Symbole i znaki stosowanew okultyzmie i

advertisement
Symbole i znaki stosowane
w okultyzmie i satanizmie
Przedstawione tutaj symbole są powszechnie stosowane
w okultyzmie i w satanizmie. Należy pamiętać, że niektóre
z nich były używane do oznaczania spraw zupełnie
nie związanych z okultyzmem. Później zostały przyjęte
do stosowania przez okultystów i grupy satanistyczne.
Pentagram satanistyczny „czarny”
Jest symbolem okultystyczno-atanistycznym. Gwiazda
pięcioramienna skierowana dwoma wierzchołkami ku
górze jest uznawana jako symbol „złego” Szatana. Dlatego
w gwiazdę tę wpisuje się powszechnie głowę „kozła
z Mendes” – Baphometa. Pentagram jest wykorzystywany
w symbolice masonerii okultystycznej, w magii i satanizmie.
Dzisiejsi sataniści nazywają go Kozłem Judasza.
Pentagram „biały”
Ten pentagram z tylko jednym wierzchołkiem skierowanym
ku górze należy do ważniejszych symboli masonerii.
Bywa interpretowany jako symbol człowieka (dlatego
w pentagram często wpisywana jest postać ludzka),
który zmierza do „ubóstwienia”. Niektórzy mówią o tym
znaku, że jest znakiem „dobrego” Lucyfera.
Znak bestii – liczba 666
Znak bestii, antychrysta. W Apokalipsie bestia została
określona numerem 666.
Głowa kozy
Symbolizuje rogatą kozę Mendesa – kozę ofiarną. Symbol
ten ma na celu wyśmianie ofiary Chrystusa.
Odwrócony krzyż
Nazywany też był krzyżem Świętego Piotra, który został
ukrzyżowany głową w dół odmawiając, w swej pokorze,
powieszenia jak Chrystus.
Obecnie symbol odwróconego krzyża został przejęty
przez satanistów i ma symbolizować przeciwstawność do
dogmatu chrześcijańskiego, przeciwstawność do Chrystusa.
Tym samym oznacza on Antychrysta.
Jest to także ezoteryczny symbol odwrócenia, wiązany
z XII kartą tarota – Wisielcem.
Złamane S
Satanistyczne „S” – oznacza niszczyciela. Stosowane
było przez członków oddziałów nazistowskich. Symbol
ten jest często stosowany jako symbol satanistyczny.
Krzyż Konfucjusza – zamętu
Znak satanistyczny. Starożytny symbol rzymski podważający
wartość chrześcijaństwa i boskość Boga.
UDJAT (Wedjat)
– wszechwidzące oko – oko Lucyfera
Pierwotnie hieroglif i symbol egipski, oko Ra.
W okultyzmie i satanizmie – symbol odnoszący się do
Lucyfera, króla piekła. Oznacza wszechwidzące oko, które
– choć lekko przymknięte – przypomina, że diabeł cię
obserwuje. Oznacza opiekę Lucyfera nad jego wyznawcami.
Spadająca poniżej łza oznaczać ma płacz Lucyfera
nad tymi, którzy są jeszcze poza jego wpływem.
Wg satanistów i okultystów znak ten ma zapewniać im
ochronę. Często stosują tylko wybrane części tego znaku,
podobnie jak czynili to Egipcjanie. Znaku tego używa się
jako narzędzia do otwarcia się na „dar” jasnowidzenia.
Ankh
Symbol egipski. Inne jego nazwy: Klucz Nilu, Klucz
Życia, Krzyż Egipski, Krzyż Atlantów. Mówi się też o
nim Krzyż wampiryczny, gdyż rzekomo pochłania „złe
energie”. W starożytnym Egipcie był umieszczany na mumiach.
Jest talizmanem radiestezyjnym. Obecnie bardzo często
noszony przez osoby nie mające świadomości co do jego
rzeczywistego, bardzo niebezpiecznego znaczenia okultystycznego.
Można także spotkać się z opisywaniem tego
talizmanu jako symbolu pogardy dla dziewictwa i nawiązania
do starożytnego pogaństwa z praktykami rytualnych orgii.
Jin-Jang (Yin-Yang)
Symbol ten mówi, iż we wszechświecie istnieją dwie
siły: dobro i zło. Choć są sobie przeciwne to nie mogą
bez siebie istnieć. Tylko ich współistnienie pozwala stwarzać.
To teoria nie do przyjęcia przez chrześcijan. Bóg dla
swego istnienia nie potrzebuje istnienia zła. Bóg jest doskonałym i stwarza sam.
Krzyż Nerona – pacyfka
Znak powszechnie noszony przez członków ruchu
pacyfistycznego, walczącego o pokój. Jako taki nie ma
żadnego znaczenia okultystycznego. Jednak znak ten
został przejęty przez satanistów i okultystów i oznacza
dla nich, jako krzyż ze złamanymi ramionami, upadek chrześcijaństwa.
Symbole chaosu
Okultystyczne symbole chaosu. Literka A jest też używana
przez organizacje anarchistyczne
Żuk skarabeusz
W starożytnym Egipcie był symbolem reinkarnacji. Jest to
także symbol Belzebuba – „władcy much” , „władcy chaosu”.
Belzebub jest też nazywany w Kabale wodzem 9 złych aniołów
piekła. Noszący go zwolennik okultyzmu chce pokazać,
że posiada moc, a w rzeczywistości otwiera się na działanie
demona. Skarabeusz jest często używany jako biżuteria lub
można go spotkać na egipskich papirusach.
Om
Symbol ten wyraża słowo „om”. Według okultystów i
między innymi Sai Baby ten dźwięk stworzył świat.
Słońce
Astrologiczny symbol słońca. Był używany między innymi
w tajnej korespondencji masońskiej.
Spirala
Spirala jest jednym z najstarszych symboli spirytystycznych.
Czarne słońce
W okultyzmie symbolizuje astrologiczny emblemat słońca
i alchemiczny symbol złota. Czarne słońce składa się z
trzech swastyk. Symbol ten znajduje się w Niemczech jako
ornament podłogi zamku w Wewelsburg, w którym odbywały
się spotkania nazistowskich partii SS.
Pierścień Atlantów
Amulet coraz bardziej powszechnie stosowany jako wisiorek
lub pierścień. Bardzo niebezpieczny symbol. Okultyści
zapewniają, że chroni przed złem i złą energią, ale sami nawet
ostrzegają, że jego nieprawidłowe noszenie i posługiwanie
się nim może poważnie szkodzić. Amulet ten wprowadza
w ludzkie życie bardzo poważne problemy natury duchowej i psychicznej.
Wstążka przeplatana
Symbolizuje bezgraniczne połączenie z mocami wszechświata.
Oznacza związek doskonały i nieprzerwany.
Jednorożec
Symbol wolności seksualnej, miłości homoseksualnej.
Motyl – symbol New Age
Motyl jest symbolem zwolenników NEW AGE. Ma
oznaczać wyjście ze starej epoki w nową. Z chrześcijaństwa
do New Age. Oznacza odejście od tradycji.
Inne Znaki
Poniżej przedstawiam, już bez opisów, symbole, które
zwykle są znakami stosownymi w okultyźmie i sataniźmie.
Niektóre z nich są też noszone jako talizmany. Należy być
bardzo ostrożnym mając do czynienia z tego typu symbolami.
Zwłaszcza jeśli nie znamy ich pochodzenia i znaczenia.
Pismo Swiete
Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje twój Bóg, Pan, nie ucz się popełniać tych samych obrzydliwości jak
tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę,
uprawiał wróżby, przepowiednie, magię i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów, wywoływał
umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich
twój Bóg, Pan, sprzed swego oblicza (Pwt 18, 9–12)
•
Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który
jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą
lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem.... Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się
przez podobieństwo ich Stwórcę (Mdr 13, 1–5)
•
Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odpadną od wiary skłaniając się ku duchom
zwodniczym i naukom demonów (1 Tm 4,1)
•
Czy schowa kto ogień w zanadrzu, tak by jego szaty się nie zajęły? Czy ktoś pójdzie po węglach ognistych, tak
by swoich stóp nie sparzyć? (Prz 6, 27-28)
•
Umiłowani nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych
proroków pojawiło się na świecie.” (1J 4,1)
•
Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod
sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków (2 Kor 11,14)
•
Dlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa! Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami
to, co mówię: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb,
który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni,
tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według
ciała! Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz po cóż to
mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co
ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z
demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy
stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego? (1 KOR 10,
14-22)
•
Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie
splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 19, 31)
•
Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów (Kpł 19, 26).
•
Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi
nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu (Kpł 20, 6).
•
Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią.
Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie (Kpł 20, 27).
•
Masz już dosyć mnóstwa twoich doradców. Niechaj się stawią, by cię ocalić, owi opisywacze nieba, którzy
badają gwiazdy, przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się z tobą wydarzyć. Oto będą jak źdźbła słomiane,
ogień ich spali. Nie uratują własnego życia z mocy płomieni. Nie będą to węgle do ogrzewania, to nie ognisko,
by przy nim posiedzieć (Iz 47, 13–14).
•
Nie pozwolisz żyć czarownicy (Wj 22, 17).
•
Wy natomiast nie słuchajcie waszych proroków, waszych wróżbitów, waszych mających senne marzenia,
waszych przepowiadaczy ze znaków ani waszych czarowników,.... (Jr 27, 9)
•
Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są
wśród was, i przez waszych wróżbitów; nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie. 9 Oni bowiem
prorokują wam kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich - wyrocznia Pana (Jr 29, 8–9).
•
Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana przez ducha, który wróżył.
Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to, biegnąc za Pawłem i za nami wołała: „Ci ludzie są sługami
Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia”. Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł mając dość tego,
odwrócił się i powiedział do ducha: „Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł”. I w tejże
chwili wyszedł. Gdy panowie jej spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysku, pochwycili Pawła i Sylasa,
zawlekli na rynek przed władzę... (Dz 16, 16–19).
•
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (Wj 20, 3)
•
A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów
ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni
chodzić. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży (Ap 9,
21).
•
I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo
kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody (Ap 18, 23).
•
A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich
kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga (Ap 21, 8)
•
Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i
Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad
drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy,
zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje (Ap 22, 12–15).
•
Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie
bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda,
rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem:
ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. (Ga 5, 19–20).
•
Saul umarł na skutek własnego przewinienia, które popełnił wobec Pana, przeciw słowu Pańskiemu, którego
nie strzegł. Zasięgał on nawet rady u wróżbiarki, a nie radził się Pana; On więc zesłał na niego śmierć, a
królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego (1 Krn 10, 13–14).
•
Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i
krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych, a Mnie się
nie lękają - mówi Pan Zastępów (Mal 3, 5).
•
Pewien człowiek, imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie lud
Samarii i twierdził, że jest kimś niezwykłym. Poważali go wszyscy od najmniejszego do największego: „Ten
jest wielką mocą Bożą” – mówili. A liczyli się z nim dlatego, że już od dość długiego czasu wprawiał ich w
podziw swoimi magicznymi sztukami. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o królestwie Bożym oraz o
imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył również sam
Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok
dokonywanych cudów i znaków. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo
Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.
Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali
[Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Kiedy Szymon ujrzał, że Apostołowie przez
wkładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. „Dajcie i mnie tę władzę – powiedział – aby
każdy, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego”. „Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą –
odpowiedział mu Piotr – gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w
tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może
ci odpuści twój zamiar. Bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości”. A Szymon odpowiedział:
„Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli” (Dz 8, 9–24).
•
Lud mój zasięgał rady u swojego drewna, a jego laska daje mu wyrocznię; bo go duch nierządu omamił –
opuścili Boga swojego, aby cudzołożyć (Oz 4,12)
Niebezpieczne znaki satanistyczne i ezoteryczne
Poniżej zamieściłem znaki z którymi można spotkać sie dziś we współczesnym świecie. Niestety zło wniknęło
bardzo mocno do wielu dziedzin życia codziennego, tak że na ten czas musimy mieć świadomość tego w co
wchodzimy...co nosimy ze względu na ogromne niebezpieczeństwo duchowe...Każdy człowiek, mając tego
typu znaki w domu, powinien je wyrzucic, wyrzec sie ich i zaraz wyspowiadać...poniewaz nawet noszenie ich
ze wzgledu na ładny wygląd nie umniejsza negatywnego oddziaływania ze strony tychże symboli. Jeżeli coś
jest poddane szatanowi i przeklęte jego imieniem to samo trzymanie tego w domu świadome czy
nieświadome jest już ogromnym niebezpieczeństwem...to tak jakby ktoś przyzwalał demonowi mieszkać w
swoim domu...ponieważ zły nie potrzebuje specjalnego zaproszenia...wykorzystuje najmniejszą luke aby wejść
i zrobić spustoszenie w duszy i życiu człowieka..Czasami bywa tak że ludzie są przywiązani do tego typu
symboli i amuletów...nie chcą ich wyrzucac bo dostali je od kogoś bliskiego...jednakze nalezy pamietac o
słowach Jezusa... "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub
córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien." Mt 10,37. Albo niektórzy wiedząc o tym jakie zło idzie za tymi
symbolami, pragną poświęcic je w kościele aby je zatrzymać i nie wyrzucac....jest tak szczególnie w przypadku
kadzidełek, które są poddane demonom i nad którymi odprawiane są różne okultystyczne
obrzedy....szczególnie mające swoje podłoże w praktykach wschodu...jednakże należy pamietać o słowach z
Pisma Śiwętego "Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie
miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. " Mt 6,24.
albo „Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole
demonów." 1Kor 10:21 teksty jasno tu wskazują że nie możemy służyć i Panu Bogu i Diabłu...co za tym
idzie...nie można poświęcic Bogu czegoś co zostało z początku poddane szatanowi w celu noszenia tego lub
zatrzymania bez wiekszych konsekwencji.
Musimy pamiętać o tym co również mówi katechizm i Stary Testament:
Katechizm2117:„Jest naganne noszenie amuletów."
Biblia Iz 57.13: „Gdy będziesz wołać, niech cię ocalą twe obrzydłe bożki! Ale wiatr je wszystkie rozwieje,
wicher je porwie. Kto zaś ucieknie się do Mnie, posiądzie ziemię i odziedziczy moją Świętą Górę."
Feng Shui
chiń.: wiatr-woda) - metoda aranżacji wnętrz., wg której pewne usytuowa-nie sprzętów domowych umożliwia
przepływ energii chi. Ma to skutkować lepszym samopoczuciem i sukcesem materialnym. Stosuje się remedia znaki magiczne, figurki bóstw, litery, górskie kryształy itd. Wywodzi się z tradycji wierzeń Chin, Japonii i
Tybetu (jej początki sięgają V w.p.n.e.), gdzie pierwotnie miała związek z kultem przodków. Znalezienie
odpowiedniego miejsca dla ich pochówku, miało zapewnić duchom zmarłych dobre powietrze (feng) i dobrą
wodę (shui).
Taoizm to wierzenia oparte na filozofii, wielobóstwie oraz zabobonach ludowych. Z niego wywodzą się
praktyki paraokultystyczne, jak np. medytacje ruchowe tai-chi, wróżbiarstwo (I-ching).
W feng shui krzyż jest uważany za przedmiot szkodliwy energetycznie! Co innego posążek Buddy...
Z pozoru bardzo zaawansowana wiedza okazuje się fiaskiem, gdyż tak naprawdę bazuje tylko i wyłącznie na
wierze. Zapewnienie szczęścia i obietnica powodzenia finansowego pod wpływem odpowiedniego ustawienia i
umeblowania mieszkania jest absurdem. Feng shui jest zatem nie tylko sztuką, ale całą ideologią, związaną z
konkretnym światopoglądem. Problemy, choroby, niepowodzenia życia mają być tu związane z niewłaściwym
przepływem niemierzalnej, bliżej nieokreślonej i nieznanej nauce energii. Zasady feng shui skłaniają więc do
umieszczania dodatkowych zwierciadeł, dzwonków czy luster mających odpowiednio nakierować ową energię
na właściwy tor, zamiast skupiać się na prawdziwych przyczynach pojawiających się problemów.
Uprawianie feng shui niesie za sobą spore konsekwencje duchowe. Jest bowiem przyjmowaniem i działaniem
opartym na ezoterycznym obrazie świata. Zgodnie z nim wszystko sprowadzane jest do prawidłowego lub
zakłóconego przepływu energii, która jest utożsamiana z boską mocą. Posiada atrybuty samego Boga, choć jest
jego bezosobową karykaturą. Mamy tu do czynienia z grzechem idolatrii. Natomiast wiara w przesądy i ich
stosowanie jest myśleniem magicznym, które jest sprzeczne z duchowością chrześcijańską. Dodatkowym
aspektem jest fakt przypisywania przez feng shui negatywnego znaczenia symbolice chrześcijańskiej, co tylko
potwierdza związek wspomnianej praktyki z ideologią New Age.
Talizmany Islamskie
Tzw. kręgi ochronne, amulety mające chronić posiadacza przed złymi mocami, duchami, demonami,
złorzeczeniom itp. Talizmany islamskie często zawierają werset z Koranu, co niby ma szczególnie chronić
przed mocami nieczystymi i urokami.
Tabliczka Ouija
Tabliczka oui-ja to jeden z najpopularniejszych - i najgroźniejszych - spirytystycznych
akcesoriów, wykorzystywany przez medium do komunikowania się niby z duchami, a tak naprawdę z...
diabłem. Kto widział film "Egzorcysta" ten wie, że przyczyną opętania małej Regan była zabawa tabliczką
ouija i porozumiewanie się przez nią z niejakim Kapitanem Howdy. Takich historii jest niestety bardzo wiele.
Zły duch nie śpi. Tabliczka ouija - jak i przedmioty o podobnej funkcji - prowadzi wprost do złego ducha.
Wprost nawet do opętania
Młot Thora
Pochodzi z pogańskich wierzeń germańskich i skandynawskich, gdzie pojawia się Thor, bóg-grom. Młot służył
Thorowi do rozbijania przeszkód i wszelkich barier stających na drodze do szczęścia.
Pochodzi z pogańskich wierzeń germańskich i skandynawskich, gdzie pojawia się Thor, bóg-grom. Młot służył
Thorowi do rozbijania przeszkód i wszelkich barier stających na drodze do szczęścia. Symbolikę amuletu
można utożsamiać z hedonizmem, dążeniem do celu bez liczenia się z konsekwencjami
Pierścień atlantów
Wiele osób, czasem nieświadomie nosi na palcu nietypowy pierścień. Jest on dość szeroki, wykonany z metalu,
srebra lub złota, z wyrytymi figurami geometrycznymi. Znak wyryty na pierścieniu składa się z trzech
umieszczonych w centrum wydłużonych prostokątów. Po obu stronach prostokątów, na ich przedłużeniu,
znajdują się po trzy mniejsze prostokąciki oraz, zamykające całą kompozycję, trójkąty równoramienne.
Historia popularności tego pierścienia zaczęła się około roku 1860. Wówczas to francuski egiptolog markiz
d'Agrain odnalazł w Egipcie pierścień zawierający opisany wyżej symbol. Ponieważ znak odwzorowany na
pierścieniu nie pasował do tradycji egipskiej, zaczęto przypisywać pierścień cywilizacji Atlantów, której
spadkobiercami mieli być rzekomo starożytni Egipcjanie. Nadmienić należy, że Atlantyda, której
mieszkańcami byli Atlanci jest wyspą znaną z mitologii, a nie z historii. Według tradycji greckiej Atlantyda
została zatopiona wskutek nieznanego kataklizmu. Pisał o niej w czasach starożytnych m.in. Platon. W czasach
nowożytnych mityczna Atlantyda przyciąga uwagę ludzi zajmujących się ezoteryzmem. Stąd też opisywany
wyżej pierścień, nazwany pierścieniem Atlantów, był również badany przez ezoteryków, jak np. Roger de
Lafforest, czy radiestetów, jak A. de Belizal. To oni rzekomo odkryli w pierścieniu cudowne właściwości. I tak
np. pierścień ma według nich zapewniać jego posiadaczowi trudną do wytłumaczenia nietykalność i chronić
przed każdą niewidzialną agresją pochodzącą z zewnątrz. Inną właściwością pierścienia ma być jego zdolność
uzdrawiania i uodporniania na stres i przemęczenie. Trzecią funkcją pierścienia Atlantów jest funkcja
rozwijająca - pierścień ma rzekomo wzmacniać intuicję, rozwijać zdolności paranormalne, pobudzać telepatię i
jasnowidzenie. Nasuwa się pytanie, skąd zwykły przedmiot, będący dziełem człowieka, może posiadać aż taką
moc? Właściwości pierścienia mają być też związane z prawidłowym jego nakładaniem. Radzi się, aby
wybierać właściwy dla siebie pierścień, idąc do sklepu z wahadełkiem. Należy wówczas sprawdzić po kolei
różne egzemplarze, zadając pytanie: "Który z pierścieni jest dla mnie najwłaściwszy?" Ruchy wahadła mają
wskazać ów pierścień. Skutki działania pierścienia zależą też od tego, na który palec zostanie on włożony.
Wiąże się to między innymi z tym, że każdy palec jest przypisany innej planecie. I tak np., nałożenie
pierścienia na palec wskazujący, który jest palcem Jowisza, ma według radiestetów i znawców wiedzy
tajemnej, pomóc człowiekowi w zrozumieniu świata i głębszego sensu wielu zjawisk, jak również skłaniać do
samodoskonalenia. Dlatego poleca się noszenie pierścienia na palcu wskazującym osobom, które chcą obudzić
w sobie wyższe instynkty i rozwinąć potrzeby duchowe. Co jest ważne - danego pierścienia powinna używać
tylko jedna osoba. Kiedy bowiem ktoś nakłada pierścień, nawiązuje z nim pewien rodzaj więzi.
Już te krótkie informacje wskazują, że pierścień Atlantów jest jednym z elementów szeroko
rozpowszechnianych w dzisiejszym świecie idei New Age, które sięgają po ezoteryczne, okultystyczne i
satanistyczne metody wyrazu. Pierścień ten, to jeden ze sposobów działania zła, zniewolenia i odwrócenia od
Jezusa, jedynego Uzdrowiciela i Obrońcy człowieka. Moc znaku ma dawać bardzo silną ochronę i nietykalność
przed agresją i złem z zewnątrz, przed wypadkami, kradzieżami, także przed klątwami i urokami. Osoby, które
zachęcają do noszenia biżuterii mającej właściwości uzdrawiania, ochrony, doskonalenia człowieka, przypisują
przedmiotom "moc", jaką posiada jedynie Bóg. Dlatego katolik, który wkłada na palec pierścień Atlantów,
łamie pierwsze przykazanie, ponieważ zaczyna pokładać swoją nadzieję i ufność w pierścieniu, a nie w
jedynym i prawdziwym Bogu.
Krzyż Nerona
(krzyż złamany, znak pokoju, pacyfka, kurza stopka)
Znany jest głównie od lat 60-tych XX wieku jako symbol pokoju. W rzeczywistości jest to teutoński znak
ucieczki przed śmiercią. Bierze on swój początek od Nerona, który ukrzyżował Piotra Apostoła na krzyżu
takiego kształtu. Od tego czasu oznaczał on nienawiść do chrześcijan. Był symbolem prześladowców
chrześcijaństwa za Nerona. W IV-V wieku został stworzony drzeworyt, który ukazywał diabła mającego w
miejscu oczu dwie "pacyfki". W latach 50-tych XX wieku adwokat Gerald Holtom miał otrzymać rozkaz od
sympatyzującego z komunistami Bertnarda Russella, aby zaprojektować symbol jednoczący lewicowych
zwolenników pokoju w USA. Holtom postanowił wykorzystać krzyż Nerona do tego celu.
Pochodzenie tego symbolu wskazuje także, na pierwiastki zapożyczone z religii dalekowschodnich.
Rozszczepienie bowiem w formie litery "Y" wskazuje na święte słowo hinduizmu, buddyzmu i dżinizmu,
obarczone pełnią znaczeń ezoterycznych: Om (w brzmieniu: aum). Symbolizuje ono Brahmę, Wisiznu i Siwę
jako boskie uosobienie energii lub pierwiastków: twórczego, zachowawczego i niszczycielskiego. Słowo Om
wykorzystywane jest na początku wielkich modlitw i zaklęć. A.S. LaVley ukazywał ten symbol przed czarnymi
mszami i orgiami w kościele satanistycznym w San Francisco. W obrzędach przyjmowania nowych członków
używa się krzyża wykonanego z drzewa balsamowego lub ceramiki w celu publicznego złamania go na
oznaczenie zerwania wszelkich więzów z chrześcijaństwem. Następnie zakłada się ów połamany krzyż lub
krzyż Nerona na szyję na znak - pokoju z szatanem. Jest to okultystyczny symbol propagowany jako emblemat
ruchów pacyfistycznych. Wśród współczesnych muzyków heavy metalowych i okultystycznych grup oznacza
on upadek chrześcijaństwa (odwrócony krzyż z ramionami ku dołowi).
Krzyż
Celtycki
czteroramienny krzyż umieszczony w okręgu (krzyż celtycki niski). Wywodzi się z wierzeń pogańskich jako
atrybut boga Odyna (Wodana). Poziome ramiona znaku symbolizują świat niematerialny, z kolei ramię
pionowe świat fizyczny. Symbol ten oznacza zgodność z wszechświatem, drogę ku innemu światu, most do
innego świata. Koło oparte na ramionach jest symbolem jedności, harmonii i kompletności. Współcześnie
wykorzystywany jest przez środowiska neopogańskie i nacjonalistyczne (jako symbol oporu). Skinheadzi
używają go w zastępstwie zakazanej swastyki. "Schrystianizowana" forma krzyża celtyckiego (krzyż celtycki
wysoki) z przedłużonym dolnym ramieniem jest często mylona przez katolików z krzyżem łacińskim
(chrześcijańskim). Kształt tego symbolu przejęli chrześcijanie zamieszkujący Brytanię i
Irlandię. Schrystianizowana wersja krzyża celtyckiego została trochę zmodyfikowana - ma wystające poza
okrąg wszystkie ramiona i bardziej wydłużone dolne ramię stanowiące podstawę, dzięki czemu przypomina w
większym stopniu klasyczny krzyż chrześcijański (łaciński) jednakże mimo to stosunkowo często jest również
spotykany w ofercie tzw. sklepów ezoterycznych jako amulet lub talizman.
Krzyż z kokardką - Ankh (onk)
Amulet ten z racji swojego kształtu bywa mylony z krzyżem, znakiem zbawczej Męki Jezusa Chrystusa.
Tymczasem znak ankh wywodzi się ze starożytnej kultury egipskiej, gdzie jako hieroglif oznaczał życie,
płodność i reinkarnacje. Symbolizuje on egipskiego boga Ra, który to bóg wymagał adoracji w postaci orgii
seksualnych. Ściśle związany z kultem płodności - znak zwany jest także "krzyżem życia". Hieroglif ten jest
bardzo różnie interpretowany. Jako agc, crux ansata oznaczał zapłodnienie przez Słońce. Linia pozioma z pętlą
oznacza wschodzące Słońce, pionowa zaś jest jego promieniem. Inna interpretacja wskazuje na dwa
pierwiastki: męski (linia pionowa - symbol falliczny) i żeński (część ankh - symbol kobiecych narządów
rodnych). Połączenie tych dwóch pierwiastków w ankh jest źródłem życia. Dzisiaj także tłumaczy się ten
symbol regeneracją życia poprzez narodziny i reinkarnację. Funkcjonuje jako symbol rozwiązłości seksualnej i
pogardy dziewictwem. W ostatnich czasach stał się talizmanem niektórych grup zajmujących się okultyzmem i
wiedzą tajemną, dla których symbolizuje rozwiązłość seksualną. Rozpowszechniony jest przez karty Tarota,
malowidła na ścianach piramid i mumii. W muzyce rockowej występuje na okładkach płyt, jak również jest
noszony przez nieświadomych chrześcijan jako ozdoba w formie wisiorka lub pierścionka.
Symbol pięciu przemian
(pieciu żywiołów)
Symbol odnosi się do ideologii pięciu przemian (pieciu zywiolow). Jak widać, symbol ying yang wpisany w
tzw. biały (magiczny) pentagram, który z kolei symbolizuje 5 żywiołów. Metoda bardzo mocno
rozpowszechniona w dietach, ugruntowanych w ideologii wschodu. Diety te propagowane są głównie przez
Panie Annę Ciesielską, Bożenę Żak-Cyran (dietoterapie), Katarzynę Jaszczyk-Górską. Metoda mówi, że aby w
pelni wykorzystać bliżej nie określoną "energię", zawartą w poszczególnych produktach, należy
podporządkować się diecie, która jest rozpisana i zjednoczona z 4 porami roku. Każda dieta, metoda leczenia,
podpierająca się ideologią wschodu jest zawsze oparta na wierze w czakramy i przeplywającą przez nie energią
kundalini.
"Równowaga energetyczna to podstawowy element w medycynie chińskiej, gdyż zapewnia ona zdrowie ciała i
ducha."
Medycyna chińska ugruntowana jest także na buddyzmie i sprzecznej z chrześcijaństwem ideologii tzw.
czakramów, które rzekomo musimy otwierać, by w pelni otworzyć się na uzdrowienie i przepływ energii tzw.
kundalinii, która ma to uzdrowienie przynosić... W momencie otwarcia się "czakramów" (otwarcia się na
nieznaną energię) człowiek tym samym daje przyzwolenie na przepływ bliżej nieokreślonej mocy przez swoje
cialo i dusze...Nawet jogini hinduscy mówią, że jest to niesamowicie niebezpieczne...i nawet oni nie otwierają
się na aż tak dogłębne dzialanie, gdyż jak tlumaczą...powodować to może ogromne spustoszenie umysłu, duszy
i ciała. Świadectwa osób, które wikłały się w te praktyki są przerażające..opisują oni sytuacje, momenty kiedy
ta "nieznana" energia przepływała przez nich początkowo wpływając pozytywnie na ich życie...jednakże dalej
w tym postępujac doswiadczali niewytlumaczalnych chorób, dolegliwości, lęków, rozpaczy, a nawet chorób
psychicznych, takich jak depresja...Okazalo się, że otwierali się nie, tak jak ich zapewniali ludzie praktykujący
te metody, na "pozytywną, dobra" sile leczniczą....lecz na prawdziwą i osobową rzeczywistość demoniczną...na
moc samego szatana, co później okazało się przy bardzo długich i męczących egzorcyzmach, po których mogli
w pelni zakosztowac prawdziwej i jedynej wolności w Jezusie Chrystusie.
Mały słowniczek pojęć wschodnich ideologii:
Kundalini - tajemnicza „moc duchowa” o naturze ogniowej i wężowej, która jest
ideową i praktyczną podstawą indyjskiej tantry (tantryzmu) oraz hatha jogi. Idea
Kundalini łączy ze sobą jogę, tantryzm oraz wszelkie indyjskie kulty Bogini - Śakti,
Dewi. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że za ułudną nazwą tzw. energii kundalini
kryje się konkretna rzeczywistość demoniczna. Potwierdza to doświadczenie egzorcystów
uwalniających osoby zniewolone, a nawet opętane demonem Kundalini,
szczególnie w związku z jogą i walkami Wschodu.
Czakram - kanały psychiczne, w których gromadzi się energię kosmiczną w celu wyzwolenia siły kumdali. W
ostatniej części YOGA, podczas końca ćwiczeń następuje faza, w której "ćwiczący" ma za zadanie "wyluzować
się". Tak naprawdę jest to stadium hipnotycze, w którym umysł chwilowo się wyłącza. W tym czasie bardzo
często nauczyciel (lub inna osoba) mówi o historii Indii i innych rzeczach (stara się wpoić pewne rzeczy póki
umysł jest wyłączony).
Według innego poglądu czakramy ma także kula ziemska, w postaci kilku znanych miejsc (piramidy egipskie,
Mekka, Delfy, Jerozolima itd).
Akupunktura - w zasadzie opiera sie na systemie energetycznym jogi. Polaga na stymulacji kanałów
energetycznych.
Karma - los , którego nie wolno zmieniać. W hinduizmie uważa się też, że jeśli ktoś urodził się żebrakiem, to
musi nim pozostać do konca życia. Nie wolno ingerować w jego Karmę. Ingerowanie w czyjąś Karmę może
spowodować, że dana osoba będzie musiała cierpieć w kolejnym życiu. Zmiana karmy może nastąpić dopiero
w następnym wcieleniu.
Mantra - Często zdarza się, że ludzie (np. na filmach) medytując mantrują słowo Om. Bardzo dużo ludzi nie
zastanawia się co to słowo znaczy. Mówią je będąc w przekonaniu, że nie oznacza niczego. Tymczasem Om to
imię jednego z hinduskich Bogów. Mantrując słowo Om, wzywają tego boga.
Reinkarnacja - Europa i w ogóle zachód uważa, że reinkarnacja jest nagrodą (czymś szczęśliwym, radosnym).
Tymczasem w Indiach i Azji reinkarnacja jest postrzegana jako kara, którą muszą znosić ludzie. Ciągłe
umieranie i odradzanie się pod inną postacią. Właśnie żeby wyrwać się z reinkarnacji wymyślono jogę.
Symbol Czaszki
Bardzo mocno rozpowszechniony symbol obecny w dzisiejszej popkulturze. Szczególnie umieszczany na
wszelkiego rodzaju ubraniach, widoczny rowniez w grach komputerowych, w róznych subkulturach uwazany
za nieodzowny element ubioru. Znak często umieszczany na flagach pirackich, mający symbolizować strach i
śmierć. Ma swój początek u okultystów, którzy przyzywali zle duchy do tego celu wykorzystujac kosci
zmarlych...szczegolnie w tym wypadku czaszki..od wielu stuleci ten symbol towarzyszy wszelkim grupą
okultystycznym i satanistycznym. noszący go przyzywa do siebie demona smierci...daje mu jakby pozwolenie
na to aby dzialal w jego zyciu..Doswiadczenie wielu ksiezy egzorcystow ktorzy w swojej posludze trafiali na
osoby noszace tego typu znaki wskazuje na to iz wiekszosc ludzi ktorzy nosili ten symbol doswiadczalo w
swoim zyciu wielkiego cierpienia. napasci zlych duchow... rodziny takich osob doswiadczaly czesto
niewytlumaczalnych chorob, smutku, depresji, mysli samobojczych czy nawet śmierci w dziwnych
okolicznosciach....znak ten jest szczegolnie rozpowszechniany przez grupy satanistyczne.
Skarabeusz, "święty" żuk, gnojnik (khepri)
Żuk, zwany także khepri lub khepra, jest symbolem reinkarnacji w mistyce egipskiej. Słowo kheper w języku
egipskim znaczy "stawać się", "być" i wskazuje także na tego, kto powoduje stawanie się. Kształt skarabeusza
był w Egipcie nadawany bóstwom. Wierzono bowiem, iż żuk rozmnaża się sam z siebie; stąd jego boska moc
stwórcza. Uważano także, iż skarabeusz toczy Słońce po niebie (jak kulę gnoju). Amulety żuka miały chronić
przed złymi siłami, ale przede wszystkim pomagać w odrodzeniu się po śmierci do życia wiecznego - w taki
sposób, jak skarabeusz odradza się sam z siebie. W okultyzmie jest to symbol Belzebuba (szatana) - władcy
much. Noszony jako ozdoba wskazuje na to, że jego właściciel ma moc. Sam żuk ma mieć także, siłę ochronną
przed innymi złymi mocami. Skarabeusza odnaleźć można na okładkach wielu płyt rockowych, medalionach i
tatuażach.
Krzyż zamętu, krzyż szatański
Jest to symbol starożytny podważający ważność chrześcijaństwa i boskości Boga, z czasem zapożyczony przez
satanistów. Interpretacja jego nie jest jednoznaczna. Jedni uważają, że chrześcijaństwo kończy się
pomieszaniem, poplątaniem, stąd okrąg - symbol doskonałości jest niedokończony z lewej strony. Inni
dostrzegają tutaj dwa elementy: krzyż i znak zapytania. Całość należy więc utożsamiać z następującą treścią:
"Czy Jezus rzeczywiście umarł za nasze grzechy?" Korzeni tego stwierdzenia trzeba szukać w podaniu w
wątpliwość Prawdy, ze znanej sceny biblijnej opisującej szatana w postaci węża wypowiadającego wątpliwość
w stosunku do Boga (por. Rdz 3, 1 A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które
Jahwe Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy to prawda, że Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze
wszystkich drzew tego ogrodu?")
Krzyż Południa (odwrócony)
Symbol, który wyśmiewa i odrzuca krzyż Chrystusa. Krzyż Chrystusa zostaje wydrwiony w klasyczny sposób:
przez odwrócenie go. Poprzez to sataniści odrzucają Chrystusa i jego zbawczą krew. Pochodzenie tego krzyża
jest prawdopodobnie związane z pogaństwem. Jednakże sataniści zapożyczyli go w XVIII wieku od Hell-FireClub, szydzących z jakichkolwiek zasad moralnych. Symbol ten często noszony jest przez satanistów. Można
go ujrzeć również na szyjach niektórych muzyków rockowych (np. Madonna, Mick Jagger) oraz na okładkach
płyt heavymetalowych.
Ying Yang
Jest to starochiński symbol oznaczający wieczny dualizm rzeczywistości. Jakby odwrócona litera "S" oddziela
część lewą: czarną z białym punktem od prawej, w przeciwnej kolejności barw. W filozofii taoistycznej barwa
czarna oznacza in - żeńskość, pasywny aspekt rzeczywistości, barwa biała zaś to jang - męskość, aspekt
dominujący. Inne tłumaczenie wskazuje na zacieranie się różnicy pomiędzy dobrem a złem, bielą z czernią.
Yin-Yang jest symbolem, który oznacza równowagę między siłami przeciwstawnymi: negatywnymi i
pozytywnymi; pole białe/pole czarne; dobro/zło. Dobro i zło jest tym samym, jedynie są wibracje wysokie i
niskie. New Age twierdzi, że Bóg i Lucyfer uzupełniają się, gdyż siły przeciwne są działaniem tej samej
osobowości boskiej.
Yin i Yang oznaczają cieniste (północne) zbocze góry i zbocze słoneczne (południowe). W poszerzonym
znaczeniu oznaczają dwa stojące w opozycji, lecz komplementarne aspekty każdej obecnej we wszechświecie
rzeczywistości. Yin przedstawia tendencję odśrodkową, moc ziemi, odpowiada pierwiastkowi
żeńskiemu(księżyc, zimno, ciemność, mokro) natomiast Yang to tendencja dośrodkowa, moc nieba odpowiada męskiemu pierwiastkowi (słońce, ciepło, jasność, suchość). Stąd yin symbolizuje cnoty zwane
żeńskimi: elastyczność i otwartość, intuicję oraz syntezę; Yang symbolizuje wartości uchodzące za męskie: siłę
i przenikliwość, rozsądek i badawczość. Według taoizmu, yin i yang to będące w ciągłym ruchu pomiędzy
dwoma biegunami energie: gdy jedno osiągnie apogeum, przekształca się w drugie. Owa nieustanna przemiana
odpowiada dynamizmowi życia, symbolizuje tę przemianę tao, tutaj nasienie Yang zawiera się w Yin i vice
versa. Jedno (yang) zawiera drugie (yin), oba nieustannie wzajem się płodząc. To pojęcie z chińskiej filozofii
klasycznej znalazło zastosowanie nie tylko w medycynie (akupunktura), ale także w nowoczesnej fizyce
(zasada komplementarności) oraz w tradycji ezoterycznej New Age, stanowiąc jedną z podstawowych zasad,
która głosi istnienie podobieństw pomiędzy mężczyzną i kobietą, istnienie równości i komplementarności płci
oraz syntezy odśrodkowych i dośrodkowych tendencji w człowieku i we wszechświecie, tendencji mającej być
swego rodzaju pojednaniem, przekroczeniem kosmosu na poziomie najwyższych sfer, gdzie wszystko jest
jednością, gdzie wszystko jest we Wszystkim. To właśnie holizm, kluczowe pojęcie światopoglądu new
agersów.
Chrześcijanin wie i wierzy, że Pan Bóg stworzył ludzką istotę jako mężczyznę i jako kobietę, i że razem
stanowią jedno - nie w stylu platońskich czy neoplatońskich filozofów ani też nie według koncepcji
orientalnych religii - stanowią jedno w odrębności, w trwałości osób, z których każda zachowuje swą płciową
specyfikę, nieustannie wychodząc z siebie ku drugiemu w celu dzielenia się i otwartej wymiany z drugim
(dzieckiem) oraz z Drugim (Bogiem). Symbol ten jest bardzo chętnie wykorzystywany w praktykach
współczesnego okultyzmu, a także stanowi często element dekoracyjny muzyków rockowych, np. Michaela
Schenkera.
Pentagram
Pentagram, pentagrammon (gr. penta - pięć, gramma - litera, znak), pięciokąt foremny gwiaździsty lub gwiazda
pięcioramienna - jest ważnym symbolem magiczno - okultystycznym, a także satanistycznym. Jest to
pięcioramienna gwiazda, wpisana w okrąg. Punkt szczytowy jest odpowiednikiem ducha. Pozostałe punkty
styczne reprezentują: wiatr, ogień, ziemię i wodę. Uważa się , że ma on siłę błagania dobrych duchów i ochronę
od złych mocy. Cała gwiazda symbolizuje ludzkość balansującą pomiędzy niebem (punkt szczytowy) a ziemią
(punkty podstawy). Jest to także jeden z zasadniczych symboli czarnoksięstwa. Odnosi się on również do
Wicca - religii feministycznej, czczącej bożki lub wprost siłę (często pojmowaną zamiennie z płodnością).
Podstawy tych wierzeń odnaleźć możemy w Mezopotamii, Egipcie i Kanaanie, a w późniejszy jej rozwój
nastąpił w dobie Celtów. Samo słowo wicca w języku gaelickim znaczy "czarownica". Pentagram jest często
używany w praktykach czarnej i białej magii oraz przy sprawowaniu "czarnej mszy". Znaleźć go ponadto
można na kartach Tarota i w Biblii szatana.
W XIX wieku znany okultysta i kabalista Eliphas Levi, wprowadził podział pentagramów na "dobre i złe".
Pierwszy z nich (rysunek z lewej) posiada jeden wierzchołek skierowany ku górze i jest często przedstawiany z
wpisanym w siebie wizerunkiem człowieka. Pentagram ten jest jednym z ważniejszych symboli masonerii i
bywa interpretowany jako symbol człowieka (ADAM-EVE), będącego w drodze do "odrodzenia" i
"ubóstwienia" - jest to więc symbol pogańskiego humanizmu inicjatycznego. W niektórych przypadkach znak
ten jest także uznawany jako symbol "dobrego" Lucyfera. Z kolei odwrócony pentagram z dwoma
wierzchołkami skierowanym ku górze (rysunek z prawej) jest uważany za symbol "złego" Szatana (SAMAELLILITH), przedstawionego w postaci tzw. "kozła z Mendes" (Baphometa). Przejście z jednej formy
pentagramu, w drugą można uzyskać poprzez jego obrót o 33 stopnie, zaś liczba 33 ma podstawowe znaczenie
w symbolice masońskiej - między innymi wiąże się ona z ilością stopni wtajemniczenia w niektórych
obrządkach masońskich. Pentagram wykorzystywany był i jest w symbolice masonerii okultystycznej, magii
ceremonialnej i kabalistyce oraz jako symbol komunizmu - znak gwiazdy pięcioramiennej został przedłożony
bolszewikom przez Leivę Trockiego-Bronsteina, członka loży masońskiej Wielki Wschód, który zdawał sobie
sprawę z jej ezoterycznego sensu. Symbol ten jest też często wykorzystywany przez zespoły rockowe, na
okładkach ich płyt, w grach komputerowych, jak i w filmach.
Bafomet (gwiazda głowy kozła)
Jest to najważniejszy symbol satanistów. Składa się on z głowy kozła, wpisanej w okrąg. Pięć stycznych
punktów tworzy gwiazdę pięcioramienną, zwróconą ku dołowi. Czasem w tych punktach napotkać można
pismo runowe. W satanizmie jest on znakiem szatana oraz szatańskiej rozkoszy. Obydwa górne ramiona
gwiazdy symbolizują dualizm we wszechświecie: dobro i zło. Ramię szczytowe, zwrócone w dół, wskazuje na
piekło i oznacza naturę satanizmu jako zaprzeczenie, opozycję, odwrotności bowiem są dominującym
elementem tego kultu w przeciwieństwie do chrześcijaństwa. Okrąg stanowi zaporę i ochronę przed innymi
złymi mocami. Sam okrąg jest fundamentalnym znakiem dla satanizmu i czarnoksięstwa i oznacza wieczność i
siłę. Żaden rytuał nie zostanie przeprowadzony, dopóki uczestnicy nie znajdą się wewnątrz namalowanego
(farbą lub kredą) kręgu o średnicy 9 stóp (ok.2,70 m). "Feministyczny Zakon Masoński Wschodniej Gwiazdy
(MOES) wykorzystuje ten znak i tak jak cała masoneria jest zanurzony w symbolice okultystycznej". Zarówno
pentagram, jak i bafomet (odwrócona pięcioramienna gwiazda) są symbolami upadku Lucyfera, opisanego w
Księdze Izajsza (14,12) i mogą symbolizować gwiazdę w Apokalipsie (9,1). Wiele zespołów wykorzystywało
bafomet na okładkach swoich płyt.
Trójkąt
Może mieć różną wielkość - jest rysowany na ziemi, w tym miejscu, w którym podczas magicznych rytuałów
ma pojawić się demon.
Swastyka, Hakenkreuz
(złamany krzyż)
Symbol mający pochodzenie starożytne. Występował w Indiach i u Celtów - jako znak słońca i ognia. Później
przedstawiał cztery wiatry, cztery pory roku i cztery kierunki świata. Obecnie ramiona tego "złamanego
krzyża" zostały przesunięte w przeciwnym kierunku, by przedstawić elementy lub siły zwracające się
przeciwko naturze i harmonii. Symbol ten jest używany przez grupy neonazistowskie i okultystyczne.
Gwiazda sześcioramienna - heksagram
Gwiazda taka, nawiązująca również do pieczęci króla Salomona, uważana jest za jeden z najpotężniejszych
symboli w okultyzmie. Niektórzy okultyści mówiąc o heksagramie wskazują na to, że jest on złożony z dwóch
trójkątów równoramiennych, wpisanych w okrąg. Sam okrąg dodaje siły i podnosi znaczenie. Trójkąt zwrócony
szczytem ku górze (tzw. trójkąt przekazujący) symbolizuje męskość, drugi zaś - zwrócony ku dołowi - jest
odbiorczy i symbolizuje żeńskość. W połączeniu oznacza to przekazywanie i kontynuację procesu życiowego.
Obydwa te trójkąty są także symbolami wody i ognia oraz dobrych i złych duchów. Heksagram, zwany także
"pieczęcią Salomona", był często wykorzystywany przez Żydów w niewoli babilońskiej, lecz nie miał on wtedy
znaczenia okultystycznego. Natomiast niezaprzeczalnie jest jego powiązanie z kabałą. Jest on wykorzystywany
na kartach Tarota i innych przedmiotach potrzebnych do praktyk okultystycznych. Jest on bardzo chętnie
stosowany jako ozdoba i noszony jako medalion na szyi.
Oko Horusa
Osoba nosząca ten amulet ma osiągnąć same korzyści, ponieważ odbija tzw. Złe spojrzenie. Chroni przed
zawiścią, zazdrością, złorzeczeniem. Odrzuca złą energię wysyłaną przez innych ludzi. Oko Horusa to jeden z
najskuteczniejszych symboli ochronnych, stosowany w staroegipskich sztukach uzdrawiania i energetycznej
ochrony. Prawe oko Horusa było odpowiedzialne za aktywność i przyszłość, a lewe za pasywność i przeszłość.
Razem stanowią symbol wszechwiedzy. Oko Horusa chroni przed złym spojrzeniem, pomaga zachować
zdrowie, odnowić siły witalne, wzmocnić siły twórcze, mobilizuje do aktywności, pomaga spojrzeć na
wszystko z różnych punktów widzenia. Tak przedstawia ten amulet reklama. Jednak należy pamiętać, że jako
amulet posiada inne znaczenie. Znak ten ma pochodzenie egipskie. Malowano go na mumiach i grobowcach.
Miał on stanowić oczy, przez które dusza człowieka zmarłego ogląda świat. Uważano również, że poprzez nie
dokonuje się reinkarnacja. Oko Horusa było także symbolem władzy i wszechwiedzy. Współcześnie odnosi się
ten symbol do Lucyfera - króla piekła. Samo oko jest na pół zamknięte, co wskazuje na to, że choć czasami
wydaje się, iż szatan nie obserwuje, to w rzeczywistości jest inaczej. Poniżej oka zauważymy łzę, ponieważ
szatan płacze nad tymi, którzy są poza jego wpływem. Symbol ten można odnaleźć na okładkach wielu płyt,
czasami występuje również w czasopismach i filmach dla dzieci np. WITCH.
Symbol Różokrzyżowców
Gnostycka sekta Różokryżowców posługuje się symbolem złotego krzyża z umieszczoną pośodku różą.
Różokrzyż nawiązuje do ezoteryzmu i spirytyzmu, popularyzuje ideę reinkarnacji i transfiguracji. Głosi
panteistyczną myśl o tożsamości świata duchowego i materialnego.
Twierdzi, że Jezus był zwykłym człowiekiem, który poprzez doskonałość i samopoznanie dostąpił
uniwersalnej świadomości Chrystusa kosmicznego. Różokrzyż to ideologia będąca mieszaniną wielu
odmiennych religii i światopoglądów, doskonale wpisuje się w nurt pseudoduchowości New Age.
Ulotki tej organizacji opatrzone są znakiem okręgu z wpisanym trójkątem i kwadratem, symbolami
nieskończoności, Trójcy oraz tajemnej wiedzy. Ideolodzy tego ruchu posługują się terminami znanymi z
teologii chrześcijańskiej, jednak zwykle przerabiają ich znaczenia na własną modłę.
Głowa kozła
Jest symbolem kozła ofiarnego Mendesa w mitologii starogermańskiej. Związana jest prawdopodobnie z
legendą Templariuszy. W grupach satanistycznych symbolu tego używa się dla wyśmiania ofiary Chrystusa Baranka Paschalnego. Nawiązywać może również do kozła, którego izraelici z grzechami całego
ludu wyrzucali poza miasto jako ofiare dla azazela, aby grzechy zgineły na pustyni. Pan Jezus pomimo tego iz
byl bez grzechu dal sie zabic jako ofiara przeblagalna czyli jako baranek ktory musial byc bez skazy kiedy byl
ofiarowany Panu.
Rogata dłoń
Jest to znak rozpoznawczy wyznawców satanizmu (okultystów). Używany jest również (nie zawsze
świadomie) przez osoby chodzące na koncerty heavymetalowe, jako element określający ich przynależność do
przesłania negatywizmu zawartemu w tej muzyce. Istotny jest fakt, iż używają oni zasadniczo lewej dłoni. Po
pierwsze - jako przeciwieństwo ręki prawej (w rozumieniu sprawiedliwej, dobrej; por. "zasiąść po prawicy").
Po drugie - po to, by mieć prawą rękę gotową do walki. Znak ten jest także uwidoczniony na okładce Biblii
szatana , gdzie występuje na zdjęciu A.S.LaVey. Dłoń tę można odnaleźć na okładkach wielu płyt, również na
koszulkach młodzieżowych.
Skrzydlaty dysk
Symbol mocy okultystycznej (glob słoneczny, rogi baranie, żmije w otoczeniu skrzydeł krogulca, które są
znakiem wszechobecności). Jest on jednym z symboli egipskiego boga Słońca - Ra. Często także w jej miejsce
umieszcza się sokoła (symbol solarny boga Horusa). Egipska legenda mówi o tym, że skrzydła sokoła
wzleciały ponad cały wszechświat, by być symbolem Ziemi w systemie słonecznym. W języku hebrajskim ra
znaczy: "przemieniać dobro na nic, na klęskę, cierpienie". Uskrzydloną kulę odnaleźć można także w kartach
Tarota oraz na okładkach wielu płyt.
Jednorożec
Jest symbolem wolności seksualnej: miłości lesbijskiej, homoseksualizm, seksu grupowego itp. Ruch
feministyczny i moda preferujący ubiór jednakowy dla kobiet i mężczyzn - popierają tezy New Age.
Diana i Lucyfer
Bogini księżyca - Diana i gwiazda poranna, Lucyfer. Istnieją prawie we wszystkich typach czarów i satanizmu.
Pewna wersja tego symbolu charakterystyczna jest głównie dla satanizmu. Także znak islamu.
Piramida z głową sokoła
Znak oświeconych, którzy nazywają siebie również: "Nosicielami światła" lub "Wysłannikami Lucyfera".
Nawiązuje do masońskiego "boga uniwersalnego".
S "złamane" - błyskawica
Symbol ten ma swoje korzenie w mistycyzmie Wschodu. Prawdopodobnie oznaczał on siłę i moc. Z czasem
przyjęty został przez niektórych okultystów oraz grupy skinheads. W Piśmie Świętym błyskawica oznaczała
szatana (por. Łk 10,18 Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica). Symbol
ten oznacza "niszczyciela" i przedstawia moc szatana. Używane było również przez nazistowskie oddziały
śmierci (SS) oraz przez niektóre zespoły rockowe (KISS, AC/DC).
666
Znak Bestii
Cztery różne symbole znaku Bestii, czyli szatana. 666 - w numerologii biblijnej jest liczbą niedoskonałą w
przeciwieństwie do liczby 777, którą tłumaczyć możemy jako "Święty, Święty, Święty".W hebrajskiej
nuemrologii-gematrii konkretne litery odpowiadają cyfrą np. Litera ‫( ו‬va) w tłumaczeniu to litera W, jest szóstą
literą alfabetu hebrajskiego i oznacza również w systemie gematrii liczbę 6. Był to system ustanowiony
i stosowany głównie przez pisarzy oświeconych starego testamentu, szczególnie w księdze rodzaju, jednakże
gematria została wynaturzona przez okultystów i ludzi parającyh się kabałą.Uwazają oni że konkretne słowa
i ich odpowiedniki liczbowe mają tajemną bliżej nieokreśloną moc. Sataniści odnieśli liczbę 666 do słów
Apokalipsy (por. Ap.13,18 Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to
bowiem człowieka. A liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć. ). A. Crowley sam nazwał siebie "Bestią 666".
Wśród satanistów liczba ta oznacza nienawiść do chrześcijaństwa, pogardę względem tego co święte, dobre i
sprawiedliwe. Często bywa ona kodowana, np. w formie FFF (F - szósta litera alfabetu), 333, 18 (6 3) lub 216
[(6 6) 6].Symbol ten występuje także w postaci trzech połączonych okręgów. Symbole te występują w wielu
grach komputerowych, filmach i książkach, na wielu okładkach płyt.
Wstążka przeplatana
Symbol bezgranicznego połączenia z mocami wszechświata, związek doskonały, nieprzerwany,
niezaprzeczalny.
Symbol ten jest wyraźnie ukierunkowany przez duchowość wschodnią, gdzie celem człowieka ma być
złączenie się z wszechświatem, przekroczenie tego co naturalne, aby wejść w transcendentalny świat jedności.
Wstążka ma oznaczać tę nierozerwalną więź, doskonałość, jedność świata. Wskazuje, że człowiek jest
integralną częścią wielkiego systemu o jednolitej duchowości. Taka koncepcja zakłada, że dobro i zło są
działaniem tej samej osobowości boskiej. Jest to zatem sprzeczne z duchowością chrześcijańską, która wyznaje
wiarę w jednego Boga, który dał nam swojego Syna, aby odkupił nas własną Krwią z rąk strąconego na ziemię
diabła. Również jest to staroceltycki, przedchrześcijański symbol połączenia i nierozerwalności naturalnych sił
przyrody (3 żywiołów). Był również używany jako symbol potrójnej bogini. Często występuje w celtyckich
mitach i legendach.
Motyl
Motyl jest symbolem własnym zwolenników "New Age". Tak jak gąsienica zawija się w kokon, przemienia się
i wychodzi w formie motyla, tak ludzkość przechodzi z dawnej epoki w nową erę. Gąsienica oznacza minioną
epokę, w której ludzkość żyła według tradycji.
Z punktu widzenia wiary katolickiej przypisywanie amuletom mocy Bożej oraz oddawanie czci i wiary nie
Bogu Stwórcy, ale przedmiotom jest grzechem bałwochwalstwa i wykroczeniem przeciw pierwszemu
przykazaniu. Pismo Święte nakazuje: Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by (?) uprawiał wróżby, gusła,
przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych.
Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni (Pwt 18,10-12). Nie będziecie sporządzać obok Mnie
bożków ze srebra ani bożków ze złota nie będziecie sobie czynić (Wj 20, 23).
Egzorcyści ostrzegają, że nawet nieświadome noszenie talizmanów i amuletów może prowadzić do dręczeń
demonicznych. Mogą one wyrażać się np. poprzez niepokój i depresje, koszmary senne, trudności w modlitwie
czy niechęć do pobożnych czynności. Zaangażowanie się w różne formy okultyzmu oraz posługiwanie się
amuletami może skutkować rozwinięciem tzw. zdolności paranormalnych. To z kolei niesie z sobą opresje
diabelskie oraz prowadzi do zniewoleń i opętań demonicznych. Dlatego należy zniszczyć wszystkie talizmany i
figurki przedstawiające pogańskie bóstwa oraz zaniechać praktyk, które mają wymiar okultystyczny.
Bałwochwalstwu i złu trzeba przeciwstawiać się życiem sakramentalnym i kultywowaniem cnót religijnych,
pamiętając o tym, że gdzie jest zabobon, chęć poznania spraw zakrytych i zdobycia nadnaturalnych mocy, tam
nie ma miejsca na prawdziwą wiarę, nadzieję i miłość.
mgr Małgorzata Więczkowska
większość tekstu pochodzi z witryny :http://www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl/refl8.htm.
28
Download