decyzja - bip.lukta.sprint.com.pl

advertisement
Łukta, 16 lutego 2009 roku
GT-7627/2/09
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 73 ust.1, 74 ust.3 i art. 75 ust.1 pkt 4 w związku z art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85
ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227), w związku z § 2, 3, 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 ze zm.) oraz
art. 49, 104 i 105 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Kaczówki,
Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej, Gmina Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta
ORZEKAM
odmówić określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację i stwierdzam brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie pomostów rekreacyjnych na jeziorze Morąg”
UZASADNIENIE
W dniu 13 lutego 2009 r. Pan Dariusz Kaczówka, Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej,
Gmina Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta wystąpił z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostów
rekreacyjnych na jeziorze Morąg.
Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia w trybie art. 74 ust. 1 i 2 i zgodnie z
art. 3 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227) oraz mapę sytuacyjno wysokościową z zaznaczonym terenem, na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie.
O wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o dalszych etapach postępowania
poinformowane zostały wszystkie strony postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) zgodnie z wykazem załączonym do akt
sprawy. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości i
umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łukcie.
Planowana inwestycja położona jest poza obszarami specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
ustanowionymi na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).
Planowane przedsięwzięcie na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227) nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zgodnie z § 2, 3, 4 i 5
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 ze zm.)
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko, nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Z uwagi na charakter, lokalizację i skalę przedsięwzięcia – budowa pomostów rekreacyjnych na
jeziorze Morąg – nie jest prawdopodobne, aby mogło ono znacząco oddziaływać na najbliższe
obszary ochrony Natura 2000, ani inne obszary chronione. Oddziaływanie przedsięwzięcia na
środowisko ograniczone będzie lokalnie do miejsca jego realizacji i czasowo do terminu prowadzenia
robót.
str. 1
W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest prowadzenie dalszego postępowania w zakresie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie pomostów
rekreacyjnych na jeziorze Morąg”.
Po przeanalizowaniu danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz biorąc pod
uwagę szczegółowe uwarunkowania, o których mowa w art. 63. ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227)
oceniono, że przedsięwzięcie nie powinno znacząco wpłynąć na środowisko pod warunkiem
zastosowania rozwiązań technicznych gwarantujących przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 ze zm.), ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz. 2019 ze zm.) i nie ma podstaw prawnych do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie budowa pomostów
rekreacyjnych na jeziorze Morąg nie wymaga nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Dobór skali przedsięwzięcia uwzględnia wielkość zajmowanego terenu i ich wzajemne proporcje
nie powodują znacznego oddziaływania na środowisko. Planowana budowa pomostów nie jest
powiązana z żadnymi innymi przedsięwzięciami, a na terenach nieruchomości sąsiednich nie są
prowadzone żadne przedsięwzięcia których oddziaływanie kumuluje się z oddziaływaniem planowanej
inwestycji. Budowa obiektów nie wiąże się bezpośrednio z wykorzystywaniem żadnych zasobów
naturalnych. Planowane przedsięwzięcie nie powoduje występowania żadnych szczególnych emisji,
ani uciążliwości, oraz nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
Mając na uwadze możliwe zagrożenia środowiska- zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu
terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory
przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego należy uznać usytuowanie przedsięwzięcia jako optymalne i bezpieczne. Na terenach
sąsiednich nie występują tereny wodno- błotne, ani inne obszary o płytkim zaleganiu wód
podziemnych. Najbliższe obszary wybrzeży (około 70 km w linii prostej), obszary górskie (około
410 km w linii prostej) i leśne (około 1 km w linii prostej) znajdują się poza zasięgiem oddziaływania
planowanej budowy pomostów. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z negatywnym wpływem na
obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych.
Najbliższe obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura
2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
92/2004 r., poz. 880) stanowią:

Parki Narodowe- Park Narodowy Bory Tucholskie (około 160 km w linii prostej), Kampinowski
Park Narodowy (około 165 km w linii prostej), Biebrzański Park Narodowy (około 170 km w
linii prostej);

Parki krajobrazowe - Narieński Obszar Chronionego Krajobrazu (obejmuje teren inwestycji);

Rezerwaty przyrody- Wyspa Lipowa (na jeziorze Morąg, nie mniej niż 700 m w linii prostej),
oraz Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce i Sosny Taborskie (nie mniej niż 3 km w linii prostej),

Obszary Natura 2000: obszar ochrony ptaków Natura 2000 - Dolina Pasłęki (kod obszaru
PLB280002) (około 3 km w linii prostej).
Wszystkie ww. obszary znajdują się poza zasięgiem oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia.
Usytuowanie planowanego przedsięwzięcia, ani jego oddziaływanie nie jest powiązane z
obszarami na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, ani z obszarami o
krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Budowa pomostów
rekreacyjnych na jeziorze Morąg nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Planowana inwestycja jest
zlokalizowana w obszarze jeziora Morąg, niemniej jej realizacja nie spowoduje negatywnego
oddziaływania na środowisko samego jeziora jak i na obszary bezpośrednio do niego przylegających.
Najbliższe obszary uzdrowiskowe Sopot, Ciechocinek i Gołdap (odpowiednio około 140, 150 i 170 km
w linii prostej) znajdują się poza zasięgiem oddziaływania przedmiotowej inwestycji.
str. 2
Planowana inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łukta, zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/47/99 Rady Gminy
Łukta z dnia 30 kwietnia 1999 roku.
Po przeanalizowaniu dokumentacji o planowanym przedsięwzięciu ustalono, że jego rodzaj,
charakterystyka, usytuowanie oraz skala nie wskazują zwiększenia negatywnego oddziaływania na
środowisko, a tym samym konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na środowisko.
Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz w związku z
powyższym wydano decyzję.
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia i pozostałych załączonych do wniosku dokumentów
wynika, iż przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrożenia wystąpienia poważnych awarii, nie
oddziałowuje transgranicznie oraz nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. W
trakcie eksploatacji pomostów nie występuje emisja zanieczyszczeń.
Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu postępowania, orzeczono jak w sentencji.
Niniejsza decyzja zostaje umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
prowadzonych przez referat Gospodarki Terenowej, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, na stronie
internetowej, oraz podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy w Łukcie, ul. Mazurska 2.
Zgodnie z art. 84 ust. 2 charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia
stanowią załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
POUCZENIE
1.
Decyzję niniejszą należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę, nie później niż w
okresie dwóch lat od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna. W przypadkach określonych w art.
72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227) termin może być przedłużony o kolejne dwa lata.
2.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Łukta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Otrzymują:
1. Pan Dariusz Kaczówka, Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej, Gmina Łukta, ul. Mazurska 2,
14-105 Łukta
2. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy wobec, których stosuje się
przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze
zm.), zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227)
3. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9, 10 – 575 Olsztyn
2. Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie, ul. Kościuszki 2, 14 – 100 Ostróda
str. 3
Załącznik nr 1 do decyzji GT 7627/2/09 z dnia 16 lutego 2009 roku
CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIECIA
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227) zawierający w
szczególności dane:
1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie polegające na budowie trzech pomostów rekreacyjnych na jeziorze Morąg jest
zlokalizowane na działce nr 16, obręb Mostkowo, przy działce nr 13/104, obręb Komorowo na
południowym brzegu jeziora, na północ od miejscowości Ramoty tj. około 2 km od miejscowości Łukta.
Pomosty będą konstrukcji drewnianej w kształcie:
I.
Pomost do cumowania sprzętu pływającego w kształcie litery „Τ”
II.
Pomost rekreacyjny w kształcie „Π”
III. Pomost wędkarski w kształcie „Γ”
dane dotyczące działek:
Działka nr 16, obręb Mostkowo – jezioro Morąg o powierzchni 423 ha; własność: Skarb Państwa,
zarząd: Marszałek Województwa – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie; ul.
Partyzantów 24; 10-526 Olsztyn.
Działka nr 13/104, obręb Komorowo, do której przylega pomost, o powierzchni 1,91 ha własność:
Gmina Łukta; Urząd Gminy w Łukcie; ul. Mazurska 2; 14-105 Łukta
Pomosty będą służyły jako część składowa kąpieliska gminnego na jeziorze Morąg, zgodnie z
Decyzją Wójta Gminy Łukta Nr 3/2005 z dnia 27.06.2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na zagospodarowaniu terenu na plażę z zapleczem higieniczno –
sanitarnym i usługowym oraz Decyzją Nr 5/2006 z dnia 03.08.2006 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającej na budowie pomostu rekreacyjnego, kładki dla wędkarzy i przystani dla
sprzętu pływającego na jeziorze Morąg.
2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną:
Powierzchnie działki na której, i przy której jest zlokalizowana inwestycja zostały wymienione w
pkt. 1, powyżej.
Powierzchnie planowanych obiektów zostały określone w pkt. 3, poniżej. .
Jezioro Morąg jest jeziorem przepływowym, o średniej głębokości 7,9 m i maksymalnej głębokości
20,10 m. Jezioro jest typu polodowcowego i stanowi fragment obniżenia rynnowego wypełnionego w
dolnej części wodami jeziora oraz utworami zastoiskowymi. Jezioro w dużej części linii brzegowej ma
szeroki pas roślinności szuwarowej.
Jezioro leży w „Narieńskim Obszarze Chronionego Krajobrazu”. W Rozporządzeniu Nr 148
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Narieńskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 179 z 2008 r., poz. 2633) w § 4. 1. Określono,
co zakazuje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu. Budowa omawianych pomostów nie
wchodzi w kolizję z żadnym punktem ustaleń w tym paragrafie.
Jezioro w części przyległej do dz. nr 13/104 wolne jest od porostu trzcin innej roślinności wodnej,
a dno jest piaszczyste do 25 m od brzegu. Przemawia to za przeznaczeniem tej części nabrzeża i
jeziora do celów rekreacyjnych.
3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna
charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):
Dane techniczne pomostów przedstawiono w tabeli poniżej:
str. 1
Załącznik nr 1 do decyzji GT 7627/2/09 z dnia 16 lutego 2009 roku
CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIECIA
Rodzaj pomostu
Pomost do
cumowania sprzętu
pływającego
Pomost rekreacyjny
Pomost wędkarski
Długość pomostu w części
prostopadłej do linii
brzegowej
12,80 m
20,20 m
20,20 m
Długość pomostu w części
równoległej do linii
brzegowej
11,80 m
23,40 m
8,80 m
Długość całkowita pomostu
26,60 m
63,80 m
29,00 m
3,00 m
3,00 m
+ stopień 0,3 m
na długości 2* 9,40 m
w części prostopadłej
po wewnętrznej
stronie
3,00 m
Powierzchnia pomostu
73,80 m3
197,04 m3
87,00 m3
Powierzchnia gruntu pod
wodą zajętego pod
pomostem
73,00 m3
73,00 m3
85,00 m3
Wysokość do lustra wody
średniej
0,50 m
0,50 m
0,50 m
82,40 m n.p.m. „Kr”
82,40 m n.p.m. „Kr”
82,40 m n.p.m. „Kr”
Poszycie pomostu w
najgłębszym miejscu od
dna jeziora
3,17 m
2,82 m
2,42 m
Ilość pali drewnianych
sosnowych o średnicy
200 mm, w rozstawie 2 m,
w 2 rzędach stanowiących
konstrukcję nośną
22 szt
56 szt
26 szt
Długość barierek
drewnianych o wysokości
1 m w części najdalej
wysuniętej, równoległej do
brzegu jeziora
15,90 m
42,30 m
18,30 m
15 szt. pachołków
2 drabinki metalowe
do zejścia do wody
-
Dane techniczne
Szerokość pomostu
Rzędna góry poszycia
Elementy dodatkowe
Przedsięwzięcie polega na wykonaniu konstrukcji nośnych i pokładów pomostów.
Początki pomostów na gruncie podparte będą na fundamencie żelbetonowym.
Przed rozpoczęciem robót przy budowie nowego pomostu rekreacyjnego zostanie rozebrany
istniejący pomost łącznie z wyciągnięciem pali.
4) ewentualne warianty przedsięwzięcia (lokalizacyjne i technologiczne):
Nie przewiduje się na tym etapie innych wariantów lokalizacyjnych i technologicznych
przedsięwzięcia.
str. 2
Załącznik nr 1 do decyzji GT 7627/2/09 z dnia 16 lutego 2009 roku
CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIECIA
5) przewidywalna ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,
materiałów, paliw oraz energii:
104 pale drewniane sosnowe o średnicy 200 mm na konstrukcję nośną.
15 szt. pachołków do cumowania sprzętu pływającego.
6) rozwiązania chroniące środowisko:
Pomosty nie będą miały ujemnego wpływu na środowisko przyrodnicze jeziora. W obrębie
planowanych obiektów nie występuje roślinność wynurzona, ani zanurzona. Budowa pomostów nie
wymaga wycinki drzew na brzegu jeziora, ani roślinności w jeziorze. Pomosty nie przekraczają linii
krańcowej roślinności po obu stronach plaży. Z uwagi na takie usytuowanie nie będą stanowiły
utrudnienia w gospodarce rybackiej, ani komunikacji sprzętu pływającego po jeziorze. Budowa
pomostów nie zaburzy również ogólnego krajobrazu otoczenia.
Właściciel pomostów winien utrzymywać pomosty w należytym stanie technicznym, a wszelkie
awarie usuwać na bieżąco. Ciągle winien być zachowany estetyczny wygląd pomostów oraz czystość
i porządek w ich otoczeniu.
Podczas eksploatacji pomostów należy przestrzegać ustaleń ujętych w decyzji wodno prawnej na
budowę pomostów
7) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
Eksploatacja pomostów nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń do środowiska.
Wszelkie odpady powstałe podczas rozbiórki starego pomostu i budowy nowych pomostów
zostaną odebrane przez uprawnionych odbiorców odpadów.
8) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Przewidywane przedsięwzięcie zarówno w okresie budowy jak i eksploatacji nie będzie
oddziaływać transgranicznie na środowisko.
9) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi) znajdujące się w zasięgu
znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
Jezioro Morąg leży w „Narieńskim Obszarze Chronionego Krajobrazu”
str. 3
Download