energia premium

advertisement
Regulamin oferty
ENERGIA PREMIUM
obowiązujący Klientów, którzy skorzystali z oferty w okresie od dnia 01.07.2017 r do 31.12.2017 r.
ROZDZIAŁ I
Cennikiem (G11k i G12k). Zmiana grupy taryfowej jest jednoznaczna ze zmianą Wariantu
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Oferty. W przypadku zmiany grupy taryfowej okres obowiązywania Oferty nie ulega
zmianie.
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z Oferty „ENERGIA PREMIUM”
Klient przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą
którzy
w Gdańsku, który w trakcie trwania Oferty dokona zmiany punktu poboru energii
w okresie trwania niniejszej Oferty zawrą z ENERGA-OBRÓT S.A. Umowę Kompleksową.
lub przyłączy nowy punkt poboru energii może nadal korzystać z wybranego Wariantu
Organizatorem Oferty jest: ENERGA-OBRÓT S.A. (zwana dalej ENERGA – OBRÓT S.A
Oferty w ramach Umowy, o której mowa w Rozdziale II punkt 1, w nowym punkcie poboru.
lub Sprzedawcą) z siedzibą w Gdańsku, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472, wpisana do
W
tym
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280916,
lub
przyłączenie
której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w
ENERGA-OBRÓT S.A. wskazany w Umowie Kompleksowej.
(zwanej
2.
10.
dalej
Ofertą)
dla
Odbiorców
(zwanych
dalej
Klientami),
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 957-096-83-70,
11.
celu
należy
zgłosić
nowego
pisemnie
punktu
zmianę
poboru
punktu
energii
poboru
elektrycznej
energii
na
adres
Z Oferty może skorzystać ograniczona liczba Klientów, decyduje kolejność zawieranych
Umów Kompleksowych z ENERGA-OBRÓT S.A.
REGON 220418835, o kapitale zakładowym/wpłaconym w całości 371 352 000 zł.
12.
Po zakończeniu okresu obowiązywania Oferty Klient będzie rozliczany wg cen i stawek
ROZDZIAŁ II
opłat właściwych dla jego grupy taryfowej, zgodnie z doręczonym i obowiązującym
WARUNKI OFERTY – KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY
Cennikiem. W przypadku braku odmiennych uzgodnień do rozliczeń stosowane będą ceny
wynikające również z późniejszych Cenników ENERGA-OBRÓT S.A., o których Klient
1.
powiadamiany jest zgodnie z procedurą określoną w § 11 OWU, z uwzględnieniem
Z Oferty ENERGA-OBRÓT S.A. mogą skorzystać Klienci będący Konsumentami,
określonych tam uprawnień Klienta.
tj. osobami fizycznymi, które zawierają Umowę Kompleksową w celu niezwiązanym
bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, w zakresie obiektów,
2.
13.
do których dostarczana jest energia elektryczna, korzystający z usług Operatorów
obowiązywania Oferty, zastosowanie ma § 11 ust. 21 OWU. W przypadku braku
Systemów Dystrybucyjnych (zwanych dalej OSD), z którymi ENERGA – OBRÓT S.A.
możliwości realizacji Umowy Kompleksowej przez Sprzedawcę z winy Klienta na skutek
posiada zawarte Generalne Umowy Dystrybucyjne dla Umów Kompleksowych lub
dokonania zmiany sprzedawcy ze Sprzedawcy na innego sprzedawcę bez złożenia
przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w
oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy Klient zostanie obciążony karą w wysokości
Gdańsku.
określonej w § 11 ust. 21 OWU. W przypadku braku możliwości realizacji Umowy
Klienci spełniający powyższy warunek mogą skorzystać z Oferty w przypadku, gdy ich
Kompleksowej przez Sprzedawcę z winy Sprzedawcy na skutek nieprzeprowadzenia
OSD oferuje grupę taryfową, która w zakresie liczby stref czasowych oraz mocy umownej
procesu zmiany sprzedawcy, Sprzedawca może zostać obciążony karą w wysokości
umożliwi
realizację
Umowy
Kompleksowej
przez
ENERGA-OBRÓT
określonej w § 11 ust. 22 OWU.
S.A.
na warunkach Oferty określonych w Ogólnych Warunkach Umów Kompleksowych
14.
15.
Regulaminie.
W przypadku wypowiedzenia Umowy, zawartej na czas określony, przez ENERGAOBRÓT S.A., zastosowanie ma § 11 ust. 22 OWU.
ENERGA-OBRÓT S.A. dla Konsumentów (zwanych dalej OWU) oraz w niniejszym
3.
W przypadku wypowiedzenia Umowy Kompleksowej przez Klienta przed upływem okresu
Przystąpienie przez Klienta do Oferty jest równoznaczne z zawarciem na czas określony
Z Oferty skorzystać mogą Klienci, którzy:
umowy na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i pozostaje bez
a)
są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S.A.
wpływu na okres obowiązywania Umowy Kompleksowej zawartej na czas nieokreślony.
z siedzibą w Gdańsku i telefonicznie zaakceptują warunki Oferty oraz zawrą
Wypowiedzenie Umowy Kompleksowej po przystąpieniu do Oferty i przed upływem okresu
z ENERGA – OBRÓT S. A. Umowę Kompleksową albo
obowiązywania Oferty jest równoznaczne z jednoczesnym złożeniem wypowiedzenia
są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSD innego niż wskazany w lit. a) powyżej i
umowy
telefonicznie zaakceptują warunki Oferty oraz zawrą Umowę Kompleksową
W takim przypadku stosuje się odpowiednio zapisy § 11 ust. 21 OWU.
b)
z ENERGA – OBRÓT S. A., podpiszą Wniosek o zawarcie Umowy Kompleksowej
dla
pozyskania paszportu
punktu
poboru
energii
elektrycznej
d)
na
czas
określony
wskutek
przystąpienia
do
Oferty.
Z Oferty nie mogą skorzystać Klienci korzystający z liczników przedpłatowych.
(PPE)
z pełnomocnictwem do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy i udzielą
ROZDZIAŁ III
ENERGA – OBRÓT S.A. pełnomocnictwa do zawarcia rezerwowej Umowy
ZASADY OFERTY
Kompleksowej, albo
c)
16.
zawartej
są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S.A.
1.
Klient, który zawarł Umowę Kompleksową z ENERGA-OBRÓT S.A. w okresie
z siedzibą w Gdańsku i zawrą z ENERGA – OBRÓT S.A. Umowę Kompleksową,
od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. będzie rozliczany z dniem wskazanym w punkcie 12
albo
Umowy Kompleksowej, nie wcześniej niż po pozytywnym zakończeniu procedury zmiany
są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSD innego niż wskazany w lit. c) powyżej i
sprzedawcy lub skorzystaniu z prawa wyboru sprzedawcy, zgodnie z posiadaną grupą
zawrą z ENERGA – OBRÓT S.A. Umowę Kompleksową, zawierającą Wniosek o
taryfową i po wybraniu Wariantu Oferty. Warianty dostępne w ramach Oferty określa tabela
zawarcie Umowy Kompleksowej dla pozyskania paszportu punktu poboru energii
nr 1 poniżej.
elektrycznej (PPE) z pełnomocnictwem do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy i
udzielą ENERGA – OBRÓT S.A. pełnomocnictwa do zawarcia rezerwowej Umowy
Kompleksowej.
4.
Zawarcie Umowy Kompleksowej w ramach Oferty jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu Oferty.
5.
Zawarcie Umowy Kompleksowej nakłada na Klienta wszelkie obowiązki, o których mowa
Ceny i stawki zawarte w Tabeli nr 1 zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny
w Umowie, Regulaminie Oferty oraz OWU.
6.
Oferta jest skierowana do Klientów, którzy korzystają z jednostrefowych grup taryfowych
G11 lub dwustrefowych grup taryfowych G12 u swojego OSD.
7.
Warunkiem skutecznego skorzystania z Oferty jest podanie poprawnych informacji
zawarte w Tabeli nr 1zawierają podatek akcyzowy.
2.
Wybrany przez Klienta Wariant Oferty wpisywany jest do Umowy Kompleksowej.
3.
Okres obowiązywania Oferty wynosi 36 miesięcy i jest liczony od dnia rozpoczęcia
świadczenia usługi kompleksowej, wskazanego w punkcie 12 Umowy Kompleksowej,
niezbędnych do wskazania w Umowie Kompleksowej oraz wybranie z Tabeli nr 1
z zastrzeżeniem, że zakończy się nie później niż w dniu 31.03.2021 roku Klient w ramach
(Rozdział III ust. 1 poniżej) określonego Wariantu Oferty.
8.
Z Oferty można skorzystać w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.
9.
Klient korzystający z Oferty może w trakcie jej trwania zmienić grupę taryfową na inną
wskazaną w Rozdziale II punkt 6 niniejszego Regulaminu lub odpowiadającą jej grupę
taryfową wskazaną w Standardowym Cenniku Energii Elektrycznej dla Konsumentów
zatwierdzanym uchwałą ENERGA – OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, zwanym dalej
Oferty może wybrać tylko jeden Wariant.
4.
Opłatą handlową w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest opłata należna Sprzedawcy od
Klienta, określona w Regulaminie, naliczana w pełnej wysokości, niezależnie od dnia
miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie, rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy
Kompleksowej, skalkulowana i pobierana w przeliczeniu na układ pomiarowo-rozliczeniowy,
z tytułu obsługi handlowej związanej z usługą kompleksową, innymi usługami, produktami
lub
dodatkowymi
czynnościami
świadczonymi
przez
Sprzedawcę
16. Klient przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD innego niż ENERGA – OPERATOR S. A.
w ramach Regulaminu Oferty, w szczególności obejmuje wystawienie i przesyłanie faktur,
z siedzibą w Gdańsku, który wyraził wolę skorzystania z usługi faktury w formie
dokonywanie rozliczeń, utrzymanie baz danych i zasobów informatycznych związanych
elektronicznej, będzie otrzymywał dokument rozliczeniowy co miesiąc, na podstawie 1/12
z rozliczeniami.
5.
zadeklarowanego rocznego zużycia energii określonego w punkcie 5 Umowy.
W ramach Oferty Klient otrzyma jednorazowy bon rabatowy o wartości 150,00 (słownie: stu
17. Klient przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD innego niż ENERGA – OPERATOR S. A.
pięćdziesięciu 00/100) zł do wykorzystania na zakupy w eSklepie prowadzonym pod
z siedzibą w Gdańsku, który nie wyraził woli skorzystania z usługi faktury w formie
adresem: sklep.energa.pl (zwanym dalej eSklepem).W zależności od uzgodnionej
elektronicznej, będzie otrzymywał dokument rozliczeniowy w formie papierowej co dwa
w Umowie Kompleksowej formy doręczenia bon rabatowy zostanie przesłany Klientowi
miesiące, na podstawie 1/6 zadeklarowanego przez niego rocznego zużycia energii
pocztą elektroniczną na wskazany w Umowie Kompleksowej adres e-mail lub przesyłką
określonego w punkcie 5 Umowy.
listową ekonomiczną na wskazany w Umowie adres do korespondencji. Wysłanie bonu
18. Klient przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD innego niż ENERGA – OPERATOR S. A.
rabatowego na adres e-mail wymaga wskazania przez Klienta w Umowie Kompleksowej
z siedzibą w Gdańsku ma prawo dokonać zmiany deklarowanego w punkcie 5 Umowy
prawidłowego i aktywnego adresu e - mail oraz wyrażenia przez Klienta zgody na
wolumenu energii elektrycznej, jednak nie częściej niż raz na 6 miesięcy, zgłaszając taki
przesyłanie informacji handlowej lub składanie propozycji zawarcia umów przy użyciu
fakt poprzez Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta (t-BOK) bądź na adres mailowy
środków porozumiewania się na odległość przez Sprzedawcę oraz przez podmioty
[email protected] Ilość energii elektrycznej wynikająca z różnicy pomiędzy ilością wskazaną
z Grupy Kapitałowej ENERGA, na podany przeze Klienta adres poczty elektronicznej lub
zgodnie z pkt 15 lub pkt 16 powyżej a ilością energii elektrycznej zużytej przez Klienta,
numer telefonu. Jednorazowy bon rabatowy jest ważny przez 3 (słownie: trzy) miesiące
rozliczana będzie po uzyskaniu danych pomiarowych z OSD.
liczone od dnia wysłania Klientowi jednorazowego bonu rabatowego. Jednorazowy bon
rabatowy zostanie wysyłany do Klienta w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia
ROZDZIAŁ IV
usługi kompleksowej określonego w punkcie 12 Umowy Kompleksowej. Jednorazowy bon
REKLAMACJE
rabatowy może być wykorzystany wyłącznie wówczas, gdy wartość zakupów dokonanych
przez Klienta w eSklepie wynosi nie mniej niż 151,00 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden
Wszelkie reklamacje wynikające z Oferty powinny być zgłaszane poprzez formularz pod
00/100) zł brutto. Koszt dostawy zakupów nie jest objęty bonem rabatowym i w zależności
adresem:www.energa.pl/dla-domu/strona_glowna/dom/kontaktlub pod numerem infolinii
od wybranej przez Klienta formy dostawy, wynosi:
555 555 555 (koszt połączenia według stawek dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
1.
dostarczenie kurierem – 15,00 zł brutto,
lub przesłane na adres:
2.
dostarczenie do Paczkomatu InPost – 11,00 zł brutto;
ENERGA-OBRÓT S.A.
Al. Grunwaldzka 472
6.
Bon rabatowy nie podlega wymianie na równowartość w pieniądzu ani na inną formę aniżeli
80-309 Gdańsk
wskazana w niniejszym Regulaminie Oferty. Bon rabatowy nie podlega łączeniu
z dopiskiem – „dotyczy oferty ENERGIA PREMIUM”.
z innymi bonami rabatowymi.
7.
W rozliczeniach z Klientami z grup taryfowych G11k stosowana będzie strefa czasowa
ROZDZIAŁ V
zgodnie ze strefą czasową G11 stosowaną przez OSD, do którego sieci przyłączony jest
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU, ZMIANY REGULAMINU
Klient.
8.
W rozliczeniach z Klientami z grup taryfowych G12k stosowane będą strefy czasowe
1.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 r.
zgodnie ze strefami czasowymi G12 stosowanymi przez OSD, do którego sieci przyłączony
2.
Zmiana Regulaminu przez ENERGA – OBRÓT S.A. może nastąpić według zasad
jest Klient.
9.
dotyczących zmiany Umowy Kompleksowej określonych w § 11 OWU.
Oferta nie dotyczy opłat za usługę dystrybucyjną świadczoną dla Klienta przez właściwego
3.
ENERGA – OBRÓT S. A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu,
OSD. Opłaty z tytułu świadczenia usług dystrybucji są zgodne z aktualną Taryfą OSD.
z zastosowaniem procedury określonej w § 11 OWU, również w przypadku zaistnienia
Informacje o obowiązującej Taryfie OSD, w tym o opłatach za utrzymanie systemu
przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:
dystrybucyjnego podane są na stronach internetowych OSD oraz na stronie internetowej
a)
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki www.bip.ure.gov.pl.
wprowadzenia przez ENERGA – OBRÓT S.A. nowych rozwiązań funkcjonalnych,
organizacyjnych lub technicznych związanych z czynnościami objętymi niniejszym
10. Klientowi, który skorzysta z Oferty, przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, która ulega
rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym zostało
Regulaminem lub ich modyfikacji;
b)
złożone wypowiedzenie. Klient może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy.
wprowadzenia przez ENERGA – OBRÓT S.A. nowych produktów lub usług,
modyfikacji lub rezygnacji ENERGA – OBRÓT S.A. z oferowania produktów lub
11. Klient przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD innego niż ENERGA – OPERATOR S. A.
z siedzibą w Gdańsku, który zawarł Umowę z ENERGA-OBRÓT S.A., będzie mógł
usług;
c)
otrzymywać faktury w formie papierowej lub drogą elektroniczną. Wybór faktur w formie
elektronicznej wymaga złożenia przez Klienta Oświadczenia stron dotyczącego formy
zmiany zakresu, sposobu lub formy wykonywania przez
ENERGA – OBRÓT S. A.
czynności objętych Regulaminem;
d)
wprowadzenia nowych przepisów prawnych lub zmiany przepisów obowiązujących
przesyłania faktur, będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Klient, który nie złożył
regulujących relacje Klienta z ENERGA – OBRÓT S.A. wynikającą z Oferty,
Oświadczenia stron dotyczącego formy przesyłania faktur, będzie otrzymywał faktury
w szczególności w przypadku zmiany ustawy o podatku akcyzowym, zmiany
w formie papierowej.
w systemie przyznawania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i innych
12. Klient przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S. A. z siedzibą
w Gdańsku, który zawarł Umowę Kompleksową z ENERGA-OBRÓT S.A. będzie mógł
substancji;
e)
przystąpić do programu PAYBACK i zbierać punkty PAYBACK za terminowo opłacone
z zakupem praw majątkowych, uzyskaniem i przedstawieniem do umorzenia
faktury oraz wykorzystać je przy dokonywaniu opłat za rachunki za energię elektryczną.
Szczegółowe
zasady
programu
PAYBACK
ENERGA
zamieszczone
są
na
zmiany bądź nałożenia dodatkowych obowiązków związanych w szczególności
świadectw pochodzenia oraz świadectw efektywności energetycznej;
f)
stronie http://www.payback.energa.pl/regulamin.
zmiany warunków prowadzenia przez ENERGA – OBRÓT S.A. działalności
gospodarczej.
13. Klient przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S. A. z siedzibą w
O dokonanej zmianie Regulaminu ENERGA – OBRÓT S.A. poinformuje Klienta na piśmie lub za
Gdańsku, który zawarł Umowę Kompleksową z ENERGA- OBRÓT S.A., będzie mógł
pomocą poczty elektronicznej bądź innej przewidzianej pomiędzy Stronami Umowy
korzystać z usługi elektronicznego Biura Obsługi Klienta.
Kompleksowej formie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem doręczenia zmienionego
14. Klient przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S. A. z siedzibą w
Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez Klienta.
Gdańsku, który zawarł Umowę Kompleksową z ENERGA-OBRÓT S.A., będzie mógł
korzystać z usługi eFaktura. Szczegółowy regulamin usługi eFaktura znajduje się
Załącznik:
na stronie http://www.energa.pl/dla-domu/efaktura/opis-oferty.
- Załącznik nr 1 – Oświadczenie stron dotyczące formy przesyłania faktur.
15. Klient przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S. A. z siedzibą w
Gdańsku, który zawarł Umowę Kompleksową z ENERGA-OBRÓT S.A., będzie mógł
korzystać z usługi Rozliczenia Rzeczywiste. Szczegółowy regulamin usługi Rozliczenia
Rzeczywiste
znajduje
się
na
stronie
http://www.energa.pl/dla-domu/rozliczenia-
rzeczywiste/opis-oferty.
Wersja R4 z dnia15.05.2017_r strona 2 / 2
Download