Informacja o projektach poddawanych

advertisement
Informacja o projektach
poddawanych konsultacjom społecznym
1.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego i ograniczanie nierówności
w zdrowiu poprzez przebudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku
Wnioskowana kwota z EFRR (w zł): 3 569 890,23 zł
Okres realizacji: styczeń 2014 r. – listopad 2014 r.
Informacje o projekcie:
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego i ograniczanie
nierówności w dostępie do usług medycznych w zakresie onkologii dla mieszkańców powiatu
leżajskiego.
Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych i prac adaptacyjnych oraz zakup
aparatury i niezbędnego sprzętu medycznego w celu poprawy dostępu do specjalistycznej
opieki medycznej w województwie podkarpackim.
Projekt polega na przebudowie części budynku Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku polegającej na wydzieleniu nowych
pomieszczeń, ich remoncie i adaptacji na gabinety endoskopii wraz z przebudową instalacji
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazów medycznych oraz montażem instalacji
wentylacji i klimatyzacji w celu dostosowania pomieszczeń do wymagań instalacji nowo
zakupionego sprzętu medycznego, jak również nabycie nowoczesnego wyposażenia
– sprzętu medycznego do wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.
2.
Beneficjent: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Tytuł projektu: Zakup rezonansu magnetycznego na potrzeby Centrum Onkologii
w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Wnioskowana kwota z EFRR (w zł): 5 100 000,00 zł
Okres realizacji: 2013 r. – 2015 r.
Informacje o projekcie:
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do deficytowych usług
medycznych w zakresie onkologii poprzez zakup rezonansu magnetycznego na potrzeby
Centrum Onkologii w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu.
Zakupiona aparatura przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych przez placówkę
usług medycznych oraz pozwoli na ograniczenie migracji pacjentów do szpitali spoza
regionu. Projekt wspierać będzie inwestycję, której celem jest rozwój infrastruktury
bezpośrednio związanej z diagnostyką w zakresie obszarów, w których obserwuje się
niekorzystny trend związany z zachorowalnością na choroby nowotworowe.
Realizacja inwestycji pozwoli na osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
1) zapewnienie szybkiej i pełnej diagnostyki pacjentów z chorobami nowotworowymi,
2) podniesienie standardu i warunków leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi,
3) skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na leczenie,
4) zwiększenie
dostępności
dla
mieszkańców
województwa
podkarpackiego
(w szczególności jego północnej części) do deficytowych usług medycznych
- onkologicznych,
5) zapewnienie wysokich efektów leczenia onkologicznego w regionie.
1
3.
Beneficjent: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Tytuł projektu: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup tomografu
komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w
Tarnobrzegu
Wnioskowana kwota z EFRR (w zł): 2 550 000,00 zł
Okres realizacji: 2013 r. – 2015 r.
Informacje o projekcie:
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do deficytowych usług
medycznych w zakresie onkologii poprzez zakup nowoczesnego tomografu komputerowego
na potrzeby Centrum Onkologii w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu.
W wyniku realizacji projektu zakupiona zostanie nowoczesna aparatura diagnostyczna
– tomograf komputerowy, który umożliwi wykonywanie badań wyższej jakości i w pełni
odpowiadać będzie zapotrzebowaniu na wysokospecjalistyczne badania z zakresu
diagnostyki obrazowej.
Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:
1) zapewnienie szybkiej i pełnej diagnostyki pacjentów z chorobami nowotworowymi,
2) podniesienie standardu i warunków leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi,
3) skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na leczenie,
4) zwiększenie dostępności mieszkańców województwa podkarpackiego (w szczególności
jego północną część) do deficytowych usług medycznych onkologicznych,
5) zapewnienie wysokich efektów leczenia onkologicznego w regionie.
4.
Beneficjent: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Tytuł projektu: Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii
dzieci
Wnioskowana kwota z EFRR (w zł): 4 995 000,00 zł
Okres realizacji: czerwiec 2012 r. – marzec 2015 r.
Informacje o projekcie:
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do opieki onkologicznej dla dzieci
poprzez utworzenie Ośrodka Onkohematologii wraz z niezbędną modernizacją pionu
dziecięcego i dializoterapii w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie.
Realizacja projektu umożliwi zwiększenie dostępności usług medycznych w województwie
podkarpackim, w szczególności w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych
u dzieci.
Z uwagi na fakt, iż żaden podmiot leczniczy z województwa podkarpackiego nie realizuje
tego rodzaju świadczeń medycznych, a leczenie dzieci ze schorzeniami nowotworowymi
odbywa się w innych województwach (najczęściej w Krakowie, Lublinie i Warszawie),
konieczne jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej poprzez połączenie wczesnej
diagnostyki z leczeniem chorób nowotworowych u dzieci.
Realizacja niniejszej inwestycji zagwarantuje młodym ludziom z chorobą nowotworową
dostęp do najlepszych metod diagnostyki, leczenia i opieki zdrowotnej w regionie oraz
przyczyni się do zwiększenia dostępności w województwie podkarpackim deficytowych usług
medycznych w zakresie onkologii.
2
5.
Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z
zakupem wyposażenia
Wnioskowana kwota z EFRR (w zł): 8 625 085,46
Okres realizacji: grudzień 2012 r.– grudzień 2014 r.
Informacje o projekcie:
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności województwa
poprzez rozbudowę Podkarpackiego Centrum Onkologii.
Przedmiotem projektu jest modernizacja trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni
użytkowej 2 915,00 m2, w którym mieszczą się: Oddział Radioterapii (50 łóżek), Oddział
Ginekologii Onkologicznej (35 łóżek) oraz Oddział Onkologii Klinicznej (25 łóżek).
W wyniku realizacji projektu podniesie się jakość i ilość usług medycznych świadczonych na
oddziałach Onkologii Klinicznej, Ginekologii Onkologicznej oraz Radioterapii w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie oraz zmniejszone zostaną
dysproporcje w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które występują w województwie
podkarpackim.
Efektem realizacji projektu będzie dostosowanie istniejącej infrastruktury do odpowiednich
przepisów i wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz standardów Unii Europejskiej.
6.
Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii
– dobudowa budynku wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą
Wnioskowana kwota z EFRR (w zł): 4 640 000,00
Okres realizacji: czerwiec 2013 r.– grudzień 2014 r.
Informacje o projekcie:
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności województwa
poprzez rozbudowę Podkarpackiego Centrum Onkologii.
Przedmiotem projektu jest dobudowa dwukondygnacyjnego budynku (pow. zabudowy
825,62 m2, pow. użytkowa: parter 646,6,9 m2, I piętro 573,4 m2) wraz ze zmianą lokalizacji
zbiornika tlenu ciekłego i parownicą oraz budową stacji transformatorowej. W budynku
mieściła się będzie kabina naświetleń (bunkier nr 3) oraz przychodnia onkologiczna.
W wyniku realizacji projektu podniesie się w istotny sposób jakość i ilość usług medycznych
świadczonych na Oddziale Radioterapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
Fryderyka Chopina w Rzeszowie oraz zmniejszone zostaną dysproporcje w dostępie do
świadczeń zdrowotnych, które występują w województwie podkarpackim.
7.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do diagnostyki nowotworowej w Powiecie
Sanockim poprzez zakup tomografu komputerowego i aparatu USG dla Szpitala
Specjalistycznego w Sanoku
Wnioskowana kwota z EFRR (w zł): 2 210 000,00
Okres realizacji: styczeń 2014 r. – maj 2014 r.
Informacje o projekcie:
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności oraz jakości usług
medycznych świadczonych przez Szpital Specjalistyczny w Sanoku poprzez zakup
tomografu komputerowego i aparatu USG.
W wyniku realizacji projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt medyczny,
umożliwiający przeprowadzanie badań tomograficznych dowolnej części ludzkiego
organizmu w przypadku podejrzenia nowotworu oraz wykonywane pełnego profilu badań
obrazowych narządów wewnętrznych (jama brzuszna, tarczyca, miednica). Umożliwi to
wykrywanie mniejszych zmian nowotworowych (początkowa faza rozwoju guza), co znacznie
zwiększy szansę pacjentów na wyleczenie.
3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards