Miłość Ukrzyżowana – budować swoje życie na Chrystusie

advertisement
Miłość Ukrzyżowana – budować swoje życie na Chrystusie
(konspekt katechezy dla klas IV-VI szkoły podstawowej)
Cel dydaktyczny: Ukazanie krzyża jako znaku miłości i miłosierdzia kochającego Ojca.
Przygotowanie do peregrynacji Krzyża podczas Światowych Dni Młodzieży 2016
Cel wychowawczy: Kształtowanie potrzeby wewnętrznego spotkania z ukrzyżowanym Chrystusem
oraz umiejętności dzielenia się miłością z innymi
Cele szczegółowe (operacyjne): uczeń
 podaje datę i wyjaśnia, czym są Światowe Dni Młodzieży
 wyjaśnia, czym jest peregrynacja i uzasadnia potrzebę wzięcia udziału w peregrynacji
Krzyża ŚDM
 wyjaśnia cel spotkań młodzieży
 poszukuje oparcia w miłości krzyża
 wymienia sposoby wewnętrznego spotkania z Ukrzyżowanym
 uwielbia Jezusa swoją postawą religijną
 obdarza miłością innych
 odważnie manifestuje swoją wiarę
Plan katechezy (treść w punktach):
1. Historia ŚDM
2. Peregrynacja Krzyża i Ikony Matki Bożej
3. Krzyż jako znak odwiecznej miłości Boga
Metody: burza mózgów, pogadanka, śpiew, tworzenie plakatu, refleksja, tekst luk, kontemplacja
wiersza, praca z tekstem,
Formy: zbiorowa, grupowa, jednostkowa,
Środki dydaktyczne:
 karta pracy z lukami do wypełnienia (załącznik nr 4),
 arkusz papieru (załącznik nr 1), ksero z informacjami na temat ŚDM (załącznik nr 2),
 kolorowe karteczki z pytaniami,
 tabela z historią ŚDM do wycięcia (załącznik nr 3), klej,
 tekst piosenki „Jak odnaleźć mam Chrystusa”, płyta CD,
 tablica multimedialna – oficjalna strona ŚDM http://www.krakow2016.com/pl
 piosenka „Jak odnaleźć mam Chrystusa - karaoke
http://www.youtube.com/watch?v=pn30JpzEWLY
Modlitwa Ojcze Nasz
Wprowadzenie
Katecheta nawiązuje z uczniami rozmowę na temat rodzajów i znaczenia spotkań między
ludźmi (spotkania rodzinne, koleżeńskie, religijne, koncerty, zawody sportowe itp.) Ludzie
spotykają się, by się bardziej poznać, by się wzajemnie obdarować, porozmawiać, ubogacić,
wesprzeć, zjednoczyć itp.). Szczególnym spotkaniem będą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
w 2016 roku. Żeby to spotkanie młodych całego świata było udane, trzeba się do niego dobrze
przygotować. Jednym z elementów tego przygotowania jest peregrynacja Krzyża ŚDM.
Na dzisiejszej katechezie spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na pytanie: Na czym polega
miłość krzyża? Dowiemy się, dlaczego odbywają się Światowe Dni Młodzieży i co to jest
peregrynacja krzyża.
Rozwinięcie
Katecheta dzieli klasę na grupy. Każda otrzymuje ksero z informacjami na temat ŚDM
(załącznik nr 2) oraz kolorowe karteczki z pytaniami. Można również wyświetlić informacje
na tablicy multimedialnej ze strony http://www.krakow2016.com/pl
Na podstawie otrzymanych informacji grupy odpowiadają na pytania:
1. Co ile lat odbywają się ŚDM?
2. Po co młodzi ludzie spotykają się z papieżem?
3. Jakie są symbole ŚDM?
4. Co przypomina nam ikona Matki Bożej umieszczona obok Krzyża?
Podsumowanie katechety - Wedle praw współczesnego marketingu papież powinien
zaoferować młodym gadżet związany z nieustanną zabawą i rozrywką. Zaryzykował. Dał krzyż…
Młodzi idą za nim krok w krok. A może to on kroczy za nimi?
Po prezentacji pracy uczniów i podsumowaniu katecheta umieszcza na tablicy plakat
(załącznik nr 1) i przedstawia pocięte kalendarium ŚDM (załącznik nr 3). Uczniowie-ochotnicy
podchodzą i przyklejają na mapie ziemi karteczki z miejscami i mottem poszczególnych spotkań,
porządkując je według dat. W ten sposób powstanie plakat, który można później wykorzystać
w szkole, zachęcając uczniów do udziału w ŚDM.
Zastanowimy się teraz, gdzie możemy spotkać Pana Jezusa. Mówi o tym jedna z piosenek
religijnych.
Śpiew „Jak odnaleźć mam Chrystusa
Gdzie Go szukać mam!
Pomóż mi, bym Go odnalazł i już nie był sam” 2x
(karaoke http://www.youtube.com/watch?v=pn30JpzEWLY)
Chrystusa możemy odnaleźć m.in. na krzyżu. Pan Jezus umarł na krzyżu dla nas i dla
naszego zbawienia. Ten krzyż znajduje się w naszych domach i w tak wielu miejscach (jakich? –
rozmowa z dziećmi). Ten krzyż także „wędruje”, odwiedza ludzi.
W peregrynacji Krzyża chodzi o to, abyśmy wspólnie mieli możliwość odnaleźć i poznać
Chrystusa. Gromadząca się wokół krzyża młodzież szuka wewnętrznego, radosnego spotkania
z Nim, chce obudzić pamięć o Jezusie w nowej, współczesnej przestrzeni życia ludzkiego, by móc
oddać się i zaufać Mu bezgranicznie. Nie szuka nowych gadżetów reklamowych, lecz ukazuje siłę
tkwiącą w wierze chrześcijan.
Dlaczego nie jest to łatwe? – rozmowa kierowana.
Jest to bardzo trudne, ale na pewno możliwe. Potrzebne są tylko nasze chęci, dobra wola,
serce napełnione miłością oraz trochę odwagi osobistej.
Co to znaczy – według was – Miłość Ukrzyżowana? – burza mózgów.
Katecheta podsumowuje wypowiedzi uczniów, zwracając ich uwagę na fakt, że patrząc na
krzyż, dostrzegamy bezgraniczną miłość. Dlaczego Kościół ukazuje młodym krzyż? Bo nie ma
czytelniejszego znaku odwiecznej miłości Boga do człowieka. Nie ma wyraźniejszego symbolu
ukazującego, jak cenny jest człowiek w oczach Bożych...
Chrystus z miłości do człowieka dał się ukrzyżować. Umarł za wszystkich ludzi bez
względu na rasę i narodowość. Jest jak matka, która kocha każde swoje dziecko, nawet to, które
czasami jest niedobre, krzywdzi ją i zadaje ból. Miłość matczyna jest, bezgraniczna
i bezinteresowna. Matka zawsze przebaczy swojemu dziecku. To jest właśnie cud miłości. Miłość
Chrystusa jest większa, potężniejsza, bo dała się ukrzyżować. Jezus na Kalwarii oddał swoje życie
Ojcu w ofierze za nasze grzechy i dla naszego ocalenia, wyzwolił nas z niewoli grzechu, pojednał
z Bogiem. Otworzył niebo, wieczną szczęśliwość. Na Jezusa zawsze można liczyć. On jest stale
z nami, na dobre i na złe, i kocha nas miłością miłosierną, większą niż nasz grzech i nasza
niewierność.
Chrystusowe zmartwychwstanie jest najlepszym wyrazem tego, że Bóg wziął Go w obronę.
I tak się okazuje, że Bóg Jezusa Chrystusa, w którego wierzymy, nie wypuszcza ze swoich rąk tego,
kto lgnie do Niego, kto Go nie odtrąca i wyciąga swoje ramiona do Boga. On staje się siłą i nadaje
sens życiu ziemskiemu. On kocha i uczy kochać
Pan Bóg wzywa nas dzisiaj, abyśmy podążając za krzyżem Jezusa, starali się Go ciągle
odnajdywać, a przez to przypominać sobie, jak bardzo nas ukochał, skoro oddał za nas swoje życie
na krzyżu. On daje się znaleźć.
Pan Bóg wzywa nas także do tego, byśmy z ufnością brali na co dzień swój krzyż
(codziennych obowiązków, nauki, posłuszeństwa, znoszenia niewygód itp.)
Pogłębienie materiału
Katecheta czyta wiersz
Dlaczego Krzyż
Uśmiech
Rana głęboka
Widzisz
To takie proste
Kiedy się kocha
(ks. Jan Twardowski)
Krzyż naszego życia nie będzie ciężki, jeżeli będziemy kochać Jezusa i Jemu go ofiarujemy.
Niech każdy z nas przystanie na chwilę pod krzyżem (wskazujemy krzyż wiszący w klasie)
Pomyśl, poczuj i zachwyć się tym, że jest ktoś, kto kocha tak, że swoje życie oddał za ciebie! Czy
pojmujesz ten dar? Zaufaj Bogu, oddaj Mu swoje życie w opiekę (czas refleksji, dzieci mogą na ten
czas podejść do krzyża).
Podsumowując katecheta mówi: Spoglądając na ukrzyżowanego Chrystusa, radujmy się
otrzymaną miłością i dzielmy się Nią z innymi podczas Światowych Dni Młodzieży, stańmy się
prawdziwymi misjonarzami miłości w świecie. Wówczas będziemy naprawdę szczęśliwi. Darmo
otrzymaliśmy, darmo więc dawajmy!
Weźmy udział w peregrynacji Krzyża, gdy do nas przybędzie – aby odnaleźć Chrystusa
i nauczyć się jeszcze bardziej kochać Pana Boga i bliźniego.
Podsumowanie treści – uzupełnienie tekstu luk na karcie pracy (załącznik nr 4), wycięcie krzyża
i wklejenie go do zeszytu
Zadanie domowe
1. Wykonaj komputerowo ulotkę promującą ŚDM.
2. Przekaż informację o ŚDM swoim przyjaciołom i znajomym na portalach społecznościowych
np. Facebooku, Twitterze itp. Zachęć ich do wspólnego udziału w spotkaniu.
Modlitwa śpiew
Ref. Jak odnaleźć mam Chrystusa, gdzie go szukać mam.
Pomóż mi, bym Go odnalazł i już nie był sam
1. W miłości, w miłości mój Chrystus jest
W miłości, miłości On czeka mnie”
2. Na krzyżu…………………………
3. W mym bracie…………………….
lub piosenkę „Rysuję krzyż kropelką krwi”
Opracowała: Violetta Leńska
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie
(diecezja świdnicka)
Download