Agrofag niekwarantannowy podlegający przepisom

advertisement
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych
(International Standards for Phytosanitary Measures)
ISPM Nr 16
Agrofag niekwarantannowy podlegający przepisom:
pojęcie i zastosowanie
(2002)
Sporządzone przez Sekretariat Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin
SPIS TREŚCI*
ZATWIERDZENIE
3
WSTĘP
ZAKRES
MATERIAŁY ODNIESIENIA
DEFINICJE
SKRÓCONY OPIS WYMAGAŃ
3
3
3
3
3
WYMAGANIA OGÓLNE
1.
Tło
4
4
Postanowienia Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin dotyczące
niekwarantannowych agrofagów podlegających przepisom
4
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
Porównanie agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom z innymi
agrofagami
Porównanie z agrofagami kwarantannowymi
Status agrofaga
Droga przenikania
Wpływ ekonomiczny
Zwalczanie urzędowe
Porównanie z agrofagami nie podlegającymi przepisom
5
5
5
5
5
5
6
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Kryteria definiujące agrofagi niekwarantannowe podlegające przepisom
„Rośliny przeznaczone do sadzenia”
„Zamierzone wykorzystanie”
„Tamte rośliny”
„Wpływ nieakceptowalny ekonomicznie”
„Podlegający przepisom”
6
6
6
6
6
7
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Istotne zasady i obowiązki
Uzasadnienie techniczne
Ocena zagrożenia
Postępowanie w przypadku zagrożenia, wpływ minimalny i równoważność
Brak dyskryminacji
Przejrzystość
7
7
7
7
7
7
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
Zastosowanie
Oddziaływania pomiędzy rośliną żywicielską i agrofagiem
Programy certyfikacyjne
Tolerancja
Brak zgodności
8
8
8
8
8
2.
3.
Niniejszy standard jest opublikowany wraz z innymi standardami jako „International Standards for Phytosanitary Measures No. 1 to 24 (2005 edition)” i
znajduje się na stronach 185–193 tej publikacji. W tłumaczeniu został uwzględniony oryginalny układ tekstu, ale przyjęto inną numerację stron
(począwszy od 1). (przyp. tłum.)
*
ISPM Nr 16
Agrofag niekwarantannowy podlegający przepisom: pojecie i zastosowanie
ZATWIERDZENIE
Niniejszy standard został zatwierdzony przez Tymczasową Komisję Do Spraw Środków Fitosanitarnych w marcu 2002 r.
WSTĘP
ZAKRES
Niniejszy standard opisuje pojęcie agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom i określa ich charakterystyki.
Opisuje zastosowanie pojęcia w praktyce oraz odnośne elementy systemów nadzorujących.
MATERIAŁY ODNIESIENIA
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, 1994. World Trade Organization, Geneva.
Determination of pest status in an area, 1998. ISPM No. 8, FAO, Rome.
FAO. 1967. Types of losses caused by plant diseases, by J.C. Zadoks. FAO Symposium on crop losses. Rome, 2-6 October
1967, pp. 149-158.
Glossary of phytosanitary terms, 2001. ISPM No. 5, FAO, Rome.
Glossary supplement no. 1: Guidelines on the interpretation and application of the concept of official control for regulated
pests, 2001. ISPM No. 5, FAO, Rome.
Guidelines for pest risk analysis, 1996. ISPM No. 2, FAO, Rome.
Guidelines for surveillance, 1998. ISPM No. 6, FAO, Rome.
International Plant Protection Convention, 1997. FAO, Rome.
Principles of plant quarantine as related to international trade, 1995. ISPM No. 1, FAO, Rome.
DEFINICJE
Definicje terminów fitosanitarnych użytych w niniejszym standardzie można znaleźć w ISPM (skrót z ang.:
Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych (przyp. tłum.)) Nr 5 (Słownik terminów fitosanitarnych).
SKRÓCONY OPIS WYMAGAŃ
Agrofagi, które nie są agrofagami kwarantannowymi mogą podlegać środkom fitosanitarnym, ponieważ ich obecność na
roślinach przeznaczonych do sadzenia oddziałuje w sposób nieakceptowalny ekonomicznie. Są one określone w
Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (skrót z ang.: IPPC (przyp. tłum.)) (1997) jako agrofagi niekwarantannowe
podlegające przepisom. Kilka postanowień Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (1997) dotyczy agrofagów
niekwarantannowych podlegających przepisom.
Różnica pomiędzy agrofagami niekwarantannowymi podlegającymi przepisom, a agrofagami kwarantannowymi, które w
obu przypadkach są agrofagami podlegającymi przepisom, może być opisana z uwzględnieniem: statusu agrofaga,
obecności, drogi przenikania/towaru, wpływu ekonomicznego oraz rodzaju zwalczania urzędowego. Zgodnie z Artykułem
VI.2, „strony umowy nie będą wymagały zastosowania środków fitosanitarnych wobec agrofagów nie podlegających
przepisom.” (IPPC, 1997)
Zastosowanie pojęcia agrofaga niekwarantannowego podlegającego przepisom wynika z zasad uzasadnienia technicznego,
analizy zagrożenia, postępowania w przypadku zagrożenia, minimalnego wpływu, równoważności, braku dyskryminacji
oraz przejrzystości. Każdy element definicji agrofaga niekwarantannowego podlegającego przepisom ma określone
znaczenie i w rezultacie tego wszystkie oddziaływania między rośliną żywicielską i agrofagiem; programy certyfikacyjne,
inne niż programy fitosanitarne, które zawierają elementy odpowiednie do certyfikowania fitosanitarnego; poziomy
tolerancji oraz działania w przypadku braku zgodności wymagają wzięcia ich pod uwagę w trakcie określania wymagań
zastosowania środków wobec agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom.
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych (International Standards for Phytosanitary Measures)
3
ISPM Nr 16
Agrofag niekwarantannowy podlegający przepisom: pojecie i zastosowanie
WYMAGANIA OGÓLNE
1. Tło
Pewne agrofagi, które nie są agrofagami kwarantannowymi podlegają środkom fitosanitarnym, ponieważ ich obecność na
roślinach przeznaczonych do sadzenia oddziałuje w sposób nieakceptowalny ekonomicznie, związany z zamierzonym
wykorzystaniem roślin. Takie agrofagi są znane jako agrofagi niekwarantannowe podlegające przepisom i są obecne oraz
często szeroko rozprzestrzenione w kraju importującym. Kiedy w stosunku do roślin przeznaczonych do sadzenia,
produkowanych w krajach zastosowano urzędowe zwalczanie w celu ich ochrony przed takimi agrofagami, wtedy te same
lub równoważne środki fitosanitarne mogą być zastosowane wobec tych agrofagów na importowanych roślinach tego
samego gatunku przeznaczonych do sadzenia i takiego samego wykorzystania.
2. Postanowienia Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin dotyczące niekwarantannowych agrofagów
podlegających przepisom
Oprócz określeń przedłożonych w Artykule II, jak i innych postanowieniach Międzynarodowej Konwencji Ochrony
Roślin (1997) dotyczących agrofagów podlegających przepisom, następujące postanowienia Międzynarodowej Konwencji
Ochrony Roślin (1997) mają związek z niekwarantannowymi agrofagami podlegającymi przepisom.
Artykuł VII.1
W celu zapobiegania zawleczeniu i/lub rozprzestrzenianiu agrofagów podlegających przepisom na ich terytoriach, strony
umowy będą posiadały suwerenne władze, desygnowane zgodnie z odpowiednimi uzgodnieniami międzynarodowymi, do
kontrolowania wwozu roślin i produktów roślinnych oraz innych artykułów podlegających przepisom oraz w tym celu
strony mogą:
a) nakazywać i przyjmować środki fitosanitarne...
b) zakazać lub odmawiać wwozu albo zatrzymywać lub też wymagać wykonania zabiegów, zniszczenia lub usunięcia...
c) ograniczyć przemieszczanie agrofagów podlegających przepisom...
Artykuł VI.1
Strony umowy mogą wymagać zastosowania środków fitosanitarnych w stosunku do agrofagów kwarantannowych i
niekwarantannowych agrofagów podlegających przepisom zapewniając, że takie środki są:
a) nie mniej surowe, niż środki zastosowane wobec tych samych agrofagów, jeśli są one obecne na terytorium
importującej strony umowy, oraz
b) ograniczone do tego co jest konieczne w celu ochrony zdrowotności roślin i/lub zabezpieczają zamierzone użycie oraz
mogą zostać technicznie uzasadnione przez zainteresowaną stronę umowy.
Artykuł VI.2
Strony umowy nie będą wymagały zastosowania środków fitosanitarnych wobec agrofagów nie podlegających przepisom.
Artykuł IV.3
Każda ze stron umowy stworzy postanowienie, najlepiej jak potrafi, dla:
a) upowszechniania informacji dotyczących agrofagów podlegających przepisom i środków zapobiegawczych
stosowanych wobec nich oraz środków ich zwalczania na terytorium strony umowy...
Artykuł VII.2i
Strony umowy, najlepiej jak potrafią, ustanowią i aktualizują wykazy agrofagów podlegających przepisom, wykorzystując
naukowe nazwy oraz udostępnią je Sekretariatowi (Komisji dla Środków Fitosanitarnych), regionalnym organizacjom
ochrony roślin, których są członkami oraz na życzenie innym stronom umowy.
ZAŁĄCZNIK:
Tekst wzoru świadectwa fitosanitarnego:
Niniejszym zaświadcza się, że opisane tu rośliny, produkty roślinne i inne artykuły podlegające przepisom, zostały
poddane inspekcji i/lub przebadane zgodnie z właściwymi procedurami urzędowymi oraz są uważane za wolne od
agrofagów kwarantannowych określonych przez importującą stronę umowy i odpowiadają bieżącym wymaganiom
fitosanitarnym importującej strony umowy, włączając te dotyczące niekwarantannowych agrofagów podlegających
przepisom.
Są one uważane za praktycznie wolne od innych szkodników.*
*
Klauzula opcjonalna
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych (International Standards for Phytosanitary Measures)
4
Agrofag niekwarantannowy podlegający przepisom: pojecie i zastosowanie
ISPM Nr 16
3. Porównanie agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom z innymi agrofagami
3.1 Porównanie z agrofagami kwarantannowymi
Agrofagi kwarantannowe i agrofagi niekwarantannowe podlegające przepisom mogą zostać porównane w oparciu o cztery
elementy kryteriów określających je: status agrofaga w kraju importującym, droga przenikania/towar, wpływ ekonomiczny
związany z agrofagiem oraz zastosowanie urzędowego zwalczania.
Poniższa tabela przedstawia streszczenie różnic.
Porównanie agrofagów kwarantannowych i agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom
Kryterium definiujące
Agrofag kwarantannowy
Agrofag niekwarantannowy
podlegający przepisom
Status agrofaga
Nieobecny lub o ograniczonym
rozmieszczeniu
Obecny i może być szeroko
rozprzestrzeniony
Droga przenikania
Środki fitosanitarne wobec każdej drogi
przenikania
Środki fitosanitarne tylko w stosunku do
roślin przeznaczonych do sadzenia
Wpływ ekonomiczny
Wpływ jest przewidziany
Wpływ jest znany
Urzędowe zwalczanie
Jeśli występuje, to jest poddany urzędowemu
zwalczaniu w celu wyniszczenia lub
powstrzymania
Poddany urzędowemu zwalczaniu w
odniesieniu do określonych roślin
przeznaczonych do sadzenia, w celu
obniżenia liczebności
3.1.1 Status agrofaga
W przypadku agrofagów kwarantannowych środki fitosanitarne skupiają się na zmniejszaniu prawdopodobieństwa
zawleczenia lub, jeśli agrofag jest obecny, na zmniejszaniu prawdopodobieństwa rozprzestrzenienia. W przypadku
agrofaga kwarantannowego oznacza to, że agrofag jest nieobecny lub powstrzymywany przed zaatakowaniem nowych
obszarów oraz jest urzędowo zwalczany w przypadku wystąpienia. W przypadku agrofaga niekwarantannowego
podlegającego przepisom prawdopodobieństwo zawleczenia nie jest stosownym kryterium, ponieważ agrofag jest być
może całkiem szeroko rozprzestrzeniony.
3.1.2 Droga przenikania
Przepisy i procedury fitosanitarne mogą być zastosowane wobec agrofagów kwarantannowych związanych z każdą rośliną
żywicielską lub drogą przenikania. Jedyną drogą przenikania agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom,
która może podlegać przepisom, są rośliny określonego(ych) gatunku(ów) żywicielskiego(ch) przeznaczone do sadzenia i
zamierzonego wykorzystania.
3.1.3 Wpływ ekonomiczny
Główną różnicą pomiędzy definicją agrofaga kwarantannowego a definicją agrofaga niekwarantannowego podlegającego
przepisom w odniesieniu do wpływu ekonomicznego jest rozróżnienie pomiędzy potencjalnym znaczeniem
ekonomicznym agrofaga kwarantannowego i znanym, nieakceptowalnym ekonomicznie wpływem niekwarantannowych
agrofagów podlegających przepisom. Od czasu, kiedy agrofag niekwarantannowy podlegający przepisom występuje w
kraju, zamiast informacji o przewidzianym wpływie nie występujących jeszcze w kraju agrofagów kwarantannowych
powinny być dostępne z pierwszej ręki szczegółowe informacje o poznanym wpływie związanym z jego obecnością.
Ponadto, ponieważ doszło do zasiedlenia przez agrofaga, potencjalne znaczenie ekonomiczne dotyczące agrofagów
kwarantannowych może obejmować uznanie takich czynników jak dostęp do rynku w innych krajach oraz skutki dla
środowiska, które nie są związane z agrofagami niekwarantannowymi podlegającymi przepisom.
3.1.4 Zwalczanie urzędowe
Wszystkie agrofagi podlegające przepisom podlegają urzędowemu zwalczaniu. Agrofagi kwarantannowe, jeśli są obecne
na obszarze, podlegają urzędowemu zwalczaniu poprzez zastosowanie środków fitosanitarnych w celu ich wyniszczenia
i/lub powstrzymania. Agrofagi niekwarantannowe podlegające przepisom podlegają urzędowemu zwalczaniu poprzez
zastosowanie środków fitosanitarnych w celu ograniczenia ich liczebności na określonych roślinach przeznaczonych do
sadzenia.
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych (International Standards for Phytosanitary Measures)
5
ISPM Nr 16
Agrofag niekwarantannowy podlegający przepisom: pojecie i zastosowanie
3.2 Porównanie z agrofagami nie podlegającymi przepisom
Pewne agrofagi, które nie są ani agrofagami kwarantannowymi, ani agrofagami niekwarantannowymi podlegającymi
przepisom mogą mieć nieakceptowalny wpływ (np. uszkodzenia) o charakterze innym, niż wpływ fitosanitarny (np.
bezpieczeństwo handlu lub żywności). Środki zastosowane wobec roślin uszkodzonych tą drogą nie są środkami
fitosanitarnymi. Zgodnie z Artykułem VI.2 „strony umowy nie będą wymagały zastosowania środków fitosanitarnych
wobec agrofagów nie podlegających przepisom”. (IPPC, 1997)
4. Kryteria definiujące agrofagi niekwarantannowe podlegające przepisom
Definicja agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom zawiera kryteria w celu odróżnienia tej kategorii
agrofagów od agrofagów kwarantannowych. Dalsze zrozumienie pewnych słów w definicji jest ważne w celu właściwej
interpretacji i zastosowania pojęcia.
4.1 „Rośliny przeznaczone do sadzenia”
Pojęcie agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom jest ściśle ograniczone w zastosowaniu do „roślin
przeznaczonych do sadzenia”. Rośliny są zdefiniowane jako „żywe rośliny i ich części, włączając nasiona”. Dlatego
„rośliny przeznaczone do sadzenia” włączają nasiona, cebule i bulwy oraz różne rodzaje wegetatywnego materiału
rozmnożeniowego, którym mogą być całe rośliny albo części roślin (takie jak sadzonki).
Odkąd „rośliny przeznaczone do sadzenia” włączają „rośliny przeznaczone do pozostawienia w stanie zasadzenia” w tym
określeniu zawarte są rośliny doniczkowe (włączając rośliny bonsai). Zagrożenie związane z roślinami, które są
przeznaczone do pozostawienia w stanie zasadzenia może być mniejsze niż zagrożenie związane z roślinami
przeznaczonymi do rozmnożenia.
4.2 „Zamierzone wykorzystanie”
„Zamierzonym wykorzystaniem” roślin przeznaczonych do sadzenia może być:
− uprawa w celu bezpośredniej produkcji innych klas towaru (np. owoców, kwiatów ciętych, drewna, ziarna itp.),
− pozostawienie w stanie zasadzenia (np. rośliny ozdobne),
− zwiększenie ilości tych samych roślin przeznaczonych do sadzenia (np. bulw, sadzonek, nasion).
Zagrożenie nieakceptowalnym ekonomicznie wpływem zmienia się w zależności od różnych roślin, towarów i
zamierzonego wykorzystania. Mogą zostać stworzone różnice między wykorzystaniem handlowym (dotyczącym
sprzedaży lub zamiaru sprzedaży) i wykorzystaniem w celach niehandlowych (nie dotyczących sprzedaży i ograniczeniu
do niewielkiej ilości roślin przeznaczonych do sadzenia na użytek prywatny), kiedy takie rozróżnienie jest uzasadnione
technicznie.
4.3. „Tamte rośliny”
Termin „tamte rośliny” odnosi się do określonych roślin (gatunków, odmian itp.) przeznaczonych do sadzenia,
importowanych lub wyprodukowanych w kraju, w celu zamierzonego wykorzystania, które podlegają przepisom kraju
importującego w związku z agrofagami niekwarantannowymi podlegających przepisom.
4.4 „Wpływ nieakceptowalny ekonomicznie”
Definicja niekwarantannowych agrofagów podlegających przepisom ma związek z „nieakceptowalnym ekonomicznie
wpływem”. Oznacza to, że straty są mierzone pod względem wpływu ekonomicznego oraz oceniane jako akceptowalne
lub nieakceptowalne.
W stosunku do agrofagów kwarantannowych, wpływ ekonomiczny obejmuje oddziaływanie na dostęp do rynku, jak i te
wpływy, które mogą być trudniejsze do określenia ilościowo poprzez bezpośrednie terminy ekonomiczne, takie jak pewne
skutki dotyczące środowiska powiązane ze zdrowotnością roślin. Ponieważ agrofagi niekwarantannowe podlegające
przepisom już występują, brak jest nowego lub dodatkowego oddziaływania związanego z dostępem do rynku albo
dodatkowego oddziaływania związanego ze stanem środowiska. Dlatego też te oddziaływania nie są istotnymi czynnikami
rozważanymi przy określaniu ekonomicznego wpływu agrofagów niekwarantannowych podlegające przepisom.
Czynniki istotne przy określaniu nieakceptowalnego wpływu włączają:
− zmniejszenie wielkości zysku pochodzącego ze zbytu (np. zmniejszenie zbytu),
− obniżenie jakości (np. zmniejszenie zawartości cukru w winogronach przeznaczonych do produkcji wina,
zmniejszenie znaczenia produktu rynkowego),
− dodatkowe koszty zwalczania agrofaga (np. usuwanie porażonych roślin z uprawy, zastosowanie pestycydów),
− dodatkowe koszty zbioru i klasyfikacji (np. selekcjonowanie),
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych (International Standards for Phytosanitary Measures)
6
Agrofag niekwarantannowy podlegający przepisom: pojecie i zastosowanie
ISPM Nr 16
−
−
koszty ponownego sadzenia (np. z powodu utraty długości życia roślin),
stratę z powodu konieczności wprowadzenia upraw zastępczych (np. z powodu konieczności uprawy odmian tej
samej rośliny lub innych roślin o niższym poziomie zbytu).
W szczególnych przypadkach skutki wpływu agrofaga na inne rośliny żywicielskie w miejscu produkcji mogą być
rozważone w oparciu o istotne czynniki.
4.5 „Podlegający przepisom”
Zwrot „podlegający przepisom” w określeniu agrofaga niekwarantannowego podlegającego przepisom odnosi się do
urzędowego zwalczania. Program urzędowego zwalczania w stosunku do agrofagów niekwarantannowych podlegających
przepisom może być zastosowany na obszarze państwa, regionu lub lokalnie. (patrz: Uzupełnienie słowniczka nr 1:
Wskazówki do interpretacji i zastosowania pojęcia urzędowego zwalczania agrofagów podlegających przepisom, 2001)
5. Istotne zasady i obowiązki
Zastosowanie pojęcia agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom obejmuje w szczególności zasady i
obowiązki technicznego uzasadnienia, ocenę zagrożenia, postępowanie w przypadku zagrożenia, minimalny wpływ,
równoważność, brak dyskryminacji i przejrzystość.
5.1 Uzasadnienie techniczne
Środki fitosanitarne dotyczące agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom powinny być technicznie
uzasadnione, tak jak tego wymaga Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin (1997). Sklasyfikowanie agrofaga jako
agrofaga niekwarantannowego podlegającego przepisom oraz każde ograniczenia importu gatunków roślin, z którymi jest
związany powinny być uzasadnione przez analizę zagrożenia agrofagiem.
5.2 Ocena zagrożenia
Ocena zagrożenia agrofagiem dla agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom nie jest taka sama jak ocena
zagrożenia agrofagiem dla potencjalnego agrofaga kwarantannowego, ponieważ nie jest konieczna ocena
prawdopodobieństwa zasiedlenia, ani długoterminowego wpływu ekonomicznego agrofaga niekwarantannowego
podlegające przepisom. Jest jednak konieczne wskazanie, że rośliny przeznaczone do sadzenia stanowią drogę przenikania
agrofaga oraz że rośliny przeznaczone do sadzenia są głównym źródłem porażenia, które prowadzi do powstania
nieakceptowalnego ekonomicznie wpływu.
5.3 Postępowanie w przypadku zagrożenia, wpływ minimalny i równoważność
Postępowanie w przypadku zagrożenia w stosunku do agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom wymaga
podjęcia decyzji odnośnie tego, czy wpływ ekonomiczny określony przez ocenę zagrożenia stanowi „nieakceptowalny
poziom zagrożenia”. Decyzje odnośnie mocy środków użytych w postępowaniu w przypadku zagrożenia powinny być
zgodne z zasadami: braku dyskryminacji, postępowania w przypadku zagrożenia i minimalnego wpływu oraz powinny
pozwalać na przyjęcie środków równoważnych, jeśli ma to zastosowanie.
5.4 Brak dyskryminacji
Środki fitosanitarne stosowane wobec agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom powinny przestrzegać
zasad braku dyskryminacji zarówno pomiędzy krajami, jak i pomiędzy krajowymi i importowanymi przesyłkami. Agrofag
może być tylko zakwalifikowany jako agrofag niekwarantannowy podlegający przepisom, jeśli istnieje urzędowe
zwalczanie na terytorium strony umowy wymagającej, aby żadne rośliny przeznaczone do sadzenia i tego samego
zamierzonego wykorzystania (należące do tego samego lub podobnego gatunku rośliny żywicielskiej), bez względu na ich
pochodzenie, nie były sprzedane lub zasadzone, jeśli są opanowane przez agrofaga lub poziom opanowania przez agrofaga
przewyższa określony poziom tolerancji. Agrofag w importowanej przesyłce może podlegać jedynie przepisom jako
agrofag niekwarantannowy podlegający przepisom, kiedy rośliny będą sprzedane lub zasadzone na terytorium kraju
importującego albo jego części, gdzie jest stosowane urzędowe zwalczanie agrofaga.
5.5 Przejrzystość
Przepisy i wymagania krajowe wobec agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom, włączając szczegóły
programów urzędowego zwalczania, powinny zostać opublikowane i przekazane każdej stronie umowy, której mogą
dotyczyć (Artykuł VII.2b). Techniczne uzasadnienie nadania agrofagowi kategorii agrofaga niekwarantannowego
podlegającego przepisom i uzasadnienie mocy środków zastosowanych wobec agrofagów niekwarantannowych
podlegających przepisom powinno być udostępnione przez importującą stronę umowy na prośbę innej strony umowy
(Artykuł VII.2c).
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych (International Standards for Phytosanitary Measures)
7
ISPM Nr 16
Agrofag niekwarantannowy podlegający przepisom: pojecie i zastosowanie
6. Zastosowanie
Kiedy Państwowa Organizacja Ochrony Roślin ma zamiar określić pewnego agrofaga jako agrofaga niekwarantannowego
podlegającego przepisom powinna wziąć pod uwagę wyżej opisane elementy. Dodatkowo mogą zostać rozważone
niektóre określone kwestie, takie jak: oddziaływania pomiędzy rośliną żywicielską i agrofagiem oraz obecność programów
certyfikacyjnych (np. certyfikacji nasion) roślin przeznaczonych do sadzenia.
6.1 Oddziaływania pomiędzy rośliną żywicielską i agrofagiem
Agrofagi niekwarantannowe podlegające przepisom powinny być zdefiniowane w związku z określoną rośliną żywicielską
lub roślinami żywicielskimi, ponieważ te same agrofagi nie muszą podlegać przepisom jako agrofag niekwarantannowy
podlegający przepisom na innych roślinach żywicielskich. Np. wirus może mieć nieakceptowalny ekonomicznie wpływ na
jeden gatunek roślin przeznaczonych do sadzenia, ale nie ma takiego wpływu na inne. W celu zastosowania wymagań w
stosunku do agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom powinny zostać wyodrębnione różnice odnoszące
się do określonego poziomu taksonomicznego rośliny żywicielskiej, kiedy dostępne informacje dotyczące oddziaływania
pomiędzy rośliną żywicielska i agrofagiem potwierdzają istnienie takich różnic (np. odporność/podatność odmianowa,
zjadliwość agrofaga).
6.2 Programy certyfikacyjne 1
Programy certyfikacyjne roślin przeznaczonych do sadzenia (czasami znane jako „schematy certfikacyjne”) oprócz
elementów nie związanych z zagadnieniami fitosanitarnymi, takich jak: czystość odmianowa, barwa, rozmiar produktu
itp., często zawierają wymagania w odniesieniu do agrofagów. Odnośne agrofagi mogą być agrofagami
niekwarantannowymi podlegającymi przepisom jeśli może to być uzasadnione technicznie oraz jeśli program
certyfikacyjny jest obowiązkowy, a zatem może być rozpatrzony jako urzędowe zwalczanie, np. ustanowienie lub uznanie
przez rząd narodowy lub Państwową Organizację Ochrony Roślin, zgodnie z właściwą władzą ustawodawczą. Generalnie,
agrofagi, których dotyczą programy certyfikacyjne, mają również nieakceptowalny ekonomicznie wpływ na uprawy, z
którymi są związane oraz są w głównej mierze przenoszone wraz z roślinami przeznaczonymi do sadzenia i przez to
kwalifikowane jako agrofagi niekwarantannowe podlegające przepisom. Jednakże nie wszystkie agrofagi wzmiankowane
w programach certyfikacyjnych koniecznie są agrofagami niekwarantannowymi podlegającymi przepisom. Niektóre
istniejące programy mogą zawierać poziom tolerancji wobec agrofagów lub uszkodzeń powodowanych przez agrofagi,
którego techniczne uzasadnienie nie zostało przedstawione.
6.3 Tolerancja
Zastosowanie pojęcia agrofaga niekwarantannowego podlegającego przepisom wymaga akceptacji i ustanowienia
właściwego poziomu tolerancji wobec agrofagów niekwarantannowych podlegających przepisom w programach
urzędowego zwalczania oraz w odpowiednich wymaganiach przy imporcie. Poziom tolerancji zależy od uzasadnienia
technicznego i obejmuje w szczególności: zasady postępowania w przypadku zagrożenia, brak dyskryminacji oraz
minimalny wpływ. W niektórych przypadkach, jeśli jest to technicznie uzasadnione, opierając się na określonych
procedurach pobierania prób i prowadzenia badań ten poziom tolerancji może wynosić zero.
6.4 Brak zgodności
Działanie fitosanitarne podjęte wobec braku zgodności z wymaganiami fitosanitarnymi w stosunku do agrofagów
niekwarantannowych podlegających przepisom powinno być zgodne z zasadami braku dyskryminacji i minimalnego
wpływu.
Wybór włącza:
− obniżenie wartości (zmiana klasy towary lub zamierzonego wykorzystania),
− zastosowanie zabiegów,
− skierowanie do wykorzystania w innych celach (np. do przerobu),
− skierowanie do kraju pochodzenia lub innego kraju,
− zniszczenie.
Tłumaczenie z języka angielskiego: Tomasz Konefał (Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralne
Laboratorium), 15.12.2006 r.
1
Ten rodzaj certyfikacji nie będzie pomylony z wydawaniem świadectw fitosanitarnych.
Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych (International Standards for Phytosanitary Measures)
8
Download