221271 Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy cho

advertisement
Nazwa:
Lekarz – specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
Kod:
221271
Synteza:
Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby wywoływane zaburzeniami
czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego, w tym cukrzycę i
choroby metaboliczne ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń o
podłożu genetycznym; podejmuje działania profilaktyczne w zakresie
leczenia zaburzeń czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego, w
tym badania hormonalne oraz działania na rzecz promocji zdrowia i
zapobiegania chorobom metabolicznym.
Zadania
zawodowe:
Dodatkowe
zadania
zawodowe:
• rozpoznawanie chorób z zakresu endokrynologii i diabetologii
dziecięcej, w tym diagnozowanie poszczególnych typów cukrzycy
i współistniejących z nią zaburzeń;
• nawiązywanie kontaktu z chorym dzieckiem i jego rodziną,
wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
• rozwiązywanie złożonych problemów z zakresu epidemiologii,
profilaktyki diagnozowania i terapii chorób wywoływanych
zaburzeniami czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego;
• prowadzenie dziecka z podejrzeniem zaburzeń funkcji gruczołów
endokrynologicznych;
• leczenie chorób układu dokrewnego, w tym chorób
metabolicznych;
• opiniowanie wniosków o potrzebie rehabilitacji leczniczej,
niezdolności do nauki oraz innych funkcji aktywności fizycznej z
powodu rozpoznanych i leczonych chorób;
• prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby);
• udzielanie konsultacji z zakresu endokrynologii i diabetologii
dziecięcej lekarzom innych specjalności;
• wdrażanie nowych i modyfikowanie dotychczas stosowanych
metod leczenia;
• pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji
specjalistycznych z zakresu endokrynologii i diabetologii
dziecięcej;
• samokształcenie w dziedzinie endokrynologii i diabetologii
dziecięcej, m. in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych
sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych.
• wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub
świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej;
• kierowanie kliniką, odziałem lub poradnią endokrynologii i
diabetologii dziecięcej;
• kierowanie specjalizacją w dziedzinie endokrynologii i diabetologii
dziecięcej;
• prowadzenie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom gruczołów
układu dokrewnego, w tym cukrzycy oraz chorobom
metabolicznym;
• realizacja programów edukacyjnych z zakresu diabetologii dla
dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę oraz ich rodziców i
opiekunów;
• udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych
pracowników medycznych;
• prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards