Skrypt

advertisement
Skrypt na zaliczenie z wiedzy o państwie i prawie
Zagadnienia:
1. Cechy normy prawnej
1) Generalno-abstrakcyjna
2) Indywidualno-konkretna
2. Akt prawny, norma prawna a przepis prawny
3. Wykładnia
1) Rodzaje wykładni
2) Reguły interpretacyjne
4. Katalog źródeł prawa (art. 87 Konstytucji RP)
5. Źródła prawa UE (zwłaszcza dyrektywa i rozporządzenie)
6. Sądy powszechne
1) Właściwość sądu rejonowego (art. 16 kpc i art. 24 kpk)
2) Właściwość sądu okręgowego (art. 17 kpc i 25 kpk)
3) Środki odwoławcze – apelacja (art. 367 i 369 kpc oraz); właściwość sądu apelacyjnego i Sądu
Najwyższego (kolejno art. 26 i 27 kpk) oraz art. 444 i 445 kpk
7. Sądy administracyjne
1) Właściwość (art. 1 kpa)
2) Decyzja administracyjna (art. 104 i 107 kpa)
3) Sprostowanie (art. 111 kpa)
4) Odwołanie (art. 127, 129, 134, 138, 139 kpa)
8. Prawo cywilne
1) Umowa najmu (art. 659 – 692 KC oraz art. 5, 6, 6a-6g, 8a, 9,10, 11, 13, 19a z ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego),
2) Umowa kupna sprzedaży zwykła (art. 535, 5351, 556, 557, 558, 559, 560, 563, 564, 568, 577-581
KC),
3) Umowa kupna sprzedaży konsumencka (art. 1 ust. 1, 2 ,3, art. 2-13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
4) Umowy zawierane na odległość (art. 6-16 ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).
9. Prawo gospodarcze
1) Zakładanie działalności gospodarczej (etapy)
2) Podstawowe różnice między jednoosobową działalnością gospodarczą, spółkami osobowymi i
spółkami kapitałowymi
3) Zawieszenie działalności gospodarczej (art. 14a usdg)
Download