Zagadnienie wsparcia społecznego w kontekście zdrowia

advertisement
Zagadnienie wsparcia
społecznego w kontekście
zdrowia fizycznego i
psychicznego
Michał Nowakowski
Instytut Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Zainteresowanie czynnikami
społecznymi w medycynie
• 200-letnia tradycja „medycyny społecznej”
• Dominacja medycyny bio-technicznej
• Renesans
zainteresowań
poza
medycznymi zjawiskami związanymi ze
zdrowiem i chorobą (jeden z jego objawów
można uznać powstanie i rozwój socjologii
medycyny)
Czynniki wpływające na zdrowie i
chorobę:
• Wykształcenie
• Status społeczno-ekonomiczny
• Indywidualne i zbiorowe praktyki zdrowotne
• Stres społeczny i radzenie sobie z nim
• Wsparcie społeczne i sieć relacji społecznych
Czynniki ryzyka wystąpienia chorób:
• Ubóstwo, złe warunki mieszkaniowe, niski standard życia
• Niski status zawodowy, stres zawodowy
• Dyskryminacja
• Antyzdrowotny styl życia (złe wzory odżywiania się,
palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, brak
aktywności fizycznej, uzależnienia od substancji
psychoaktywnych)
• Niski poziom własnej samooceny, brak poczucia własnej
wartości, samoobwinianie się, małe poczucie
kontrolowania sytuacji życiowej, utratę kontroli nad
własnym życiem, bezrobocie.
• Izolacja społeczna, brak wsparcia społecznego.
Częstość pojawiania się pojęcia wsparcia społecznego w
bazie Academic Search Complete
Jako hasło przedmiotowe
W tytule
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Częstość pojawiania się pojęcia wsparcia społecznego w
bazie Medline i Academic Search Complete (w tytule)
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
MEDLINE
ASP
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
0
Pojęcie wsparcia społecznego
• Pojawiło się w latach w latach 70-tych w
ośrodkach akademickich USA, Kanady,
Anglii, Holandii.
• Nie zostało ono wyprowadzone z jakiejś
konkretnej teorii psychologicznej, ale ma
rodowód pragmatyczny.
• Jest pojęciem wieloznacznym
Wsparcie społeczne w naukach
społecznych
•
•
•
•
•
•
Psychologia
Pedagogika
Socjologia
Nauki medyczne, pielęgniarstwo, psychiatria
Praca socjalna, polityka społeczna
Promocja zdrowia
• Ekonomia, demografia
• Filozofia
Wsparcie społeczne a zdrowie i choroba
• Od początku pełniło ono funkcję wyjaśniającą w
badaniach
dotyczących wpływu stresowych
doświadczeń życiowych człowieka na jego zdrowie
psychiczne i fizyczne:
• “W badaniach tych zwrócono uwagę na to, że ludzie
otoczeni liczną bliską rodziną, posiadający wieku
przyjaciół, należący do różnych organizacji,
związani ideologią lub wiarą z innymi ludźmi,
cieszą się lepszym zdrowiem, łatwiej dają sobie
radę w sytuacjach trudnych i ponoszą mniejsze
negatywne konsekwencje sytuacji stresowych.”
[Zofia Jaworowska-Obłój, Pojęcie wsparcia społecznego jego
funkcje
w
badaniach
naukowych.
s.733,
Przegląd
psychologiczny, 1986]
Jak działa wsparcie społeczne?
Podejście strukturalne
• Podejście ilościowe, wsparcie społeczne to
„osadzenie” jednostki w sieci społecznej,
zapewniająca poczucie bezpieczeństwa,
przynależności, zintegrowania z innymi,
akceptacji itp.
• Korzystny dla dobrego samopoczucia jest
sam fakt istnienia społecznych związków
między ludźmi. W ten sposób rozumiane
wsparcie jest pewnym zasobem, jaki
człowiek uzyskuje dzięki uczestnictwu w
sieci społecznej.
Przykłady definicji:
• - „dostępne wsparcie, płynące z powiązań
człowieka z innymi ludźmi, grupami
społecznymi, społeczeństwem.”[1]
• - zzewnątrzpochodny składnik
psychospołecznych, zgeneralizowanych
zasobów odpornościowych.[2]
[1] Lin N. za: Jaworowska-Obłój Z., Skuza B., Pojęcie wsparcia
społecznego i jego funkcje w badaniach naukowych.,”Przegląd
Psychologiczny”, 1986, t. 29, nr.3, str.733
[2] Antonovsky A. za: Dołęga Z., Wsparcie społeczne jako społeczny
kontekst rozwoju w okresie dorastania., „Prace Naukowe Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, z. 8, 2000, str. 26
Podejście funkcjonalne
• Podejście jakościowe, akcentuje interakcję i
proces wymiany pewnych dóbr. Powołuje się na
miary subiektywne, takie jak: poczucie
wsparcia, jego postrzegana dostępność,
wartość oraz adekwatność.
• Tak rozumiane wsparcie może zachodzić
pomiędzy jednostkami, jednostką a grupą, a
także grupami.
• Badacze należący do tego nurtu nie zadowalają
się samym opisem, ale dużą wagę przykładają
do oceny kontaktów wspierających.
Przykłady definicji:
• - „pomoc dostępna dla jednostki w sytuacjach
trudnych, stresowych.”[1]
• - „...pomoc i wsparcie będące wynikiem interakcji z
otoczeniem społecznym.”[2]
[1] Sarason I.G., Sarason R.B. za: Jaworowska-Obłój Z., Skuza B., Pojęcie
wsparcia społecznego i jego funkcje w badaniach naukowych.,
„Przegląd Psychologiczny”, 1986, t. 29, nr.3, str.733
[2] Bishop G. D. , Psychologia zdrowia. , Astrum, Wrocław 2000
Przykłady definicji (c.d.)
„...rodzaj interakcji społecznej, która charakteryzuje się tym, że:
• zostaje podjęta przez jedną lub obie strony (uczestników tej
interakcji) w sytuacji problemowej lub trudnej,
• w toku tej interakcji dochodzi do wymiany informacji, wymiany
emocjonalnej, wymiany instrumentów działania lub wymiany dóbr
materialnych,
• wymiana ta może być jednostronna lub dwustronna (kierunek
„dawca-biorca” może być stały lub zmieniać się w różnych,
czasowych odstępach, poczynając od bardzo małych),
• w dynamicznym układzie interakcji wspierającej można wyróżnić
osobę wspierającą (pomagającą) i odbierającą wsparcie,
• dla skuteczności tej wymiany istotna jest odpowiedniość między
rodzajem udzielanego wsparcia, a potrzebami odbiorcy wsparcia,
• celem interakcji wspierającej jest spowodowanie u jednego lub obu
uczestników tej interakcji zbliżenia do rozwiązania problemu,
osiągnięcia celu, przezwyciężenia sytuacji trudnej itp. (konkretyzacja
celu wsparcia zależy od rozpoznania problemu i diagnozy
trudności).”[1]
[1] Sęk H., Wsparcie społeczne – co zrobić, aby stało się pojęciem naukowym?,
„Przegląd Psychologiczny”, 1986, t.29, nr.3, str.793
Hipoteza efektu głównego lub
bezpośredniego
• U jej podstaw legło przekonanie, że
wsparcie pełni ogólnie rolę korzystną dla
zdrowia (dobrostanu), gdyż niezależnie od
poziomu stresu daje człowiekowi poczucie
przynależności, które działa ogólnie
wzmacniająco. Wsparcie to czynnik
niezależny od innych zmiennych i określić
go można jako względnie trwały rodzaj
relacji człowieka z otoczeniem
zapobiegający pojawieniu się silnego stresu.
Hipoteza buforowa
• Traktuje wsparcie jako zmienną pośredniczącą pomiędzy
wydarzeniami życiowymi, a ich konsekwencjami dla
samopoczucia i zdrowia człowieka.
• Wsparcie uaktywnia się tylko podczas sytuacji stresowej i
pełni funkcje buforu zmniejszającego napięcie i
umożliwiającego przezwyciężenie trudności lub kryzysu.
Zadaniem wsparcia jest łagodzenie oceny sytuacji, w której
znajduje się człowiek, zwiększenie jego zaradności (wsparcie
jest tu zmienną manipulowaną).
• Możliwe jest to wtedy, gdy osoby wspierające dążą do
podwyższania poczucia własnej skuteczności u osób, którym
pomagają. Istotna jest optymalność tego typu wsparcia,
ponieważ za dużo wsparcia wpływa obciążająco i
deprymująco.
Hipoteza o wpływie predyspozycji
do zaburzeń psychicznych
• Hipoteza ta odwraca relacje między
wsparciem a chorobą i mówi, że
osłabianie więzi społecznych wynikać
może z predyspozycji do zaburzeń
psychicznych.
Wsparcie społeczne i zdrowie
• W badaniach epidemiologicznych na
mieszkańcach wsi Alameda (n=6928)
stwierdzono, że im mniejsza sieć społeczna
tym większe jest ryzyko śmierci. (Lisa
Berkman i Leonard Syme)
• Badania społeczności chińskiej w
Waszyngtonie. (Nan Lin i współpracownicy)
• Badania par małżeńskich (Anita DeLongis i
współpracownicy)
Dziękuję bardzo
Download