krzyż jezusa chrystusa znakiem zwycięstwa i miłości

advertisement
KRZYŻ JEZUSA CHRYSTUSA ZNAKIEM ZWYCIĘSTWA I
MIŁOŚCI
(konspekt katechezy dla gimnazjum)
Cele ogólne:
- cel dydaktyczny:
ukazanie Krzyża Jezusa Chrystusa jako znaku zwycięstwa nad ludzką słabością – nad grzechem;
rozpoznanie w tym znaku wielkiej miłości Boga do człowieka; przygotowanie do przeżycia
peregrynacji Krzyża i Światowych Dni Młodzieży
- cel wychowawczy:
kształtowanie postawy zaufania Jezusowi i zawierzenia Mu swoich problemów – swojego życia;
wychowanie do wdzięczności Bogu za Jego wielką miłość; wdrażanie do dawania świadectwa
wiary w codziennym życiu – dzielenia się miłością z innymi
Cele szczegółowe (operacyjne):
uczeń:
 uzasadnia, dlaczego Krzyż Jezusa jest znakiem zwycięstwa i miłości
 opowiada historię Krzyża Światowych Dni Młodzieży
 wyjaśnia, jaka idea przyświeca peregrynacji Krzyża i Światowym Dniom Młodzieży
 powierza Jezusowi swoje osobiste problemy
 określa, na czym polega postawa zaufania, zawierzenia i dziękczynienia Jezusowi
 wprowadza do swojego życia naukę płynącą z krzyża – miłość wobec innych
 wymienia i podejmuje działania na rzecz rozpropagowania ŚDM
 uzasadnia potrzebę wzięcia udziału w ŚDM
Plan katechezy:
1. Sens Męki, Śmierci, i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
2. Historia Krzyża i geneza ŚDM
3. Peregrynacja Krzyża i Obrazu Matki Bożej
4. Świadectwo uczestnika ŚDM
5. Odpowiedź na Bożą miłość
Metody: śpiew, pogadanka, plakat, ekspozycja slajdu lub fotografii, refleksja, praca z tekstem,
burza mózgów, tekst luk, adoracja krzyża
Formy: jednostkowa, grupowa, zbiorowa,
Środki dydaktyczne: krzyż, świeca, projektor multimedialny, zdjęcia, wydruk z tekstem:
„Krzyż Roku Świętego – Krzyżem Światowych Dni Młodzieży”, płyta CD i tekst pieśni (zał. nr
11): „Zwyciężymy Chryste przez Twój Krzyż” lub
www.youtube.com/wach/?v=9PsLO26yCYA, tekst luk „Historia Krzyża ŚDM”, kolorowe kartki
samoprzylepne, świadectwo uczestnika ŚDM,
krótki film www.youtube.com/watch?v=ojd9Ss55zt8,
plakat krzyża z sercem i dłońmi
Modlitwa - pieśń: „Zwyciężymy Chryste przez Twój Krzyż” (Zał. nr 11)
Wprowadzenie
Katecheta: W temat dzisiejszej katechezy wprowadziła nas pieśń mówiąca o sukcesie
współzależnym od Krzyża Chrystusa. Ta krótka, optymistyczna zapowiedź zachęca nas, byśmy
wspólnie zastanowili się, na czym to zwycięstwo ma polegać i czego ma dotyczyć? Dowiemy się
dziś również: od kiedy, jak i dzięki komu krzyż łączy współczesną młodzież; porozmawiamy o
tym, jak dziś można swoją wiarę wyznawać i czerpać z łask, które Chrystus pragnie hojnie
rozdawać.
Uczniowie: Zapisują temat katechezy: Krzyż Jezusa Chrystusa znakiem zwycięstwa i miłości.
Pogadanka
Katecheta: Od ponad dwóch tysięcy lat krzyż towarzyszy ludzkiej egzystencji. Gdzie go
widzimy oprócz ścian naszych mieszkań i kościołów?
Uczniowie: w szkole, na szczytach górskich, w szpitalach, na rozstajach dróg, w zakładach
pracy, w siedzibach parlamentów…
Katecheta: W jakich sytuacjach ludzie gromadzą się przy krzyżu?
Uczniowie: podczas modlitwy, pogrzebu, na nabożeństwie Drogi Krzyżowej, adoracji Krzyża
św. – szczególnie w Wielki Piątek, w czasie pielgrzymek, procesji czy też w wyjątkowych
doświadczeniach życiowych – kataklizmy, katastrofy…
Katecheta: W chwili konania Jezusa pod krzyżem stanął tłum – różnie nastawionych ludzi:
skazujących, wyśmiewających, współczujących, cierpiących. (ekspozycja slajdu lub fotografii
(Zał. nr 1)
Wśród obecnych nie mogło zabraknąć Jego Matki. To właśnie Matka Najświętsza, pomimo
ogromnego bólu, trwała przy Synu do końca, doskonale rozumiejąc sens Jego Męki i Śmierci.
Dlaczego Jezus zdecydował się na taką Ofiarę ze Swojego życia?
Uczniowie: Aby dokonać dzieła Odkupienia i Zbawienia, przeprosić Ojca za nieposłuszeństwo i
pychę człowieka, okazać ludziom wielkie miłosierdzie, na nowo otworzyć bramy nieba
zamknięte przez grzech.
Katecheta: Grzech pierwszych rodziców spowodował wielką przepaść między człowiekiem a
Bogiem. Przepaść, której sam człowiek nie był w stanie pokonać – żadnym dobrym czynem,
żadną modlitwą czy największym umartwieniem. Jedynie mógł tego dokonać Jezus – pośrednik
między Bogiem a ludźmi – jak czytamy w 1 Tm 2,5. Do Wniebowstąpienia Jezusa nie było
żadnej człowieczej duszy w niebie! Bez Niego nikt nie mógłby się tam dostać. Jego Krzyż stał
się „mostem nad przepaścią grzechu”, „mostem łączącym ziemię z niebem”. Na tym Krzyżu
dokonało się zwycięstwo nad śmiercią, piekłem i szatanem, abyśmy mieli udział w szczęściu
wiecznym. Patrząc na krzyż – pomyśl, jak wielka jest miłość Boga do człowieka – do ciebie.
(chwila ciszy).
Katecheta: Do takiej refleksji zachęcał św. Jan Paweł II podczas Światowych Dni Młodzieży,
które zapoczątkował w 1985 r. Są to spotkania papieża z młodymi ludźmi całego świata, właśnie
przy Krzyżu. Odbywają się co dwa – trzy lata i są organizowane w formie religijnego festiwalu,
w wielkiej radości. Skupiają młodzież, która nie wstydzi się swojej wiary, chce wspólnie się
modlić, powierzać swoje problemy, swoje życie Chrystusowi. Poza spotkaniami z papieżem, (w
pozostałych latach) w Niedzielę Palmową organizowane są Światowe Dni Młodzieży w każdej
diecezji, gdzie młodzież spotyka się ze swoimi biskupami. W 2016 roku, w dniach 26-31 lipca
ŚDM – z udziałem papieża – odbędą się w Krakowie (ekspozycja slajdu lub fotografii – Zał. nr
2).
Warto poznać genezę tych spotkań i historię Krzyża, który towarzyszy ŚDM. Na dzisiejszej
katechezie zastanowimy się też, dlaczego powinniśmy wziąć czynny udział w peregrynacji
Krzyża ŚDM i w samym spotkaniu młodych całego świata?
Rozwinięcie (ukazanie wezwania Bożego)
Praca jednostkowa: tekst luk (Zał. nr 4)
Wyznaczony uczeń czyta głośno tekst źródłowy (Zał. nr 3) - „Krzyż Roku Świętego – krzyżem
Światowych Dni Młodzieży”.
Katecheta: Proszę uzupełnić luki w tekście: „Historia Krzyża Światowych Dni Młodzieży” (Zał.
nr 4 - kartkę otrzymuje każdy uczeń). Po wypełnieniu luk jeden uczeń (ochotnik) odczytuje tekst.
Katecheta: zwraca uwagę na inicjatywę i działanie młodzieży z Centrum Młodzieżowego San
Lorenzo w Rzymie: Ci młodzi ludzie – zainspirowani słowami św. Jana Pawła II – dali
świadectwo swojej wiary, przynosząc Krzyż na uroczystość otwarcia Jubileuszowego Roku
Odkupienia. Ten Krzyż od tamtej pory towarzyszy ŚDM i peregrynuje – tzn. wędruje po świecie.
Obok krzyża Światowych Dni Młodzieży, od Niedzieli Palmowej 2003 roku pielgrzymuje ikona
Matki Bożej „Salus Populi Romani” (Ocalenie Ludu Rzymskiego). Obraz Matki Bożej,
umieszczony obok krzyża, zachęca nas do spełnienia życzenia Matki Syna Bożego: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).
Możemy powiedzieć o wyjątkowości ŚDM, które gromadzą wielkie rzesze młodych. Ilość
uczestników kształtowała się od 300 tyś do 4 mln.
Pokaz multimedialny (Zał. nr 5)
Katecheta: Proszę odczytać, kiedy i gdzie odbyły się ostatnie ŚDM, ilu uczestników brało udział
w spotkaniu, który papież był obecny na spotkaniu z młodzieżą?
Uczniowie: Ostatnie ŚDM miały miejsce w Rio de Janeiro w 2013 roku, brało w nim udział 3,7
mln uczestników, spotkaniu przewodniczył papież Franciszek.
Katecheta: Dlatego też od Brazylijczyków młodzież z Polski odebrała na Placu św. Piotra w
Rzymie, podczas Mszy św. pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w Niedzielę
Palmową 13 kwietnia 2014 roku symbole ŚDM – Krzyż i Ikonę Matki Bożej, które będą
do dnia rozpoczęcia ŚDM w 2016 r. pielgrzymować po Europie.
Pokaz multimedialny – (Zał. nr 6)
Z tego Krzyża, obecnego w różnych miejscach globu ziemskiego, uczestnicy spotkań czerpią
ogrom łask. Posłuchajmy świadectwa z ostatniego ŚDM w Brazylii.
Wybrany uczeń czyta świadectwo (można również odczytać z podziałem na role: narrator,
kapłan, zakonnica, chłopiec – przyg. 4 kartki) – (Zał. nr7)
Katecheta: Odczytane przed chwilą świadectwo młodego chłopca z Brazylii uświadamia nam, że
tak niewiele ze strony człowieka potrzeba – wystarczył bowiem zwykły gest dotknięcia
Krzyża. Jak sądzicie, co możemy wyrazić w tym geście? (burza mózgów)
Uczniowie: nadzieję, odwagę, zaufanie, wolną wolę, zawierzenie….
Praca w grupach:
Uczniowie podzieleni na cztery grupy wpisują na kartkach samoprzylepnych:
a) koloru fioletowego - problemy współczesnej młodzieży
b) koloru różowego - podziękowania za Bożą miłość
Przypuszczalne odpowiedzi:
a) wulgaryzmy, arogancja, uzależnienia, lenistwo, zniewolenia…
b) za mękę, śmierć i zmartwychwstanie, za dar życia, za przebaczenie grzechów, trwanie w
sakramentach….
Praca z plakatem – wielkości dużego bristolu (Zał. nr 8)
Katecheta poleca, aby w lewej części serca przedstawiciele grup przykleili kartki fioletowe, a po
stronie przeciwnej różowe.
Katecheta: W sercu Jezusa przebitym na krzyżu znalazło się miejsce dla każdego z nas i dla
naszych problemów. On nikogo nie odrzuca. A czy w twoim sercu jest miejsce dla Boga?
(chwila refleksji). Jeśli tak – to bardzo dobrze. Zanurzaj się nieustannie w Bożej miłości i dziel
się tą miłością z innymi.
Z tego, co dotychczas powiedzieliśmy, wynika, że Pan Bóg wzywa nas do wdzięczności za
miłość Chrystusa wyrażona na krzyżu. Powinniśmy także zaufać Najświętszemu Sercu Jezusa.
Pogłębienie materiału (odpowiedź człowieka na wezwanie Boże)
Poprzez udział w peregrynacji Krzyża ŚDM mam okazję umocnić swoją wiarę i przygotować się
na spotkanie młodzieży.
Udział w peregrynacji Krzyża ŚDM powinien w nas wzbudzić postawę, którą można oddać w
słowach: „Pamiętaj na Jezusa! Pamiętaj, co Ci uczynił i jak wiele wskutek tego zawdzięczasz
Bogu (2 Tm 2,8).
Weźmy udział w peregrynacji Krzyża, gdy do nas przybędzie – aby odnaleźć Chrystusa i
nauczyć się jeszcze bardziej kochać Pana Boga i bliźniego.
Podsumowanie treści
Katecheta: Jan Paweł II świetnie zdawał sobie sprawę z mocy, jaka tkwi w krzyżu. 1.04.2004
roku powiedział do młodzieży Rzymu:
Wybrany uczeń odczytuje: „Dzięki wam, drodzy przyjaciele, miliony młodych, patrząc na ten
krzyż, doznało przemiany i postanowiło żyć jak prawdziwi chrześcijanie”, i w dalszej części
przemówienia przypomniał: „Jeśli Jezus zgodził się umrzeć na krzyżu, czyniąc zeń źródło życia i
znak miłości, to nie ze słabości, nie z upodobania w cierpieniu. To dla zyskania dla nas
zbawienia i uczynienia nas już teraz uczestnikami Jego Boskiego życia” (załącznik nr 9)
Katecheta: Pamiętajmy - na Jezusa zawsze można liczyć. On jest stale z nami, na dobre i na złe,
i kocha nas miłością miłosierną, większą niż nasz grzech i nasza niewierność. Dlatego z naszej
strony potrzeba jasnej decyzji wiary: opowiedzenia się za Jezusem i oddania Mu swego życia.
Warto!!! – chwyć się Krzyża tak jak uczynił to młody Brazylijczyk.
Krótki film:www.youtube.com/watch?v=ojd9Ss55zt8
Propozycja zapisu do zeszytu
Młodzież wklei do zeszytu wypełniony tekst luk.
Zadanie domowe:
Zaprojektuj logo ŚDM i napisz zaproszenie (w oparciu o temat dzisiejszej katechezy) do udziału
w ŚDM w Krakowie.
Modlitwa połączona z adoracją Krzyża
Uczniowie gromadzą się wokół Krzyża, ustawionego w centrum sali lekcyjnej. Zapalamy świecę.
Katecheta: Wpatrując się w Krzyż – znak zwycięstwa i miłości niech każdy pomyśli – jaki swój
osobisty problem powierzy Jezusowi (chwila ciszy).
A teraz pomódlmy się za młodzież, prosząc św. Jana Pawła II o wstawiennictwo u Jezusa
zwycięskiego i kochającego. Odczytuje uczeń. (załącznik nr 10)
Opracowała: Ewa Miałkowska
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Goczałkowie
(diecezja świdnicka)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Krzyż Roku Świętego – krzyżem Światowych Dni Młodzieży
13 marca 1983 r. Jan Paweł II dokonał otwarcia Centrum Młodzieżowego San Lorenzo w
Rzymie. W wygłoszonej wówczas homilii Papież powiedział: „Centrum staje się w ten sposób
siłą rzeczy miejscem, w którym ma królować Krzyż. Dokąd pójść w tym świecie, z grzechem i
winą, bez krzyża? Krzyż bierze na siebie całą nędzę świata, która rodzi się z grzechu. On
objawia się jako znak łaski. Po tych słowach, młodzież skupiona przy wspomnianym ośrodku, w
wyjątkowy sposób włączyła się w uroczystość otwarcia Jubileuszowego Roku Odkupienia – 25
marca 1983 r. - przyniosła prosty, drewniany krzyż. Został on włączony do procesji pokutnej.
Procesji tej przewodniczył Ojciec Święty Jan Paweł II. W procesji młodzież z Centrum San
Lorenzo niosła wspomniany krzyż. Po otwarciu Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra Ojciec
Święty przeszedł przez nie jako pierwszy pielgrzym. Tuż za Papieżem przeszła młodzież z
dużym drewnianym krzyżem. Krzyż ten został następnie ustawiony obok konfesji św. Piotra i
stał się znakiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. Przebywał w bazylice św. Piotra 394
dni, aż do zakończenia Roku Świętego 22 kwietnia 1984 r. Ojciec Święty dokonał wówczas
zamknięcia Drzwi Świętych. Zaraz po tej ceremonii Jan Paweł II przekazał krzyż Roku Świętego
młodzieży i powiedział: „Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego powierzam wam znak tego
Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa. Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan
Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i
zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie” To właśnie ten krzyż Roku Świętego stał się
krzyżem Światowych Dni Młodzieży.
Załącznik nr 4
Historia krzyża Światowych Dni Młodzieży
13 marca 1983 roku ….….… ………….……… dokonał otwarcia …………………
……..……..……..…. San Lorenzo w Rzymie. Papież wówczas powiedział: „Centrum staje
się w ten sposób siłą rzeczy miejscem,
w którym ma królować ………….. Krzyż
bierze na siebie całą nędzę świata, która rodzi się z grzechu. Młodzież włączyła się w
uroczystość otwarcia ……………………… ………… ………..……….…….– 25 marca
1983 r. przyniosła prosty, drewniany krzyż, który przebywał w bazylice św. Piotra aż do
zakończenia Roku Świętego 22 kwietnia 1984 r. Po ceremonii zamknięcia Jan Paweł II
przekazał krzyż …………
……………. młodzieży i powiedział: „Umiłowani młodzi, u
kresu Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa.
Ponieście go na cały świat jako znak ………………..…, którą Pan Jezus umiłował ludzkość
i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i
odkupienie”. To właśnie ten krzyż Roku Świętego stał się krzyżem Światowych Dni
Młodzieży
Załącznik nr 5
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Rok
Daty
Miejsce
Ilość uczestników
1985
29-31 marca
Rzym
300 tys.
1987
11-12 kwietnia
Buenos Aires
900 tys.
Papież
1989
15-20 sierpnia Santiago de Compostela
400 tys.
1991
10-15 sierpnia
Częstochowa
1,6 mln
1993
10-15 sierpnia
Denver
700 tys.
1995
10-15 stycznia
Manila
4 mln
1997
19-24 sierpnia
Paryż
1,1 mln
2000
15-20 sierpnia
Rzym
2,2 mln
2002
23-28 lipca
Toronto
800 tys.
2005
16-21 sierpnia
Kolonia
1,2 mln
2008
15-20 lipca
Sydney
400 tys.
2011
15-21 sierpnia
Madryt
1,5 mln
2013
23-28 lipca
Rio de Janeiro
3,7 mln
Jan Paweł II
Benedykt XVI
Franciszek
2016
26-31 lipca
Załącznik nr 6
Kraków
Załącznik nr 7
ŚWIADECTWO
W Brazylii do jednego z polskich księży podszedł młody chłopak. Proszę spojrzeć na mnie, jak
wyglądam – rzucił. Jak? – zdumiał się kapłan. – Normalnie, schludnie. Właśnie – podchwycił
chłopak. – A ja przez wiele lat kradłem. To był mój sposób na życie. Potrzebowałem pieniędzy
na alkohol, narkotyki. Usłyszałem o peregrynacji krzyża i poszedłem, bo wiedziałem, że będzie
wielotysięczny tłum. Znakomita okazja, by coś komuś zwinąć! I nagle na drodze stanęła
mi jakaś zakonnica. Dotknij krzyża – powiedziała krótko – a Chrystus dotknie ciebie.
Podszedłem dotknąłem tego krzyża i… coś się ze mną stało. Od tamtej chwili nie piję alkoholu,
nie biorę narkotyków i nikogo nie okradłem. Widzi ksiądz, jak ja ładnie wyglądam.
Załącznik nr 8
B
ZNAK
I
MIŁOŚCI
ZWYCIĘSTWA
Załącznik nr 9
„Dzięki wam, drodzy przyjaciele, miliony młodych, patrząc na ten krzyż, doznało przemiany i
postanowiło żyć jak prawdziwi chrześcijanie”, i w dalszej części przemówienia przypomniał:
„Jeśli Jezus zgodził się umrzeć na krzyżu, czyniąc zeń źródło życia i znak miłości, to nie ze
słabości, nie z upodobania w cierpieniu. To dla zyskania dla nas zbawienia i uczynienia nas już
teraz uczestnikami Jego Boskiego życia”.
Załącznik nr 10
Święty Janie Pawle II – Ty na Światowych Dniach Młodzieży gromadziłeś przy Chrystusie
wielkie rzesze młodych, pokładając w nich nadzieję. Byłeś i pozostałeś dla nas Nauczycielem,
Wychowawcą i Przyjacielem. Oddajemy się Twojej opiece. Prosimy, abyś swoim
wstawiennictwem chronił nas przed zagrożeniami współczesnego świata i prowadził do Jezusa,
który pokonał śmierć, piekło i szatana, i kocha nas miłością miłosierną.
Załącznik nr 11
Zwyciężymy, Chryste, przez Twój Krzyż
Zwyciężymy, Chryste, przez Twój Krzyż
Zwyciężymy, zwyciężymy
Zwyciężymy przez Twój Krzyż
Download