program konferencja 2017 najnowszy

advertisement
PROGRAM KONFERENCJI
“Perspektywy w onkologii molekularnej – II zjazd
Centrum Onkologii- Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie”
4 kwietnia 2017
9.30-10.00 Rejestracja i kawa
10.00-10.10 Dyrektor COI - Prof. Jan Walewski – przywitanie gości
10.10-10. 45 Wykład na zaproszenie:
Prof. Jolanta Jura – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Stabilność transkryptów jako cecha warunkująca rozwój nowotworów
Sesja I: Zaburzenia metaboliczne w nowotworach
Prowadzący: prof. Janusz Siedlecki, dr hab. Tomasz Sarnowski
10.45-11.00 dr hab. Agnieszka Piekiełko – Witkowska; CMKP Warszawa
Zaburzenia szlaków metabolicznych w raku nerkowokomórkowym typu
jasnokomórkowego
11.00-11.15 dr hab. Tomasz Sarnowski; IBB PAN
Rola chromatyny w kontroli procesów metabolicznych
11.15-11.30 prof. Piotr Widłak; Centrum Onkologii Gliwice
Metabolity wykrywane w surowicy krwi jako potencjalne markery umożliwiające
wczesne wykrywanie raka płuc
11.30-11.45 mgr Agnieszka Skorupa; Centrum Onkologii Gliwice
Profile metaboliczne guzów tarczycy określone z wykorzystaniem techniki HR MAS
NMR
11.45-12.00 dr Michał Szymański; Centrum Onkologii Warszawa
Zmiany molekularne w zaawansowanym raku pęcherza moczowego
12.00-12.15 kawa
Sesja II: Markery molekularne
Prowadzący: dr hab. Magdalena Chechlińska, prof. Ewa Grzybowska (CO-Gliwice)
12.15-12.30 prof. Anna Gasińska; Centrum Onkologii Kraków
Wykorzystanie markerów molekularnych do oceny potencjału przerzutowania
zaawansowanego raka nerki
12.30-12.45 dr hab. Magdalena Kowalewska; Centrum Onkologii Warszawa
Estimation of Progression Risk in Patients with Squamous Cell Vulvar Carcinoma by
the Assessment of Biomarker Expression
12.45-13.00 dr hab. Beata Biesaga; Centrum Onkologii Kraków
Potencjał prognostyczny infekcji HPV16 i liczby kopii wirusa w pojedynczej komórce
u chorych na raka płaskonabłonkowego terenu głowy i szyi
13.00-13.15 dr Agnieszka Mazurek; Centrum Onkologii Gliwice
Możliwości wykorzystania pozakomórkowego DNA (cfDNA) w diagnostyce chorób
nowotworowych na przykładzie analizy obecności DNA wirusa HPV16 w osoczu
chorych z rakami głowy i szyi
13.15-13.30 dr Karolina Tęcza; Centrum Onkologii Gliwice
Farmakogenetyka raka piersi – znaczenie dla prognozowania skuteczno ści leczenia
i ryzyka toksyczności
13.30-13.45 dr hab. Jan Konrad Siwicki; Centrum Onkologii Warszawa
Krążące mikroRNA w diagnostyce i monitorowaniu niedrobnokomórkowego raka płuca
13.45-14.00 Perlan Technologies
Oprogramowanie do analizy i klinicznej interpretacji wyników z NGS
14.00-15.00 - lunch/sesja plakatowa
Sesja III: Biologia nowotworów i ścieżki sygnałowe
Prowadzący: prof. Piotr Widłak, dr hab. Sergiusz Markowicz
15.00-15.15 dr hab. Joanna Niemiec; Centrum Onkologii Kraków
Morfologiczne i immunohistochemiczne wykładniki komórek podścieliska w raku
piersi
15.15-15.30 dr hab. Magdalena Chechlińska; Centrum Onkologii Warszawa
mikroRNA w chłoniakach ośrodkowego układu nerwowego
15.30 -15.45 dr hab. Marek Rusin; Centrum Onkologii Gliwice
Stymulacja genów odporności nieswoistej w trakcie synergistycznej aktywacji p53
15.45- 16.00 dr hab. Dorota Ścieglińska; Centrum Onkologii Gliwice
Udział białka opiekuńczego HSPA2 w regulacji różnicowania komórek nabłonkowych
16.00-16.15 prof. Wiesława Widłak; Centrum Onkologii Gliwice
HSF1 jako nowy czynnik modulujący działanie estrogenu w komórkach raka piersi
16.15-16.30 Eliza Żyłkiewicz-Majewska; Selvita
SEL120-34A, specyficzny inhibitor kinazy CDK8, hamuje rozwój ostrej białaczki
szpikowej poprzez wpływ na geny warunkujące macierzystość komórek
nowotworowych
16.30- 16.45 – kawa
Sesja IV: Ścieżki sygnałowe i terapie celowane
Prowadzący: dr hab. Joanna Niemiec, dr Anna Fabisiewicz
16.45-17.00 dr Agnieszka Adamczyk, Centrum Onkologii Kraków
Amplifikacja genu HER2 na tle potencjalnych markerów oporno ści na trastuzumab
17.00-17.15 dr Beata Jagielska; Centrum Onkologii Warszawa
Rola badan populacyjnych badan na przykładzie programu - Leczenia raka piersi
trastuzmabem
17.15-17.30 dr hab. Michał Mikula; Centrum Onkologii Warszawa
Repositioning existing oncology drugs for sepsis treatment
17.30-17.45 lek. Michał Szymczyk; Centrum Onkologii Warszawa
Zastosowanie MRD u chorych na MCL - od diagnostyki do leczenia
17.45- 18.00 BioRad
Droplet Digital PCR QX200 New capabilities in molecular oncology
18.00- 18.15 dr Łukasz Szafron; Centrum Onkologii Warszawa
Prognostyczne i predykcyjne znaczenie synonimicznego polimorfizmu rs34529039
w genie CEBPA oraz zmian ekspresji tego genu u pacjentek z rakiem jajnika
5 kwietnia 2017
8.30- 9.00 – kawa
Sesja V: Nowe strategie w onkologii molekularnej
Prowadzący: dr hab. Marek Rusin; dr Michał Szymański
9.00- 9.15 dr hab. Ewa Grzybowska; Centrum Onkologii Warszawa
Wpływ białka HAX1 na progresję i tworzenie przerzutów w raku piersi
9.15- 9.30 dr hab. Sergiusz Markowicz; Centrum Onkologii Warszawa
Perspektywy zastosowania inhibitorów kinaz tyrozynowych do przeciwdziałania
wznowie raka jelita grubego inicjowanej przez komórki nowotworowe o
fenotypie macierzystym przetrwałe/indukowane po ekspozycji na konwencjonalne
leki cytoredukcyjne
9.30- 9.45 dr Artur Kowalik; Świętokrzyskie Centrum Onkologii Kielce
Mutacje wykryte w genach BRCA1/2 w tkance raka jajnika metod ą NGS – implikacje
diagnostyczne i kliniczne
9.45-10.00 dr Ryszard Smolarczyk; Centrum Onkologii Gliwice
Wpływ kombinacji leków antyangiogennych i immunomodulacyjnych na
mikrośrodowisko nowotworowe
10.00-10.15 dr Joanna Jazowiecka-Rakus; Centrum Onkologii Gliwice
Zastosowanie komórek mezenchymalnych jako nośnika onkolitycznego wirusa
myksomatozy w doświadczalnej terapii przeciwnowotworowej
10.15-10. 30 dr Dorota Kiprian; Centrum Onkologii Warszawa
Powikłania skórne po leczeniu onkologicznym- patomechanizm powstawania i leczenie.
10.30–10.45 prof. Przemysław Leszek; Instytut Kardiologii Warszawa
Pacjent onkologiczny ze schorzeniem kardiologicznym - odmienno ści postepowania,
kilka uwag praktyka
10.45 – 11.00 prof. Janusz Siedlecki; Centrum Onkologii Warszawa
Rola kompleksu przebudowującego chromatynę typu SWI/SNF w rozwoju potrójnie
ujemnego raka piersi
11.00 - dyskusja, zakończenie konferencji; kawa
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards