Zastosowanie analizy wymiarowej i teorii podobieństwa do

advertisement
Warunki brzegowe w rozwiązywaniu
problemów
transportu
ciepła
i
masy oraz problemów odkształceń
Łukasz Łach
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Kraków, 05 styczeń 2011 r.
Wykaz ważniejszych oznaczeń
T
K
Q
ρ
cp
α
Tα
v
- temperatura,
- macierz funkcji rozkładu współczynnika przewodzenia ciepła,
- prędkość generowania ciepła, jakie powstaje w wyniku
plastycznego odkształcania się metalu lub w wyniku przemian
fazowych zachodzących w materiale,
- gęstość metalu w temperaturze T,
- ciepło właściwe w tejże temperaturze,
- współczynnik wymiany ciepła,
- temperatura otoczenia
- wektor prędkości.
Transport ciepła i masy
Większość zjawisk zachodzących w procesach przetwórstwa
materiałów jest aktywowanych cieplnie, a zatem numeryczna
symulacja tych procesów musi uwzględniać pole
temperatury. Transport masy (dyfuzja) również odgrywa
dominującą rolę w zmianach jakie zachodzą w strukturze
odkształcanego i/lub poddawanego obróbce cieplnej
materiału. Transport ciepła i masy opisany jest jednakowym
równaniem różniczkowym cząstkowym, a różne są tylko
współczynniki tego równania zależne od własności materiału.
Równanie Fouriera
Określanie pola temperatur możliwe jest poprzez rozwiązanie
uogólnionego równania dyfuzji – równania Fouriera. Wielkością
podlegającą dyfuzji jest w tym przypadku ciepło. W ogólnej postaci
równanie to zapisane jest następująco:
gdzie:
T - temperatura,
K - macierz funkcji rozkładu współczynnika przewodzenia ciepła,
Q - prędkość generowania ciepła, jakie powstaje w wyniku plastycznego
odkształcania się metalu lub w wyniku przemian fazowych zachodzących
w materiale,
ρ - gęstość metalu w temperaturze T,
cp - ciepło właściwe w tejże temperaturze,
v – wektor prędkości.
Warunki brzegowe
Równanie przewodzenia ciepła musi spełniać odpowiednie
warunki brzegowe. Brzeg odkształcanego materiału zmienia swoją
temperaturę w wyniku:
konwekcji (unoszenia ciepła),
promieniowania,
przewodzenia.
Warunek brzegowy pierwszego rodzaju (warunek Dirichleta)
Warunek ten jest przyjmowany, jeśli cały brzeg lub jego część
posiada znaną temperaturę określoną poprzez znaną, zależną od
czasu funkcję f(t):
Rys.1. Przykład warunku brzegowego I rodzaju.
Warunek brzegowy
Neumanna)
drugiego
rodzaju
(warunek
Warunek jest przyjmowany, gdy znana jest funkcja określająca
natężenie strumienia cieplnego na brzegu obszaru:
Rys.2. Przykład warunku brzegowego II rodzaju.
Warunek graniczny trzeciego rodzaju (warunek Fouriera)
Warunek jest przyjmowany, gdy następuje swobodny,
niczym nie skrępowany przepływ ciepła przez powierzchnię
brzegową ciała. Opiera się on na bilansie natężenia
strumieni cieplnych przepływających przez powierzchnię
brzegową:
gdzie: α - współczynnik wymiany ciepła,
Tα - temperatura otoczenia
Rys.3. Przykład warunku
brzegowego III rodzaju.
Stosowalność warunków brzegowych
W procesach przetwórstwa materiałów praktycznie nie występuje warunek brzegowy
Dirichleta. Dlatego do celów śledzenia zmian temperatury wyrobów w trakcie tych
procesów w wielu następujących po sobie operacjach bardzo często należy zastosować
połączony warunek brzegowy drugiego i trzeciego rodzaju zadany na całym brzegu
obszaru, w postaci:
W powyższym równaniu funkcja q może reprezentować strumień ciepła przekazywany do
materiału w wyniku pracy sił tarcia na powierzchni styku z narzędziem:
gdzie: τ - naprężenie tarcia, Δv – prędkość poślizgu między odkształcanym materiałem i
narzędziem.
Wprowadzanie warunków brzegowych w MES
Wprowadzenie warunków brzegowych następuje poprzez wykonanie odpowiednich
modyfikacji macierzy współczynników układu równań oraz wektora prawych stron.
∥
⇗
Macierz współczynników elementu
⇗
Globalna macierz współczynników
Wprowadzanie warunków brzegowych w MES - przykład
Wprowadzenie warunków
Neumanna
Wprowadzenie warunków
Dirichleta
Warunki brzegowe – automaty komórkowe
(a)
(b)
Rys.4. Początkowa struktura z różnymi warunkami brzegowymi: a)
periodyczne, b) otwarte.
Cięcie i składanie modelu
Rys.5. Operacje cięcia oraz składania w widoku 3D.
Literatura
1. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L, Finite Element Method, T. 13, Elsevier, 2000
2. Pietrzyk M., Metody numeryczne w przeróbce plastycznej
metali, skrypt AGH 1303, Kraków, 1992
3. F. P. Incropera, D. P. DeWitt, Fundamentals of heat and
mass transfer, New York: John Wiley&Sons, 2001.
Dziękuję za uwagę
Download