Office z energią

advertisement
Regulamin oferty
Office z energią
obowiązujący Klientów, którzy skorzystali z oferty w okresie od dnia 1.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
poboru energii elektrycznej (PPE) z pełnomocnictwem do przeprowadzenia zmiany
sprzedawcy i udzielą ENERGA – OBRÓT S.A. pełnomocnictwa do zawarcia rezerwowej
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z Oferty „Office z energią” (zwanej dalej
Ofertą) dla Odbiorców (zwanych dalej Klientami), którzy w okresie trwania niniejszej Oferty zawrą
umowy kompleksowej.
4.
z ENERGA - OBRÓT S.A. Umowę Kompleksową.
2.
Organizatorem Oferty jest: ENERGA - OBRÓT S.A. (zwana dalej Sprzedawcą) z siedzibą
Regulaminu Oferty.
5.
w Gdańsku, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Kompleksowych ENERGA – OBRÓT S.A. (zwanych dalej OWU).
6.
Sądowego, NIP: 957-096-83-70, REGON 220418835, o kapitale zakładowym/wpłaconym w całości
Klient.
ROZDZIAŁ II
7.
WARUNKI OFERTY – KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY
Zarządu ENERGA - OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku.
8.
z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, w zakresie obiektów, do których dostarczana jest
energia elektryczna, korzystający z usług Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (zwanych dalej
OSD lub Dystrybutorem), z którymi ENERGA – OBRÓT S.A. zawarła Generalne Umowy
wskazaną w Rozdziale II punkt 5 niniejszego Regulaminu lub odpowiadającą jej grupę taryfową
wskazaną w Tabeli nr 1 poniżej (G11k i G12k). W przypadku zmiany grupy taryfowej okres
niniejszego Regulaminu jest Klient, który w chwili przystąpienia do Oferty posiada zawartą z ENERGA
obowiązywania Oferty nie ulega zmianie.
11. Klient, który w trakcie trwania Oferty dokona zmiany punktu poboru energii lub przyłączy nowy
niniejszego Regulaminu jest Klient, który dokonał zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii
punkt poboru energii może nadal korzystać z Oferty w nowym punkcie poboru. W tym celu
elektrycznej na ENERGA – OBRÓT S.A. albo Klient, który po raz pierwszy zawiera Umowę
należy zgłosić pisemnie zmianę punktu poboru energii lub przyłączenie nowego punktu poboru
Kompleksową z ENERGA – OBRÓT S.A.
energii elektrycznej na adres ENERGA - OBRÓT S.A. wskazany w Umowie Kompleksowej.
12. Z Oferty może skorzystać ograniczona liczba Klientów, decyduje kolejność zawieranych Umów
oferuje grupę taryfową, która w zakresie liczby stref czasowych oraz mocy umownej umożliwi
realizację Umowy przez ENERGA - OBRÓT S.A. na warunkach Oferty określonych w Ogólnych
Kompleksowych z ENERGA - OBRÓT S.A.
13. Po zakończeniu okresu obowiązywania Oferty Klient będzie rozliczany wg cen i stawek opłat
Warunkach Umów Kompleksowych ENERGA - OBRÓT S.A. dla Konsumentów (zwanych dalej OWU)
właściwych dla jego grupy taryfowej zgodnie z doręczonym i obowiązującym Cennikiem.
oraz w niniejszym Regulaminie.
3.
W przypadku braku odmiennych uzgodnień do rozliczeń stosowane będą ceny wynikające
Z Oferty mogą skorzystać Klienci, którzy:
a)
również z późniejszych Cenników ENERGA - OBRÓT S.A., o których Klient powiadamiany jest
są obecnymi Klientami, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR
zgodnie z procedurą określoną w § 11 OWU, z uwzględnieniem określonych tam uprawnień
S.A. z siedzibą w Gdańsku i telefonicznie akceptują warunki Oferty oraz zawrą z ENERGA –
OBRÓT S.A. Umowę Kompleksową, bądź zawrą z ENERGA – OBRÓT S.A. Umowę
Klienta.
14. W przypadku wypowiedzenia Umowy Kompleksowej, zawartej na czas określony, przez
Kompleksową w Salonie Sprzedaży, albo
b)
Klienta przed upływem okresu obowiązywania Oferty, zastosowanie ma § 11 ust. 21 OWU,
są obecnymi Klientami, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej OSD innego niż wskazany
z tym zastrzeżeniem, że jeżeli wypowiedzenie przez Klienta nastąpi w okresie pierwszych 12
w lit. a) powyżej i zawrą z ENERGA – OBRÓT S.A. Umowę Kompleksową w Salonie Sprzedaży,
miesięcy okresu obowiązywania Umowy Kompleksowej zawartej wskutek przystąpienia do
zawierającą Wniosek o zawarcie Umowy Kompleksowej dla pozyskania paszportu punktu
Oferty, do kwoty wyliczonej zgodnie z § 11 ust. 21 OWU doliczona zostanie kwota w wysokości
poboru energii elektrycznej (PPE) z pełnomocnictwem do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy
199 zł W przypadku braku możliwości realizacji Umowy przez Sprzedawcę z winy Klienta na
i udzielą ENERGA – OBRÓT S.A. pełnomocnictwa do zawarcia rezerwowej umowy
skutek dokonania zmiany sprzedawcy z ENERGA - OBRÓT S.A. na innego sprzedawcę bez
kompleksowej, albo
c)
złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy Klient zostanie obciążony karą
są nowymi Klientami, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S.A.
w wysokości określonej w § 11 ust. 21 OWU. W przypadku braku możliwości realizacji Umowy
z siedzibą w Gdańsku i telefonicznie zaakceptują warunki Oferty oraz zawrą z ENERGA –
Kompleksowej przez Sprzedawcę z winy Sprzedawcy na skutek nieprzeprowadzenia procesu
OBRÓT S.A. Umowę Kompleksową, złożą Wniosek o zawarcie Umowy Kompleksowej dla
zmiany sprzedawcy, Sprzedawca może zostać obciążony karą w wysokości określonej
pozyskania paszportu punktu poboru energii elektrycznej (PPE) z pełnomocnictwem do
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy i udzielą ENERGA – OBRÓT S.A. pełnomocnictwa do
zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej, z wyłączeniem Klientów, którzy w chwili
w § 11 ust. 22 OWU.
15. Przystąpienie przez Klienta do Oferty jest równoznaczne z zawarciem na czas określony umowy
na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i pozostaje bez wpływu na
przystąpienia do Oferty nie są stroną jakiejkolwiek umowy kompleksowej bądź umowy
okres obowiązywania Umowy Kompleksowej zawartej na czas nieokreślony. Wypowiedzenie
sprzedaży energii elektrycznej, albo
d)
Umowy Kompleksowej po przystąpieniu do Oferty i przed upływem okresu obowiązywania
są nowymi Klientami, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej OSD innego niż wskazany w lit. c)
Oferty jest równoznaczne z jednoczesnym złożeniem wypowiedzenia umowy zawartej na czas
powyżej i telefonicznie zaakceptują warunki Oferty oraz zawrą Umowę Kompleksową
określony wskutek przystąpienia do Oferty. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zapisy
z ENERGA – OBRÓT S.A. z Wnioskiem o zawarcie Umowy Kompleksowej dla pozyskania
§ 11 ust. 21 OWU, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli wypowiedzenie przez Klienta nastąpi w okresie
paszportu punktu poboru energii elektrycznej (PPE), udzielą pełnomocnictwo do
pierwszych 12 miesięcy okresu obowiązywania Umowy Kompleksowej zawartej wskutek
przeprowadzenia zmiany sprzedawcy i udzielą ENERGA – OBRÓT S.A. pełnomocnictwa do
przystąpienia do Oferty, do kwoty wyliczonej zgodnie z § 11 ust. 21 OWU doliczona zostanie
zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej, z wyłączeniem Klientów, którzy w chwili
przystąpienia do Oferty nie są stroną jakiejkolwiek umowy kompleksowej bądź umowy
sprzedaży energii elektrycznej, albo
e)
kwota w wysokości 199 zł.
16. Z Oferty nie mogą skorzystać Klienci korzystający z liczników przedpłatowych.
ROZDZIAŁ III
ZASADY OFERTY
są nowymi Klientami, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S.A.
z siedzibą w Gdańsku i zawrą z ENERGA – OBRÓT S.A. Umowę Kompleksową w Salonie
Sprzedaży, złożą Wniosek o zawarcie Umowy Kompleksowej dla pozyskania paszportu punktu
Z Oferty można skorzystać w okresie od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
10. Klient korzystający z Oferty może w trakcie jej trwania zmienić grupę taryfową na inną
OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku. Obecnym Klientem ENERGA - OBRÓT S.A. w rozumieniu
Klienci spełniający powyższy warunek mogą skorzystać z Oferty w przypadku, gdy ich Dystrybutor
Warunkiem skutecznego skorzystania z Oferty jest podanie poprawnych informacji
niezbędnych do wskazania w Umowie Kompleksowej.
9.
Dystrybucyjne dla Umów Kompleksowych lub przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA –
- OBRÓT S.A umowę kompleksową. Nowym Klientem ENERGA – OBRÓT S.A. w rozumieniu
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Cenniku ENERGA - OBRÓT S.A. rozumie się
przez to Standardowy Cennik Energii Elektrycznej dla Konsumentów zatwierdzany uchwałą
Z Oferty ENERGA - OBRÓT S.A. mogą skorzystać obecni oraz nowi Klienci będący Konsumentami,
tj. osobami fizycznymi, które zawierają Umowę Kompleksową w celu niezwiązanym bezpośrednio
2.
Oferta jest skierowana do Klientów, którzy korzystają z jednostrefowych grup taryfowych G11
lub dwustrefowych grup taryfowych G12 według taryfy OSD, do którego sieci przyłączony jest
371 352 000 zł.
1.
Zawarcie Umowy Kompleksowej nakłada na Klienta wszelkie obowiązki, o których
mowa w Umowie Kompleksowej, Regulaminie Oferty oraz Ogólnych Warunkach Umów
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280916, której akta rejestrowe przechowywane są
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Zawarcie Umowy Kompleksowej w ramach Oferty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
1.
Klient, który zawarł w okresie od 1.04.2017 r. do 30.06.2017 r. w ramach Oferty Umowę
Kompleksową z ENERGA - OBRÓT S.A. będzie rozliczany z dniem wskazanym w pkt 12
Umowy Kompleksowej, nie wcześniej niż po pozytywnym zakończeniu procedury zmiany sprzedawcy
eFaktura.
lub skorzystaniu z prawa wyboru sprzedawcy, zgodnie z posiadaną grupą taryfową. Ceny brutto
http://www.energa.pl/dla-domu/efaktura/opis-oferty.
energii elektrycznej i stawki opłat handlowych dla poszczególnych grup taryfowych określa Tabela
17.
nr 1 poniżej.
Szczegółowy
regulamin
usługi
eFaktura
znajduje
się
na
stronie
Klient przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą
w Gdańsku, który zawarł Umowę Kompleksową z ENERGA - OBRÓT S.A., będzie mógł
korzystać z usługi Rozliczenia Rzeczywiste. Szczegółowy regulamin usługi Rozliczenia
Rzeczywiste znajduje się na stronie
http://www.energa.pl/dla-domu/rozliczenia-rzeczywiste/opis-oferty.
18. Klient, który wyraził wolę skorzystania z usługi faktury w formie elektronicznej, będzie
otrzymywał dokument rozliczeniowy co miesiąc, na podstawie 1/12 zadeklarowanego
rocznego zużycia energii określonego w punkcie 5 Umowy. Nie dotyczy Klientów, którzy są
przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Ceny i stawki zawarte w Tabeli nr 1 zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny zawarte
2.
19. Klient, który nie wyraził woli skorzystania z usługi faktury w formie elektronicznej, będzie
w Tabeli nr 1 zawierają podatek akcyzowy.
otrzymywał dokument rozliczeniowy w formie papierowej co dwa miesiące, na podstawie 1/6
Zawarcie Umowy Kompleksowej w ramach Oferty uprawnia Klienta do zakupu Pakietu Office 365
zadeklarowanego przez niego rocznego zużycia energii określonego w punkcie
Personal z licencją ważną przez 12 miesięcy od momentu jej aktywacji, za cenę 1 zł netto (1,23 zł
5 Umowy. Nie dotyczy Klientów, którzy są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA
brutto) , z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
3.
W przypadku zawarcia Umowy Kompleksowej za pomocą formularza znajdującego się na stronie
– OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku.
20.
Klient ma prawo dokonać zmiany deklarowanego w punkcie 5 Umowy wolumenu energii
www.energa.pl, uprawnia Klienta do zakupu Pakietu Office 365 dla Użytkowników Domowych
elektrycznej, jednak nie częściej niż raz na 6 miesięcy, zgłaszając taki fakt poprzez
z licencją ważną przez 12 miesięcy od momentu jej aktywacji, za cenę 1 zł netto (1,23 zł brutto).
Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta (t-BOK) bądź na adres mailowy [email protected] Ilość
4.
Sprzedaż Pakietu Office 365 dokumentowana jest odrębną fakturą VAT.
energii elektrycznej wynikająca z różnicy pomiędzy ilością wskazaną zgodnie z pkt 18 lub pkt
5.
Klient, który zawarł Umowę Kompleksową otrzyma Pakiet Office 365 w wersji elektronicznej przesyłką
19 powyżej a ilością energii elektrycznej zużytej przez Klienta, rozliczana będzie po uzyskaniu
listową ekonomiczną w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej
danych pomiarowych z OSD. Nie dotyczy Klientów, którzy są przyłączeni do sieci
określonego w punkcie 12 Umowy Kompleksowej. Konfiguracji i instalacji Pakietu Office 365 należy
dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku.
dokonać na stronie www.office.microsoft.com/setup.
6.
7.
8.
ROZDZIAŁ IV
REKLAMACJE
Klucz produktu nie podlega wymianie na równowartość w pieniądzu ani na inną formę aniżeli
wskazana w niniejszym Regulaminie Oferty.
Wszelkie reklamacje wynikające z Oferty powinny być zgłaszane poprzez formularz pod
Okres obowiązywania Oferty wynosi 36 miesięcy, jest liczony od dnia wskazanego w pkt 12 Umowy
adresem: www.energa.pl/dla-domu/strona_glowna/dom/kontakt lub pod numerem infolinii
Kompleksowej i zakończy się nie później niż 30.09.2020 roku.
555 555 555 (koszt połączenia według stawek dostawcy usług, z którego korzysta Klient) lub
Opłatą handlową w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest opłata należna Sprzedawcy od Klienta,
przesłanie na adres:
określona w Regulaminie, naliczana w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym
ENERGA OBRÓT S.A,
nastąpiło zawarcie, rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy Kompleksowej, skalkulowana i pobierana
Al. Grunwaldzka 472
w przeliczeniu na układ pomiarowo-rozliczeniowy, z tytułu obsługi handlowej związanej z usługą
80-309 Gdańsk
kompleksową, innymi usługami, produktami lub dodatkowymi czynnościami świadczonymi przez
z dopiskiem – „dotyczy oferty Office z energią”
ROZDZIAŁ V
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU, ZMIANY REGULAMINU
Sprzedawcę w ramach Regulaminu Oferty, w szczególności obejmuje wystawienie i przesyłanie
faktur, dokonywanie rozliczeń, utrzymanie baz danych i zasobów informatycznych związanych
z rozliczeniami.
9.
W rozliczeniach z Klientami z grup taryfowych G11k stosowana będzie strefa czasowa zgodnie ze
strefą czasową G11 stosowaną przez OSD, do którego sieci przyłączony jest Klient.
10. W rozliczeniach z Klientami z grup taryfowych G12k stosowane będą strefy czasowe zgodnie ze
strefami czasowymi G12 stosowanymi przez OSD, do którego sieci przyłączony jest Klient.
11. Oferta nie dotyczy opłat za usługę dystrybucyjną świadczoną dla Klienta przez OSD. Opłaty z tytułu
1.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017 roku.
2.
Zmiana Regulaminu przez ENERGA – OBRÓT S.A. może nastąpić według zasad dotyczących
zmian Umowy określonych w § 11 OWU.
3.
Zmiana Regulaminu, z zastosowaniem procedury określonej w § 11 OWU, może nastąpić
również w przypadku zaistnienia przynajmniej jednych z poniższych przyczyn:
a)
organizacyjnych lub technicznych związanych z czynnościami objętymi niniejszym
świadczenia usług dystrybucji są zgodne z aktualną Taryfą OSD. Informacje o obowiązującej Taryfie
OSD, w tym o opłatach za utrzymanie systemu dystrybucyjnego podane są na stronach internetowych
OSD oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki
www.bip.ure.gov.pl .
12. Klientowi, który skorzysta z Oferty, przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Kompleksowej, która
ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym zostało złożone
wypowiedzenie. Klient może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy Kompleksowej.
Regulaminem lub ich modyfikacji;
b)
d)
14. Klient przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku,
który zawarł Umowę Kompleksową z ENERGA - OBRÓT S.A. będzie mógł przystąpić do programu
PAYBACK i zbierać punkty PAYBACK za terminowo opłacone faktury oraz wykorzystać je przy
dokonywaniu opłat za rachunki za energię elektryczną. Szczegółowe zasady programu PAYBACK
ENERGA zamieszczone są na stronie http://www.payback.energa.pl/regulamin.
15. Klient przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku,
który zawarł Umowę Kompleksową z ENERGA - OBRÓT S.A., będzie mógł korzystać z usługi
elektronicznego Biura Obsługi Klienta .
16. Klient przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku,
ENERGA – OBRÓT S.A.
wprowadzenia nowych przepisów prawnych lub zmiany przepisów obowiązujących
regulujących relacje Klienta z ENERGA – OBRÓT S.A. wynikającą z Oferty,
w szczególności w przypadku zmiany ustawy o podatku akcyzowym, zmiany w systemie
przyznawania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji;
e)
zmiany bądź nałożenia dodatkowych obowiązków związanych w szczególności
z zakupem praw majątkowych, uzyskaniem i przedstawieniem do umorzenia świadectw
faktur, będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Klient, który nie złożył Oświadczenia stron
dotyczącego formy przesyłania faktur, będzie otrzymywał faktury w formie papierowej.
zmiany zakresu, sposobu lub formy wykonywania przez
czynności objętych Regulaminem;
z siedzibą w Gdańsku, który zawarł Umowę Kompleksową z ENERGA - OBRÓT S.A., będzie mógł
elektronicznej wymaga złożenia przez Klienta Oświadczenia stron dotyczącego formy przesyłania
wprowadzenia przez ENERGA – OBRÓT S.A. nowych produktów lub usług, modyfikacji
lub rezygnacji ENERGA – OBRÓT z oferowania produktów lub usług;
c)
13. Klient przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD innego niż ENERGA – OPERATOR S.A.
otrzymywać faktury w formie papierowej lub formie elektronicznej. Wybór faktur w formie
wprowadzenia przez ENERGA – OBRÓT S.A. nowych rozwiązań funkcjonalnych,
pochodzenia oraz świadectw efektywności energetycznej;
f)
zmiany warunków prowadzenia przez ENERGA – OBRÓT S.A. działalności
gospodarczej.
O dokonanej zmianie Regulaminu ENERGA – OBRÓT S.A. poinformuje Klienta na piśmie
lub za pomocą poczty elektronicznej bądź innej przewidzianej pomiędzy Stronami Umowy formie.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem doręczenia zmienionego Regulaminu
w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez Klienta.
Załącznik:
- Załącznik nr 1 – Oświadczenie stron dotyczące formy przesyłania faktur.
który zawarł Umowę Kompleksową z ENERGA - OBRÓT S.A., będzie mógł korzystać z usługi
Wersja R3 z dnia 24.02.2017_rstrona 2 / 2
Download