Human Resources and Mobility 1 580 M euro

advertisement
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Anna Wiśniewska
Krajowy Punkt Kontaktowy
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
ul. Świętokrzyska 21
00-049 Warszawa
tel: 22/ 828 74 81
fax: 22/ 828 53 70
e-mail: [email protected]
http://www.kpk.gov.pl
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Budżet HRM
• „Focussing and Integrating”
13 345 M euro
•
„Structuring ERA”
Research and Innovation
Human Resources and Mobility
Research Infrastructures
Science and Society
2 606 M euro
290 M euro
1 580 M euro
655 M euro
80 M euro
•
„Strengthening the Foundations of ERA”
• „Euratom”
320 M euro
1 230 M euro
HRM - 9% budżetu 6PR
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
• jeden program stypendialny pod patronatem
• 12 rodzajów stypendiów, grantów
• zwiększony budżet: FP5-1 050 Meuro FP6-1 580 Meuro
• brak limitu wieku, pod uwagę brany staż w prowadzeniu prac
badawczych
• akceptowany każdy obszar i tematyka badań (z wyjątkiem działań
militarnych, niezgodności z zasadami etyki, np. klonowanie ludzi)
• projekty składane przez
instytucje
indywidualnych naukowców
• finansowanie pobytów poza Europą
• finansowanie naukowców z krajów trzecich
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Akcje Marie Curie – uczestnicy (I)
• Instytucja
każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut
naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo w tym MŚP
• Naukowiec
Early-stage researchers: mniej niż 4 lata doświadczenia badawczego
po uzyskaniu tytułu magistra, np.doktoranci
Experienced researchers: - 4 lata lub więcej doświadczenia badawczego
po uzyskaniu tytułu magistra lub tytuł doktora
sposób liczenia
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Akcje Marie Curie – uczestnicy (II)
• Kraje
EU Member States: kraje członkowskie są w pełni uprawnione
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
Associated States: kraje stowarzyszone są w pełni uprawnione
Kraje kandydujące: Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
Inne: Islandia, Izrael, Liechtenstein, Norwegia,
Third Countries: kraje trzecie mogą uczestniczyć w wybranych akcjach
wszystkie inne kraje, w tym Szwajcaria (?)
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Akcje Marie Curie – zasady ogólne
• tylko finansowane mogą być pobyty zagraniczne (chyba, że warunki
mówią inaczej, np.granty powrotne).
Nie można realizować stypendium w:
- kraju pochodzenia (nationality); z pewnymi wyjątkami
- kraju w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w
okresie ostatnich 3 lat (np.praca, studia)
• w przypadku host-driven actions można przeznaczyć max 30% osobomiesięcy na przyjęcie naukowców z krajów trzecich
• stypendysta w porozumieniu z opiekunem (personal supervisor)
ustala Personal Career Development Plan, który zawiera opis potrzeb
szkoleniowych i cele naukowe – aktywne kreowanie zawodowego
rozwoju; po zaakceptowaniu projektu
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Akcje Marie Curie
I
MC Host-driven action
projekt przygotowuje instytucja; po zaakceptowaniu przez KE
ogłasza nabór, wybiera kandydatów, przyznaje stypendia
II MC Individual-driven action
projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie
instytucją
III MC Excellence Promotion and Recognition
projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie
instytucją; nagrody
IV MC Return and Reintegration Mechanisms
projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie
instytucją, zwykle instytucją macierzystą
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
MC Host-driven actions
Marie Curie Research Training Network
Sieci badawczo-szkoleniowe
Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training
Szkolenie początkujących naukowców
Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge
Transfer wiedzy
Marie Curie Conferences and Training Courses
Konferencje i kursy szkoleniowe
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
MC Host - Research Training Network
 wsparcie dla międzynarodowych zespołów współpracujących w
ramach zdefiniowanego projektu badawczego, promocja wielodyscyplinarnych i/lub między-sektorowych projektów
 konsorcjum: min. 3 partnerów z 3 różnych krajów członkowskich
lub stowarzyszonych (w tym co najmniej 2 z krajów członkowskich
lub kandydujących)
 główny cel: opracowanie i realizacja programów szkoleniowych dla
początkujących naukowców
 dodatkowo: możliwości przyjmowania doświadczonych naukowców
celem wymiany wiedzy
 min 65% funduszy musi być przeznaczone na stypendia
 czas trwania projektu: do 4 lat
 stypendium indywidualne: od 3 do 36 miesięcy
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
MC Host- Early Stage Research Training
 rozwój działalności szkoleniowej europejskich instytucji poprzez
tworzenie i realizację programów, np. dla doktorantów
 odpowiednik MC Training Sites w 5PR
 szkolenie początkujących naukowców
 program szkoleniowy obejmuje:
- prace naukowe, badania laboratoryjne
- dodatkowe kursy: zarządzanie, etyka, komunikacja, prezentacja
 wniosek składany przez:
- single host -jedną instytucję/ grupę instytucji z tego samego kraju
- multi-partner hosts - grupę min 3 instytucji z 3 różnych krajów
członkowskich lub stowarzyszonych
 projekt: do 4 lat
 stypendium: od 3 do 36 miesięcy
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
MC Host- Transfer of Knowledge (I)
 uruchomienie nowej tematyki badań lub rozwój obecnego potencjału
naukowo-technicznego
 transfer wiedzy przez doświadczonych naukowców
 projekt: do 4 lat
1. Development Scheme
 priorytet dla krajów kandydujących i less-fovoured regions UE –
70% budżetu akcji
 przyjmowanie naukowców na stypendia od 2 do 24 miesięcy
 wysyłanie własnych pracowników do określonych w projekcie
instytucji – max 50 % przyznanych osobomiesięcy
- dwufazowe stypendium: (i) wyjazd od 2 do 12 miesięcy; (ii)powrót
do instytucji macierzystej równy fazie wyjazdowej
- pracownik musi pracować co najmniej 3 lata w instytucji
macierzystej
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
MC Host- Transfer of Knowledge (II)
2. Industry-Academia Strategic Partnership Scheme
 wspieranie tworzenia i rozwoju długofalowej współpracy pomiędzy
instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami
 projekt przygotowany przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i
jeden instytut z 2 różnych krajów członkowskich lub
stowarzyszonych
 finansowanie wyjazdów pracowników do instytucji partnerskiej od 2
do 24 miesięcy
 doświadczony badacz i inni pracownicy (non-scientific staff)
zaangażowani w realizację prac naukowych
 pracownik musi pracować co najmniej 3 lata w danym sektorze
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
MC Host- Conferences and Training Courses
1. MC Series of events (SCF)
 jeden projekt składany przez organizatora lub organizatorów
 min. 4 imprezy w okresie 48 miesięcy
 imprezy: szkoły letnie, kursy, konferencje –tworzące jednolity plan
szkoleniowy
 jedno lub różne miejsca
 jednakowa lub różna tematyka (różna - uzasadniona z powodu
naukowego, szkoleniowego lub organizacyjnego)
 czas imprezy: kilka dni do 4 tygodni
 liczba uczestników: do około 150/ impreza
 udział początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc
doświadczonych
 30% uczestników może pochodzić z jednego kraju
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
MC Host- Conferences and Training Courses
2. MC Large Conferences (LCF)
 jeden projekt na jedną międzynarodową konferencję
 liczba uczestników powyżej 150
 udział początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc
doświadczonych
 dofinansowanie około 50 000 euro
 możliwość organizacji w kraju trzecim, ale dofinansowanie można
przeznaczyć tylko dla uczestników z krajów UE i stowarzyszonych
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
MC Host- Conferences and Training Courses
Zawartość projektu:
• powody organizowania konferencji w danej dziedzinie
• program, lista wykładowców, rodzaje imprez, lokalizacja, dostępna
infrastruktura
• SCF- wykazanie spójności pomiędzy imprezami
• bardzo ważny aspekt szkoleniowy
• szkolenia dodatkowe: zarządzanie, etyka, prezentowanie prac
• doświadczenie organizatorów, CV osoby odpowiedzialnej
• zarządzanie: komitet naukowy, organizacyjny
• selekcja uczestników
• reklamowanie imprezy, rozpowszechnianie rezultatów
• wpływ projektu na wzrost atrakcyjności europejskiej nauki
• nowe kompetencje organizatorów
• równowaga płci
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
MC Individual-driven actions
Marie Curie Intra-European Fellowships
Stypendia europejskie
Marie Curie Outgoing International Fellowships
Stypendia wyjazdowe
Marie Curie Incoming International Fellowships
Stypendia przyjazdowe
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
MC IndividualIntra-European Fellowships
 naukowcy z krajów członkowskich i stowarzyszonych
 doświadczeni badacze
 miejsce stypendium: kraje członkowskie lub
stowarzyszone
 długość stypendium: od 12 do 24 miesięcy
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
MC IndividualOutgoing International Fellowships
 doświadczeni badacze z krajów członkowskich i stowarzyszonych
 miejsce stypendium: kraje trzecie
 projekt składa się z dwóch faz:
- pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego
- druga faza: połowa pierwszej fazy w kraju członkowskim lub
stowarzyszonym
 projekt przygotowuje stypendysta z obiema instytucjami
 kontrakt podpisywany pomiędzy KE a instytucją macierzystą
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
MC Individual Incoming International Fellowships
 dla wysokiej klasy naukowców z krajów trzecich
 prowadzenie badań w krajach członkowskich lub stowarzyszonych
 stypendium: 1do 2 lat
 po zakończeniu stypendium możliwe jest przyznanie grantu na
prowadzenie badań w kraju macierzystym – dotyczy to naukowców
z krajów rozwijających się
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Excellence Promotion and Recognition
Marie Curie Excellence Grants
Granty Marie Curie dla najlepszych
Marie Curie Excellence Awards
Nagrody Marie Curie
Marie Curie Chairs
Katedry Marie Curie
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Excellence Promotion and Recognition
Marie Curie Excellence Grants
 wsparcie najlepszych europejskich zespołów badawczych
 projekt składany przez lidera (koordynator projektu) w porozumieniu
z instytucją kraju członkowskiego lub stowarzyszonego
 liderem może być naukowiec dowolnej narodowości
 lider tworzy zespół o międzynarodowym charakterze
 duża autonomia zespołu
 tematyka projektu najbardziej aktualna bądź interdyscyplinarna;
ważna dla większości krajów europejskich
 projekt nie może być realizowany w instytucji w której lider
pracował dłużej niż rok
 okres trwania projektu: do 4 lat
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Excellence Promotion and Recognition
Marie Curie Excellence Awards
 dla najwybitniejszych badaczy, którzy w przeszłości korzystali przez
okres co najmniej 12 miesięcy z programów szkoleniowych i
stypendialnych Unii Europejskiej
 co roku przyznawanych będzie 5 nagród po 50 tys euro każda
Marie Curie Chairs
 zachęcają do obejmowania przez najlepszych uczonych stanowisk
wykładowców w dziedzinach istotnych z europejskiego punktu
widzenia w instytucjach krajów członkowskich lub stowarzyszonych
 naukowcy każdej narodowości
 kontrakt na okres do 3 lat, możliwy krótszy od 1 roku
 naukowiec ma prowadzić zajęcia dla studentów, doktorantów;
nadzorować prace naukowe, magisterskie, doktorskie; może
prowadzić badania
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Return and Reintegration Mechanisms
MC European Reintegration Grants
 jednoroczny grant na prowadzenie prac badawczych dla
naukowców z krajów członkowskich lub
stowarzyszonych w kraju macierzystym lub europejskim
po przynajmniej 2-letnim stypendium szkoleniowym w
ramach programów ramowych
 jednorazowy grant na pokrycie kosztów naukowych
realizowanych badań; nie zawiera wynagrodzenia
 reintegracja musi obejmować co najmniej dwa lata
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Return and Reintegration Mechanisms
MC International Reintegration Grants
 2-letni grant na prowadzenie badań w Europie dla
naukowców europejskich po przynajmniej 5-letnim
pobycie poza Europą
 nie wymagane są żadne wcześniejsze pobyty na
stypendiach europejskich
 jednorazowy grant na pokrycie kosztów naukowych
realizowanych badań; nie zawiera wynagrodzenia
 reintegracja musi obejmować co najmniej 3 lata
 mogą być łączone z innymi akcjami
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Supporting Actions
w przygotowaniu
 European Researcher’s Mobility Web portal
 European Network of Mobility Centres
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Excellence
t
ran
nG
Conferences and Training Courses
atio
Research Training Networks
egr
Host Fellowships for Transfer
of Knowledge
int
Re
s
Initial
Training
Individual
Fellowships
and
Transfer of
Knowledge
n
tur
Re
Advanced
Training
Chairs
Grants
Awards
Host Fellowships for Early-Stage
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Kryteria oceny wniosków
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
jakość merytoryczna i stopień innowacyjności projektu,
jakość aspektu szkoleniowego/transferu wiedzy
jakość instytucji goszczącej
doświadczenie potencjalnego stypendysty
zarządzanie projektem
zgodność z założeniami systemu stypendialnego MC
wymierne korzyści dla UE
zarządzanie własnością intelektualną
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Akcje Marie Curie - finansowane (I)
 KE finansuje koszty związane z naukowcem i koszty ponoszone
przez instytucję goszczącą
 finansowanie EU wynosi do 100%
 finansowanie podzielone na 9 kategorii – różnice w ich stosowaniu
w zależności od rodzaju stypendium
 wszystkie należności wypłacane są instytucji goszczącejkontraktorowi, która ma obowiązek wypłacić stypendyście należne
mu świadczenia
 kwoty podawane są w brutto, co oznacza, że stypendyści mogą
otrzymywać różne kwoty będąc w tym samym kraju
 stosowanie przelicznika „krajowego”- „correction coefficients”
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Akcje Marie Curie - finansowanie (II)
Struktura świadczeń dla stypendysty
• koszty wynagrodzenia (monthly living allowance)
- stała kwota, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego
- podlega „correction coefficients”
- wynagrodzenie można otrzymać w ramach:
1. umowy o pracę „employment contracts”
2. stypendium „fixed amount stipends”( zgodna z narodową
legislacją + opłacone ubezpieczenie społeczne)
początkujący naukowcy
29 000 €/rok
naukowcy z doświadczeniem (4-10 lat) 44 500 €/rok
naukowcy z doświadczeniem > 10 lat
67 000 €/rok
miesięcznie w €: PL:2143/3289 D:2508/3849 UK:2718/4172
14 500 €/rok
22 250 €/rok
33 500 €/rok
F:2530/3882
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Akcje Marie Curie - finansowanie (III)
Struktura świadczeń dla stypendysty
• koszty podróży (travel allowance)
– przyznawane raz na 12 miesięcy
– kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją
<500 km:250 € 500-1000km:500 € 1000-1500km:750 €
• koszty relokacji (mobility allowance):
- podlega „correction coefficients”
- przyznawana stypendystom „wyjazdowym”
- wysokość miesięcznie:
600 € lub 900 € (dla osób mających rodzinę)
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Akcje Marie Curie - finansowanie (IV)
Struktura świadczeń dla stypendysty
• dodatek „rozwój kariery” (career exploratory allowance)
- jednorazowa kwota 2000 euro
- tylko w przypadku stypendiów dłuższych niż 1 rok
• dodatek „badawczy” („expenses of paticipating”)
- koszty związane z badaniami, uczestnictwem w szkoleniach,
konferencjach...
- kwoty stałe, zróżnicowane w zależności od rodzaju stypendium
1. Stypendia indywidualne: 500 € /miesiąc lub 750 € /miesiąc w
przypadku badań laboratoryjnych
2. Szkolenie początkujących naukowców: 250 € /miesiąc lub 500 €
/miesiąc w przypadku prac laboratoryjnych
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Akcje Marie Curie - finansowanie (V)
Struktura dofinansowania instytucji
 Koszty rzeczywiste związane z programami badawczymi,
szkoleniowymi i z wymianą informacji
 Koszty zarządzania projektem (w tym audyt)
- zwykle do 3% funduszy KE (sieci, konferencje do 7%)
 Koszty ogólne (overheads)
- 10% kosztów bezpośrednich
 Inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. sprzęt
- zależne od rodzaju stypendium
- uzasadnione
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Research Training Networks
03 kwiecień 2003 / 19 listopada 2003
Host Fellowships for Early Stage Research Training
02 kwiecień 2003 / 11 luty 2004
Host Fellowships for Transfer of Knowledge
22 maj 2003 / 19 maj 2004
Conferences and Training Courses
01 kwiecień 2003 / 20 kwiecień 2004
Intra-European Fellowships
12 marzec 2003 / 18 luty 2004
Outgoing International Fellowships
21 maj 2003 / 12 luty 2004
Incoming International Fellowships
21 maj 2003 / 12 luty 2004
Excellence Grants
20 maj 2003 / 18 maj 2004
Excellence Awards
20 maj 2003 / 18 maj 2004
Chairs
20 maj 2003 / 21 styczeń 2004
European Reintegration Grant
wnioski nadsyłane w okresie 15
kwietnia 2003 do 31 października 2004
International Reintegration Grants
-//Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Dokumenty
http://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/
Work Programme
Call text
Guides for proposers +handbook
Guidelines for evaluators
Financial Guidelines
Model contract
dla każdego rodzaju stypendium
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Źródła informacji
•
opis Akcji Marie Curie w 6PR –wersja angielska
http://europa.eu.int/mariecurie-actions
•
informacje w języku polskim- strona KPK
http://www.kpk.gov.pl
•
informacje o konkursach +dokumenty +formularze
http://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/
•
Electronic proposal submission system
http://www.cordis.lu/mariecurie-actions
•
informacje o Stypendiach Marie Curie w 5PR
http://www.cordis.lu/improving/home.html
•
oferty stypendialne z 5PR –”secondary oportunities
http://www.cordis.lu/improving/opportunities/
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Początkujący naukowiec-podsumowanie
•
definicja: > 4 lat doświadczenia badawczego, w tym doktoranci
•
dostępne oferty instytucji zaakceptowanych przez KE w ramach
Marie Curie host-driven actions
1. Research Training Networks
2. Early Stage Research Training
3. Conferences and Training Courses
•
kroki: -przeszukiwanie bazy KE zaakceptowanych instytucji przyjmujących
- po znalezieniu instytucji należy skontaktować się z osobą kontaktową
- należy spełnić zasady ustalone przez instytucję przyjmującą i z nią załatwić
wszystkie formalności
- 6PR- pierwsze oferty dostępne dopiero pod koniec roku 2003
- 5PR – dostępnych setki ofert – wyjazd tylko do krajów członkowskich UE
http://www.cordis.lu/improving/opportunities/
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
HUMAN RESOURCES AND
MOBILITY
Doświadczony naukowiec-podsumowanie
•
definicja: doktor lub = / <4 lat doświadczenia badawczego
•
wszystkie rodzaje stypendiów indywidualnych, grantów
wniosek po znalezieniu instytucji przyjmującego przygotowywany przez
naukowca i instytucję i wysyłany do KE
•
niektóre rodzaje stypendiów instytucjonalnych (MC host-driven actions)
1. Research Training Networks (naukowiec do 10 lat doświadczenia)
2. Conferences and Training Courses (naukowiec do 10 lat doświadczenia)
3. Transfer of knowledge
kroki: -przeszukiwanie bazy KE zaakceptowanych instytucji przyjmujących
- po znalezieniu instytucji należy skontaktować się z osobą kontaktową
- należy spełnić zasady ustalone przez instytucję przyjmującą i z nią załatwić
wszystkie formalności
- 6PR- pierwsze oferty dostępne dopiero pod koniec roku 2003
Krajowy Punkt Kontaktowy
http://www.kpk.gov.pl
Download