ŚDM – Młodzi i Papież. Razem. Czym są ŚDM? Światowe Dni

advertisement
ŚDM – Młodzi i Papież. Razem.
Czym są ŚDM?
Światowe Dni Młodzieży to wielkie międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy
razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu,
by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.
Kto jest ich autorem?
Pomysłodawcą i inicjatorem ŚDM jest błogosławiony Jan Paweł II. To on wyszedł z inicjatywą
zaproszenia młodych do Rzymu na wspólną modlitwę i refleksję. Pomysł ten, nie zawsze przez
wszystkich rozumiany, okazał się inicjatywą proroczą, która wielu młodym otworzyła na nowo drzwi
do Chrystusa i do Kościoła.
Spotkania "na próbę"
Dwa pierwsze spotkania Jana Pawła II z młodzieżą, które miały miejsce w latach 1984 i 1985, nie
nosiły jeszcze nazwy Światowych Dni Młodzieży. Zorganizowane zostały z okazji Nadzwyczajnego
Jubileuszu Odkupienia (1983-1984) oraz Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985). To one jednak
dały impuls do podjęcia tej błogosławionej inicjatywy, która trwa do dnia dzisiejszego.
Ustanowienie ŚDM i podwójna forma spotkań
Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to
Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził
pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową. Szybko przyjęła
się praktyka, że w Niedzielę Palmową odbywają się spotkania w diecezjach, gromadzące młodych
wokół swoich biskupów, a co dwa lub trzy lata mają miejsce wielkie spotkanie międzynarodowe
z udziałem Ojca Świętego. Zarówno spotkania diecezjalne jak i międzynarodowe noszą miano
Światowych Dni Młodzieży. Jako I ŚDM uważa się oficjalnie spotkania, jakie odbyły się w Rzymie
i innych diecezjach w Niedzielę Palmową roku 1986.
ŚDM z Janem Pawłem II
W czasie pontyfikatu Jana Pawła II odbyło się osiem dużych Światowych Dni Młodzieży: Buenos
Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995),
Paryż (1997), Rzym (2000), Toronto (2002) oraz jedno wielkie spotkanie młodych Europy w Loreto
(1995). Co roku jednak Jan Paweł II kierował do młodych specjalne orędzie, w którym zapowiadał
i rozwijał temat kolejnych Światowych Dni Młodzieży.
ŚDM z Benedyktem XVI i Franciszkiem.
Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem dialogu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem
Światowych Dni Młodzieży stał się papież Benedykt XVI, który przewodniczył spotkaniom w Kolonii
(2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). Również papież Franciszek z przekonaniem kontynuuje
dzieło swoich poprzedników. W lipcu 2013 r. spotkał się z młodzieżą całego świata w Rio de Janeiro
oraz zapowiedział, że następne międzynarodowe spotkanie odbędzie się w Krakowie w 2016 roku.
Wspólnota, formacja i radość wiary
Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie
słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela w radości wiary i jedności Kościoła. Światowe Dni Młodzieży
gromadzą razem z papieżem prawie tysiąc biskupów i kilkanaście tysięcy kapłanów.
Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona
Spotkaniom młodych towarzyszą też dwa znaki podarowane przez Jana Pawła II: Krzyż Światowych
Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas
samych ŚDM, ale wędrują non-stop po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet
tysiące młodych każdego dnia. To wokół Krzyża ŚDM, który wcześniej był Krzyżem Roku
Jubileuszowego, narodziła się i rozwinęła idea ŚDM.
ŚDM - spotkania na temat
Każdy ŚDM wymaga dobrego przygotowania pod względem treści. Tematykę corocznych spotkań
określa sam Ojciec Święty, kierując do młodych przesłanie zwane „Orędziem do młodych”. W okresie
przygotowań oraz podczas samych ŚDM treści te są pogłębiane poprzez specjalne katechezy i pracę
w grupach. Najbliższe ŚDM skupią się na tematyce błogosławieństw: 2014 – „Błogosławieni ubodzy
w duchu”, 2015 – „Błogosławieni czystego serca”, 2016 – „Błogosławieni miłosierni”.
Ile czasu trwają ŚDM?
Międzynarodowe ŚDM są wydarzeniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części:
pierwsza to tzw. "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież przez blisko tydzień przebywa na terenie całego
kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga część to tzw. Wydarzenia Centralne, czyli tygodniowy
pobyt w głównym mieście organizacyjnym.
Kto organizuje "Dni w Diecezjach"?
„Dni w Diecezjach”, zwane czasami Tygodniem Misyjnym organizowane są przez poszczególne
diecezje we współpracy z Konferencją Episkopatu. Struktura "Dni w Diecezjach" zależy od
charakterystyki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie
kultury i topografii danego regionu. W programie nie brakuje wycieczek turystycznych, spotkań
integracyjnych, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez
lokalnych organizatorów. Ważnym wydarzeniem jest spotkanie i Msza św. pod przewodnictwem
biskupa miejsca dla wszystkich grup zagranicznych i miejscowych wiernych.
Jak wygląda struktura głównego tygodnia ŚDM?
Poniedziałek przeznaczony jest na przejazd i zakwaterowanie. We wtorek ma miejsce Ceremonia
Otwarcia oraz rozpoczyna się Festiwal Młodych. W środę, czwartek i piątek do południa młodzież
bierze udział w katechezach, a popołudniem i wieczorami w Festiwalu Młodych. W czwartek
popołudniu odbywa się ceremonia powitania papieża, w piątek wieczorem Droga Krzyżowa. W sobotę
młodzi pielgrzymują na miejsce czuwania i uczestniczą w wieczornym spotkaniu z Papieżem,
a w niedzielę biorą udział w Mszy św. kończącej ŚDM. Wydarzeniom Centralnym przez cały tydzień
towarzyszą specjalne strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania (miejsce spowiedzi i adoracji) oraz
Expo-vocation (miejsce targów powołaniowych).
Ile osób uczestniczy w ŚDM?
Z reguły są to spotkania bardzo liczne. Średnio, przez cały tydzień, bierze w nich udział kilkaset
tysięcy młodzieży. Im bliżej jednak sobotniego czuwania z papieżem tym bardziej liczba ta pokonuje
granicę miliona uczestników. Największe dotychczasowe spotkania odbyły się w Manili na Filipinach
(1995), gdzie wzięło udział ponad 4 miliony młodych oraz w Rio de Janeiro w Brazylii (2013), gdzie
na plaży Copacabana zgromadziło się ponad 3 miliony osób. Ze spotkań odbywających się w Europie
najliczniejsze odbyło się w Rzymie w roku 2000, kiedy na Tor Vergata razem z Janem Pawłem II
modliło się 2 miliony 180 tysięcy młodych.
Fundusz Solidarnościowy i „Bilet dla Brata”
Udział tak wielkiej rzeszy młodych osób z blisko 200 krajów świata nie byłby możliwy, gdyby nie
inicjatywy mające na celu wsparcie ekonomiczne młodzieży z krajów o najtrudniejszej sytuacji
ekonomicznej. Młodzież rejestrująca się na ŚDM przekazuje na ten cel kwotę 10 euro, tworząc tzw.
Fundusz Solidarnościowy, którym dysponuje Papieska Rada ds. Świeckich. Przed najbliższymi ŚDM
w Krakowie polska młodzież wyszła z inicjatywą, aby zbierać również dodatkowe fundusze
pomocowe dla młodych rówieśników zza wschodniej granicy. W tym celu od Niedzieli Palmowej
2014 roku będzie realizowany projekt „Bilet dla Brata”. Info: www.biletdlabrata.pl.
Nie bądź samotny!
Doświadczenie wspólnoty to jedno z najpiękniejszych owoców uczestnictwa w Światowym Dniu
Młodzieży!
Więcej informacji na stronach: www.sdm.org.pl, www.kdm.org.pl i www.krakow2016.com.
Download