czyt. dalej

advertisement
W celu wyegzekwowania właściwego stanu sanitarnego w skontrolowanych zakładach wydano 4 729
decyzji administracyjnych (bez uwzględnienia decyzji płatniczych) oraz nałożono 3 124 mandaty karne na
łączną kwotę 507 710,00 zł (tabela 2).
Podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych upoważnieni przedstawiciele państwowych inspektorów
sanitarnych zwracali szczególną uwagę na:

zaopatrzenie obiektów żywnościowo – żywieniowych w wodę przeznaczoną do picia przez ludzi,

zapewnienie właściwego usuwania nieczystości i odpadów,

zapewnienie
odpowiednich
warunków
higieniczno-sanitarnych
i
technicznych
pomieszczeń,
wyposażenia oraz sprzętu,

zapewnienie stanu czystości i porządku w najbliższym otoczeniu zakładu,

zachowanie łańcucha chłodniczego artykułów nietrwałych mikrobiologicznie,

opracowanie, wdrożenie i stosowanie instrukcji GHP, GMP oraz procedur opartych na zasadach
systemu HACCP (m.in.: higienę pracowników, orzeczenia lekarskie do celów sanitarnoepidemiologicznych osób mających kontakt z żywnością, zabezpieczenie środków spożywczych przez
wtórnym zanieczyszczeniem, prowadzenie kontroli wewnętrznych w zakładach, itp.),

odpowiednie znakowanie środków spożywczych w tym również w zakresie przekazywania informacji
konsumentom dot. składników lub produktów występujących w żywności, powodujących alergie lub
reakcje nietolerancji,

jakość produkowanej żywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystywanie do produkcji
oraz wprowadzania do obrotu przeterminowanych środków spożywczych
lub po upływie daty
minimalnej trwałości,

zapewnienie identyfikacji dostawców lub odbiorców żywności, określonej rozporządzeniem (WE) nr
172/2002.
Ponadto w ramach dodatkowych działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności
produkowanej i wprowadzanej do obrotu oraz żywienia uczestników biorących udział w obchodach XXXI
Światowych Dni Młodzieży podjęto następujące działania:
1.
w
wojewódzkich
stacjach
(WSSE)
sanitarno-epidemiologicznych
powołano
Zespoły
ds. zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego ŚDM;
2.
zorganizowano szkolenia m.in. dla wolontariuszy ŚDM oraz innych osób zajmujących się
przygotowywaniem posiłków dla pielgrzymów w zakresie bezpieczeństwa żywności, higieny produkcji
potraw oraz bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego podróżujących;
3.
rozprowadzano ulotki informacyjne – np. „5 kroków do bezpiecznej żywności” oraz „Światowe Dni
Młodzieży – informacja dla pielgrzyma”;
4.
uczestniczono w licznych spotkaniach i naradach m.in. z przedstawicielami Policji, władz lokalnych,
Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej;
5.
zamieszczono
na
stronach
internetowych
z żywnością w trakcie ŚDM i Dni Diecezjalnych;
WSSE
informacje
dot.
postępowania
6.
podjęto współpracę z Państwową Inspekcją Sanitarną MSW w zakresie przeprowadzania wspólnych
kontroli w miejscach zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy resortu MSWiA pełniących służbę
w trakcie ŚDM;
7.
podjęto współpracę z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii w zakresie działań mających na celu
zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego podczas obchodów ŚDM, dotyczących m.in. wzajemnego
przekazywania informacji o wystąpieniu zachorowań, których źródło zakażenia mogłoby być związane
ze spożyciem produktów pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego;
8.
w
ramach
przygotowań
do
obchodów
ŚDM
w
WSSE
w
Krakowie
przeprowadzono
w dniu 28.04.2016 r. szkolenie – „Terroryzm żywnością w kontekście Światowych Dni Młodzieży”
oraz w dniu 30.06.2016 r. odbyła się narada pionu nadzoru sanitarnego HŻŻiPU woj. małopolskiego, na
której omówiono przygotowania do ŚDM;
9.
zabezpieczono
możliwości
w Krakowie podczas ŚDM.
całodobowego
badania
próbek
w
laboratoriach
WSSE
Download