konfrerencja_Iskierka

advertisement
Fundacja ISKIERKA wraz z Śląską Izbą Lekarską organizuje 14 listopada 2015 roku
w Katowicach międzynarodową konferencję pt. „PROGRESS IN PEDIATRIC
ONCOLOGY AND HEMATOLOGY” pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego i Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.
Konferencja poświęcona jest najnowszym badaniom oraz odkryciom w dziedzinie onkologii
i hematologii dziecięcej i jest adresowana do lekarzy tej specjalizacji. Referaty wygłoszą
wybitni specjaliści z Polski i zagranicy, których jest nam niezmiernie miło gościć.
W ramach działalności statutowej fundacji od lat organizujemy konferencje i seminaria
naukowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań medycznych, terapeutycznych i społecznych,
jak również prowadzimy szkolenia dla personelu medycznego. Prowadzimy akcje
profilaktyczne i dbamy o dostęp do wiedzy z zakresu najnowszych badań i form leczenia
dzieci z chorobą nowotworową.
Od 2009 roku finansujemy badania naukowe w zakresie skuteczniejszej diagnostyki
w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. „Monitorowanie minimalnej choroby
resztkowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną metodą 8-kolorowej cytometrii
przepływowej”, to projekt którego głównym wykonawcą jest prof. dr hab. n. med. Tomasz
Szczepański reprezentujący zabrzański Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Projekt badawczy został wyłoniony na drodze konkursowej, zakończył się sukcesem
i stworzono podwaliny nowoczesnego monitorowania leczenia dla dzieci z ostrą białaczką
limfoblastyczną z całej Polski. Ponadto ww. temat badawczy jest kontynuowany dzięki
grantowi z Unii Europejskiej i dzięki wsparciu Narodowego Programu Zwalczania Chorób
Nowotworowych. Dzięki wsparciu Fundacji możliwe było także włączenie do badań
w 2012 r. ponad 200 dzieci z nowo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną i kilkunastu
pacjentów po wznowie choroby. Także praca pt.: „The immunophenotypes of blast cells in Bcell precursor acute lymphoblastic leukemia: How different are they from their normal
counterparts?”, która powstała między innymi dzięki wsparciu Fundacji ISKIERKA, została
wybrana najlepszą pracą z zakresu cytometrii klinicznej 2014-2015. Jednym z elementów
nagrody była prezentacja pracy na kongresie European Society of Clinical Cell Analysis
(ESCCA) 2015.
Wszystkie sesje będą dostępne w języku angielskim i polskim. Wykłady gości zagranicznych
będą tłumaczone symultanicznie na język polski. Za udział w konferencji będą przyznawane
punkty edukacyjne.
INFORMACJE / INFORMATION:
szczegóły organizacyjne: Izabela Molenda: [email protected] tel. 600 812 046
media: Aneta Klimek-Jędryka [email protected] tel. 691 588 046
CZAS / TIME: 14 listopada 2015 / 14 November 2015
MIEJSCE / PLACE:
KATOWICE Dom Lekarza ul. Grażyńskiego 49A
PROGRAM:
8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników / Registration
9:15 – 9:30 Otwarcie sympozjum / Opening of the Symposium – Doc. Urszula GrzybowskaChlebowczyk (Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski) i Dr Jacek
Kozakiewicz (Śląska Izba Lekarska)
Sesja I / Session I: Postępy w onkologii dziecięcej – ostra białaczka limfoblastyczna /
Progress in pediatric oncology – acute lymphoblastic leukemia – Przewodniczący / Chair:
Prof. Tomasz Szczepański
9:30 – 10:10 Prof. Jan Stary (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet
Karola i Szpital Uniwersytecki Motol, Praga, Republika Czeska / Department of Pediatric
Hematology and Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and University
Hospital Motol, Prague, Czech Republic)
Postępy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci / Progress in treatment of
pediatric acute lymphoblastic leukemia
10:10 – 10:40 Prof. Jerzy R. Kowalczyk (Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii
Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie / Department of Pediatric Hematology,
Oncology and Transplantology, Medical University, Lublin, Poland)
Polskie doświadczenia z protokołem leczenia ALL-IC BFM 2002 / Polish experience with
ALL-IC BFM 2002 treatment protocol
10:40 – 11:20 Prof. Andreas E. Kulozik (Katedra Onkologii, Hematologii i Immunologii
Dziecięcej, Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy / Department of Pediatric Oncology,
Hematology and Immunology, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany)
T-ALL u dzieci: zastosowanie badań podstawowych w praktyce klinicznej / Pediatric TALL: from bench to the bed side
11:20 – 11:40 Przerwa kawowa / Coffee break
Sesja II / Session II: Postępy w hematologii dziecięcej / Progress in pediatric hematology –
Przewodniczący / Chair: Prof. Jerzy R. Kowalczyk
11:40 -12:20 Prof. Csongor Kiss (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Instytut
Pediatrii, Uniwersytet w Debreczynie, Węgry / Department of Pediatric HematologyOncology, Institute of Pediatrics, University of Debrecen Clinical Centre, Debrecen,
Hungary)
Nowoczesne leczenie hemofilii u dzieci – węgierskie doświadczenia / Modern treatment of
pediatric hemophilia – Hungarian experience
12:20 – 12:50 Dr hab. n. med. Anna Klukowska (Katedra Pediatrii, Hematologii
i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa / Department of Pediatrics,
Hematology and Oncology, Warsaw Medical University, Warsaw, Poland)
Profilaktyka u dzieci z hemofilią – polskie doświadczenia / Prophylaxis in children with
hemophilia – Polish experience
12:50 -13:10 Dr Istvan Szegedi (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Instytut
Pediatrii, Uniwersytet w Debreczynie, Węgry / Department of Pediatric HematologyOncology, Institute of Pediatrics, University of Debrecen Clinical Centre, Debrecen,
Hungary)
Pacjent z hemofilią powikłaną inhibitorem / Hemophilia patient with inhibitor
13:10-13:40 Prof. Tomasz Szczepański (Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Dziecięcej w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Department of
Pediatric Hematology and Oncology, Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice,
Poland)
Leczenie stanów przeciążenia żelazem u dzieci – nowoczesna strategia / Treatment of
iron overload in children – modern strategy
13:40-14:00 P. Jolanta Czernicka-Siwecka (Fundacja ISKIERKA / The ISKIERKA
Foundation)
Nowoczesne wsparcie dla dzieci z chorobami nowotworowymi / Modern support for
pediatric oncology patients
14:00 Lunch/Zakończenie
Download