Warsztaty i prezentacje

advertisement
Wstępny program XVII Zjazdu PSNPP
Godz.
18 – 19 września 2010, Toruń
Sobota
Niedziela
Godz.
18.09.2010
19.09.2010
9.00
Rejestracja
9.00
Warsztat II
10.00
Otwarcie Zjazdu,
Wykład 1
10.00
Warsztat III
11.00
Kawa
11.00
Kawa
11.30
Wykład 2
11.30
Warsztat IV
Wykład 3
12.15
12.30
12.45
15.30
Sesja
Plakatowa
Obiad I grupa
Obiad II grupa
Walne
Zgromadzenie
14.00
PSNPP
Wyjazd do CA UMK
15.00
w Piwnicach k/Torunia
13.00
13.30
W[Ia, Ib]. Prof. dr hab. A. Strobel, dr C. Iwaniszewska, Od
barw przyrody do barw Wszechświata.
W[1]. Dr A. Kazubski, Ł. Sporny, D. Panek, Reakcje barwne w chemii.
W[2]. P. Felski, Herpetologia w szkole.
W[3]. Dr J. Turło i grupa nauczycieli Projektu HIPST, Aktywne
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum
Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
nauczanie o zjawiskach optycznych.
W [4]. M. Szablewski, D. Basak, Barwne widma.
Ww. warsztaty są tylko przykładami zajęć o tematyce
nawiązującej do głównego hasła XVII Zjazdu PSNPP. Bardzo
serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania własnych (jak
zwykle) zajęć warsztatowych oraz prezentacji plakatowych.
Mamy nadzieję, że nasze tegoroczne spotkanie w Toruniu,
dzięki prezentowanym przez Państwa pracom, będzie
wyjątkowo barwne…Z góry za to dziękujemy!
Plan Walnego Zgromadzenia Członków PSNPP
Toruń, 18.09.2010, godz. 14.00
XVII Ogólnopolski Zjazd PSNPP
„Barwy Natury”
Warsztat Ia / Ib
17.00
17.20
Wizyta w Katedrze
Radioastronomii
Kawa
Informacja o EAAE*
17.40
Wykład 4
18.30
Wyjazd z Piwnic
19.00
Toruńskie Planetarium
„Barwy Kosmosu”
20.00
Uroczysta Kolacja
16.30
13.30
Rozdanie
nagród
Wykład 5
Zamknięcie
i Obiad
Warsztaty i prezentacje, np.:
* EAAE – European
Association of
Astronomy Education
L. Lehman
Wykłady
L[1]. Prof. dr hab. Ryszard Stanisław Trawiński, Barwy atmosfery,
Kierownik Zespołu Spektroskopii Wysokiej Zdolności Rozdzielczej IF UMK.
L[2]. Prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz, Woda, mydło i kolory, Dziekan
Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
L[3]. Prof. dr hab. Zbigniew Podgórski, W imperium Słońca, Kierownik
Pracowni Dydaktyki Biologii i Geografii UMK.
L[4]. Prof. dr hab. Andrzej Niedzielski, Planety przy gwiazdach
białych, żółtych i czerwonych, Kierownik Katedry Astronomii i Astrofizyki
Centrum Astronomii UMK, odkrywca planet słonecznych.
L[5]. Dr Adam Adamski, W poszukiwaniu ulotnego światła, Kierownik
Muzeum Przyrodniczego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK.
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu Głównego.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Uchwalenie kierunków działania w roku 2010/2011.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UWAGA!! Prosimy o zabranie legitymacji
członkowskich!
Toruń, 18 – 19 września 2010
pod honorowym patronatem
JM Rektora
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Serdecznie
zapraszamy!!!
Formularz zgłoszeniowy
Nazwisko: ................................................................................
Imię: .........................................................................................
Adres domowy:
Ulica: .......................................................................................
Miasto: ................................................. Kod: .......................
E-mail: ........................................... Tel.:..............................
Należę do PSNPP:
Nie należę do PSNPP:
Przedmiot nauczany w szkole: ..............................................
Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest nadesłanie zgłoszenia
i opłaty w terminie do dnia 30 sierpnia br.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Miejsce XVII Zjazdu PSNPP
Zjazd odbędzie się w dniach 18 – 19 września na
terenie Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przy ul.
Gagarina 9 w Toruniu oraz w Centrum
Astronomii UMK w Piwnicach.
Noclegi zarezerwowano w Domu Studenckim nr 10
i/lub 11 przy ul. Gagarina w Toruniu.
Koszty uczestnictwa
1. Opłata zjazdowa:
Zgłaszam (podkreślić): plakat, warsztaty.
Autorzy, szkoła i tytuł prezentacji: ....................................
-
................................................................................................
-
................................................................................................
................................................................................................
Potrzebny sprzęt: .................................................................
................................................................................................
Koszty:
opłata zjazdowa:
............. zł
noclegi:
TAK
NIE
od: ......
do: ......
liczba noclegów: .........
wyżywienie: obiad w sobotę
obiad w niedzielę
Uroczysta Kolacja: TAK
NIE
Koszt wyżywienia: ........... zł
Składka za rok 2009 i 2010: ........... zł
Łączna kwota: ................ zł
W pokoju chcę mieszkać z:........................................................
....................................................................................................
UWAGA: Rachunki będą wystawiane wyłącznie przez Domy
Studenckie UMK po zapłaceniu należności w dniu
zakwaterowania.
Rachunek wystawić na (dokładny adres instytucji):
.....................................................................................................
.....................................................................................................
NIP: .......................................................................................................................
Kwota: .......................... zł
Data .................................... Podpis .....................................................................
do 10 sierpnia 2010
Członkowie PSNPP:
60 zł
Inni uczestnicy:
70 zł
po 10 sierpnia 2010
Członkowie PSNPP:
75 zł
Inni uczestnicy:
85 zł
Opłata Zjazdowa obejmuje: teczkę uczestnika, druk
programów, streszczeń, materiałów konferencyjnych, koszty
organizacyjne (w tym kawy/herbaty) i wyjazdu do Piwnic.
2. Koszty noclegu (za jedną dobę):
Pokój 1 – osobowy – 55 zł
Pokój 2 – osobowy– 40 zł
3. Koszt obiadu: 15 zł za obiad.
4. Koszt Uroczystej Kolacji w sobotę: 50 zł.
5. Bardzo prosimy osoby, które nie opłaciły
jeszcze składki za rok 2009 i 2010 o jej
wpłatę wraz z opłatami konferencyjnymi.
Opłaty kosztów wyżywienia (obiadów, uroczystej
kolacji) i składki konferencyjnej prosimy dokonywać
na konto PSNPP:
PKO BP II O/Toruń
88 1020 5011 0000 9002 0111 8579
z dopiskiem XVII Zjazd PSNPP najpóźniej do dnia
05.09.2010 i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego:
Sekretariat PSNPP, Instytut Fizyki UMK
ul. Grudziądzka 5, 87-100 TORUŃ
E-mail: [email protected]
tel.: 0-792-237-272
Informujemy ponadto, że w przypadku
rezygnacji z udziału w Konferencji po terminie
5 września br. wpłata nie zostanie zwrócona.
Zgłaszanie prezentacji
Uprzejmie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń
prezentacji w formie:
 warsztatów,
 plakatów.
Do zgłoszenia należy dołączyć krótkie streszczenie
prezentacji (maks. 1/2 strony).
UWAGA!
Tym razem chcielibyśmy, aby prezentowane na
Zjeździe prace zostały opublikowane w Biuletynie
„Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych” przed
Zjazdem i rozdane Uczestnikom podczas Zjazdu.
Prosimy nie przysyłać rękopisów i wydruków bez
wersji elektronicznej.
Propozycje
prezentacji
prosimy
przesyłać
listownie na adres Sekretariatu PSNPP z dopiskiem
„dla dr Józefiny Turło” lub elektronicznie na adres:
[email protected] (tel.: 056-611-32-53)
Termin nadsyłania propozycji prezentacji upływa
14 sierpnia br.
Brak streszczenia uniemożliwi prezentację
plakatu/warsztatu!
Ponadto informujemy, że w trakcie Zjazdu
organizujemy
Konkurs na najlepszą pracę plakatową
(pod względem merytorycznym i artystycznym).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards