za*acznik nr 1 - Platforma zakupowa ENERGA

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 13 do WZ
Dane programowe
Nr postępowania: N/7/7AU/00071/11
DANE PROGRAMOWE
MODERNIZACJA SIECI ENERGETYCZNIEJ
w miejscowości Idzikowice S7-34
Opracował:
Uzgodnił:
Falkowski Krzysztof
Sachmata Arkadiusz
Podpis
Strona 1/7
Zatwierdził:
Uwagi ogólne
1. Dokumentację projektową zrealizować w oparciu o zatwierdzone do
stosowania w ENERGA - OPERATOR SA „Standardy techniczne w ENERGA
– OPERATOR SA”.
2. Należy opracować dokumentację formalno prawną w oparciu o następujące
materiały:
-
mapę do celów projektowych,
-
inwentaryzację w terenie,
-
albumy stacji SN/nN, linii SN, linii nn i przyłączy, przyjęte do stosowania
przez PTPiREE.
- informacje zawarte w Danych Programowych, stanowiące wytyczne w
zakresie przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznej
3. W
ramach
opracowania
PT
uzyskać
stosowne
decyzje
i
zgody
administracyjne.
4. Należy
i
pozyskać
demontaż
zgody
właścicieli
projektowanych
nieruchomości
urządzeń
na
energetycznych
posadowienie
na
drukach
i formularzach obowiązujących w ENERGA - OPERATOR SA.
5. Do celów wykonania PT, należy pozyskać mapy geodezyjne d/c projektowych.
6. Dla terenów gdzie Starostwa Powiatowe, posiadają mapy geodezyjne w wersji
elektronicznej, PT należy wykonać w wersji elektronicznej.
7. Dokumentację projektową uzgodnić ( przed uzyskaniem Pozwolenia na
budowę/zgłoszenia) w ENERGA - OPERATOR SA Oddział Płock – Rejon
Dystrybucji Ciechanów, Dział Dokumentacji Energetycznej.
8.
Dokumentację projektową uzgodnić w Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Region
Południe w celu koordynacji modernizacji sieci elektroenergetycznej z
ewentualną modernizacją sieci oświetleniowej.
Strona 2/7
Temat:
DANE PROGRAMOWE DLA MODERNIZACJI SIECI
ENERGETYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI Idzikowice S7-34
Stan istniejący
I.
W rejonie objętym opracowaniem istniejący odbiorcy zasilani są ze stacji
transformatorowej
S7-34
Idzikowice,
typu
STSa
20/250.
Stacja
zasilana z linii napowietrznej SN 15kV Płońsk-Bolęcin z
transformatorowa
GPZ Płońsk. Ze stacji wyprowadzone są cztery obwody linii napowietrznej
0,4kV, wykonane odpowiednio przewodami:
- obw „A”– AL 4x50 mm2 o dł. 283 mb, na słupach ŻN
- obw. „B” - AL 4x70 mm2 o dł. 1714 mb
na słupach ŻN (łączenie z
odgałęzieniami),
- obw „C” – AL. 4x50 mm2 odł. 626 mb na słupach ŻN
- obw „D” – AL. 4x50mm2 i AsXSn 4x50mm2 dł 552 mb na słupach typu ZN
(łącznie z odgałęziami)
Przyłącza napowietrzne wykonane są przewodami AL. 2x16 mm2 i 4x16mm2.
Ze względu na zły stan techniczny sieci napowietrznej niskiego napięcia
proponuje
z
się
wykonać
modernizacją
modernizację
przyłączy
sieci
napowietrznych
niskiego
z
napięcia,
wyniesieniem
wraz
układów
pomiarowych na zewnątrz budynków.
II.
Proponowana modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej.
W celu poprawy parametrów energii elektrycznej odbiorców w miejscowości
Idzikowice, zasilanych ze stacji S7-34, oraz zmniejszenia ilości reklamacji na
tym obiekcie, proponuje się modernizację sieci niskiego napięcia.
1. Linia SN-15kV
W
związku
z
proponowaną
budową
nowej
napowietrznej
stacji
transformatorowej należy wybudować nowe odgałęzienie linii napowietrznej
SN 15kV przewodami typu BLL-T o przekroju min. 3x50mm2. W miejscu
połączenia do istniejącej linii napowietrznej SN AFL przewodów BLL-T, należy
Strona 3/7
zastosować ochronę odgromową w postaci zaprojektowania ograniczników
przepięć SN. Przed stacją należy zaprojektować odłącznik.
2. Stacja transformatorowa SN/nN.
Istniejącą
napowietrzną
stację
transformatorową
drugą
stację
typu
STSa
20/250
pozostawić bez zmian.
Dodatkowo
przewidzieć
transformatorową
w
lokalizacji
uwzględniającej najbardziej optymalne parametry sieci po rozcięciu.
Podstawowe dane techniczne do proj stacji transformatorowej SN/nN:
- napięcie znamionowe stacji
15/0,4 kV
- napięcie izolacji
20 kV
Wyposażenie elektryczne stacji:
a) strona średniego napięcia:
–
transformator o mocy dobranej do obciążenia
–
ograniczniki przepięć SN
b) strona niskiego napięcia:
- ograniczniki przepięć nN
- rozdzielnica szafowa z zabezpieczeniami poszczególnych obwodów oraz
wyposażona w typowe zamki stosowane na terenie działania ENERGA –
OPERATOR – Oddział w Płocku.
Połączenie transformatora z rozdzielnicą zaprojektować kablem YKYS
o przekroju dostosowanym do maksymalnego obciążenia stacji.
W rozdzielnicy szafowej zaprojektować układ pomiarowy - półpośredni
bilansujący.
Zaprojektować uziemienie stacji o rezystancji wymaganej uzależnionej od
sposobu uziemiania punktu neutralnego sieci średniego napięcia.
3. Linie napowietrzne nN 0,4kV.
W linii napowietrznej niskiego napięcia na obwodach „A” „B” „C” „D” należy
zaprojektować wymianę istniejących słupów oraz istniejących przewodów typu
Strona 4/7
AL. na nowe stanowiska typu ZN i E z przewodami typu AsXSn o przekrojach
dostosowanych do obciążenia. W linii napowietrznej zaprojektować przewody
o przekrojach min 4x70mm2.
4. Linie napowietrzne nN 0,4kV oświetlenia drogowego.
Istniejące linie oświetlenia ulicznego zmodernizować wg poniższego:
1. Zastosować wydzielony przewód oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm2 na całym
odcinku przeznaczonym do modernizacji.
2. Na wymienianych słupach pozostawić istniejące oprawy oświetleniowe.
3. W przypadku wymiany słupów na inny typ możliwość wymiany wysięgników
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
4. W przypadku remontu lub modernizacji szafki na istniejącej stacji lub budowie
nowej stacji, przewidzieć oddzielną szafkę sterowniczo-pomiarową zainstalowaną
na stacji lub słupie linii nN.
Ostateczną koncepcję modernizacji należy uzgodnić z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
– Region Południe.
5.Przyłącza napowietrzne nN 0,4kV
Wszystkie przyłącza napowietrzne wybudowane przewodami AL. podlegają
wymianie przewodów na AsXSn 4x25mm2. Dla wszystkich modernizowanych
przyłączy napowietrznych należy zaprojektować montaż złączy ZNP na
zewnątrz budynków. Złącza powinny być przystosowane do plombowania i
wyposażone
w
zabezpieczenia
przedlicznikowe
zgodnie
wartościami
określonymi w umowach kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej.
Zaprojektować
złącza spełniające wymagania min. IP 43, które są
wyposażone w szybkę do odczytu wskazań licznika odporną na uderzenia. W
złączach należy dokonać podziału funkcji przewodu zerowego na neutralny N i
ochronny PE, a miejsce podziału uziemić Ruz<10 . Zaprojektować zasilanie
obiektów WLZ’tami zalicznikowymi.
Strona 5/7
III.
Aspekty Środowiskowe
mogące wystąpić
przy realizacji
prac
związanych
z budową stacji transformatorowych oraz linii nN i SN.
1. Gleba i ziemia.
1.1.
Źródło: wykopy, remonty obiektów.
1.2.
Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów.
2. Emisja niezorganizowana substancji szkodliwych.
2.1.
Źródło: montaż muf kablowych.
2.2.
Wpływ
na
środowisko:
obciążenie
środowiska
naturalnego
odpadami.
3. Odpady budowlane.
3.1.
Źródło: budowa urządzeń, budynku.
3.2.
Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów
4. Kable zawierające substancje niebezpieczne.
4.1.
Źródło: budowa urządzeń.
4.2.
Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów
5. Złom metali.
5.1.
Źródło: Elementy urządzeń linii nN, SN
5.2.
Wpływ
na
środowisko:
zużywanie
zasobów
naturalnych,
konieczność zagospodarowania odpadów
6. Izolatory, bezpieczniki.
6.1.
Źródło: Elementy urządzeń linii nN, SN
6.2.
Wpływ na środowisko: konieczność zagospodarowania odpadów
7. Zużywanie energii elektrycznej, mechanicznej.
7.1.
Źródło: urządzenia elektryczne, mechaniczne.
7.2.
Wpływ na środowisko: zanieczyszczenie środowiska.
8. Eksploatacja pojazdów służbowych:.
8.1.
Źródło: pojazdy mechaniczne.
8.2.
Wpływ
na
środowisko:
obciążenie
środowiska
odpadami.
9. Eksploatacja systemów łączności.
9.1.
Źródło: Emisja pól elektromagnetycznych.
9.2.
Wpływ na środowisko: emisja energii do atmosfery.
Strona 6/7
naturalnego
Mapa poglądowa
Strona 7/7
Download