zemlak – synowa
Franciszka. Wnuczka fundatora, pani Gieras nie zna intencji postawienia tej kapliczki.
Figurka Matki Bożej na ul. Beskidzkiej.
Figurka ta stoi na posesji państwa Fabia, koło stawu, przy wjeździe do młyna Lenika.
Została ona ufundowana przez panią Błasiak w roku 1989, w intencji przemian
polityczno-społecznych w Polsce, a także dla uczczenia Matki Bożej.
Kapliczka Matki Bożej na ul. Skotnica.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4956d.jpg
Kapliczka stoi na posesji pani Cieślik. W tym miejscu kapliczka stała od bardzo
dawna. Dawniej była umieszczona na starej lipie, lecz w roku 1961 piorun uderzył w
drzewo i wraz z lipą uległa zniszczeniu również kapliczka. Na tym samym miejscu
pan Cieślik wybudował nową kapliczkę, na betonowym słupie, w której umieszczono
mniejszą figurkę Matki Bożej. W tej poprzedniej kapliczce figurka była dużo wyższa.
Kapliczka Matki Bożej Różańcowej i Serca Pana Jezusana ul. Skotnica.
Kapliczka znajduje się na posesji pani Heleny Zduniak. Wybudował ją nieżyjący mąż
pani Heleny – Stefan.Kapliczkę postawiono z potrzeby serca, z prośbą o
wstawiennictwo w latach 90-tych XX wieku.
Kapliczka świętego Antoniego na ul. Kasztanowej, między stawami.
Kapliczka wisi na starym dębie i przedstawia świętego Antoniego pod krzyżem. W
roku 1995 kapliczkę tę odnowił p. Andrzej Kolasa.
Według opowiadania pana Jana Walusa, kapliczkę ufundowała księżna Wilhelmina
Radziwiłł, ówczesna właścicielka tych stawów, na miejscu, gdzie ponoć „straszyło”.
Księżna Wilhelmina Radziwiłł była w latach 1905 – 1936 właścicielką Grojca.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4959d.jpgFigura
Jagiellończyka.
Matki
Bożej
na
ul.
Figura na wysokim postumencie stoi w otoczeniu starych lip na posesji pana Janusza
Sporysza. Według wspomnień pani Wandy Sporysz fundował ją pradziadek jej męża
Stefana – Mikołaj Sporysz z pierwszą żoną Marianną Olszowską. Figurę postawiono
w czasie gdy budowano murowany dom (obecnie nieistniejący). Na domu tym była
data 1826 r. Nie wiadomo w jakiej intencji ją postawiono.
Kapliczka Matki Bożej na ul. Bagiennej.
Na posesji pana Matusiaka, na lipie, wisi kapliczka, którą w latach 60-tych XX wieku
fundował Ignacy Matusiak z żoną Zofią. Kapliczkę tę ufundowali w intencji pomyślnie
zakończonej sprawy.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4961d.jpgKapliczka Matki Bożej
Beskidzkiej, na Stawach Grojeckich, naprzeciwko starej (byłej) szkoły.
na
ul.
Kapliczka wisi na dębie przed domem państwa Krzemień. Dawniej wisiała na
brzozie, która została usunięta ze starości, a kapliczkę przeniesiono. Kapliczka
została ufundowana i wykonana przez pana Ignacego Kawkę jako dziękczynienie za
uratowanie osady z zawieruchy wojennej. Została ona zbudowana w pierwszych
dniach po zakończeniu II wojny światowej.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4962d.jpg Kapliczka Matki Bożej na ul.
Kolistej.
Kapliczka stoi na posesji pani Kukla. Pierwszą kapliczkę ustawiono na wiśni jako
wotum za uratowanie stodół od uderzenia pioruna. Stodoły stały około 50 metrów od
drzewa, do którego uderzył piorun.Obecną kapliczkę postawiono w 2002 roku, i tego
samego roku, w maju 2002 poświęcił ją ks. Proboszcz Józef Zborek.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4963d.jpgKapliczka
Kolistej.
Matki
Bożej
na
ul.
Kapliczka znajduje się na posesji państwa Marii i Franciszka Górskich. Ufundowali ją
po II wojnie światowej rodzice pani Marii, państwo Maria i Franciszek Szczerbowscy
jako dziękczynienie za doznane łaski i z prośbą o dalszą opiekę.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4964d.jpgKapliczka Świętej Rodziny na ul.
Grojeckiej na Zaborzu, za stawami.
Kapliczka wisi na lipie na roli państwa Śreniawskich. Kiedy została fundowana i w
jakiej intencji nikt już dzisiaj nie pamięta.
Pani Maria Śreniawska mówiła, że mieszka tutaj prawie 70 lat, i że kapliczka już była.
Wspominała też, że w czasie II wojny światowej uciekali z pola pod tą lipę w czasie
ostrzeliwania przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą samolotów alianckich
bombardujących Oświęcim. Bateria takich dział stała za cmentarzem w Grojcu.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4965d.jpgKapliczka
Częstochowskiej na ul. Grojeckiej na Zaborzu.
Matki
Bożej
Kapliczka znajduje się z tyłu, za domami rodziny Lasatowiczów. Kapliczkę tę
ufundowali państwo Zofia i Albin Lasatowicz. On również całą kapliczkę wyrzeźbił.
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej namalowała na desce pani Barbara Młynarska
ze Starej Wsi (żona bratanka pani Zofii).Kapliczkę tę poświęcił w dniu 12 sierpnia
2003 r. siostrzeniec pani Zofii, ksiądz biskup Kazimierz Nycz, przy udziale ks.
Proboszcza Józefa Zborka.apliczka została postawiona jako dziękczynienie, za
otrzymane łaski.W Mieście i Gminie Oświęcim kapliczka ta jest trzecią kapliczką
poświęconą w nowym tysiącleciu.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4966d.jpgKapliczka Chrystusa Frasobliwego
na ul. Grojeckiej na Zaborzu.
Kapliczka stoi na posesji państwa Anastazji i Stanisława Kukla. W tym miejscu
kapliczka stoi od bardzo dawna. Według opowiadania pani Anastazji, jej dziadek
Komendera, który dożył ponad 90 lat, pamiętał, że kapliczka już stała. Jeszcze
wcześniej mieszkali w tym domu państwo Żmuda i za ich pobytu kapliczka już
była.Figurka, która była pierwotnie umieszczona w kapliczce, ukradziona została ok.
30 lat temu i była tak duża, że zajmowała całą kapliczkę. Po jej kradzieży, nową
figurkę wyrzeźbił pan Albin Lasatowicz. Figurka ta uległa naturalnemu zniszczeniu. W
roku 2002 państwo Kukla zakupili w Veritasie nową figurkę, którą umieszczono w
kapliczce. Kapliczka ta stoi na dębowym słupku. Skrzynka kapliczki oraz słupek
zostały wymienione na nowe w latach 50-tych XX wieku.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4967d.jpgKapliczka
Zerwisko, na Stawach Grojeckich.
Matki
Bożej
na
ul.
Kapliczka - grota Matki Bożej znajduje się na posesji państwa Zofii i Stanisława
Tępka. Jak opowiada pani Zofia Tępka, która własnoręcznie wybudowała tę
kapliczkę, bez niczyjej pomocy w roku 1985.Ufundowana została jako podziękowanie
Matce Bożej za wyzdrowienie jej córki, która jako dziecko, przed 20 laty idąc do
szkoły została potrącona przez autobus. Pani Zofia, za uratowanie córki ofiarowała
się sama wybudować kapliczkę. Jej prośba została wysłuchana. Dziewczynka
wypadek przeżyła i wyzdrowiała.Kapliczkę poświęcił proboszcz parafii M.B.
Wspomożenia Wiernych ks. Kazimierz Skałka w obecności ks. wikariusza Smółki
oraz ks. Tomaszka z Czechosłowacji pod koniec lat 80-tych XX w. Obecnie przy
kapliczce okoliczni mieszkańcy śpiewają w maju pieśni maryjne.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4968d.jpgKapliczka Świętego Ambrożego na
ul. Ogrodowej.
Kapliczka stoi na posesji pana Krzysztofa Zycha. Święty Ambroży jest patronem
pszczelarzy, a pan Zych jest pszczelarzem. Postanowił postawić kapliczkę do swego
patrona z prośbą o opiekę.Kapliczkę wykonał rzeźbiarz z Nowego Bierunia pan
Ireneusz Wierzba. Postawiono ją pod koniec września 2003 roku.Kapliczka została
poświęcona w dniu 6 grudnia 2004 r. przez ks. Proboszcza Józefa Zborka przy
udziale ks. Proboszcza Jacka Jaskierni z Malca.
W Mieście i Gminie Oświęcim kapliczka ta jest czwartą kapliczką poświęconą w
nowym tysiącleciu.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4969d.jpg
Frasobliwego „Na Rudkach”.
Kapliczka
Chrystusa
Kapliczka stoi na posesji państwa Heród. Według opowiadania pana Andrzeja Heród
kapliczka była już dawniej, bo gdy w roku 1920 rolę zakupił jego dziadek Jan Płonka,
kapliczka już stała. Poprzedni właściciel pan Gębala w 1920 roku wyjechał na
osadnictwo do Wielkopolski, w okolice Poznania.Intencja jej wybudowania zaginęła w
mrokach czasu.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4970d.jpgKapliczka
Sportowej
Matki
Bożej
na
ul.
Kapliczka stoi przed domem państwa Piskorz, od strony „zapłocia”.
Historia jej postawienia, oraz sama płaskorzeźba jest bardzo ciekawa. Katarzyna
Snażyk, prababka obecnej właścicielki Wandy Piskorz miała córkę, która w wieku 12
lat zmarła. Matka przeżywała rozpacz po stracie ukochanej córki Franciszki. Pewnej
nocy miała sen. Przyśniła jej się Matka Boska z dzieciątkiem, lecz to dziecko miało
przełożoną nogę przez rękę Matki Boskiej. Pani Katarzyna przedstawiła swoją wizję
miejscowemu stolarzowi i według jej wizji pan Durańczyk z Łazów zrobił
płaskorzeźbę. Kapliczkę postawiono przed domem i poświęcono w intencji zmarłej
Franciszki w 1920 roku.Po prawej stronie, w dolnym narożniku jest napis „Opiekun
W(awrzyniec) Snażyk – 1920”. Kapliczka, jak i znajdująca się w niej płaskorzeźba
była odnawiana w roku 1984 przez pana Władysława Skęczka.
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=ma4971d.jpg Kapliczka na Zaborzu na ul.
Gościnnej
Kapliczka ta znajduje się na posesji państwa Rosiek. Postawiono ją w 2004 roku.W
środku kapliczki znajduje się obraz Świętej Rodziny zakupiony w Częstochowie przez
właściciela. Podstawę kapliczki z konara drzewa wykonał zamieszkały w Złotoryi
szwagier p. Rosiek.Intencja jej postawienia to prośba o opiekę nad mieszkającymi
przez Świętą Rodzinę.
Żródło: www.naszgrojec.pl
Opracowanie i fotografie - Adam Chowaniec
Krzyże na terenie sołectwa
Stary polski obyczaj przekazuje nam, że na rozdrożu stoi krzyż. Przypomina on
wędrowcom, by wśród wielu dróg tego świata nie zagubili drogi do Boga.
Krzyż ma wielorakie znaczenie: - krzyż – rodzaj hańbiącej kary śmierci stosowany w
starożytności. Według prawa rzymskiego przewidziany dla niewolników i pospolitych
przestępców.
- Krzyż – w religii symbol życia (ognia) i czterech stron świata. Jako symbol religijny
znany w starożytności ludom Bliskiego Wschodu, Indii i Chin. W chrześcijaństwie
symbol męki Pana Jezusa. - Krzyż – symbol Męki Pańskiego stawiany w dawnych
czasach jako intencyjny, dziękczynny, drogowskaz na skrzyżowaniu dróg, ale też
jako pokutny. Krzyż pokutny był rozpowszechniony na Śląsku, w Wielkopolsce i na
Pomorzu. W naszych stronach (Małopolska) prawie ich nie spotykamy. Krzyż
pokutny stawiali mordercy lub członkowie ich rodzin w miejscu zbrodni. W razie
niemożności zidentyfikowania mordercy fundowała go gmina na terenie której
dokonano zbrodni. Przeważnie są to krzyże kamienne. Na niektórych z nich
wyrzeźbiono narzędzia, którymi dokonano mordu. Niektóre z nich przeniesiono
później w pobliże kościołów. Postawienie takiego krzyża było nakazane przez sąd.
Jeżeli zabity został szlachcic, to morderca tracił głowę, lecz jeżeli mordercą był
szlachcic wystarczyło postawić krzyż.
Stawiano krzyże również w miejscach samobójstw, mogiły zbiorowej w której zostali
pochowani ludzie często zmarli bez ostatniego namaszczenia, lub ofiary epidemii.
Tradycją stało się stawianie krzyża poległym żołnierzom, partyzantom czy też
pomordowanym przez okupanta. Historia tych mogił nam nie szczędziła. Są one
wyrazem modlitwy i pamięci za dusze nieszczęśliwych i niewinnie pomordowanych.
Są znakiem upamiętniającym miejsce śmierci lub miejscem spoczynku ludzi, których
nazwiska utonęły nierzadko w głębinie czasu. Polską, unikalną na świecie tradycją,
jest ustawianie krzyży w miejscach wypadków samochodowych w których były ofiary
śmiertelne.
Krzyże stawiane przy kościele często upamiętniają ważną datę w życiu parafii.
Krzyż Męki Pańskiej na ul. Głównej
Krzyż znajduje się na posesji pana Bliźniaka, zięcia pana Urbańczyka.
Historia postawienia tego krzyża i jego intencja jest bardzo ciekawa.
Według opowiadania pana Urbańczyka, jego pradziadek Stanisław był ojcem Marii,
która była matką księdza Jana Szczerbowskiego. Pani Maria mieszkała u ojca, a jej
syn uczył się w seminarium duchownym w Krakowie. Po roku studiów przerwał
naukę i powrócił do domu do rodziców. Gospodarstwo u dziadka było duże, więc i
pracy też było dużo. Dziadek przyszłego księdza powiedział wnukowi tak: „Jasiek, jak
się nie chcesz uczyć, to coś robić musisz, a ty na gospodarstwie nic nie umiesz, więc
będziesz pasł świnie”. Powrócił do seminarium, które ukończył w 1878 roku. A
dziadek na pamiątkę intencji powrotu wnuka Jana do seminarium ufundował krzyż.
Krzyż Męki Pańskiej w Łazach ul. Lanckorona
Krzyż stoi przed posesją pana Wojtali.Wcześniej w tym miejscu stał inny krzyż, który
będąc bardzo zniszczonym, został rozebrany. Kiedy został postawiony i w jakiej
intencji nikt już nie pamięta. Starzy mieszkańcy wspominają, że na tym miejscu jest
ktoś pochowany. Krzyż stoi w otoczeniu starych jesionów a posadził je ponoć
Wincenty Bliźniak, który przed rokiem 1900 był w Łazach wójtem.Obecny krzyż
został postawiony 14 września 1999 roku i jest to krzyż zrobiony z okazji poświęcenia
miejsca pod budowę nowego kościoła. Został on poświęcony w dniu 16 listopada
1988 roku przez Jego Eminencję Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego z
okazji wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła. Krzyż ten
stał na placu budowy prawie 11 lat.
Krzyż Męki Pańskiej na ul. Kolistej na Stawach Grojeckich.
W obecnym miejscu na tzw. „wygonie” Krzyż już stał dosyć dawno. Według
opowiadania pana Paszka obok tego miejsca prowadziła dawniej ścieżka do
Oświęcimia, a w drugą stronę w kierunku do Kęt. Przechodzili tą ścieżką jacyś ludzie
i się rozchorowali tak, że nie mogli dalej iść. Zaczęli się modlić o zdrowie i Pan Bóg
ich wysłuchał. W tej intencji, pod koniec XIX wieku postawili drewniany krzyż.
Obecny betonowy krzyż to dawny krzyż, który stał przy ul. Beskidzkiej na tzw.
„zerwisku”. W czasie powodzi w roku 1934 krzyż był zagrożony przez wylew rzeki
Soły. Miejscowi ludzie postanowili zabrać krzyż z tego miejsca. Podkopano
fundament krzyża i chciano całość załadować na wóz. Niestety, przy załadunku krzyż
się złamał na wysokości nóg Chrystusa. Złamaną część krzyża zakopano pod
fundamentem w obecnym miejscu. Nową część krzyża dorobił betoniarz z
Oświęcimia. Cokół krzyża jest oryginalny. Cały krzyż jest otynkowany.
Krzyż Męki Pańskiej na Górze Grojeckiej w stronę Przecznicy
Kto go postawił pierwszy w tym miejscu nikt nie pamięta, znamy tylko ustne
opowieści starszych mieszkańców. Według opowiadania pana Radwana, w tym
miejscu dawno temu była wieś. Ludzie ci zmarli na zarazę, a ci co go przeżyli
wyprowadzili się, a w miejscu istnienia wsi postawili na pamiątkę krzyż.
Opowieść o dawnej wsi, której mieszkańcy zmarli na zarazę można usłyszeć od ludzi
dosyć często. Lecz jak można się do tej opowieści odnieść wiedząc, że obecna wieś
ma kościół i zamek w tym samym miejscu od XIV wieku.
A może w tej opowieści jest jednak coś z prawdy ? Według dawnych spisów istniała
wieś Śmiłowice, a znajdowała się między Osiekiem, Grojcem i Skidziniem. Należała
ona do uposażenia klasztoru Dominikanów w Oświęcimiu. Wieś ta znika z wykazów
„świętopietrza” po roku 1630. Może opowieść dotyczy tej właśnie wsi.
Według opowiadania pani Albiny Gałgan, obecny krzyż posiada datę 14 maja 1932 r.
i został zrobiony przez jej ojca Jana Noworytę przy pomocy jego brata Stefana. Stoi
na polu pana Noworyty.
W roku 1932, podczas uroczystej procesji, w czasie „dni krzyżowych” został
poświęcony przez ks. Andrzeja Szpondra ówczesnego proboszcza w Grojcu.
Krzyżem i jego otoczeniem opiekuje się pan Władysław Bębenek
Krzyż Męki Pańskiej nad Osiekiem
Ul. Ogrodowa skrzyżowanie z ul. Przecznica.
Obecny krzyż został postawiony w dniu 16 maja 1996 roku. Poświęcił go i odprawił
tam Mszę św. ówczesny wikariusz w Grojcu ks. Ryszard Hereda.
Krzyż w tym miejscu stał już od dawna. Intencja jego postawienia w tym miejscu jest
różnie przedstawiana przez mieszkańców wsi. A może jest to tylko krzyż w miejscu
gdzie krzyżują się drogi.
Krzyż kamienny przy kościele św. Wawrzyńca
Kamienny obelisk jest już bardzo stary i zniszczony. Napisy które na nim były zostały
zatarte przez wodę i wiatr.
Kiedy i w jakiej intencji był ten krzyż postawiony już się chyba nie dowiemy. Może
postawiono go z racji, że dawniej wokół kościoła był cmentarz. Ci którzy zmarli
śmiercią naturalną grzebani byli wokół kościoła. Osoby które zmarły w czasie pomoru
i zarazy grzebane były w zbiorowych mogiłach, z dala od wsi. Zarządzenie władz
austriackich zmusiło parafię do wyznaczenia nowego miejsca pod cmentarz.
Krzyże Męki Pańskiej obok wejścia do kościoła św. Wawrzyńca.
Obydwa drewniane krzyże stawiane były z okazji odbytych Misji świętych.
Krzyż po prawej stronie wejścia do kościoła ma napis 16- 23 IV. 1968 r. a pod nim
kamienna półokrągła płyta. Na płycie brak napisów.
Krzyż po lewej stronie wejścia do kościoła ma napis – Misja 600-lecia 14-21. XI.
1982r. Pod krzyżem kamienna półokrągła tablica a na niej napis łaciński „Roku
Pańskiego 1648 dnia 30 marca wydatkiem i nakładem kościoła grojeckiego,
staraniem gorliwym Hieronima Osuchowica, proboszcza grojeckiego.” Jakiego
ważnego wydarzenia tablica ta dotyczy, nie wiemy. Wygląd obu tych tablic wskazuje,
że mogły być przygotowane do powieszenia na ścianie (wycięcia na haki), lecz nie
zostały dokończone.
Krzyż Męki Pańskiej na cmentarzu, na starej części.
Jest to obelisk wykonany z betonu. Wybudowany został w 1943 roku, gdy sołtysem
był Józef Domżał.
Krzyż stoi na starej części cmentarza. Cmentarz został założony tutaj
prawdopodobnie po 1852 roku. Zgodnie z zarządzeniem władz austriackich
cmentarze przy kościołach należało zamknąć a na miejsce pochówku zmarłych
wyznaczyć inne miejsce.
Właściciel wsi pan Adolf Bobrowski wyznaczył miejsce na polu obok obecnej plebani.
Ksiądz proboszcz Jan Półczeński nie chciał się na owe miejsce zgodzić, mówiąc, że
jest „mokre”. Porozumiano się z panem Grzegorzem Śreniawskim, że odstąpi mórg
pod cmentarz a pan Bobrowski odstąpi mu ze swojego pola tyle samo likwidując w
ten sposób kliny na polach graniczących między obu panami.
W roku 1852 zmarli kolejno pan Adolf Bobrowski i ks. proboszcz Jan Półczeński.
Wdowa po Adolfie Wanda prawdopodobnie nie uznała transakcji męża, bo według
opowiadania pana Władysława Śreniawskiego, pola za cmentarz nie oddała. Dlatego
we wsi istnieje powiedzenie, że zmarły został „pochowany na Grzesiowym”.
Według protokołu posiedzenia Rady Gminnej w Grojcu, do istniejącego cmentarza
dokupiono następną część pola od pana Wawrzyńca Śreniawskiego. Na posiedzeniu
Rady 3 listopada 1908 r. uchwalono odrenować nowo rozszerzony cmentarz. Według
tego protokołu część stara jak i nowa cmentarza zapisana jest w księgach
wieczystych jako „dobro gminne”.
Na posiedzeniu Rady Gminnej 27 marca 1914 r. postanowiono cmentarz przekazać
na rzecz parafii pod warunkiem, że będzie nim zarządzał Komitet Kościelny a
pieniądze uzyskane z opłat przeznaczone będą na upiększanie cmentarza. Czy
darowizna ta została przyjęta, nie wiadomo, gdyż w dokumentach nie ma wzmianki
na ten temat.
Po II wojnie światowej w czasie parcelacji majątku dworskiego księżnej Marii
Radziwiłł, do istniejącego cmentarza dołączono część gruntów dworskich i utworzono
„nowy cmentarz”. Przez cmentarz tak utworzony przebiegała droga do gruntów pana
Jana Śreniawskiego. W czasie wykonywania ogrodzenia całego cmentarza w 70
latach XX wieku pan Jan Śreniawski zrzekł się drogi przejazdowej przez cmentarz,
by mógł się on stać jedną całością.
Krzyż Męki Pańskiej na cmentarzu na nowej części.
Krzyż na tym miejscu został postawiony w czasie Misji Świętych w roku 1952.
Wykonał go pan Durańczyk z Łazów. Obecny krzyż, też drewniany, jest fundacji
mieszkańców Zaborza.
Krzyż Męki Pańskiej przed kościołem Matki Boskiej Miłosiernej.
Krzyż ten postawiono w dzień po konsekracji kościoła w dniu 17 listopada 2000 r.
Wystawiono go jako pamiątkę Misji Świętych, które odbyły się w dniach 12-19
listopada 2000 r. a prowadzone były przez Księży Sercanów.
Na krzyżu na poziomej belce jest napis – „Serca – Sercu”.
Na krzyżu umieszczono rok później tabliczkę z informacją o renowacji Misji Świętych
odprawionych w dniach 11-16 listopada 2001 r.
Zdjęcia i opracowanie: Adam Chowaniec
Żródło: www.naszgrojec.pl
Ludzie zasłużeni dla Grojec
Andrzej Porębski herbu Kornic
* 1620 – † 7.10.1660
Andrzej Porębski urodził się w roku 1620, niestety nie znamy dokładnej daty jego
urodzenia. Rodzicami byli Andrzej Porębski – senior który był sędzią ziemskim
księstwa Oświęcimsko – Zatorskiego, matką była Urszula z Przyłęk, kasztelanka
sądecka.
Rodzice już od najmłodszych lat wysyłali go do szkół, widząc jego ciekawość
otaczającego go świata. Studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim gdzie jak możemy
przeczytać na tablicy jemu poświęconej – „miał szerokie pole do ćwiczenia wymowy.
Alma Mater napełniła go sokiem nauki.”
Po ukończeniu studiów w Krakowie pragnie dalej studiować. Wyjeżdża do jednego z
najsłynniejszych w jego czasach uniwersytetu, do Ingolstadt. I tam, jak i w Krakowie
– „błyszcząc wśród zagranicznych umysłów pozostawił pamięć i tęsknotę.”
Na Uniwersytecie w Ingolstadt poznaje jednego z najsłynniejszych Polaków –
Jerzego Lubomirskiego z którym się zaprzyjaźnia. Przyjaźń ta przetrwa aż do śmierci
Andrzeja Porębskiego.
Jerzy Lubomirski ur. 20 stycznia 1616 r. zmarł 31 stycznia 1667 r., był za panowania
króla Jana II Kazimierza Wazy, marszałkiem wielkim koronnym. Andrzej Porębski
służy w jego wojsku. Andrzej Porębski jest także blisko dworu królowej Ludwiki Marii
Gonzaga. Wielokrotnie bierze udział w spotkaniach literackich i rozmowach o polityce
w salonie królowej, a znając obce języki może tam błyszczeć.
W wyniku zagrożeń przez wojska rosyjskie udaje się z armią dowodzoną przez
Jerzego Lubomirskiego do Cudnowa. Jest to miejscowość na Ukrainie, w obwodzie
żytomierskim na północy kraju, położona 45 kilometrów od Żytomierza.
W dniach 7 i 8 października 1660 roku Wojska polskie staczają bitwę z armią
kozacką Chmielnickiego. Już w pierwszym dniu walk Andrzej Porębski zostaje
trafiony kulą nieprzyjacielską i tego samego dnia umiera. Przeżył 40 lat.
W listopadzie, po kilkutygodniowych walkach nastąpiła kapitulacja armii rosyjskiej
Wasyla Szeremietiewa. Kapitulację przyjmowali hetman wielki koronny Jerzy
Lubomirski i Stanisław Potocki. Została tam zawarta tzw. Ugoda Cudnowska.
Ciało Andrzeja Porębskiego zostało przywiezione do Grojca, gdzie zostało
pochowane w kościele św. Wawrzyńca, pod bocznym ołtarzem z lewej strony.
Powyżej została wystawiona tablica nagrobna poświęcona jego pamięci, którą kazał
wyryć brat jego Zygmunt Porębski.
Zygmunt Porębski z pieniędzy i majątku który pozostawił Andrzej Porębski w roku
1680 każe odbudować chylący się do ruiny kościół p.w. św. Wawrzyńca. Kościół ten
przetrwa aż do roku 1765, w którym to roku hrabia Franciszek Jakub Szembek,
właściciel Grojca i okolicznych wsi, podjął decyzję o poszerzeniu i rozbudowaniu
kościoła.
Tablica ta posiada w obramowaniu tekstu wykuty w kamieniu rynsztunek wojenny,
kołczany ze strzałami, łuki, szyszaki, tarcze, szable, miecze, topory, armaty, kule,
beczki z prochem, strzelby, chorągwie.
Oto treść tej tablicy w tłumaczeniu:
Bogu Największemu
Dla Twojego honoru
ku pamięci wiecznej w Tobie mającej być przywołanej tę płytę marmurową
postawili testamentem wspaniałemu, szlachetnie urodzonemu
panu Andrzejowi z Poręby Wielkiej Porembskiemu.
Wspaniały, szlachetnie urodzony pan Andrzej Porembski
sędzia ziemski księstwa Zatorskiego i Oświęcimskiego
i wspaniała pani Urszula z Przyłęk, kasztelanka Sądecka,
córka urodzona z małżeństwa najmłodszego syna.
Ten pierwszy z dzieci kwiat
ledwie w wieku 40 lat przedwczesną śmiercią osierocił oboje rodziców,
nawykłych zawsze do opieki i bycia w pobliżu sierot.
Wspaniały, szlachetnie urodzony pan Jan z Pisarzowic Pisarzowski
sędzia ziemski księstwa Zatorskiego i Oświęcimskiego, sekretarz królewski
dał do uświetnienia. (wydał zgodę)
Za czyny tak słodkie w nauce Chrystusa, dla Kolegiaty Podolsko - Sandomiersko Kaliskiej
przynosi tym przyjemnym powiewem zapachu skromność obyczajów.
Stąd wynosząc obfitą siłę nauki i wiedzy,
w Akademii Krakowskiej miał szerokie pole do ćwiczenia wymowy.
Alma Mater napełniła go sokiem nauki. Podobało się mu doświadczać zagranicznego
słońca w studiowaniu, najbardziej błyszcząc na Uniwersytecie Ingolsztackim.
Błyszcząc wśród zagranicznych umysłów pozostawił pamięć i tęsknotę.
Powróciwszy wreszcie na ojcowiznę
wybrał obóz w którym stał się wielkim w triumfalnym zwycięstwie dla Ojczyzny.
Z przyjacielem i opiekunem, wspaniałym Jerzym Lubomirskim
dowodzącym obozem królewskim i najwyższym marszałkiem,
przez prawie dwa lata wyróżniał się błyszcząc szczęśliwie.
W obozie Marii Burgensis srożąc się przeciwko bogini Bellonie dokładał starań by
kwiat jej korony nie poniósł uszczerbku w pokonaniu Marsa w bitwie Kozacko Moskiewskiej,
gdzie przelawszy zwycięsko krew wroga, swoją krwią wypił napój nieśmiertelnej
sławy.
Pod Słobodyszczami przeciwko buntownikowi Chmielnickiemu działał.
Zostawszy trafiony kulą powrócił do Ojczyzny w roku Pańskim 1660 kiedy to 7
października zamknął swój żywot pozostawiając w cierpieniu brata swego Germana.
Wspaniały Zygmunt Porembski należący do dworu króla Zygmunta
polecił z braterskiej miłości postawić ten wiele mówiący potomności marmur (tablicę).
W ten sposób cierpiąc z powodu najukochańszego brata
który wiedział że urodził się w Ojczyźnie, cieszył się umierając za tę Ojczyznę.
Każdy kto przeczyta o zmarłym
niech odmówi za jego duszę wieczny odpoczynek.
Jakub Franciszek Szembek
Hrabia Franciszek Jakub SZEMBEK
1.1. 1690 - 1765
Hrabia Franciszek Jakub SZEMBEK - herbu Szembek urodził się w roku 1690,
najprawdopodobniej w miejscowości Słupowo. Dzisiaj jest to wieś leżąca niedaleko
Działoszyc powyżej Krakowa w kierunku na Kielce. Ojcem jego był hrabia Antoni
Felicjan Szembek ze Słupowa a matką była Ewa z domu Nielepiec Schwarzenberg Czerna herbu Nowina.
Antoni Felicjan Szembek burgrabia i podwojewoda krakowski 1705, wojski
oświęcimski 1709, podkomorzy krakowski 1720, starosta ujski, wielicki i bocheński.
Zmarł ok. 1738 r ??
Antoni Felicjan Szembek zawarł związek małżeński z Ewą z Nielepców
Schwarzenberg – Czerną w roku 1686.
Jej siostra Barbara w 1707 r. wychodzi za mąż za Piotra Szembeka, brata Antoniego.
Ród Szembeków posiadał swój indywidualny, unikalny herb. Jedne źródła podają, że
na polu herbowym znajdują się dwa Koziorożce, choć inne źródła podają, że były to
Jednorożce.
Szembekowie zostali włączeni w spis szlachty niemieckiej w roku 1313, na podstawie
listu cesarza Henryka VII, a w liście tym podaje się, że początki ich domu
szlacheckiego sięgają czasów Karola Wielkiego (ok. 1000 r.) Jako genezę nazwiska
podaje się nazwisko Schonbeg, co w czasach gdy znaleźli się w Królestwie Polskim
spolszczono na Szembek.
Jest to więc ród bardzo stary, którego historia sięga początków Państwa Polskiego.
Ojciec Franciszka, hrabia Antoni Felicjan Szembek pełnił funkcję wojskiego
oświęcimskiego i zatorskiego jako zaufany króla Augusta II Mocnego. W roku 1718
żona jego Ewa Schwarzenberg - Czerna córka Andrzeja Nielepca – seniora zostaje
właścicielką majątku w Grojcu.
W 1718 roku Salomea z Nielepców - Czerna, przekazuje część swoich dóbr
grojeckich córce Ewie, żonie hrabiego Antoniego Felicjana Szembeka ze Słupowa wojskiego oświęcimskiego i zatorskiego i córce Józefa Macieja Nielepca :Salomei
która jest żoną Stanisława Schwarzenberg - Czernego - kasztelana oświęcimskiego i
zatorskiego.
W roku 1722 Salomea, z Nielepców, siostra Ewy, wdowa po Michale Przyłęckim,
żona Stanisława Schwarzenberg - Czernego, przekazuje resztę swoich dóbr
grojeckich i pozostały majątek mężowi swojej siostry Ewy - Antoniemu Felicjanowi
Szembekowi, który wtedy był podkomorzym krakowskim. Staje się on od tego
momentu jedynym właścicielem Grojca i wszystkich przynależnych okolicznych wsi.
Nic nie wiemy dokładnie jakie nauki pobierał Franciszek Jakub Szembek, lecz był na
pewno, jak na tamte czasy człowiekiem bardzo inteligentnym i wykształconym. W
XVII i XVIII wieku ród Szembeków pełnił najwyższe i najzaszczytniejsze funkcje w
Królestwie Polskim. I tak np.
Jan Sebastian Szembek ( ? - 1731) zostaje w 1712 r. kanclerzem wielkim koronnym
na dworze króla Augusta II Mocnego. Był rzecznikiem reform gospodarczych w
Królestwie Polskim. Miał duże wpływy polityczne, zgromadził olbrzymi majątek. Jest
twórcą potęgi rodu Szembeków.
Stanisław Szembek (1650-1721), brat Jana Sebastiana, kanonik przemyski i
krakowski, biskup kujawsko-pomorski od 1700 r, arcybiskup gnieźnieński a od 1706 r
prymas Polski. Zwolennik króla Augusta II Mocnego. W 1709 roku jako najwyższy
religijny dostojnik w Królestwie Polskim odwołał jego abdykację. Wywiózł na Śląsk i
Morawy klejnoty i archiwum koronne, ratując je przed Szwedami.
Michał Szembek (1655-1726) brat prymasa Stanisława Szembeka, biskup
krakowski. Studiował i uzyskał doktorat obojga praw na Akademii Krakowskiej. W
1703 r. był komisarzem do rewizji skarbu koronnego. Był proboszczem w Książu
Wielkim, opatem komendatoryjnym mogilskim (1720), dziekanem kapituły
krakowskiej. W 1714 r. sprowadził do Krakowa siostry szarytki, którym zlecił
prowadzenie domu dla dzieci porzuconych przez matki.
Krzysztof Antoni Szembek (1667 - 1748) był od 1716 r arcybiskupem poznańskim,
a w roku 1739 został podniesiony do godności prymasa Królestwa Polski.
Franciszek Jakub Szembek w roku 1732 jest chorążym koronnym królewskim a w
roku 1737 zostaje przez króla Augusta III mianowany do pełnienia zaszczytnej, lecz
trudnej politycznie i gospodarczo funkcji wojewody inflandzkiego i w czasie pełnienia
funkcji wojewody, za zasługi dla króla i Królestwa Polskiego, w dniu 3 sierpnia 1738
na zamku w Moritzburgu odznaczony zostaje przez króla Augusta III Mocnego, jako
jeden z pierwszych Obywateli Orderem Orła Białego. Pełni w tym czasie również
funkcję prefekta wojska zbrojnego dóbr królewskich. Pełni również funkcje
państwowe jako starosta brzeski kujawski tolkmicki i murzynowski
Zamek i miejscowość Moritzburg położone są 15 km na północ od Drezna.
Monumentalny zamek na wyspie jeziora Waldesee (J. Leśne) został stworzony przez
Matthäusa Daniela Pöppelmanna dla Augusta Mocnego w latach 1723- 36 w wyniku
przebudowy starego zamku renesansowego. Obecnie w zamku mieści Muzeum
Baroku.
Order Orła Białego jest to najwyższe honorowe odznaczenie w Polsce.
Odznaczenie to ustanowione zostało w roku 1705 przez króla Augusta II Mocnego
jako nagroda dla wiernych mu i oddanych dostojników w walce o sprawę i tron polski.
Pierwowzór Orderu miał postać złotego, czerwono emaliowanego owalnego medalu.
Na awersie znajdował się wizerunek orła białego i łaciński napis: Pro Fide, Rege et
Lege (Za Wiarę, Króla i Prawo), na rewersie wyryty był monogram królewski, AR Augustus Rex, zwieńczony gałązkami palmowymi. Całość zawieszano na wąskiej,
błękitnej wstędze.
W 1807 roku przywrócony został na mocy konstytucji Księstwa Warszawskiego. Po
upadku powstania listopadowego w 1831 roku włączono Order Orła Białego do
odznaczeń cesarstwa rosyjskiego. Odnowiony Order Orła Białego w dniu 15 III 1921
z dewizą Za Ojczyznę i Naród, nadawany był do 1939 r, Polakom i cudzoziemcom,
którzy przyczynili się do utrwalania niepodległości Rzeczypospolitej i odbudowy
państwa Polskiego.
Po 1945 nie był nadawany przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Ponownie przywrócono nadawanie Orderu Orła Białego w kraju w dniu 22 XII 1990
po wyborze Lecha Wałęsy na urząd prezydenta państwa.
Rzeczpospolita w 1701 roku.
Inflanty, inaczej Livland, (Livonia), jest to kraina historyczna leżąca pomiędzy
rzeką Dźwiną na południu, Zatoką Ryską na zachodzie, Estonią na północy,
Pskowem, Witebskiem i jeziorem Pejpus na wschodzie. Większa, południowa część
tej krainy z Rygą należy dziś do Łotwy, a północna do Estonii.
Pierwotnymi mieszkańcami Inflantów byli Liwowie, którzy wyparci i wchłonięci zostali
później przez różne plemiona bałtyckie, a które to plemiona znane były pod wspólną
nazwą Łotyszan.
W XII w. Inflanty były terenem podboju przez Duńczyków i Niemców, w XIII i XIV w.
podbite zostały na skutek akcji misyjnej zakonu kawalerów mieczowych, w 1237
połączonego z zakonem krzyżackim. W XVI w. o wpływy w Inflantach rywalizowały
Szwecja, Dania, Moskwa i Polska. W 1561 wielki mistrz zakonu, wobec napadu
Iwana Groźnego, poddał się Polsce. Panowanie polskie w Inflantach ugruntował król
Stefan Batory w latach 1578-1581.
W XVII w. toczyły się na terenie Inflantów wojny polsko-szwedzkie, zakończone
pokojem w 1660 roku, na mocy którego Szwecja otrzymała część Inflantów po
Dźwinę. Inflanty Szwedzkie zdobył car Piotr I w 1721 r. w tzw. wojnie północnej. W
1772r. w wyniku I rozbioru Polski Inflanty Polskie przeszły pod panowanie Rosji,
Pierwszy związek małżeński Franciszek Jakub Szembek zawarł przed 1719 r. z
Teresą Działyńską. To małżeństwo zostało anulowane. Teresa Działyńska zmarła
około 1746 r. przez innych podawana jest data 1752-1756. Nie jest znana przyczyna
rozwiązania tego małżeństwa.
W roku 1739 umiera jego ojciec Antoni Felicjan, a cały majątek, który należał do ojca
zostaje jemu przekazany, jako dziedzicowi.
Drugi związek małżeński Franciszek Jakub Szembek zawarł z księżniczką Marią
Prosapią Sułkowską - herbu Sulima, w 1747 r. Była ona córką Księcia Aleksandra
Józefa Sułkowskiego i Marii Freiin Stein zu Jettingen - Baronówny.
Naturalnym ojcem księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego był król Fryderyk August
II Mocny z dynastii Wettinów. Był on uznawany oficjalnie przez króla jako jego syn.
Pośrednio, poprzez małżeństwo z Marią Prosapią Sułkowską hrabia Jakub
Franciszek Szembek zaliczany jest do rodziny królewskiej.
Książę Aleksander Józef Sułkowski zmarł 21.05 1762 i pochowany został w
Rydzynie, gdzie posiadał swój pałac.
Ze związku z księżniczką Marią Sułkowską rodzi się jego jedyny syn Aleksander
Józef, późniejszy generał, adiutant króla Augusta Poniatowskiego. Żona Jego Maria
Prosapia Sułkowska zmarła w 1749 r.
Trzeci związek małżeński hrabia Franciszek Jakub Szembek, wojewoda inflandzki
zawarł w dniu 6 maja 1754 r. w Konstantynowie Łódzkim. Panna młoda - Anna
Potocka - herbu Pilawa, była wdową po Antonim Tarle (Tarło) kasztelanie
lubaczowskim i złotoryjskim. Ojcem jej był Jan Potocki a matką Konstancja Sobieska.
Z żoną Anną Potocką zamieszkał w Grojcu i ona to po jego śmierci dokończyła
zleconą i rozpoczętą przez niego budowę nowego kościoła p.w. św. Wawrzyńca w
1766 r. Kościół ten stoi do dzisiaj obok nowego budynku szkoły podstawowej.
Hrabia Franciszek Jakub Szembek musiał być dobrym gospodarzem i ekonomistą,
gdyż w ciągu swojego długiego życia powiększa wielokrotnie swój majątek. Kupuje
wielkie połacie ziemskie w okolicach Oświęcimia. Inwestuje swój majątek w zakup od
Koniecpolskich majątku w Kaszewicach, kupuje również inne dobra w Widawie i
Dąbrowie w okręgu sieradzkim. Wspiera finansowo zakon OO. Bernardynów w
Widawie. Za swego życia znany był ze swojej szczodrobliwości, łaskawości,
sprawiedliwości i dobroci.
W spisie inwentarza kościoła św. Wawrzyńca w Grojcu z roku 1756 znajdujemy
między innymi zapis:
1. Monstrancią cała srebna pozłocista kamykami wysadzana, takze Melchisedech
kamykami osadzony impensis Jasnie Wielmoznego Jego Mosci Pana Franciska
Jakuba Szembeka Wojewody Inflanskiego Pana na Dąbrowie, Widawie y Grodcu
dziedzicznego etc: ze staryi przerobiona.
Około roku 1760 Franciszek Jakub Szembek rozbudowuje dwór w Grojcu.
W akcie fundacyjnym nowego kościoła w Grojcu z 29 grudnia 1766 roku napisano o
nim:
"Bowiem najbardziej był prawy w stosowaniu sprawiedliwości,
najsurowszy w wykorzenianiu wad, w wypełnianiu obowiązków dla
państwa i króla był najpilniejszy i w rozszerzaniu boskiej czci
najświętszy. W nabożeństwach rannych i wieczornych uczestniczący
najbardziej oddanie. Najłagodniejszy w stosunku do poddanych, w
stosunku do biednych najbardziej szczodry, obdarowany wszystkimi
cnotami.
Chwała Jego w kościołach świętych najbardziej w jego posiadłościach
istniejących z których jedne zbudował, inne naprawił i prawie wszystkie
wyposażył szczodrze w srebrne naczynia i cenne przedmioty potrzebne
dla większej chwały Boga."
Dnia 19 czerwca 1765 roku, przeżywszy 75 lat, umiera w swoim dworze w
Kaszewicach. (Dwór ten już w czasach międzywojennych XX wieku był w stanie
ruiny, a po zakończeniu II wojny światowej rozebrano go zupełnie). W testamencie
rozporządza swoim ciałem w ten sposób, że chce, by chociaż część jego doczesnych
szczątków złożona została w miejscach które ukochał i które były mu bardzo bliskie.
Ciało Jego złożono w klasztorze Ojców Bernardynów w Widawie. Wnętrzności (jelita,
żołądek, wątrobę i inne wnętrzności) włożone w srebrnym naczyniu, kazał złożyć i
pochować w kościele w Kaszewicach, a Jego Serce w srebrnej puszce zostaje w
dniu 2 sierpnia 1765 r. sprowadzone do miejsca które ukochał najbardziej, do Grojca
k. Oświęcimia.
W tych to trzech miejscowościach odbyły się uroczyste i długie obrzędy pogrzebowo
- żałobne, (w Grojcu trwały do 17 lipca 1766 r.) a dzwony kościelne w tym czasie biły
na przypomnienie Jego zasług dla Królestwa Polskiego, trzy razy dziennie.
Jego serce złożone zostało w krypcie grobowej 17 lipca 1766 r. W prezbiterium
kościoła św. Wawrzyńca w Grojcu wystawiona została tablica ku Jego czci.
DOM
FRANCISCUS COMES a Slupow SZEMBEK
Palatinus Livonia
Aquila Alba Eques
ob praestantiam exculti ingenii
tum gravitatem morum
Augusto II REGI POLONIA percalus
Plurimis Functionibus Publicis nec non
Legationibus ad exteros decoratus
ad Palatinatum Livonia evectus
Servata Regi & Reipublica fidelitate
quam aetate consumptus
Ultimum diem clausit die 26 iunii 1765
Etatis sua anno 75
Sepultus Vidava
Corde huic Ecclesia Grojecensi per
illustrissimam ANNAM de POTOCKIE
mastissimam Conjugem suam
a radice extructa
reservuato & reposito
Bogu Najwyższemu
Franciszek hrabia w Słupowie SZEMBEK
wojewoda Palatynatu Livonii.
Kawaler Orła Białego.
Ze względu na znakomitość talentu
i powagę obyczajów
bardzo drogi Augustowi II Królowi Polski.
Uświetniony licznymi funkcjami publicznymi
a także stanowiskami i legatami.
Wyniesiony do Palatynatu Livonii.
Dochowawszy wierności Królowi i Rzeczypospolitej
dożywszy sędziwych lat
zamknął swój ostatni dzień życia 26 czerwca 1765.
W wieku 75 lat
pochowany w Widawie.
Sercem przy kościele Grojeckim
który przez najznakomitszą Annę z Potockich
jego małżonkę, został
zbudowany od podstaw.
Zastrzegając & umieszczając
Był to człowiek wielkiego umysłu i zalet, który współtworzył potęgę Królestwa
Polskiego oraz jego wielkość i chwałę w ówczesnej Europie. Mieszkał wśród
naszych pradziadów, dokładał staranie o rozwój i piękno naszej miejscowości.
Podtrzymywał fundację szpitala - przytułka dla ubogich, który to przytułek znajdował
się na terenie obecnej szkoły podstawowej, w miejscu, gdzie obecnie jest boisko
szkolne. Chodził tymi samymi grojeckimi drogami, którymi i my dzisiaj chodzimy, a
Jego Dzieło, które ze swoich funduszy kazał powiększyć i wybudować od nowa kościół p.w. Św. Wawrzyńca możemy podziwiać do dzisiaj.
W tomie drugim ksiąg parafialnych, na stronach 111-115, znajduje się ważny
dokument parafialny którym jest akt fundacyjny ponownego przekazania kościoła w
1776 r. po jego gruntownym odbudowaniu przez Najjaśniejszą Szlachetną panią
Annę Potocką - Szembekową i przekazanie kościoła w ręce ówczesnego proboszcza
grojeckiego księdza Wawrzyńca Madeyskiego.
Jest to o tyle ważny dokument, ponieważ dotyczy on czasów, które nie są zapisane
w dokumentach parafialnych. Dokument ten cofa nas w czasie od początku XVII w.
aż do lat 1660 - 1671 gdy właścicielem Grojca była rodzina Porębskich.
Przedstawiamy pełne tłumaczenie tego aktu z łaciny:
Nowy Kościół Grojecki
przez
Najznakomitszą i Wspaniałą Panią
Annę z Potockich Szembekową
Wojewodzinę Liwonii, Panią Utrzymującą
w Grojcu, Zaborzu i Rajsku
został ufundowany
pod pasterskim patronatem Najprzewielebniejszego Księdza
Wawrzyńca Madeyskiego Proboszcza Grojeckiego
w 15 roku jego tu pasterzowania
został wzniesiony
Roku 1766.
Był już w Grojcu wcześniej drewniany kościół, którego większa i mniejsza nawa
mieściła się w czworoboku o mniejszej wielkości niż teraz, miał on wieżę o kształcie
wspólnym dla kościołów stojących wokół. Został on ufundowany przez
Najjaśniejszego Pana Jana Pisarzewskiego, z pieniędzy zapisanych przez
Najjaśniejszego Pana Andrzeja Porębskiego, już zmarłego, którego grobowiec także
w tym kościele się znajduje. Przed jego zbudowaniem dwa dzwony zostały
zniszczone i na koszt Najprzewielebniejszego Księdza Porębskiego ze
Stowarzyszenia Jezusowego naprawione. To wszystko zostało zapisane w starej
księdze metrykalnej, pismem już słabo czytelnym w 1671 roku. Gdy został
zbudowany miał już zakrystię murowaną w której były dwie małe nisze do schowania
cennych przedmiotów w kościele. Od strony zakrystii, w ścianie był grobowiec
Andrzeja Porębskiego, fundatora, pod którym to grobowcem nad ziemią zostało
umieszczone jego ciało.
Nowy kościół w podobny sposób powstał, bowiem te same zniszczone dzwony na
koszt Najświetniejszego Pana Franciszka Jakuba, Pana w Słupowie Szembeka,
Palatyna Livonii, Prefekta wojska, dziedzica dóbr w Grojcu, Zaborzu, Rajsku i innych
licznych dóbr w okręgu Sieradzkim, naprawione.
Tenże Najświetniejszy Wojewoda przez lata przed swoją śmiercią myślał, aby
zbudować nowy kościół i do jego zbudowania kupił drewno, kamienie na posadzkę
kościoła, sprowadził architekta do zaprojektowania kościoła i podpisał z nim umowę.
Pieniądze na jego budowę przydzielił i zostawił. Projekt kościoła był najpiękniejszy i
najdokładniejszy z wytworną wieżą podobną do wież kościołów w Bestwinie,
Andrychowie, Inwałdzie. Lecz po śmierci Najznakomitszego Wojewody;
Wojewodzinie, Fundatorce ten projekt nie spodobał się, dlatego przez tego samego
architekta (chociaż już fundamenty kościoła tuż obok poprzedniego zostały już
położone) inny projekt teraz istniejącego kościoła został sporządzony, nic z
wcześniejszego projektu nie zostało zmniejszone oprócz wieży, ażeby nie była tak
wysoka, zostało jej odjętych kilka łokci.
Na zbudowanie tego kościoła Najświetniejszy Wojewoda pozostawił pieniądze, a
ponieważ ich zabrakło Przesławna Fundatorka wyłożyła pieniądze i dokończyła
budowę. W roku 1765 jesienią fundamenty kościoła zostały położone, zaś w roku
następnym mianowicie 1766 kościół zaczął być budowany w połowie czerwca i w tym
samym roku w październiku ukończony. W międzyczasie w zakrystii odprawiane były
nabożeństwa i mieściły się tam paramenta do liturgii. W dniu 29 grudnia tego
samego roku, za pozwoleniem Najświetniejszego Oficium obrządku Rzymskiego
kościół został uroczyście pobłogosławiony przez Najprzewielebniejszego Księdza
Wawrzyńca Madeyskiego proboszcza kościoła grojeckiego w obecności ks. Józefa
Roczyńskiego wikariusza grojeckiego, ks. Marcina Florkiewicza wikariusza z Bielan,
ks. wikariusza Józefa Karkulewicza, kleryków i wszystkich parafian. Codzienne
nabożeństwa w tym kościele odbywają się, aż do momentu poświęcenia tego
kościoła, co później będzie odnotowane.
Najjaśniejszy i najwspanialszy Pan Jakub Franciszek Szembek, hrabia w
Słupowie, wojewoda Livonii, kawaler Orła Białego, Prefekt wojska zbrojnego dóbr
królewskich, dziedzic w Grojcu, Zaborzu, Rajsku, w Palatynacie Widawa, Dąbrowa,
Kaszewice, zmarł w swoim dworze Kaszewice w okręgu Sieradzkim w roku 1765 w
dniu 19 czerwca pozostawiwszy najukochańszą żonę Annę z Potockich i jedynego
syna bardzo oczekiwanego w Ojczyźnie Aleksandra, urodzonego z pierwszego
małżeństwa z matki Prosapii Sułkowskiej. Jego śmierć napełniła nas najczystszym
bólem. Śmierć niezasłużona najszlachetniejszego w cnocie. Bowiem najbardziej był
prawy w stosowaniu sprawiedliwości, najsurowszy w wykorzenianiu wad, w
wypełnianiu obowiązków dla państwa i króla był najpilniejszy i w rozszerzaniu boskiej
czci najświętszy. W nabożeństwach rannych i wieczornych uczestniczący najbardziej
oddanie. Najłagodniejszy w stosunku do poddanych, w stosunku do biednych
najbardziej szczodry, obdarowany wszystkimi cnotami.
Chwała Jego w kościołach świętych, najbardziej w jego posiadłościach istniejących
z których jedne zbudował, inne naprawił i prawie wszystkie wyposażył szczodrze w
srebrne naczynia i cenne przedmioty potrzebne dla większej chwały Boga. Jego
śmierć cała Polska z bólem długi czas opłakiwała. Ciało jego zostało pochowane w
Widawie w klasztorze Ojców Bernardynów, wnętrzności w kościele w Kaszewicach,
serce zaś w puszce srebrnej zostało sprowadzone do kościoła grojeckiego w tym
samym roku 2 sierpnia. Po powiadomieniu o jego śmierci natychmiast w kościele
grojeckim odbyły się egzekwie i trzy razy dziennie biły dzwony kościelne aż do 17
lipca (1766). W tym to dniu ponownie odbyło się uroczyste nabożeństwo żałobne
złożenia serca z udziałem 15 kapłanów, aż do momentu gdy nowy kościół zostanie
poświęcony, co na innym miejscu zostanie odnotowane. Odszedł w swoim wieku.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Amen.
Kilka stron dalej, w tej samej księdze (str. 118 - 119) dowiadujemy się, że w dniu 5
czerwca 1767 roku Najprzewielebniejszy Ksiądz Kiełczew Kielczewski Biskup
Hermopolitański, sufragan i kanonik krakowski, prepozyt oświęcimski poświęcił
wybudowaną od podstaw nową świątynię w Grojcu i udzielił sakramentu
bierzmowania 280 osobom.
Po śmierci Franciszka Jakuba właścicielem wsi zostaje jego syn z drugiego
małżeństwa - Aleksander Józef Sułkowski - Szembek, generał, adiutant króla
Stanisława Poniatowskiego.
Po I rozbiorze Polski Grojec należy do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. W 1779 roku
hrabia generał Aleksander Józef Sułkowski - Szembek sprzedaje wieś Ignacemu
Bobrowskiemu z Bobrówki, herbu Jastrzębiec, za kwotę 24000 złotych.
W treści kontraktu sprzedaży wymieniony jest „ogród włoski” i „oranżeria”. Bobrowski
zakupił też wsie: Rajsko, Porębę Wielką oraz Nidek.
Ignacy Bobrowski był szambelanem królewskim, cześnikiem oświęcimskim i
zatorskim. Był on spowinowacony z poprzednimi właścicielami Grojca, gdyż jego
matka pochodziła z Nielepców.
W roku 2002 dla upamiętnienia postaci Franciszka Jakuba Szembeka jedna z
większych, nowopowstałych ulic w Grojcu, znajdująca się w bezpośredniej bliskości
pałacu, otrzymała nazwę – Ulica Franciszka Jakuba Szembeka.
Maria Olga Maksymiliana Marcelina Placyda Radziwiłł
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=mg1787d.jpg
Maria Olga Maksymiliana Marcelina Placyda Radziwiłł urodziła się 5 października
1908 roku w Wiedniu. Na chrzcie św. w dniu 16 stycznia 1909 r. otrzymała aż pięć
imion.
Rodzicami jej byli: ojcem – książę Aleksander Fryderyk Radziwiłł, – herbu Topór, syn
Ludwika z Tarnopola i Antoniny de Orłowski Cygenberg, matką – księżna Wilhelmina
Franciszka Maria Radziwiłł, córka Maksymiliana księcia Wittenberga i Eufrozyny
Aleksandry Sailer de Ordödy de Bagota.
W czasie ostrej zimy 1929 roku w Kudowie na Śląsku umiera na „chorobę serca”
(taką podano przyczynę śmierci) jej ojciec książę Aleksander Fryderyk Radziwiłł,
Został pochowany w dniu 7 marca 1929r. w bocznej kaplicy kościoła św. Wawrzyńca,
ufundowanej wcześniej przez żonę od północnej strony kościoła, zwanej obecnie
kaplicą św. Barbary. Przeżył 59 lat i 4 miesiące.
W dniu 15 sierpnia 1932 r., w święto Matki Boskiej Zielnej, ks. proboszcz Andrzej
Szponder poświęcił sztandar Stronnictwa Ludowego „Piast”. Matką chrzestną tego
sztandaru była 24 letnia księżna Maria Olga Maksymiliana Radziwiłł.
W 1936 roku, młoda księżna wyjeżdża ze swoją matką, księżną Wilhelminą do
Wiednia i tam się nią opiekuje. Tego samego roku w Wiedniu umiera księżna
Wilhelmina i zostaje tam pochowana.
Po powrocie z pogrzebu Maria Olga Maksymiliana Radziwiłł zaczyna samodzielnie
gospodarować, lecz po rządach matki, która nie dbała o gospodarkę i była rozrzutna,
nie za bardzo jej się to udawało. Majątek grojecki, który odziedziczyła był w ruinie
finansowej.
Młoda księżna mimo, że posiadała pokaźne wiano, nie wyszła nigdy za mąż, Po
zakończeniu II wojny światowej przeprowadzona została parcelacja dóbr księżnej
Radziwiłł. Rozdano jej cały majątek ziemski. Księżna Maria Olga Maksymiliana
Radziwiłł wyprowadziła się do Krakowa, choć co jakiś czas przyjeżdżała do Grojca.
Zmarła dnia 17 czerwca 1981 r. w Krakowie, przeżywszy 72 lata i 8 miesięcy. Jej
ostatnią wolą było, by spocząć na cmentarzu w Grojcu. W dniu 22 czerwca 1981 r.
ówczesny proboszcz ks. Józef Zawada odprowadził jej doczesne szczątki na tutejszy
cmentarz. Pochowana została na głównej alei cmentarza, po lewej stronie, niedaleko
kaplicy cmentarnej.
Opracował : Wawrzyniec Mizgalski
Żródło: www.naszgrojec.pl
Instytucje kultury na terenie sołectwa
Instytucje kulturalne w gminie
Działalność kulturalna w sołectwie organizowana jest przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu. Do prowadzenia działalności
bibliotecznej służy, lokal dwuizbowy w Domu Ludowym.
Działalność kulturalna prowadzona jest w obiektach Domu Ludowego który posiada
dużą z sale widowiskową, ponadto ta terenie sołectwa jest park z muszlą koncertową
oraz boisko LKS na imprezy plenerowe,
Na terenie sołectwa funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich, przy którym utworzony
został zespół śpiewaczy „Grojczanie”, który to reprezentuje sołectwo w wielu
imprezach lokalnych i regionalnych.
Koło powstało 18 listopada 1959 roku. Na pierwszym zebraniu było 15 kobiet, ale
ilość członkiń rosła co roku, aby w 1976 roku osiągnąć liczbę 120 osób.
Założycielką koła była p. Maria Chowaniec, żona wziętego lekarza – społecznika dr
Tadeusza Chowańca. Pani Maria na tym stanowisku została 26 lat. Działalność koła
w owych czasach była prężna i pożądana. Organizowano kursy gotowania, robienia
przetworów szycia, haftu, robutek ręcznych. Organizowano konkursy na ogródki
warzywne, kwiatowe, zamawiano drób domowy, organizowano zabawy z których
dochód przeznaczano na cele społeczne m.in. rurociąg gazowy, wodociąg, budowe
kościoła. Kupiono magiel elektryczną, szatkownice kapusty, zorganizowano
wypożyczalnie sprzętu gospodarczego. Organizowano wycieczki do wielu regionów
kraju. Już wtedy organizowano święto zbiorów – dożynki. Jednym słowem K.G.W.
unowocześniło życie społeczne wsi. W 1985 r. Powstał u nas zespół śpiewaczy, pod
kierownictwem p. W. Mizgalskiego, który istnieje do dziś. Zmieniali sie tylko
instruktorzy. Dziś jest nim mgr Jarosław Cieciak. Zmieniały się też przewodniczące
koła i tak po rezygnacji p. Chowaniec, funkcję objęła pani Helena Majerska, po niej p.
Czesława Gruszczyńska, p. Cecylia Kubica, p. Barbara Kiznar, a obecnie
przewodniczącą koła jest pani Maria Śliwka. Zespół śpiewaczy „Grojczanie” ma w
swoim składzie czterech panów, których głosy wspomagają chór. Zespół nasz
uświetnia wszystkie wiejskie uroczystości. Organizujemy „Dzień Babci”, „Opłatek”,
„Dożynki”, „Barbórkę” i wreszcie śpiewanie kolęd u nas w kościele, ale i w
okolicznych wioskach, w ich K.G.W.. Organizujemy pokaz „Stołów wigilijnych”,
„Stołów wielkanocnych” z regionalnymi potrawami. Z naszym udziałem odbywa się
co roku „majówka” na oświęcimskim rynku. Śpiewają tam pieśni regionalne wszystkie
zespoły, których jest w gminie osiem. Braliśmy udział w przeglądach zespołów
regionalnych w Milówce, Brennej, Mesznej, gdzie zajmowaliśmy poczytne miejsca.
Koło nasze bierze też udział w konkursie wieńców dożynkowych, które przez
wszystkie te lata wykonuje przepięknie p. Albina Gałgan
Do głównych form działalności kulturalnej, jakie wchodzą w zakres działalności
GBP należą zwłaszcza:
Realizowane od kilkunastu lat obchody świąt państwowych oraz lokalnych
uroczystości historycznych:
 27 stycznia – Rocznica Wyzwolenia Oświęcimia - uroczystości miejskogminne w Oświęcimiu;
 22 kwietnia - „Dzień Wypędzonych” – uroczystości historyczne pod tablicami
w Brzezince z okazji rocznicy wysiedleń przez hitlerowców mieszkańców
Brzezinki i okolic;
 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja – udział w uroczystościach miejsko gminnych w Oświęcimiu;
zasięg lokalny – uroczystość sołecka pod pomnikiem w Rajsku;
 8 maja - uroczystości w sołectwie Poręba Wielka z okazji zakończenia działań
wojennych II wojny światowej (zasięg gminny); miejsce: pomnik w Porębie
Wielkiej, sala DL; forma obchodów – oddanie hołdu poległym w czasie I i II
wojny światowej;
 4 września pod pomnikiem Bohaterów września w Rajsku – uroczystość
w rocznicę Bitwy pod Rajskiem, obchody rozpoczęcia II wojny światowej
(zasięg gminny); co 5 lat w okrągłe rocznice obchody uroczyste wg ceremonii
wojskowej z apelem poległych; forma obchodów: wystawa, koncert,
widowisko.
 11 listopada - uroczystość z okazji Święta Niepodległości w sołectwie Rajsko
pod obeliskiem Niepodległości (zasięg gminny). Impreza towarzysząca:
Gminny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej; współorganizacja z Gimnazjum
Gminnym w Rajsku.
Organizacja świąt okolicznościowych i branżowych, w tym imprez cyklicznych:
 Dni Gminy Oświęcim – dwudniowy blok imprez dla dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców; prezentacja dorobku kulturalnego gminy, promocja
lokalnych twórców, występy estradowe artystów scen polskich;
 uroczystość jubileuszowa „Złote Gody” (zasięg gminny);
 obchody święta górników tzw. „Barbórka” (zasięg lokalny w poszczególnych
sołectwach);
 Dzień Dziecka, mikołajki, „Choinki” - cykl zabaw karnawałowych (zasięg
lokalny w poszczególnych sołectwach).
Propagowanie sztuki:
 organizowanie i współorganizowanie plenerów malarskich, rzeźbiarskich;
 organizowanie wystaw poplenerowych;
 organizowanie aukcji obrazów;
 ekspozycje, wernisaże wystaw zewnętrznych;
 promocja rodzimych twórców oraz młodych talentów plastycznych i literackich
podczas gminnych imprez kulturalnych w poszczególnych sołectwach
(ostatnio Zaborze, Grojec).
Kultywowanie tradycji wiejskich, świątecznych i okolicznościowych:
 Dożynki:
a) gminne – co dwa lata w kolejnych sołectwach gminy (zasięg gminny) występy artystyczne, prezentacja obrzędów żniwnych, stoiska wystawowe
połączone z degustacją potraw; ostatnio Święto chleba – wystawa
wyrobów piekarniczych piekarni w terenu powiatu oświęcimskiego;
b) sołeckie w poszczególnych sołectwach (zasięg lokalny):
 Kultywowanie tradycji świątecznych:
a) Jasełka w szkołach, placówkach przedszkolnych i domach ludowych –
zasięg lokalny;
b) spotkania kolędowo-noworoczne amatorskiego ruchu artystycznego gminy;
Oświęcim – zasięg gminny;
c) wystawy świąteczne (wigilijne i wielkanocne) – zasięg powiatowy;
d) wigilia dla samotnych – realizowana przez GOPS – zasięg gminny.
Popularyzacja folkloru
Cotygodniowo organizowane są pod opieką Gminnej Biblioteki Publicznej zajęcia
instruktorskie z zespołami śpiewaczymi w Babicach, Broszkowicach, Brzezince,
Grojcu, Porębie Wielkiej, Rajsku, Włosienicy i Zaborzu.
Zespoły uczestniczą w:
 Spotkaniach noworocznych z kolędą;
 Majówce folklorystycznej na Rynku Głównym w Oświęcimiu;
 Dniach Gminy;
 Dożynkach sołeckich;
 Dniach Mesznej;
 Spotkaniach Folklorystycznych nad Przemszą/Chełmek;
 Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych;
 Dożynkach Powiatowych;
 Dożynkach Diecezjalnych;
 Przeglądzie Śląskich Zespołów Artystycznych
oraz we wszystkich uroczystościach sołeckich.
Zabezpieczenie potrzeb czytelniczych oraz popularyzacja książki i czytelnictwa
Biblioteki Głównej w Grojcu:
Tabla 6 Zasoby Gminnej Biblioteki Publicznej.
Liczba woluminów
29 689
14 005
14 607
Rodzaj literatury
Literatura piękna dla dorosłych
Literatura dla dzieci i młodzieży
Literatura niebeletrystyczna
Z księgozbiorów bibliotecznych korzysta około 2,1 tys. użytkowników - w roku
2008 zarejestrowanych było 2073 czytelników, którzy odwiedzili placówki biblioteczne
27 204 razy, korzystając ze zbiorów na miejscu i wypożyczając do domu 63 830
woluminów oraz 6 811 egzemplarzy czasopism.
Gminna Biblioteka Publiczna prenumeruje w ciągu roku 26 tytułów czasopism
dla wszystkich łącznie placówek bibliotecznych oraz świetlicy środowiskowej
w Stawach Monowskich. Prenumerowano między innymi dzienniki ogólnopolskie np.
„Rzeczpospolita”, lokalne „Gazeta Krakowska” oraz edukacyjne i ogólno tematyczne
dla młodzieży„Cogito”, „Victor”, „Claudia”, „Wiedza i Życie”, „Przyjaciółka”.
Pracownicy bibliotek podejmują w ciągu roku różnorakie działania kierowane
do czytelników, ale i do osób nieczytających. Działania te mają na celu promowanie
w środowisku książki i czytelnictwa. Często do współpracy zapraszane są placówki
oświatowe: szkoły lub przedszkola z gminy, instytucje kultury gmin sąsiednich,
organizacje lokalne w gminie Oświęcim i innych gminach w powiecie. Imprezy
odbywają się w bazie należącej do placówek kulturalnych oraz oświatowych.
Cykliczne imprezy promujące książkę i czytelnictwo:
„Czytelnicza
gala”
spotkanie
najlepszych
czytelników
dziecięcych
w bibliotekach.
Okazjonalne konkursy czytelnicze, np. konkurs pt. „Świat baśni Andersena” z
okazji literackiego roku duńskiego baśniopisarza.
Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”; plastyczne wiosenno - letnio - jesienno zimowe akcje
Tydzień Bibliotek Polskich – „Spotkania w bibliotece” (lekcje biblioteczne, seminaria).
spotkania autorskie z pisarzami (głównie dla dzieci i młodzieży).
Promocja Gminy i sołectwa:
 wydawanie lokalnego dwumiesięcznika „Oświęcimska Gmina”. Pismo to, w
celu promocji gminy i docierania z informacją do mieszkańców,
rozprowadzane jest na terenie sołectw;
 organizacja imprez o zasięgu lokalnym i ponadgminnym;
 popularyzacja tradycji wiejskich: np. Dożynki Sołeckie, Przegląd Zespołów
Folklorystycznych;
 propagowanie sztuki – plenery i wystawy malarskie, wernisaże; promocja
rodzimych
twórców
podczas
imprez
gminnych
i ponadgminnnych;
 kultywowanie tradycji świątecznych – wystawy świąteczne;
 popularyzacja folkloru – reprezentowanie Gminy poprzez udział zespołów
gminy
Oświęcim
na
imprezach
o
zasięgu
powiatowym
i wojewódzkim;
 organizacja imprez bibliotecznych przy współudziale z Miejską Biblioteką
Publiczną w Oświęcimiu;
 organizacja konferencji bibliotekarzy powiatu Oświęcimskiego;
 reprezentowanie Gminy na imprezach organizowanych przez gminy sąsiednie;
 promocja zabytków – foldery;
 promocja lokalnych ścieżek rowerowych – współdziałanie przy opracowywaniu
trasy Oświęcimskiego Rajdu Rowerowego: organizowanie półmetka Rajdu;
 promocja ciekawych miejsc w gminie;
1. skansen pszczelarski w Grojcu przy ul. Ogrodowej - folder, reklama
prasowa, wycieczki;
2. agroturystyka – łowisko w Grojcu.
Starania o środki z programów pomocowych i operacyjnych.
Systematycznie prowadzone są przez GBP starania o pozyskanie zewnętrznych
źródeł dofinansowania na bieżącą działalność biblioteki oraz wydarzenia specjalne.
W ramach działań „Europe 2002 Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich”
wdrożono program Ministra Nauki i Informatyzacji tzw. „Ikonka” – zorganizowano
czytelnie internetowe, pozyskano 3 komputery z oprogramowaniem.
Dzięki programowi operacyjnemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” – co roku pozyskiwane są środki
finansowe, za które kupowane są nowości wydawnicze. GBP korzysta także
z Programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Patriotyzm
jutra”.
Sport w sołectwie
Władze Gminy inwestują w rozwój sportu, masowej kultury fizycznej i turystyki, a w
szczególności zaś bazy obiektów sportowych. Od wielu lat działa osiem Ludowych
Klubów Sportowych w: Grojcu, Harmężach, Broszkowicach, Zaborzu, Porębie
Wielkiej, Brzezince, Rajsku oraz Włosienicy, mogących poszczycić się
w miarę dobrą bazą i kadrą sportową. Przywiązuję się także duże znaczenie do
kultywowania tradycji oraz obrzędów wiejskich. Władze wspierają integrację
społeczeństwa poprzez organizację imprez okolicznościowo-rekreacyjnych. Imprezy
sportowe organizowane na terenie Gminy Oświęcim przez Gminną Bibliotekę
Publiczną:




Turniej Dzikich Drużyn w Grojcu - wzbogacony o pokaz walk Wschodu,
koncert muzyki dance i koncert starych przebojów.
Sołecki Bieg Przełajowy w Zaborzu organizowany przez radę Sołecką,
Przedszkole i Gminną Bibliotekę Publiczną.
Turniej Tenisa Stołowego w Grojcu. Formuła turnieju otwartego, do
którego mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek.
Odbywa się on w czasie ferii szkolnych.
Piłkarski Turniej Halowy dla dzieci młodzieży w Zaborzu
współorganizowany z miejscowym LKS-em.
Obiekty sportowe sołectwie
W skład obiektów sportowych wchodzą :
-boisko główne wym.(100x60) m
-boisko sportowe przy Szkole Podstawowej
Na terenie sołectwa prężnie działa Ludowy Klub Sportowy „SOLVIA” w Grojcu.
W klubie zrzeszonych jest 52 członków.
Do głównych jego celów należy:
 rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomy,
 organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych
 czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz
podnoszeniem poziomu kulturalnego i sportowego członków.
 współdziała w zakresie rozwoju dyscyplin sportu oraz form aktywnego
wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami.
Klub sportowy powstal w 1953 roku. Barwy klubu to żółto-niebieski kolor. Klub
posiada 4 drużyny piłkarskie - seniorzy , juniorzy , trampkarze i żacy !
Po 4 latach gry w B-Klasie "Solavia" znowu bedzie grała w Oświęcimskiej A-Klasie.
Po fantastycznym finiszu w poprzednim sezonie zajęli pierwsze miejsce w
rozgrywkach Oświęcimskiej B-Klasy i uzyskali prawo do gry w rozgrywkach na
wyższym szczeblu.
Członkowie Zarządu Klubu :
- Smolarek Henryk
prezes
- Goytowski Mirosław v-ce prezes
- Dudek Jerzy
- Witek Bogusław
v-ce prezes
skarbnik
- Kasperczyk Ryszard sekretarz
- Noworyta Czesław kierownik drużyny
- Mydlarz Jacek
- Kulig Czesław
Trenerem piłkarzy jest - Pałamarczuk Stanisław
Trasy rowerowe w Grojcu
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=mg1485d.jpg
Przez Grojec przebiegają liczne szlaki rowerowe, którymi można dojechać do
okolicznych gmin otaczających sołectwo. Grojec to malownicza wioska położona nad
Sołą. Znajdują się w niej ciekawe zabytki, które można podziwiać jadąc rowerem.,
Można zobaczyć stary i nowy kościółek na którego wieżę niedawno wyciągnięto trzy
przepiękne dzwony. Drewniany kościół św. Wawrzyńca to zabytek. Dzięki
szczegółom wystroju ma charakter barokowy i rokokowy. Obiekt jest dostępny do
zwiedzania tylko po konsultacji z księdzem proboszczem.
Za Starym kościołem znajduje się pałacyk Radziwiłłów (pałac obecnie jest
własnością Starostwa Powiatowego), który mijamy zmierzając w kierunku skansenu
pszczelarskiego o wdzięcznej nazwie „Pasieka Malwa”.
Góra Grojecka jest zachodnim wzniesieniem pasma lessowych wzgórz, ciągnących
się wzdłuż prawego brzegu Wisły i okalających jej dolinę zalewową. Nie jest ona
wysoka ma zaledwie 271,6 m., Górę Grojecką oplatają młynówki (Dolna i Górna). W
okolicach Góry Grojeckiej znajdują się pozostałości „Młyna Wodnego”.
Ścieżki rowerowe prowadzą zazwyczaj obrzeżami lasów. Podziwiać można
malownicze krajobrazy, różnego rodzaju ptactwo znajdujące się nad stawami np.
kaczka Łyska.Na trasach tych w okresie letnim spotykamy bardzo wielu miłośników
wycieczek rowerowych. Trasy zostały oznakowane a Starostwo Powiatowe w
Oświęcimiu wydało specjalny „Przewodnik rowerowy „ Zapraszamy na " Grojeckie
trasy "
Edukacja w sołectwie
Przedszkole
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=mg1462d.jpg
Przedszkole mieści sie w budynku Domu Ludowego. Do placówki uczęszcza 74
dzieci. Dyrektorem jest mgr Bernadeta Drabczyk. Przedszkole czynne jest w
godzinach od 6:00 do 16:00. Dobrze wykwalifikowana kadra nauczycielska zapewnia
wysoki poziom nauczania i wychowania. Dzieci rozwijają swe zainteresowania
poprzez kółka zainteresowań oraz zajęcia dodatkowe, tj. rytmika, j. angielski.
Szkoła Podstwowa
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=mg1353d.jpg
W szkole uczy się 177 dzieci w 11 oddziałach. Dyrektorem jest mgr inż. Joanna
Wysogląd. W szkole pracuje 18 nauczycieli. Dobrze wykwalifikowana kadra
nauczycielska zapewnia wysoki poziom nauczania, uczniowie odnoszą liczne
sukcesy w zawodach i konkursach co procentuje w dalszym kształceniu się uczniów.
Budynek posiada 11 sal lekcyjnych , internetową pracownię komputerową , salę
gimnastyczną, pracownię językową, bibliotekę - Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej, świetlice- wyposażone w internetowe stanowiska komputerowe,
stołówkę oraz boisko. Już od klasy pierwszej uczniowie uczą się języka angielskiego,
a od klasy czwartej drugiego języka obcego - języka niemieckiego. Prowadzone są
zajęcia gimnastyki korekcyjnej. W szkole działa "mały" i "duży" samorząd uczniowski.
Wydawane są gazetki szkolne. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na
kółkach: informatycznym, teatralnym, muzycznym, plastyczym i tanecznym. Szkoła
jest wiodącą placówką w gminie.
Opieka zdrowotna w sołectwie
W sołectwie znajduje się Zdrowia, który Ośrodek zapewnia świadczenia
zdrowotne dla 2537 pacjentów korzystających z porad lekarskich i 2234 pacjentów
korzystających z świadczeń pielęgniarki środowiskowej. Pozostałym mieszkańcom
gminy opiekę w zakresie zdrowia zapewniają przychodnie miejskie.
Ponadto na terenie prowadzony jest punk apteczny oraz dwa prywatne gabinety
lekarskie.
Przez wiele lat Gmina Oświęcim korzystała z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Oświęcimiu. W 1996 roku zdecydowała się powołać własny Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Beskidzkiej 100, dzięki temu opieka społeczna
stała się efektywniejsza.
Bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa
Ochotnicza Straż Pożarna w Grojcu - organizacja zrzesza 36 osób
Do głównych jej celów należy:
 różnego rodzaju akcje ratowniczo – gaśnicze,

propagowanie ochrony przeciwpożarowej,
 szkolenie młodzieży w zakresie ochrony przeciw pożarowej,
 działalność społeczna na terenie wsi i gminy Oświęcim.
Ważniejsze realizowane przedsięwzięcia i projekty:

ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy – partner Urząd Gminy Oświęcim,

współorganizacja imprez okolicznościowych i rekreacyjnych,
Powołanie OSP w Grojcu
http://www.naszgrojec.pl/jpg.php?plik=mg1348d.jpg
Księga Protokularna OSP w Grojcu
Protokół nr 1
z walnego zgromadzenia odbytego dniu 15 grudnia 1912 pod przewodnictwem Józefa
Chowańca.
Na wniosek Antoniego Śreniawskiego, postanowioną Straż Pożarną Ochotniczą
pobudzić do życia. Dlatego też wybrano naczelnikiem p. Stanisława Rzerzódko kier. Szk.
jego zastępce Stanisława Jarzyna, komendantem oddziału ratunkowego – Józefa Noworyte,
jego zastępcę – Józefa Chowańca, komendantem oddziału wodnego – Franciszka Sporysza,
a jego zastępcę – Jana Żmudę.
Uchwalono na wniosek Stanisława Jarzyny pobierać składki miesięczne od
członków czynnych po 30 halerzy, zaś od członków honorowych po … .
Sprawę zakupna mundurów itp. Rzeczy, polecono p. Naczelnikowi, a ten dobiera
sobie do pomocy swego zastępcę.
Posiedzenie na tem zakończono
Grojce, dnia 15 grudnia 1912 roku
Sekretarz
Rzerzódko
Przewodniczący
Lista założycieli
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu powołanej 15 grudnia 1912 roku.
Śreniawski Antoni
Chowaniec Józef
Rzeszódko Stanisław
Noworyta Józef
Sporysz Franciszek
Żmuda Jan
Kawka Ignacy
Łukaszczyk Ignacy
Góra Ignacy
Chowaniec Antoni
Chowaniec Stefan
Jędrzejczyk Franciszek
Wisiorek Jan
Rudek Jan
Szlagor Antoni
Jarzyna Stanisław
Gospodarka w sołectwie
Rynek pracy
Na terenie sołectwa Grojec funkcjonuje wiele różnorodnych podmiotów
gospodarczych, głównie prowadzących działalność usługową.
Profil działalności
Handel stały detaliczny
Handel obwoźny
Usługi transportowe
Usługi budowlane
Usługi motoryzacyjne
Usługi instalatorstwa elektrycznego, co, gaz
Usługi gastronomiczne (bary)
Produkcja artykułów przemysłowych
Usługi rachunkowe
Usługi przewodników
Usługi ślusarskie
Usługi stolarskie
Usługi ubezpieczeniowe
Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych
11
7
6
2
5
1
4
1
2
5
1
2
7
Usługi lingwistyczne
Usługi fryzjerskie oraz kosmetyczne
Produkcja artykułów spożywczych
Pozostałe usługi i produkcja
5
2
4
148
Tabela nr 7 3 Firmy zarejestrowane na terenie Grojca wg profilu działalności.
Rolnictwo w sołectwie
Sołectwo Grojec charakteryzuje się silnym rozdrobnieniem gospodarstw
rolnych. Przeważają gospodarstwa małe do 2 ha, a profil produkcji rolnej jest
nastawiony głównie do zaspokojenie własnych potrzeb a nie nie potrzeb
konsumentów zewnetzrnych.
Sołectwo Grojec zajmuje powierzchnię 1377 ha. Użytki rolne zajmują
47,9% tej powierzchni, Niewielką powierzchnię sołectwa zajmują sady – 0,05%, łąki i
pastwiska – 20,93%. Powierzchnia zalesień wynosi 25%. Pozostałe grunty i nieużytki
stanowią 6,12 % powierzchni sołectwa.
Rodzaje gleb w sołectwie
W zakresie rolniczej przydatności gleb w sołectwie dominuje kompleks drugi –
pszenny dobry, ósmy – zbożowo-pastewny mocny oraz pierwszy – pszenny bardzo
dobry. Udział pozostałych kompleksów glebowych w powierzchni sołectwa nie ma
większego znaczenia. Natomiast w użytkach zielonych dominuje kompleks 2z –
średni, klas III i IV i kompleks 3z – użytki zielone słabe i najsłabsze, klas VI i VI.
Największy udział w uprawach na terenie sołectwa mają zboża , które stanowią
blisko 70% gruntów ornych, dominującą uprawą w tym zakresie jest pszenica.
Drugie miejsce zajmuje kukurydza, dalsze miejsce zajmują ziemniaki, które
mieszkańcy użytkują dla własnych potrzeb.
Niewielkie powierzchnie na terenie sołectwa zajmują uprawy poszczególnych
gatunków drzew i krzewów we własnych przydomowych ogrodach. Wśród nich
najbardziej popularne są jabłonie, grusze, śliwy. Wśród krzewów to krzewy owocowe
i jagodowe.
Uprawie gruntów w gminie towarzyszy hodowla zwierząt gospodarskich. Najwięcej
gospodarstw zajmuje się hodowlą drobiu i bydła. Większość gospodarstw rolnych
zajmuje się hodowlą zwierząt wyłącznie na potrzeby gospodarskie. Na terenie gminy
funkcjonuje tylko jedna ubojnia oraz kilka zakładów przetwórstwa mięsnego..
Infrastruktura w sołectwie
Infrastruktura drogowa w sołectwie
W układzie drogowym sołectwa Grojec funkcjonują drogi:
- wojewódzka 944
- powiatowe tj. ul. K. Jagiellończyka, Kasztanowa i Główna
- gminne, są to następujące ulice: Beskidzka, Adolfin, Kolista, Kamienna ,
Zerwisko, Bagienna, M. Radziwiłł, Kółkowa, Skotnica, Leśna Groblel, Czajk,
K. Jagiellończyka, B, Chowańca, Główna, Sportowa, Lanckorony, Przecznica,
Ogrodowa, Puściny, Cicha, Ładna, Pałacowa,
Infrastruktura telekomunikacyjna w sołectwie
Przez teren sołectwa przebiegają linie energetyczne 220 kV oraz 110 kV. Przez
szereg stacji transformatorowych niskiego napięcia całe sołectwo zasilane jest w
prąd elektryczny.
Urządzenia elektroenergetyczne znajdują się w eksploatacji Przedsiębiorstwa
ENION Energia Sp. z o.o. Kraków, ul. Łagiewnicka, Oddział w Bielsku-Białej, Biuro
Terenowe Kęty.
Sołectwo jest stelefonizowane. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z łączy
internetowych.
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna w sołectwie
Na terenie sołectwa funkcjonuje funkcjonuje rozdzielcza sieć wodociągowa
Większość sieci pochodzi z lat siedemdziesiątych. Przedsiębiorstwem, które zajmuje
się zaopatrzeniem sołectwa w wodę jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
Sołectwo nie posiada kanalizacji sanitarnej gospodarstwa i instytucje posiadają
własne odstojniki (bezodpływowe) tzw. szamba. Wywozem nieczystości płynnych
zajmuje się „EKO-KOMBID” B. Obstarczyk z ul. Zieleni , Zakład Usług Komunalnych
w Oświęcimiu lub uprawnione podmioty prywatne.
Infrastruktura gazociągowa w sołectwie
Dostawcą gazu dla sołectwa jest PGNiG Górnośląski Oddział Obrotu Gazem
Gazownia Zabrzańska BOK w Oświęcimiu.
Ciągłość dostaw gazu zapewnia zasilanie systemu gazowego z kilku stacji
redukcyjno-pomiarowych położonych na terenie gminy oraz miasta Oświęcim.
Rozdzielnia Gazu Oświęcim eksploatuje cztery stacje redukcyjno-pomiarowe
w Rajsku i Grojcu, Grojcu - Stawach Grojeckich i Zaborzu.
Przez teren gminy przebiegają następujące gazociągi wysokiego ciśnienia:
 ø 400 CN 6,3 MPa relacji Oświęcim - Bielsko-Biała,
 ø 400 CN 2,5 MPa relacji Oświęcim - Świerklany,
 ø 150 CN 2,5 MPa relacji Oświęcim - Kęty,
 ø 65 CN 2,5 MPa do stacji redukcyjno pomiarowej w Grojcu,
 ø 50 CN 2,5 MPa do stacji redukcyjno pomiarowej w Rajsku.
System gospodarki odpadami w sołectwie
Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie sołectwa są:
gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury takie jak: obiekty handlowo –
usługowe i szkolnictwo.
.
Zbiórką i transportem tego typu odpadów zajmują się na terenie gminy:
 Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu;
 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKO-KOMBID” z Włosienicy.
Dzięki opracowaniu przez Gminę Oświęcim „Planu Gospodarowania
Odpadami” założono katalog działań mających na celu poprawę aktualnego stanu
gospodarki odpadami komunalnymi. Wśród działań tych należy wymienić zwłaszcza:

podjęcie działań w zakresie uporządkowania pod względem organizacyjnym
systemów zbiórki i transportu odpadów,

podniesienie świadomości społecznej mieszkańców gminy,

podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów,

rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz
niebezpiecznych,

zapewnienie skutecznych i zgodnych z wymogami ochrony środowiska
rozwiązań w zakresie odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów,

intensyfikacja działań w zakresie zamykania dzikich składowisk odpadów.
.
Dużym problemem sołectwa jest duża ilość azbestu - odpady zawierające azbest
klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne i gospodarka nimi obwarowana jest
szczególnymi wymogami formalno-prawnymi.
Prowadzona w sołectwie gospodarka w zakresie odpadów opiera się na
segregowaniu już w miejscu ich powstawania a także zbiórce, transporcie, odzysku
i unieszkodliwianiu odpadów. Odpady z terenu sołectwa wywożone są na komunalne
składowisko odpadów w mieście Oświęcim. Odpady niebezpieczne są odbierane
przez uprawnione firmy i wywożone na specjalistyczne składowiska.
Władze sołectwa i jego społeczność
Rada Sołecka sołectwa Grojec :
KRZYSZTOF WOLAK
-
SOŁTYS
BOGDAN GONSZCZ
ANDRZEJ WOJTALA
ALBIN KOIM
JAN ŚLIWKA
JAN FABIA
HENRYK SMOLAREK
JACEK MYDLARZ
Osoby zaangażowane w tworzenie planu :
Wolak Krzysztof
Witold Pająk
Fabia Jan
Wysogląd Joanna – dyr.Sz.P. im.H.Sienkiewicza w Grojcu
Smolarek Henryk – Prezes LKS-Solavia Grojec
Walczyk Ryszard
Gonszcz Bogdan – Prezes OSP Grojec
Drabczyk Bernadeta – dyr.PS w Grojcu
Walus Krzysztof – Radny Gminy Oświęcim
Gasidło Barbara – dyr.Gminnej Biblioteki Publicznej
Śliwka Maria – Przew. KGW w Grojcu
Wokulski Wojciech – dyr.Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego
Mydlarz Jacek
Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
Wizja
Grojec to sołectwo czyste i zadbane, chętnie odwiedzane przez turystów,
szanujące dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz integrujące wszystkie
grupy społeczne
Analiza Swot
SWOT:
Siły (STRENGHTS) – wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć pozytywny
wpływ narozwój miejscowości, wyróżniające miejscowość w sposób korzystny w
otoczeniu, tworzące podstawy dla rozwoju, podnosące atrakcyjności i
konkurencyjność w oczach mieszkańców,
inwestorów, osób odwiedzających.
Słabości (WEAKNESSES) – wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć
negatywny wpływ na rozwój miejscowości, utrudniające rozwój i realizację
zamierzeń, braki w potencjałach,obniżające pozycję miejscowości zarówno w oczach
mieszkańców jak i podmiotów zewnętrznych.
Szanse (OPPORTUNITIES) – czynniki w otoczeniu sprzyjające lub mogące sprzyjać
rozwojowi miejscowości, umożliwiające eliminowanie słabości, wzmacnianie sił,
uruchamianie nowych kierunków rozwoju.
Zagrożenia (THREATS) – czynniki w otoczeniu utrudniające lub mogące utrudniać
rozwój miejscowości, stanowiące bariery w przełamywaniu dzisiejszych trudności i
blokujące możliwości podejmowania działania w różnych, istotnych z punktu widzenia
rozwoju miejscowości dziedzinach.
Słabe strony
Mocne strony

Położenie na wzdłuż drogi
wojewódzkiej.

Sołectwo posiada w użytkowaniu
świetlicę.

W obrębie wsi znajduje się ok. 25 %
lasu.




aktywność
Mało
przestrzeni
do
uprawiania
sportu.
Brak kanalizacji.
Dobra dostępność oraz duża ilość

Słaba infrastruktura turystyczna.
terenów pod budownictwo

Słaba
Aktywność społeczna mieszkańców:
jakość
dróg
lokalnych
(przestarzałe technologicznie).

Duże rozdrobnienie gruntów oraz
OSP, KGW, LKS.
nieuregulowane
Dobrze rozwinięta infrastruktura
własnościowe.

Duże
wysokie
Dobry poziom zabezpieczeń
infrastruktury.

stosunki
rozproszenie
podstawowa.
koszty
Słaba
zabudowy:
rozbudowy
infrastruktura
przeciwpowodziowych (sprawne
przeciwpowodziowa:
instytucje i wysoka świadomość
zabezpieczenie
społeczna).
techniczny wałów i kanałów.
Dostępność do rynku usług, służby

Strona internetowa sołectwa
Słaba
terenów,
stan
świadomość/kultura
ekologiczna mieszkańców.
zdrowia

i

przeciwpożarowych oraz

świadomość
powiatowego).
edukacyjna: przedszkolna oraz

Niska
społeczna.
mieszkaniowe.

podmiotów
gospodarczych.
oraz sąsiedztwo miasta

liczba
Korzystne położenie: geograficzne
(bliskość aglomeracji górnośląskiej

Mała

Słabo
wyposażona
sportowo-rekreacyjna.
infrastruktura
Zagrożenia
Szanse

Edukacja społeczeństwa.

Pogarszanie się warunków życia.

Integracja społeczeństwa.


Rozwój bazy kulturalnej, edukacyjnej i
sportowej.
Odpływ młodych ze środowiska
wiejskiego.

Marginalizacja gospodarcza wsi.

Poprawa jakości dróg.

Pogłębianie się bezrobocia.

Poprawa i rozwój infrastruktury
technicznej.

Brak zgody i zrozumienia
społecznego.

Współpraca z gminą i powiatem.

Trudności w pozyskaniu środków

Możliwość pozyskania środków
finansowych z funduszy UE..

finansowych z funduszy UE.

Rozwój ruchu turystycznego:
krajowego oraz zagranicznego.

Rozwój budownictwa indywidualnego.

Wzrost liczby miejsc pracy w sektorze
gospodarczym w sąsiedztwie
Zła koniunktura gospodarcza kraju:
bezrobocie.

Nadmierna migracja ludności:
odpływ za granicę.

Klęski żywiołowe: susze oraz
powodzie.
Priorytety, cele i projekty do zrealizowania we wsi Grojec na lata 2009-2015.
PRIORYTETY
Priorytet I
Poprawa estetyki wsi
Cel 1
Uporządkowanie miejsc zaniedbanych
Cel 2
Zagospodarowanie terenów przyrodniczo ciekawych
Cel 3
Poprawa stanu dróg i chodników
Priorytet II
Ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego
Cel 1
Wychowanie poprzez tradycję
Cel 2
Dbałość o dziedzictwo kulturowe
Priorytet III
Rozwój bazy kulturalno-edukacyjnej
Cel 1
Aktywacja społeczności lokalnej
Cel 2
Edukacja społeczna – ułatwienie dostępu do informacji
Cel 3
Integracja społeczności lokalnej
Priorytet IV
Rozwój turystyki
Cel 1
Aktywizacja mieszkańców do poszukiwania pozarolniczych źródeł dochodów
Cel 2
Zmniejszenie bezrobocia
Cel 3
Rozwój drobnej przedsiębiorczości
Cel 4
Promocja sołectwa i gminy
Realizacja wyżej wymienionych priorytetów ma na celu:








poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa poprzez rozwój infrastruktury
technicznej: modernizację dróg i oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji,
chodników i utrzymanie w sprawności urządzeń melioracyjnych,
integrację mieszkańców wsi,
poprawę bazy sportowo-rekreacyjnej sołectwa,
poprawę bezpieczeństwa w obrębie dróg i obiektów użyteczności publicznej.
zdecydowana ochrona środowiska
poprawę estetyki sołectwa
zachowanie w dobrym stanie dziedzictwa kulturowego
modernizacja i zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznej
Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań dla sołectwa Grojec
na lata 2010 – 2015
L.p. Nazwa zadania
Szacunkowy
koszt
wykonania
Z jakich pieniędzy
Budżet gminy
1.
Budowa kanalizacja
sanitarnej w sołectwie
10 mln zł
Środki UE
LGD ”Dolina Soły”
2.
3.
4.
Wykonanie chodników
wzdłuż głównych dróg w
sołectwie
Ulice: Jagiellończyka,
Główna, Lanckorona
Beskidzka, Kasztanowa
Budowa zaplecza
socjalnego na stadionie
sportowym klubu „SOLAVIA”
wraz z zakończeniem
budowy ogrodzenia i
oświetlenia
Modernizacja parku Zespołu
Pałacowo Dworskiego wraz
z jego infrastrukturą
Budżet gminy
0,7 mln zł
Środki UE
LGD ”Dolina Soły”
Budżet gminy
0,5 mln zł
Środki UE
LGD ”Dolina Soły”
Budżet gminy
0,3 mln zł
Środki UE
LGD ”Dolina Soły”
Budżet gminy
5.
Budowa kanalizacji Domu
Ludowego
0,3 mln zł
Środki UE
LGD ”Dolina Soły”
6.
Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe koryta
0,5 mln zł
Budżet gminy
rzeki Soły na odcinku
sołectwa Grojec
Środki NFOŚ
Środki UE
Środki od Marszałka
7.
Budowa systemu
indywidualnych i zbiorczych
przydomowych oczyszczalni
-
Budżet Gminy
8.
Modernizacja dróg: ul.
Beskidzka, Jagiellończyka,
Czajki
-
Budżet Gminy
9
Modernizacja Centrum wraz
z budową miejsc
parkingowych
0,3 mln zł
10
Powstanie kompleksu
sportowo-wypoczynkowego
(pełnowymiarowy stadion ze
sztuczna nawierzchnią i
oświetleniem, hotel, basem,
hala sportowa)
100 mln zł
11
Udrożnienie i budowa dróg
rowerowych połączonych z
innymi miejscowościami
0,5 mln zł
12
Zakończenie remontu Domu
Ludowego oraz jego
termoizolacja
13
Zakończenie budowy
chodników na cmentarzu
0,03 mln zł
14
Powstanie miejsc
rodzinnego grillowania i
łowienia ryb – w oparciu o
istniejące stawy rybne
0,5 mln zł
Środki zewnętrzne
15
Powstanie elektrowni
wykorzystującej wiatr na
Górze Grojeckiej
1 mln zł
Środki zewnętrzne
16
Wyposażenie szkoły w
niezbędny sprzęt i
urządzenia dydaktyczne
0,5 mln zł
17
Budowa boiska ORLIK na
Osadzie Stawy Grojeckie
0,5 mln zł
18
Rozwój internetu w
sołectwie – pozyskanie
darmowego sygnału
radiowego
0,01 mln zł
21
Termoizolacja strażnicy
OSP
0,5 mln zł
22
Dotowanie do wymiany
1 mln zł
1 mln zł
Budżet gminy
Środki zewnętrzne
Budżet Gminy
Środki zewnętrzne
Budżet Gminy
Środki zewnętrzne
Budżet Gminy
Środki zewnętrzne
Budżet Gminy
Środki zewnętrzne
Budżet Gminy
Środki zewnętrzne
Budżet Gminy
Środki zewnętrzne
Środki zewnętrzne
Budżet Gminy
Środki zewnętrzne
Kredki NFOŚ
pieców C.O
Budżet Gminy
23
Odnowa i konserwacja
Zamku Radziwiłłów, Starego
Kościoła
0,6
Wpis kapliczek do rejestru
zabytków i ich konserwacja
Środki zewnętrzne
Środki parafii
Środki od
konserwatora
zabytków
Nasza wizja po zrealizowaniu Planu Odnowy. Miejscowości Sołectwa Grojec.
Chcemy aby nasze sołectwo było postrzegane jako sołectwo umożliwiające rozwój
prywatnej przedsiębiorczości oraz możliwości spokojnego życia i wypoczynku
Środki na planowane inwestycje chcielibyśmy pozyskać z funduszy gminnych oraz
funduszy zewnętrznych takich jak : Urząd Marszałkowski , Unii Europejskiej oraz z
Lokalnej Grupy Działania – „ Dolina Soły „
Na pewno zwiększy się napływ ludności zewnętrznej ale również nasi mieszkańcy
chętniej będą myśleć o przyszłości swojej i swoich rodzin. Sołectwo będzie miało
szansę na pozyskiwanie nowych inwestorów a co za tym idzie większych dochodów
do budżetu czy to gminy czy sołectwa. Wspomnieć należy na szansie powstania
nowych miejsc pracy .
Monitorowanie planu rozwoju sołectwa oraz jego zmiana.
Corocznie w pierwszym kwartale roku przed uchwaleniem budżetu wsi Sołtys
na Zebraniu Wiejskim będzie zdawać sprawozdanie z realizacji Planu Odnowy
Miejscowości Grojec oraz przedstawiać będzie projekt zmian harmonogramu
realizacji przedsięwzięć-w przypadku takiej potrzeby. Następnie otwierać będzie
dyskusję nad sprawozdaniem i nowym harmonogramem. W przypadku zakończenia
dyskusji wnioskiem, że plan należałoby uaktualnić, Zebranie będzie powoływać
zespół, który przygotuje projekt zmiany planu.
Zmianę planu może z własnej inicjatywy przygotować sołtys lub dowolna
grupa mieszkańców sołectwa.
Zmiana planu oraz harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zebranie
Wiejskie.
Spis tabel i wykresów
1. Liczba ludności sołectwa Gminy Oświęcim
na dzień 31.XII.2008r. ...............................................................................................
2. Liczba mieszkańców Gminy Oświęcim w latach 2003-2008 .................................
3. Liczba mieszkańców sołectwa Grojec w latach 2003-2008 ...................................
4. Przyrost naturalny sołectwa Grojec na dzień 31.XII.2008r ....................................
5. Przemieszczenie ludności sołectwa Grojec na dzień 31.XII.2008r ........................
6. Zasoby Gminnej Biblioteki Publicznej w Grojcu ...................................................
7. Firmy zarejestrowane w sołectwie wg profilu działalności ....................................
str. 08
str. 09
str. 09
str. 09
str. 10
str. 49
str. 55
Spis zamieszczonych map
1. Mapka Położenie sołectwa Grojec w Gminie Oświęcim .......................................
2. Mapa sytuacyjna sołectwa Grojec ..........................................................................
str. 04
str.05
Download