Czy głównym winowajcą omdleń jest mózg czy układ naczyniowy?

advertisement
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
Czy głównym winowajcą omdleń
jest mózg czy układ naczyniowy?
Agnieszka Piątkowska,
Edward Koźluk
I Katedra i Klinika Kardiologii
Akademii Medycznej w Warszawie
Centralny Szpital Kliniczny
Akademii Medycznej
STRESZCZENIE
W artykule przybliżono problematykę omdleń. Zwrócono uwagę na rokowniczą rolę podziału omdleń na kardiogenne, niekardiogenne i o nieznanej etiologii. Do omdleń niekardiogennych zalicza się najczęściej występujące w praktyce omdlenia wazowagalne. Przedstawiono nowoczesne metody zgłębiania patomechanizmu tych omdleń, które koncentrują się na dwóch ich podstawowych aspektach: zachowania się ukrwienia
i czynności elektrycznej mózgu (w odniesieniu do teorii ośrodkowych tych omdleń) lub
zachowania się centralnego i obwodowego układu naczyniowego (teorie obwodowe).
Pełniejsze zrozumienie tych elementów może w najbliższej przyszłości pomóc w celowanym leczeniu różnych postaci omdleń odruchowych.
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 1, 33–41
słowa kluczowe: omdlenia neurokardiogenne, omdlenia kardiogenne, test pochyleniowy, reografia
impedancyjna, spektroskopia w bliskiej podczerwieni
O
mdlenie jest przejściową, ustępu-
i o nieustalonej przyczynie (tab. 2). Pacjen-
jącą samoistnie utratą przytom-
ci z kardiologiczną przyczyną omdlenia (za-
ności, która zwykle prowadzi do
burzenia rytmu serca, choroba organiczna
upadku. Profesor R. Sutton obrazuje to
serca lub serce płucne) wymagają wnikliwej
stwierdzeniem, że „jeżeli pacjent pada
diagnostyki ze względu na gorsze rokowanie
i wstaje, to jest to omdlenie, gdy nie wstaje,
i w konsekwencji konieczność szybszego
jest to nagły zgon sercowy”. Przyjmuje się, że
i bardziej agresywnego leczenia.
bezpośrednią przyczyną omdlenia jest krót-
Większość chorych mdleje „na szczę-
kotrwałe odwracalne uogólnione zmniejsze-
ście” z przyczyn niekardiologicznych, naj-
nie perfuzji mózgu. Należy pamiętać, iż
częściej neurokardiogennych. Jest to grupa
omdlenie jest z definicji objawem niedo-
o najmniejszym zagrożeniu, a jednocześnie
krwienia mózgu, zatem należy odróżniać je
najtrudniejsza do leczenia. Tej grupie został
od rzeczywistych lub pozornych utrat przy-
poświęcony obecny artykuł.
tomności o etiologii innej niż niedokrwienna (tab. 1).
Omdlenie neurokardiogenne jest definiowane jako krótkotrwała utrata przytom-
W praktyce omdlenia można podzielić
ności wywołana nadmierną odruchową re-
na trzy grupy: kardiogenne, niekardiogenne
akcją autonomicznego układu nerwowe-
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 1, 33–41
Adres do korespondencji:
lek. Agnieszka Piątkowska
I Katedra i Klinika Kardiologii
Akademii Medycznej w Warszawie
Centralny Szpital Kliniczny
Akademii Medycznej
ul. Banacha 1A, 02–097 Warszawa
tel. (22) 599–19–57
e-mail: [email protected]
Copyright © 2008 Via Medica
ISSN 1897–3590
33
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
Tabela 1
Przyczyny napadów niebędących omdleniami mylnie rozpoznawanych jako omdlenia [4]
I. Zaburzenia przebiegające z ograniczeniem świadomości lub utratą przytomności
Zaburzenia metaboliczne (hipoglikemia, hipoksja, hiperwentylacja z hipokapnią)
Padaczka
Zatrucia
Przemijający napad niedokrwienia mózgu w obszarze unaczynienia tętnicy kręgowo-podstawnej
II. Zaburzenia przypominające omdlenie, ale przebiegające bez utraty przytomności
Katapleksja
Napady padania („drop attacks”)
„Omdlenie” psychogenne
Tabela 2
Przyczyny omdleń [4]
I.
Neurokardiogenne:
— Omdlenia wazowagalne
— Omdlenia sytuacyjne (po mikcji, ostrym krwotoku, podczas kaszlu, kichania, na skutek
stymulacji żołądkowo-jelitowej — połykanie, wypróżnianie, ból trzewny), poposiłkowe, podczas
grania na instrumentach dętych)
— Neuralgia nerwu językowo-gardłowego lub trójdzielnego
II. Ortostatyczne:
— Niewydolność autonomiczna: pierwotna (czysta niewydolność autonomiczna, zanik wieloukładowy, choroba Parkinsona z niewydolnością autonomiczną) lub wtórne zaspoły niewydolności
autonomicznej (cukrzyca, skrobiawica), powysiłkowa, poposiłkowa
— Polekowe (poalkoholowe)
— Odwodnienie (krwotok, biegunka, choroba Addisona)
III. Zaburzenia rytmu serca:
— Dysfunkcja węzła zatokowego
— Choroba układu przewodzącego przedsionkowo-komorowego
— Napadowe częstoskurcze nadkomorowe i komorowe
— Choroby dziedziczne, np. zespół długiego QT, zesół Brugadów
Omdlenie
neurokardiogenne jest
definiowane jako
krótkotrwała utrata
przytomności wywołana
nadmierną odruchową
reakcją autonomicznego
układu nerwowego
— Arytmie polekowe
IV. Choroba organiczna serca lub serce płucne:
— Wada zastawkowa
— Świeży zawał serca lub ostre niedokrwienie mięśnia sercowego
— Kardiomiopatia zawężająca
— Śluzak przedsionka
— Ostre rozwarstwienie aorty
— Choroba osierdzia/tamponada
— Zator tętnicy płucnej/nadciśnienie płucne
V. Choroby naczyniowe mózgu:
— Zespoły podkradania, np. tętnicy płucnej
— Przemijające napady niedokrwienia mózgu spowodowane zwężeniem tętnic szyjnych
34
go [1–3]. Nadal dyskutuje się na temat me-
stanowią nerwy czaszkowe: nerw błędny i ję-
chanizmu prowadzącego do nagłego zwolnie-
zykowo-gardłowy (przewodzące impulsy
nia akcji serca i/lub obniżenia ciśnienia tętni-
z mechanoreceptorów układu krążenia, po-
czego krwi. Ramię dośrodkowe (aferentne)
karmowego i moczowego oraz z barorecepwww.fmr.viamedica.pl
Agnieszka Piątkowska, Edward Koźluk
Czy głównym winowajcą omdleń
jest mózg czy układ naczyniowy?
torów zatoki tętnicy szyjnej), nerw trójdziel-
korowych, w której uczestniczą neurohor-
ny, twarzowy i przedsionkowo-ślimakowy
mony i neurotransmitery doprowadzające
(z mechanoreceptorów układu oddechowego)
do odruchu bradykardia-hipotensja na sku-
oraz sercowe nerwy układu autonomiczne-
tek takich czynników, jak ból, strach bądź
go (przywspółczulne gałęzie sercowe nerwu
emocje [11]. Teoria obwodowa Oberga
błędnego i współczulne nerwy sercowe szyj-
i Thorena zakłada wywołanie odruchu po-
ne i piersiowe). Ramię dośrodkowe kończy
przez pobudzenie mechanoreceptorów
się w jądrze pasma samotnego, do którego
układu sercowo-płucnego w lewej komorze,
dochodzą również impulsy z podwzgórza,
przedsionkach serca, łuku aorty oraz obwo-
rdzenia kręgowego i pnia mózgu [5, 6]. Sy-
dowych chemoreceptorów w obrębie naczyń
gnały z jądra pasma samotnego biegną na-
krwionośnych na skutek długotrwałego utrzy-
stępnie drogami wstępującymi do ośrodków
mywania pionowej pozycji ciała [12]. Obie
wyższego rzędu w międzymózgowiu i kreso-
teorie zgadzają się, że przyczyną omdlenia
mózgowiu oraz drogami zstępującymi do
jest centralna hipowolemia spowodowana
ośrodków niższego rzędu w rdzeniu przed-
przez zaleganie krwi w kończynach dolnych
łużonym: przedzwojowych neuronów współ-
i mięśniach szkieletowych, prowadząca do
czulnych i przywspółczulnych (hamujących
obniżenia ciśnienia, bradykardii, obniżenia
przedzwojowe neurony współczulne). Wy-
napięcia mięśni szkieletowych.
daje się, że ich wzajemne oddziaływanie —
W praktyce zespół wazowagalny rozpo-
pobudzanie lub hamowanie ośrodków ukła-
znaje się na podstawie charakterystycznego
du współczulnego lub przywspółczulnego —
wywiadu oraz wyniku testu pochyleniowego
daje w rezultacie omdlenie wazowagalne [5, 7].
(HUTT, head-up tilt test). Do omdlenia wa-
Ramię eferentne (odśrodkowe) opisywa-
zowagalnego dochodzi na ogół na skutek dłu-
nego łuku odruchowego tworzą włókna ner-
gotrwałej pionizacji (w mechanizmie odru-
wu błędnego, co tłumaczy występowanie
chu Bezolda-Jarisha), szczególnie w cia-
bradykardii, ale nie hipotonii, ponieważ
snych, dusznych pomieszczeniach lub też po
w naczyniach obecne są jedynie współczulne
nakłuciu żyły, silnym stresie lub emocjach,
receptory adrenergiczne [8]. Oddziaływanie
bólu lub strachu. Utrata przytomności może
obu układów następuje na poziomie synap-
być poprzedzona uczuciem nagłego, silnego
sy: uwolnienie acetylocholiny z przywspół-
osłabienia, pojawieniem się mroczków przed
czulnych zakończeń synaptycznych powodu-
oczami, mdłościami, bólem lub zawrotami
je równoczesne zahamowanie uwalniania
głowy, potliwością. Częstym objawem jest
noradrenaliny i neuropeptydu Y z zakoń-
uczucie szybkiego bicia serca. Powszechne
czeń współczulnych — zahamowanie ukła-
jest występowanie drgawek, będących wyra-
du współczulnego, hipotonię, a w jej następ-
zem głębokiego niedokrwienia mózgu, wtór-
stwie omdlenie [9]. Uważa się, że ten mecha-
nego do hipotonii i bradykardii. Młodzi lu-
nizm bierze udział we wzmocnieniu już za-
dzie na ogół mają typowy wywiad wazowagal-
początkowanej reakcji, natomiast zapocząt-
ny, osoby starsze mają tendencję do innych,
kowanie hipotonii następuje prawdopodob-
nietypowych objawów. Około 30% pacjen-
nie na skutek aktywacji tak zwanego obsza-
tów mdleje bez objawów prodromalnych. Ze
ru inhibicji w rdzeniu przedłużonym [10].
względu na podobną symptomatologię napa-
Istnieją dwie teorie fizjologiczne, które
du padaczkowego i omdlenia wazowagalne-
starają się wytłumaczyć wystąpienie omdle-
go możliwe są pomyłki diagnostyczne. Oce-
nia wazowagalnego. Według teorii ośrodko-
nia się, że około 30% przypadków padaczki
wej van Lieshout i wsp., początek odruchu
opornej na leki to w rzeczywistości omdlenia
zależy od aktywacji ośrodków korowo-pod-
wazowagalne przebiegające z drgawka-
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 1, 33–41
W praktyce zespół
wazowagalny rozpoznaje
się na podstawie
charakterystycznego
wywiadu oraz wyniku
testu pochyleniowego
Ocenia się, że około
30% przypadków
padaczki opornej na leki
to w rzeczywistości
omdlenia wazowagalne
przebiegające
z drgawkami
35
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
mi [13]. Próby różnicowania tych schorzeń za
Obecnie w Polsce najpopularniejsze są
pomocą EEG wykazały, że u wielu pacjentów
dwa protokoły testu pochyleniowego:
z zespołem wazowagalnym występują zmia-
1. Zmodyfikowany protokół Westminster-
ny w zapisie, obserwowane również u chorych
ski (wg Raviele) — 45 minut pionizacji
z padaczką. Prawdopodobnie pojawiają się
biernej, a następnie 20 minut pionizacji
one wtórnie do częstych lub długotrwałych
po prowokacji farmakologicznej z 0,3–
epizodów niedokrwienia mózgu, szczególnie
–0,4 mg nitrogliceryny podjęzykowo.
u pacjentów z typem omdlenia kardiodepre-
2. Protokół Włoski — 20 minut pionizacji
syjnym z asystolią [14, 15].
W celu potwierdzenia rozpoznania wstęp-
biernej i 20 minut po podaniu nitrogliceryny podjęzykowo.
nego lub dla rozstrzygnięcia w przypadkach
Jeżeli ciśnienie skurczowe pod koniec
wątpliwych konieczne może być wykonanie
pionizacji biernej utrzymuje się poniżej
testu pochyleniowego [4]. Zgodnie ze stan-
100 mm Hg, na ogół przedłuża się fazę bierną
dardami badanie to zostało wprowadzone do
do 60 minut, bez prowokacji farmakologicznej.
diagnostyki omdleń przez Kenny i wsp.
Punktem końcowym testu jest wywołanie
w 1986 roku. Powinno być wykonywane w go-
pełnego omdlenia (stan przedomdleniowy
dzinach porannych, w cichym pomieszczeniu
nie jest obecnie uznawany za wynik diagno-
z przyćmionym oświetleniem u pacjenta po-
styczny) lub zakończenie czasu badania.
zostającego na czczo. Zaleca się, by czas le-
Zespól wazowagalny podzielono na pod-
żenia przed pionizacją trwał co najmniej
stawie zachowania się ciśnienia krwi i często-
5 minut, jeżeli nie zakłada się wkłucia dożyl-
ści akcji serca podczas omdlenia na 3 typy
nego lub co najmniej 20 minut, jeżeli wkłucie
(wg klasyfikacji Vasovagal Syncope Interna-
jest zakładane. Następnie stół pochyleniowy,
tional Study — VASIS) [15] — tabela 3.
posiadający podpórkę pod stopy, podnosi się
Dla precyzyjnego rozróżnienia typu
do kąta 60 stopni. W sposób ciągły jest mo-
omdlenia z uwzględnieniem jego mechaniz-
nitorowane EKG oraz ciśnienie tętnicze krwi
mu ośrodkowego lub obwodowego sam test
(optymalny jest pomiar ciśnienia tętniczego
pochyleniowy nie jest wystarczający. Obecnie
„beat-to-beat” w sposób nieinwazyjny).
widać dwa kierunki poszukiwań, adekwatne
Tabela 3
Typy reakcji wazowagalnej wg VASIS
Typ 1
— mieszany. Częstość akcji serca obniża się w czasie omdlenia, ale pozostaje ≥ 40/min,
bądź spada < 40/min na mniej niż 10 s z asystolią < 3 s lub bez asystolii; ciśnienie tętnicze
obniża się, zanim zwolni się czynność serca.
Typ 2A
— kardiodepresyjny bez asystolii. Częstość rytmu komór spada < 40/min na dłużej niż 10 s,
ale asystolia nie trwa dłużej niż 3 s, ciśnienie obniża się, zanim zwolni się czynność serca.
Typ 2B
— kardiodepresyjny z asystolią. Występuje asystolia trwająca > 3 s, ciśnienie obniża się
równocześnie ze zwolnieniem czynności serca lub je wyprzedza.
Typ 3
— wazodepresyjny. Podczas omdlenia obniża się ciśnienie tętnicze, ale akcja serca nie
zwalnia o więcej niż 10% w porównaniu z wartością maksymalną.
Opisywane są również odmienne reakcje:
— niewydolność chronotropowa — nie występuje wzrost częstości serca podczas testu (czyli wzrost
o < 10% w porównaniu z wartością przed testem);
— nadmierne przyspieszenie rytmu serca — >130/min, zarówno zaraz po spionizowaniu,
przez cały test pochyleniowy;
— reakcja dysautonomiczna — stopniowe obniżanie się wartości ryzyka względnego od początku
pionizacji aż do omdlenia.
36
www.fmr.viamedica.pl
Agnieszka Piątkowska, Edward Koźluk
Czy głównym winowajcą omdleń
jest mózg czy układ naczyniowy?
do dwóch teorii patofizjologicznych powstawania omdleń wazowagalnych: łączenie
HUTT z monitorowaniem zmian zachodzących w mózgu oraz zmian w obwodowych
parametrach hemodynamicznych.
W pierwszym przypadku znajdują zastosowanie: monitorowanie EEG [16–18], monitorowanie przepływów w tętnicach mózgowych za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii doplerowskiej [19, 20] bądź pomiar
oksygenacji mózgu za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS, near infrared spectroscopy) [21–23]. W zapisie EEG
rejestrowanym podczas omdlenia jest obserwowana charakterystyczna, typowa sekwencja zmian [18]: początkowo dochodzi do
zwolnienia rytmu podstawowego aż do wystąpienia fal o wysokiej amplitudzie z zakresu theta (4–5 Hz), następnie dalsze zwalnianie do zakresu delta (1,5–3 Hz), w przypad-
Rycina 1. Monitorowanie zmian stężenia hemoglobiny utlenowanej (czerwona linia), odtlenowanej
(niebieska linia) i całkowitej (zielona linia) za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS)
podczas sprowokowanego testem pochyleniowym omdlenia wazowagalnego. Spadek stężenia
hemoglobiny utlenowanej i całkowitej (event 4) z następowym wzrostem stężenia hemoglobiny
odtlenowanej poprzedza o kilka minut wystąpienie objawów aury (event 5) i samego omdlenia
(event 6)
ku przedłużania się asystolii następuje nagłe
spłaszczenie zapisu EEG. Tego typu zmiany
ze zmniejszeniem przepływu (Doppler
są podobne w wielu sytuacjach uogólnione-
przezczaszkowy) oraz spadek stężenia he-
go niedotlenienia ośrodkowego układu ner-
moglobiny utlenowanej (NIRS) wyprzedzają
wowego i najwyraźniej wyrażone podczas
pojawienie się objawów klinicznych aury
omdlenia w mechanizmie kardiodepresyj-
przedomdleniowej (ryc. 1) średnio o około
nym. Podczas omdlenia w mechanizmie
3,74 ± 3,14 minut [22]. O udziale mechaniz-
wazodepresyjnym obserwuje się rozlane,
mów ośrodkowych w etiologii omdleń wazo-
uogólnione zwalnianie fal EEG. W odróż-
wagalnych może świadczyć występowanie ich
nieniu od EEG, będącego zapisem funkcji
nie tylko w warunkach stresu ortostatyczne-
elektrycznej mózgu, USG doplerowskie
go, ale również pod wpływem czynników psy-
oraz spektroskopia w bliskiej podczerwieni
chicznych, takich jak na przykład strach.
pozwalają na ocenę przepływu krwi w obrę-
Z drugiej strony dąży się do jak najbar-
bie ośrodkowego układu nerwowego. Po-
dziej dokładnego monitorowania obwodo-
miar oksygenacji za pomocą NIRS określa
wych parametrów hemodynamicznych, po-
regionalną oksygenację mózgu na podsta-
zwalających możliwie najwcześniej uchwycić
wie różnic absorpcji światła podczerwonego
moment zapoczątkowania reakcji omdle-
przez hemoglobinę utlenowaną i zreduko-
niowej. Próby oceny echokardiograficznej
waną. Suma obu hemoglobin jest orientacyj-
były bardzo uciążliwe zarówno dla pacjenta,
nym wskaźnikiem objętości krwi w badanym
jak i dla lekarza (konieczność utrzymania
obszarze i pozwala wnioskować o zmianach
głowicy w jednej pozycji nawet przez godzi-
przepływu mózgowego przed utratą przy-
nę). Bardzo obiecująca okazała się w tym
tomności i w jej trakcie [24].
przypadku reografia impedancyjna ze
Rejestrowane podczas omdlenia zmiany
względu na to, że jest to metoda nieinwazyj-
sugerujące zaburzenia autoregulacji ukrwie-
na, dająca porównywalnie dużo danych co
nia mózgu: kurcz naczyń oporowych mózgu
USG serca, a stosunkowo najmniej ingeru-
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 1, 33–41
37
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
Omdlenie z asystolią
Rycina 2. Ocena objętości wyrzutowej i częstości rytmu serca podczas testu pionizacyjnego
za pomocą reomonitora. Poniżej bezpośredni zapis z pobudzenia na pobudzenie objętości
wyrzutowej podczas omdlenia kardiodepresyjnego z asystolią
SV (stroke volume) — objętość wyrzutowa; HR (heart rate) — częstość akcji serca
38
jąca w przebieg HUTT [25]. Pacjentowi na-
naczyniach, występującego w cyklu pracy
lepiane są dodatkowe 3 lub 4 (w zależności
serca. Jest to metoda umożliwiająca jedno-
od użytego systemu) dodatkowe elektrody
czesne gromadzenie sygnałów, takich jak
do pomiarów reograficznych. Metoda ta
elektrokardiogram i ciągłe oznaczanie para-
opiera się na pomiarach oporu elektryczne-
metrów charakteryzujących hemodyna-
go tkanek wybranych obszarów ciała. W ob-
miczne właściwości serca: objętość wyrzuto-
liczeniach wykorzystuje się zmiany oporu
wa, frakcja wyrzutowa, czas wyrzutu krwi
mierzonego na powierzchni klatki piersio-
z lewej komory, okres przedwyrzutowy
wej podczas ruchu krwi w sercu i wielkich
i inne. Autorzy artykułu początkowo używali
www.fmr.viamedica.pl
Agnieszka Piątkowska, Edward Koźluk
Czy głównym winowajcą omdleń
jest mózg czy układ naczyniowy?
Rycina 3. Przebieg reakcji wazowagalnej z monitorowaniem parametrów
hemodynamicznych za pomocą Task Force Monitor — typ kardiodepresyjny
z asystolią. Strzałki pokazują moment załamania krzywych wartości
poszczególnych parametrów. Gruba czerwona kreska — omdlenie;
ECG (electrocardiography) — elektrokardiografia; HR (heart rate)
— częstość akcji serca; RRI ; DBP (diastolic blood pressure) — ciśnienie
rozkurczowe krwi; SBP (systolic blood pressure) — ciśnienie skurczowe
krwi; PP (pulse pressure) — ciśnienie tętna; ICG (impedance
cardiography) — kardiografia impedancyjna; SV (stroke volume)
— objętość wyrzutowa; CO (cardiac output) — pojemność minutowa;
TPR (total peripheral resistance) — całkowity opór obwodowy;
TCD (transcranial doppler) — przezczaszkowa ultrasonografia
doplerowska; CBF (cerebral blood flow) — parametr przepływu
mózgowego; CVR (coronary vasodilator reserve) — wieńcowa rezerwa
przepływu; CPI (cerebral pulsatility index) — wskaźnik pulsacji mózgowej
Rycina 4. Przebieg reakcji wazowagalnej — typ kardiodepresyjny
z asystolią. Balans układu autonomicznego obliczany przez Task Force
Monitor. Strzałki pokazują moment załamania krzywych wartości
poszczególnych parametrów
HF RRI (składowa HF [high frequeny] HRV [heart rate variability])
— napięcie nerwu błędnego; LF-dBP (składowa LF [low frequency]
zmienności RR rozkurczowego) — napięcie układu współczulnego,
gruba czerwona kreska — omdlenie. Pozostałe objaśnienia skrótów
— rycina 3
do tego celu holtera reograficznego (Re-
pierwszą obserwowaną zmianą było łagod-
omonitor) (ryc. 2).
ne obniżanie się całkowitego oporu obwo-
Reografia impedancyjna jest wykorzy-
dowego (ryc. 3–4) na około 3,6 ± 2,1 minuty
stywana również w bardziej rozbudowanych
przed omdleniem [26]. Jeżeli po tym nastę-
urządzeniach, na przykład w systemie Task
pował wzrost napięcia nerwu błędnego, na-
Force Monitor. System ten daje nie tylko
stępstwem był dalszy, już gwałtowny, spa-
możliwość oznaczania zmian ilościowych
dek TPR i gwałtowny wzrost napięcia ner-
parametrów hemodynamicznych w krążeniu
wu błędnego prowadzący do głębokiej bra-
systemowym z uderzenia na uderzenie
dykardii i asystolii — omdlenie typu kardio-
w cyklu pracy serca. Dodatkowo można
depresyjnego z asystolią. Jeśli natomiast
określać całkowity opór obwodowy (TPR,
główną odpowiedzią na początkowe obni-
total peripheral resistance), napięcie nerwu
żanie się TPR jest spadek napięcia współ-
błędnego (składowa HF [high frequency]
czulnego prowadzący do dalszego gwałtow-
HRV [heart rate variability]) oraz napięcie
nego obniżania się TPR oraz obniżania się
układu współczulnego (składowa LF [left fre-
częstości rytmu serca (HR, heart rate), dal-
quency] zmienności rozkurczowego ciśnie-
szy przebieg reakcji zależy od odpowiedzi
nia tętniczego) odzwierciedlające balans ob-
nerwu błędnego: wzrost jego napięcia na-
wodowego układu autonomicznego.
sili bradykardię, prowadząc do omdlenia
Podczas HUTT z monitorowaniem pa-
kardiodepresyjnego bez asystolii, nato-
rametrów hemodynamicznych, które auto-
miast niewielka reakcja lub jej brak — do
rzy artykułu wykonywali w swoim ośrodku,
omdlenia w mechanizmie mieszanym. Jeśli
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 1, 33–41
39
WYBRANE
PROBLEMY
KLINICZNE
Rycina 5. Schemat reakcji wazowagalnej na podstawie monitorowania parametrów hemodynamicznych
TPR (total peripheral resistance) — całkowity opór obwodowy; n.X — napięcie układu przywspółczulnego;
SV (stroke volume) — objętość wyrzutowa serca; HR (heart rate) — częstość rytmu serca
natomiast spadek napięcia układu współczul-
pokusić się o stwierdzenie, że omdlenia wa-
nego następujący po początkowym łagod-
zowagalne są zapewne grupą schorzeń
nym obniżeniu się TPR prowadzi do wzro-
o zróżnicowanym mechanizmie.
stu napięcia nerwu błędnego, o znikomym
Ze względu na złożoną patofizjologię
wpływie na serce, ale pociągającego gwał-
omdleń wazowagalnych ich diagnostyka sta-
towny spadek TPR — występuje omdlenie
ła się dziedziną interdyscyplinarną na pogra-
w mechanizmie wazodepresyjnym (ryc. 5).
niczu zainteresowań neurologii i kardiologii.
Porównywanie danych uzyskanych róż-
Dokładne zrozumienie mechanizmów ośrod-
nymi metodami (NIRS, Doppler, reografia)
kowych i obwodowych może w przyszłości
jest trudne i ryzykowne, a ich interpretacja
stać się podstawą ukierunkowanego leczenia
powinna być niezwykle ostrożna. Można
przyczynowego różnych postaci tych omdleń.
PIŚMIENNICTWO
1.
ge of Physicians. Ann. Intern. Med. 1997; 126:
Albioni P., Brignole M., Menozzi C. i wsp. The dia-
989–996.
gnostic value of history in patients with syncope
with or without heart desease. J. Am. Coll. Car2.
3.
i wsp. AHA/ACC scientific statement on the eva-
Lizer M., Yang E.H., Estes N.A. III i wsp. Diadno-
luation of syncope. Circulation 2006; 113: 316–
–325.
stic syncope, part I: value of history, physical examination, and electrocardiograhy: Clinical Efficacy Assessment Project for the Americam Colle-
40
Strickberger S.A., Benson D.W., Biaggioni I.
diol. 2001; 37: 1921–1928.
4.
Brignole M. (Chairperson), Alboni P., Benditt D.
i wsp. Syncope (Guidelines on Diagnosis and
www.fmr.viamedica.pl
Agnieszka Piątkowska, Edward Koźluk
Czy głównym winowajcą omdleń
jest mózg czy układ naczyniowy?
Treatment of) — Update 2004. Europace 2004;
6: 467–537.
5.
6.
from epilepsy. Lancet 1957; 2: 1018–1025.
nizm omdleń wazowagalnych. Folia Cardiol.
17. Jurowiecki J., Kozłowski D., Jakitowicz J. i wsp.
2000; 7(2): 83–86.
Zastosowanie elektroencefalografii w diagnosty-
Donald D.E., Shepherd J.T. Reflexes from the he-
ce omdleń wazowagalnych. Folia Cardiol. 2001;
tant regulatory mechanism. Cardiovasc. Res.
Santini M. Electroencephalographic correltes of
Quan K.J., Carlson M.D., Thames M.D. Mecha-
vasovagal syncope induced by head-up tilt testing. Stroke 1994; 29: 2347–2351.
re control:implications for the pathology of neu-
19. Rodriguez R.A., Snider K., Cornel G., Teixeira O.H.
rocardiogenic syncope. PACE 1997; 20: 764–
Cerebral blood flow velocity during tilt table test for
–774.
pediatric syncope. Pediatrics 1999; 104: 237–242.
Ziegler M.G., Echon C., Wilner K.D. i wsp. Sym-
20. Sung R.Y., Du Z.D., Yu C.W., Yam M.C., Fok T.F.
pathetic nervous withdrawal in the vasodepres-
Cerebral blood flow during vasovagal syncope
sor (vasovagal) syncope. J. Autonom. Nerv. Syst.
induced by active standing or head-up tilt. Arch.
1986; 17: 273–278.
9.
8: 33–40.
18. Ammirati F., Colivicchi F., Di Basta G., Garelli F.F.,
1978; 12: 449–469.
nism of the heart rate and arteruial blood pressu-
8.
lographic study of syncope: its differentiation
Kozłowski D., Koźluk E., Krupa W. Patomecha-
art and lungs: physiological curiosites or impor-
7.
16. Gestaut H., Fisher-Williams M. Electroencepha-
Dis. Childhood. 2000; 82: 154–158.
Revington M.L., McCloskey D.I. Sympathetic-pa-
21. Szufladowcz E., Koźluk E., Dobrogowska-Ku-
rasympathetic interactions at the heart, possibly
nicka J. i wsp. Pomiar oksygenacji mózgu u cho-
involving neuropeptide Y, in anaesthetized dogs.
rej z omdleniem wazodepresyjnym podczas te-
J. Physiol. 1990; 428: 359–370.
stu pochyleniowego. Folia Cardiol. 2000; 7:
10. Smith M.L., Carlson M.D., Thames M.D. Reflex
125–130.
control of the heart and circulation: implications
22. Szufladowicz E., Maniewski R., Koźluk E. i wsp.
for cardiovascular physiology. J. Cardiovasc.
Near-infrared spectroskopy in evaluation of ce-
Electrophysiol. 1991; 2: 441–449.
rebral oxygenation during vasovagal syncope.
11. Van Lieshout J.J., Wieling W., Karemakar J.M.
The vasovagal response. Clin. Sci. 1991; 81:
575–581.
12. Oberg B., Thoren P. Increased activity in the
A ventricular receptors during hemorrhage or oc-
Physiol Meas. 2004; 25 (4): 823–836.
23. Rodriguez-Nunez A., Couceiro J., Alonso C.
i wsp. Cerebral oxygenation in children with syncope during head-upright tilt test. Pediatr. Cardiol. 1997; 18: 406–409.
clusion of caval veins in the cet: a possible cau-
24. Dobrogowska-Kunicka J., Liebert A. Spektrosko-
se of the vasovagal reaction. Acta Physiol. Scand.
pia w bliskiej podczerwieni — nieinwazyjna me-
1972; 85: 164–172.
toda optyczna monitorowania oksygenacji i he-
13. Gastaut H. Syncopes: Generalized Anoxic Cerebral Seizures. W: Magnus O., Lorenz de Haas
A.M. (red.). The Epilepsies. American Elsevier,
New York 1974: 815–835.
modynamiki mózgu. Neur. Neurochir. Pol. 1997;
31: 1227–1237.
25. Cybulski G., Michalak E., Koźluk E., Piątkowska
A., Niewiadomski W. Stroke volume and systolic
14. Silvani S., Ciucci G., Verita E., Rebucci G.G., Ma-
time intervals: beat-to-beat comparison between
resta A. Correlation between the type of positivi-
echocardiography and ambulatory impedance
ty of the tilt test and a simultaneous electroence-
cardiograhy in supine and tilted positions. Med.
phalogram: preliminary results. Ital. Heart J.
2000; 1 (supl.I): 103–109.
Biolog. Eng. Comput. 2004; 42: 707–711.
26. Koźluk E., Piątkowska A., Kozłowski D. i wsp.
15. Brignole M., Brignole M., Menozzi C. i wsp. Is the type
Zróżnicowana patofizjologia omdleń wazowagal-
of cardiovascular response during tilt table testing
nych, wartość monitorowania parametrów hemo-
useful for the choice of the treatment? The new
dynamicznych i napięcia układu autonomiczne-
VASIS classification. W: Raviele A. (red.). Cardiac
go podczas testu pionizacyjnego. Folia Cardiol.
Arrhythmias 1999; Spronger Verlag Italia, Milano 20.
2006; 13:(supl. C): 1. (Abstract).
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 1, 33–41
41
Download