Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania

advertisement
Projekt „P”
z dnia ....................
DRUK Nr 338
UCHWAŁA NR ........
RADY MIASTA TORUNIA
Z DNIA .....................
w sprawie dokonania zamiany pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Skarbem Państwa
nieruchomości zabudowanych, położonych przy ul. Kopernika 9 i Mostowej 30
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art.
art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70, z 2001r. Nr 129, poz.
1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr
113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, oraz z 2003r. Nr 1,
poz.15, Nr 80, poz. poz. 717, poz. 720, i poz. 721).
RADA MIASTA TORUNIA
uchwala, co następuje
§ 1. Zawrzeć umowę zamiany polegającą na przekazaniu przez Gminę Miasta Toruń
na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Kopernika 9,
oznaczonej geodezyjnie numerem działki 123, o powierzchni 0,0680 ha, zapisanej w księdze
wieczystej KW Nr 12228 w zamian za nieruchomość zabudowaną, położoną przy ul.
Mostowej 30, Podmurnej 29, oznaczoną geodezyjnie numerem działki 59, o powierzchni
0,0349 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr KW 2833.
§ 2. Zamiana dokonana zostanie bez konieczności wnoszenia dopłat.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
Józef Jaworski
Uzasadnienie:
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zwrócił się z wnioskiem o podjęcie
działań mających na celu dokonanie zamiany nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Mostowej 30, na nieruchomość gminną,
usytuowaną przy ul. Kopernika 9. Zamiana powyższa podyktowana jest wchodzącymi z
dniem 01.01.2004 roku zmianami organizacyjnymi w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z tą
datą
ulegnie
likwidacji
Placówka
Zamiejscowa
Wojewódzkiej
Stacji
Sanitarno-
Epidemiologicznej w Bydgoszczy, mająca swą siedzibę przy ul. Mostowej 30. Majątek tej
placówki zostanie przekazany do Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Toruniu. Obecnie Powiatowa Stacja w Toruniu wykorzystuje na swoje potrzeby
nieruchomość Skarbu Państwa, położoną przy ul. Szosa Bydgoska 1, oddaną jej w trwały
zarząd. Natomiast w budynku przy ul. Kopernika 9, od wielu lat prowadzone jest jej
laboratorium, w pomieszczeniach wynajmowanych od Gminy. Z uwagi
na to, że
wyposażenie laboratorium składa się w znacznej części z urządzeń o dużym ciężarze, nie jest
możliwe przeprowadzenie go do budynku przy ul. Mostowej, gdyż stropy tego obiektu są
znacznie słabsze niż budynku w budynku gminnym. Mogłoby to, w opinii Powiatowego
Inspektora, grozić ich zarwaniem. Poza powyższymi uwarunkowaniami według informacji
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jej przeprowadzenie pozwoli na utrzymanie około 30
miejsc pracy w Toruniu.
Nieruchomość, którą Gmina ma pozyskać w wyniku niniejszej zamiany stanowi
działkę geod. nr 59 o pow. 0,0349 ha. Istniejąca na jej terenie zabudowa obejmuje
pięciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony budynek biurowy funkcjonalnie powiązany
z trzykondygnacyjną, podpiwniczoną oficyną. Powierzchnia użytkowa obu budynków wynosi
1.219,00 m2.
Nieruchomość, którą Gmina ma pozyskać od Skarbu Państwa, w drodze niniejszej
zamiany, położona przy ul. Kopernika 9, stanowi działkę geod. nr 123 o powierzchni 0,0680
ha. Jest ona zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem frontowym oraz parterowym,
posadowionym na podwórzu nieruchomości. Powierzchnia użytkowa obu budynków wynosi
łącznie 1.564,02 m2. Obecnie ww. obiekty użytkowane są, w oparciu o umowy najmu, przez:
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna (1.025,20 m2), Ośrodek AdopcyjnoOpiekuńczy w Toruniu (176,58 m2), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
(229,72 m2) oraz Filię Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w
Toruniu (132,52m2). Przeprowadzenie tej transakcji wiąże się z koniecznością zabezpieczenia
potrzeb lokalowych dla 3 ww. jednostek .
W wyniku podjętych przez Gminę działań, ustalono, że Filia Książnicy pozostanie w
dotychczas zajmowanych pomieszczeniach przez okres 2-ch lat, licząc od dnia dokonania
zamiany ze Skarbem Państwa. W tym czasie Gmina
kontynuować będzie działania
zmierzające do znalezienia docelowej lokalizacji dla nowej siedziby Biblioteki.
W przypadku pozostałych najemców tj. Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego i
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie istnieje konieczność ich przekwaterowania do innych
lokali z zasobów komunalnych. W tym celu analizowany jest na bieżąco gminny zasób
nieruchomości lokalowych.
Prezydent wskazuje, iż dokonanie zaproponowanej zamiany wymaga uzyskania zgody
ze strony Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego, a do
którego skierowano stosowne wystąpienie.
Wartość rynkowa nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej przy ul.
Kopernika 9, określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1.515.445,- zł
(tj. 968,90 zł/1m2 powierzchni użytkowej budynków). Natomiast wartość nieruchomości
będącej własnością Skarbu Państwa, usytuowanej przy ul. Mostowej 30, oszacowana została
na kwotę 1.349.872,- zł (tj. 1.107,36 zł/ 1m2 powierzchni użytkowej istniejącej zabudowy).
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidują, w przypadku
przeprowadzania zamian nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą, możliwość
odstąpienia od konieczności wnoszenia dopłat w przypadku różnej wartości przedmiotów
zamiany, stąd propozycja zawarta w projekcie w projekcie Uchwały.
Zaznaczam, iż w wyniku dokonania wskazanej transakcji Gmina pozyska budynek w
dobrym stanie technicznym, po przeprowadzonych remontach bieżących. Rozkład, ilość i
powierzchnia poszczególnych pokoi umożliwia przeznaczenie budynku na funkcje
administracyjno-biurowe. Reprezentacyjność obiektu, funkcjonalność oraz dobry stan
techniczny wskazują, że budynek ten wydaje się być optymalnym na cele użyteczności
publicznej.
Zważywszy na przedstawione powyżej argumenty Prezydent Miasta wnosi o przyjęcie
niniejszej Uchwały.
KK
Download