Ghhjdghjdghj jdghjdfghjfghjkfgjfghjfghjfgh

advertisement
ASPEKTY PRAWNE I FINANSOWE W 7. PR
„7. Program Ramowy szansą rozwoju”
Koszalin, 14 czerwca 2007
Piotr Bednarek
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
[email protected]
www.kpk.gov.pl
Kategorie państw w 7. PR
•
27 państw członkowskich, oraz państwa:
a. Stowarzyszone – podpisały ze Wspólnotą Europejską umowę, na mocy
której wnoszą wkład finansowy do 7. PR
Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Izrael, Turcja, Chorwacja,
Serbia, Czarnogóra, Macedonia (Bośnia i Hercegowina, Albania, Kosowo
nadal negocjują warunki stowarzyszenia)
b. Trzecie – wszystkie nie członkowskie, wliczając w to Kraje Stowarzyszone i
ICPC.
c. International Cooperation Partner Countries (ICPC) – 144 państwa
wskazane w aneksie I do Work Programme dla Cooperation
(http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/icpc_countries_en.pdf)
www.kpk.gov.pl
Podmioty dopuszczone do udziału w 7. PR
Art. 4 ust. 1 Rules for participation
Przedsiębiorstwa, uczelnie, ośrodki badawcze lub inne podmioty prawne,
niezależnie od tego, czy mają siedzibę w państwie członkowskim, państwie
stowarzyszonym lub państwie trzecim, mogą uczestniczyć w działaniach
pośrednich pod warunkiem, że spełniają minimalne wymogi określone w
niniejszym rozdziale, w tym określone na podstawie art. 12 wymogi
dodatkowe.
Art. 2 ust. 1 Rules for participation
„Podmiot prawny" oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną utworzoną na
mocy prawa krajowego, obowiązującego w miejscu jej siedziby, lub na mocy
prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego, która posiada
osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych. W przypadku
osób fizycznych odniesienie do siedziby uznaje się za odniesienie do ich
miejsca zamieszkania.
www.kpk.gov.pl
Wymogi minimalne dotyczące składu konsorcjum
– zasada ogólna –
Art. 5 Rules for participation
Konsorcjum projektowe powinno składać się z przynajmniej
3 niezależnych od siebie podmiotów z trzech różnych krajów
członkowskich bądź stowarzyszonych.
Jeżeli jednym z tych 3 podmiotów jest JRC, organizacja międzynarodowa o
znaczeniu europejskim, lub inny podmiot utworzony na podstawie prawa
wspólnotowego, to przyjmuje się, że ma siedzibę w państwie odrębnym od
siedziby któregokolwiek z dwu pozostałych partnerów.
www.kpk.gov.pl
Wymogi minimalne dotyczące składu konsorcjum
w projektach SICA przeznaczonych dla ICPC
W
projektach nazywanych Szczególnymi inicjatywami w zakresie
współpracy
międzynarodowej
przeznaczonych
dla
Krajów
Partnerskich Współpracy Międzynarodowej [Collaborative project for
specific cooperation actions (SICA) dedicated to international cooperation
partner countries (ICPC)]
Konsorcjum projektowe powinno się
4 niezależnych od siebie podmiotów, z których:
składać
przynajmniej
z
– 2 mają siedziby w dwóch różnych Państwach Członkowskich lub
Stowarzyszonych
– a 2 pozostałe mają siedziby w dwóch różnych ICPC, chyba że co
innego określono w Programie Pracy (Work Programme).
www.kpk.gov.pl
Wymogi minimalne dotyczące składu konsorcjum
– zasady szczególne –
W przypadku:
a. działań koordynacyjnych i wspierających
b. akcji Marie Curie
wystarczy jeden podmiot prawny.
W przypadku projektów w programie IDEAS
wystarczy jeden
podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub
stowarzyszonym.
Oprócz powyższych wymogów minimalnych programy szczegółowe lub
programy pracy mogą określać dodatkowe wymogi dotyczące
liczby, rodzaju i siedziby beneficjentów.
www.kpk.gov.pl
Formalne podstawy realizacji projektu
Grant Agreement – umowa zawierana między Komisją Europejską i wszystkimi
beneficjentami (uczestnikami), określa wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy:
– Komisją i beneficjentami,
– Beneficjentami wzajemnie.
Consortium Agreement – umowa zawierana między poszczególnymi
beneficjentami w danym projekcie. Jest obowiązkowa, chyba że co innego
określono w call’u, określa m.in.:
– wewnętrzną organizację konsorcjum,
– podział wkładu finansowego Komisji,
– zasady dotyczące własności intelektualnej i poufności,
– procedury rozstrzygania sporów,
– zasady odpowiedzialności.
Przykładowy wzór: http://www.earto.org/DESCA/descahome.htm
www.kpk.gov.pl
Własność intelektualna w projektach 7. PR
Właścicielem „nowej wiedzy”, tj. powstałej w wyniku realizacji projektu, jest podmiot,
prowadzący prace, w wyniku których wiedza ta powstała (możliwa jest
współwłasność).
Wyjątkiem od zasady powyższej może być m.in. projekt realizowany na rzecz SME
(Small and Medium Enterprise) lub CSO (Civil Society Organisation).
Już na etapie pisania wniosku należy określić spodziewane rezultaty pracy, z którymi
wiązać się mogą prawa własności intelektualnej oraz sposób zarządzania w/w
prawami (np. ochrona, publikacje etc.).
Partnerzy powinni określić zasady udostępniania zarówno nowej wiedzy jak i wiedzy
wniesionej uprzednio do projektu, zgodnie z następującą zasadą, że wiedzę
niezbędną udostępnia się partnerom nieodpłatnie, a w pozostałych przypadkach, na
podstawie odrębnej umowy.
www.kpk.gov.pl
Aspekty finansowe dokumenty na stronach
www.cordis.europa.eu
Model Grant Agreement:
http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html
Guide to Financial Issues (draft):
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
www.kpk.gov.pl
Zmiany w nomenklaturze
- porównanie z FP6 CONTRACT
(kontrakt)
GRANT AGREEMENT
(umowa o dotację)
CONTRACTOR
(wykonawca)
BENEFICIARY
(beneficjent)
INSTRUMENTS
(instrumenty)
FUNDING SCHEMES
(systemy finansowania)
AUDIT CERTIFICATE
(certyfikat audytora)
CERTIFICATE ON
FINANCIAL STATEMENT
(świadectwo kontroli sprawozdań
(finansowych)
www.kpk.gov.pl
Kwalifikowanie do finansowania
W przypadku podmiotów innych niż mające siedzibę w kraju
członkowskim, stowarzyszonym lub ICPC, czy też nie będących
organizacja międzynarodową, dofinansowanie KE może być
przyznane pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z
poniższych warunków:
a. W programach szczegółowych lub w odpowiednim programie
pracy przewidziano taką możliwość.
b. Dofinansowanie to ma istotne znaczenie dla realizacji projektu.
c. Finansowanie takie jest przewidziane w dwustronnej umowie o
współpracy naukowej i technicznej lub w innej umowie zawartej
między Wspólnotą a państwem, w którym podmiot prawny ma
swoją siedzibę .
www.kpk.gov.pl
Sposoby sprawozdawania kosztów
pośrednich w projektach 7. PR
Dwa możliwe rozwiązania:
1. jednostka wylicza i sprawozdaje rzeczywistą wartość swoich
kosztów pośrednich. Model ten mogą stosować instytucje
posiadające system księgowy pozwalający na wyodrębnienie tego
typu kosztów, często w rzeczywistości przewyższających ryczałt
naliczany wg sposobu nr 2 (ew. możliwość stosowania tzw.
metody uproszczonej dla podmiotów, które nie posiadają
księgowości analitycznej).
2. koszty pośrednie są rozliczane jako ryczałt w/g stawki
ustalonej przez KE, przy czym są one liczone jako procent od
poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem usług obcych
(subcontractingu).
www.kpk.gov.pl
Koszty pośrednie

Stawka podstawowa – 20%

Dla organów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół średnich
i wyższych, organizacji badawczych i MŚP, (które nie są w stanie wyliczyć
rzeczywistych kosztów pośrednich przypadających na projekt), gdy uczestniczą w
projektach zawierających działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz
działania demonstracyjne - ryczałt na koszty pośrednie wynosi:
a.
60% dla dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków
zamykających się przed 1 stycznia 2010r.
b. nie mniej niż 40 % dla dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania
wniosków zamykających się po 31 grudnia 2009r.

W projektach typu Akcje koordynujące i wspierające - 7%

W badaniach pionierskich (program Pomysły) - 20%

Projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie (program Ludzie) – 10%
www.kpk.gov.pl
Wysokość dofinansowania KE cz. I
(liczona procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych)

Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne (badania skierowane na
zdobycie nowej wiedzy, która będzie wykorzystana w celu rozwoju nowych
produktów, procesów lub usług lub też doprowadzi do znaczącej poprawy
istniejących produktów, procesów lub usług) - do 50%

UWAGA !!! Dla organów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół
średnich i wyższych, organizacji badawczych i MŚP - do 75%.

Działania demonstracyjne (działania związane ze sprawdzeniem w badaniach
przemysłowych nowych lub poprawionych produktów, procesów lub usług,
włącznie
z
prototypami,
jeśli
nie
mogą
być
one
bezpośrednio
skomercjalizowane) – do 50%
www.kpk.gov.pl
Wysokość dofinansowania KE cz. II
(liczona procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych)

Inne działania – do 100%
obejmują między innymi działania:
a. w zakresie zarządzania, w tym uzyskania świadectw kontroli sprawozdań
finansowych,
b. upowszechniania wiedzy (np. stworzenie strony internetowej, prezentacja projektu
podczas konferencji, publikacje)
c.
koordynacji, sieci współpracy (np. organizacja spotkań, seminariów, koszty podróży
dot. koordynacji i rozwoju współpracy)
d. ochrona praw własności intelektualnej
e. badania dot. społeczno-ekonomicznych oddziaływań wyników
f.
szkoleniowe
UWAGA !!! Koordynacja naukowa zalicza się do działań RTD, w związku z tym jest
finansowania przez KE w 50% lub 75%
www.kpk.gov.pl
Wysokość dofinansowania KE cz. III
(liczona procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych)
 Projekty typu Akcje koordynacyjne i wspierające – do 100%
 Badania pionierskie (program Pomysły) – do 100%
 Projekty badawczo-szkoleniowe Marii Curie (program Ludzie) – do 100%.
 UWAGA !!! Dla poszczególnych akcji określone są różne maksymalne
stawki
na
zarządzanie
projektem.
Różne
typy
kosztów
(np. wynagrodzenia, koszty podróży, koszty badań) są finansowane na
zasadzie tzw. fixed amount, czyli stawek o ustalonej przez KE wysokości.
www.kpk.gov.pl
Płatności
•
•
•
•
•
Zaliczka będzie wypłacona w ciągu 45 dni od wejścia w życie umowy o
dotację. Zaliczka ta ma zapewnić beneficjentom zachowanie płynności
finansowej w trakcie trwania całego projektu, jej wysokość zostanie
ustalona w trakcie negocjacji i zapisana w art. 6 umowy.
Co do zasady, dla projektów posiadających więcej niż dwa okresy
sprawozdawcze, wysokość tej zaliczki będzie wynosiła 160% średniej
wysokości dofinansowania KE przypadającego na okres sprawozdawczy
(średnia wysokość dofinansowania przypadająca na okres = całkowite
dofinansowanie / ilość okresów sprawozdawczych).
Płatności okresowe będą wypłacane na podstawie przedstawianych
sprawozdań (płatność = zaakceptowane koszty x stawka dofinansowania).
Płatność końcowa stanowi wyrównanie płatności wcześniejszych.
UWAGA !!! Suma płatności wynikających z wypłaconej zaliczki i płatności
okresowych nie może przekroczyć 90% maksymalnego dofinansowania ze
strony KE.
www.kpk.gov.pl
Certificate on Financial Statements
(świadectwo kontroli sprawozdań finansowych)
Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych jest obowiązkowe
tylko wtedy, gdy łączna żądana wysokość dofinansowania do
danego projektu z KE na rzecz pojedynczego uczestnika, w ujęciu
kumulatywnym za wszystkie okresy, za które świadectwo kontroli
sprawozdań finansowych nie było przedstawiane, wynosi
375 000 euro lub więcej.
Jednak w przypadku projektu trwającego dwa lata lub krócej,
od uczestnika wymaga się nie więcej niż jednego świadectwa
kontroli sprawozdań finansowych na zakończenie projektu.
www.kpk.gov.pl
Praktyczne uwagi prawne cz. I
28
maja 2007 r. prezydentowi RP przekazano do podpisu nowelę
ustawy o cudzoziemcach, która wprowadza szereg zmian w prawie
przyjmowania zagranicznych naukowców do pracy.
Najistotniejszymi zmianami są jest tam wprowadzenie nowego rodzaju wizy
dla naukowców, zdefiniowanie pojęcia prac badawczych oraz naukowca,
jak również wprowadzenie odpowiedzialności finansowej instytucji
przyjmującej za procedurę legalizacji pobytu na terytorium RP.
Proces legislacyjny można prześledzić na stronie: www.sejm.gov.pl w
zakładce „Prace Sejmu” – druk sejmowy 1338.
www.kpk.gov.pl
Praktyczne uwagi prawne cz. II
Od
dnia 1 lipca 2007 r. wydawanie pisemnych interpretacji prawa
podatkowego przejmuje od urzędów skarbowych Minister Finansów.
Do dnia dzisiejszego KPK we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego udało się wypracować ujednolicenie wykładni prawa
podatkowego dla tzw. „środków bezzwrotnej pomocy” wypłacanych z
tytułu realizacji projektów należących do Programów Ramowych.
Istnieje możliwość, iż Minister Finansów dokona weryfikacji wykładni prawa w
w/w zakresie, w związku z czym w drugiej połowie roku 2007 i okresie
późniejszym zaleca się monitorowanie strony internetowej Centrum
Informacji dla Naukowców, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje
prawne dotyczące przepisów prawa związanych z realizacją projektów w 7.
PR,
w
szczególności
programu
specyficznego
PEOPLE
– www.eracareers-poland.gov.pl
www.kpk.gov.pl
Centrum Informacji dla Naukowców
www.eracareers-poland.gov.pl
Centrum jest częścią KPK powołaną z inicjatywy Komisji Europejskiej dla
świadczenia pomocy informacyjnej instytucjom i mobilnym naukowcom – w
szczególności w zakresie programu PEOPLE (projekty Marie Curie) –
dotyczącą:
a.
b.
c.
d.
e.
prawa podatkowego,
prawa ubezpieczeń społecznych,
prawa pracy,
prawa dla cudzoziemców,
zasad przygotowywania wniosków i realizacji projektów programu PEOPLE.
W swej działalności Centrum Informacji dla Naukowców nie ogranicza się
jednak tylko do programu PEOPLE, a – w zakresie swoich kompetencji - udziela
pomocy informacyjnej każdemu mobilnemu naukowcowi i instytucjom tak
przyjmującym jak i wysyłającym naukowców.
Centrum prowadzi Portal dla mobilnych naukowców www.eracareers-poland.gov.pl
www.kpk.gov.pl
Portal dla mobilnych naukowców cz. I
www.eracareers-poland.gov.pl
www.kpk.gov.pl
Portal dla mobilnych naukowców cz. II
www.eracareers-poland.gov.pl
www.kpk.gov.pl
Europejski portal dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm
www.kpk.gov.pl
Europejski portal dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm
www.kpk.gov.pl
Program specyficzny: LUDZIE
OBSZARY DZIAŁAŃ:
Szkolenie początkujących naukowców
Sieci Marie Curie
Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery
Projekty indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców
Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim
Projekty Marie Curie na współpracę przemysł-nauka
Wymiar międzynarodowy
Projekty Marie Curie na współpracę instytucjonalną z krajami trzecimi
Działania wspierające
Nagrody Marie Curie / Researcher’s Night/ Polityka dot. mobilności naukowców
www.kpk.gov.pl
Program specyficzny: LUDZIE
Więcej informacji:
 Seventh Research FrameworkProgramme(FP7) - PEOPLE
www.cordis.europa.eu
 Find a call
www.cordis.europa.eu
 Serwis Krajowego Punktu Kontaktowego
www.kpk.gov.pl
Dokumenty:
 Work programme 2007
 Call Fiche dla danego konkursu i danej akcji Marie Curie
 Guide for Applicants dla danej akcji Marie Curie
www.kpk.gov.pl
7. Program Ramowy szansą rozwoju
Dziękuję za uwagę
Piotr Bednarek
[email protected]
www.kpk.gov.pl
Download