Czerwony kapturek - Przedszkole nr 5 w Krasnymstawie "Bajeczka"

advertisement
INNOWACJA
PEDAGOGICZNA
TEATRALNIE AKTYWNI
Autor: mgr Anna Pieczykola
1
Spis treści:
1. Wstęp……………………………………………………………………...3
2. Rodzaj innowacji………………………………………………………….4
3. Zakres innowacji………………………………………………………….4
4. Cele innowacji…………………………………………………………….4
5. Oczekiwane rezultaty……………………………………………………..5
6. Ewaluacja…………………………………………………………………5
7. Koszty innowacji………………………………………………………….6
8. Współpraca z rodzicami…………………………………………………..6
9. Pomocna literatura……………………………………………………….6
10. Harmonogram realizacji zadań programowych………………………….7
11. Przykłady metodycznych rozwiązań programowych…………………….9
12. Przykładowe zabawy rozwijające mowę dzieci………………………...10
13. Zabawy i zabawy emocjami…………………………………………….15
14. Przedstawienia teatralne i scenariusze zajęć……………………………17
15. Ankiety …………………………………………………………………29
2
Wstęp
Każde dziecko posiada naturalną potrzebę wyrażania siebie w różnych formach
ekspresji. Jedną z nich jest teatr, który łączą w sobie literaturę, muzykę, taniec, plastykę
i ruch sceniczny.
Czym dla dzieci jest zabawa w teatr? To nic innego jak spontaniczna zabawa z
rówieśnikami, która prowadzi do rozwoju wyobraźni, myślenia, mowy, pamięci, odwagi,
śmiałości, umiejętności współdziałania w grupie i wyrażania emocji.
Ważny jest nie tylko spektakl teatralny, ale również cały proces jego przygotowania
oraz towarzyszące mu sytuacje społeczne i wychowawcze. Zabawa w teatr kształtuje postawę
twórczą dziecka.
Edukacja przedszkolna daje wiele możliwości do podejmowania działań twórczych, w
wyniku których dzieci rozwijają swoje zainteresowani. Jedną z nich jest właśnie edukacja
teatralna.
Dzieci uwielbiają wcielać się w różne role, odgrywać scenki, być aktorami.
Rolą nauczyciela jest pokierować tak zabawą w teatr, aby sprawiała dzieciom radość,
odkrywała przed nimi tajemnice sztuki teatralnej, wzbogacała ich w nowe wiadomości i
wyposażała w nowe umiejętności.
Aby dzieci stały się aktorami, nie wystarczy przygotować z nimi przedstawienia. Ono
jest już etapem końcowym zabawy w teatr. A jak go osiągnąć? Podpowie innowacja
pedagogiczna „Teatralnie aktywni”.
3
Rodzaj innowacji:
„Teatralnie aktywni” jest innowacją programową, poszerzającą treści programowe
zawarte w realizowanym programie nauczania „Nasze przedszkole”
Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby –Żabińskiej, wyd. MAC.
Zakres innowacji:
Innowacja będzie realizowana przez 4 kolejne lata szkolne w ramach prowadzonych
zajęć i godzin ujętych w planie nauczania ( wychowania). Jej założeniem jest wzbogacenie
programu nauczania o nowe treści oraz wzbudzenie zainteresowania dzieci teatrem.
Innowacją będą objęte wszystkie dzieci z Przedszkola nr 5 im „Bajeczka”
w Krasnymstawie w następujący sposób: dzieci 5 i 6 letnie w roku szkolnym 2013/2014,
dzieci 6 i 3 letnie w roku szkolnym 2014/2015, dzieci 3 i 4 letnie w roku szkolnym 2015/2016
i dzieci 4 i 5 letnie w roku szkolnym 2016/2017.
Cele innowacji
Cel ogólny:

Wyposażenie dzieci w wiedzę o teatrze

Nabywanie umiejętności czystej i poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu

Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie

Aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym
Cele szczegółowe:

Wspomaganie rozwoju dzieci

Poznanie zawodu aktora

Nabycie techniki poprawnego wypowiadania się

Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci
4

Stymulowanie aktywności pojedynczego dziecka poprzez wzmacnianie w im poczucia
własnej wartości

Kształtowanie i wzbogacanie osobowości dziecka

Dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych

Rozwijanie uzdolnień teatralnych i muzycznych

Przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej
Oczekiwane rezultaty:
Dziecko:

Potrafi współdziałać w grupie

Rozwija swoje zainteresowania teatralne i muzyczne

Zna słownictwo związane z teatrem

Potrafi wypowiadać się słowem, gestem, ruchem i mimiką

Panuje nad emocjami

Radzi sobie z tremą

Potrafi kulturalnie się zachować podczas przedstawień teatralnych

Potrafi wyrażać swoje opinie na temat podejmowanych aktywności
Ewaluacja
W czasie trwania innowacji należy prowadzić dokumentację, na podstawie której zostaną
podsumowane wnioski dotyczące realizacji założonych celów.
Proponuje się dokonać ewaluacji na podstawie:

Bezpośredniej obserwacji dziecka

Organizacji przeglądów recytatorskich i przedstawień teatralnych

Dokumentacji fotograficznej

Zapisu w planie rocznym i dzienniku zajęć

Obserwacji dyrektora

Ankiet dla rodziców
5
Koszty innowacji
Wdrażanie innowacji nie wymaga dodatkowych środków finansowych. Realizacja zamierzeń
finansowania będzie ze źródeł własnych placówki. W trakcie realizacji będziemy korzystać z
pomocy rodziców oraz pracowników przedszkola angażując ich w prace społeczne.
Współpraca z rodzicami
 Angażowanie w przygotowanie dekoracji, strojów
 Pomoc w nauce tekstów na pamięć
 Wspieranie dzieci w aktywności
 Udział w przedstawieniach
Wykaz książek zawierających scenariusze do teatrzyków dziecięcych:
 B. Forma „ Dziecko aktorem” Iwanowski WiP Płock 1999r.
 J. Brzechwa „ Bajki samograjki” Czytelnik Warszawa 1986r.
 H. Piaścik „ Nasz teatrzyk” NK Warszawa 1982r
 J. Śmieciński „ Mój mały świat” Żak Warszawa 1996r
 R. Przymus „ Inscenizacje pełne radości” Juka 1995r
 T. Fiutowska „ Przedstawienia na dzień dobry i na do widzenia” Didasko 1997r
 J. Świątek „ Małe formy sceniczne w pracy przedszkola” PZWS Warszawa 1982r
 J. Cybulska „ Inscenizowanie zabaw na podstawie literatury dziecięcej” WSiP
Warszawa 1971r
 D. Megrier „ Zabawy teatralne w przedszkolu”
6
Harmonogram realizacji zadań programowych
1. Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i w teatrze
Dziecko:

Potrafi kulturalnie zachować się podczas przedstawienia oraz w miejscu
publicznym, jakim jest teatr

Wyraża emocje w sposób akceptowany społecznie
2. Poznanie teatru od podstaw
Dziecko:

Wie, kto jest kim w teatrze

Zna pojęcia związane z teatrem
3. Poznanie pracy aktora
Dziecko:

Wie na czym polega praca aktora

Stara się wcielać w role aktorskie
4. Dziecko widzem
Dziecko:

Z uwagą ogląda przedstawienia

Wdraża „kodeks widza”

Potrafi wskazać wartości estetyczne i moralne danego przedstawienia
5. Drama- nauczyciel w roli, wywiad, rzeźba, metoda „gorącego krzesła”
Dziecko:

Potrafi zastosować wskazówki nauczyciela w praktyce

Odgrywa role i zabawy wskazane przez nauczyciela
6. Dziecko aktorem
- ćw. dykcji i intonacji
- improwizacje
- pantomima
- kukiełka
- zabawy tematyczne
- rekwizyty
7
Dziecko:

Poprawnie wypowiada się stosując zasady intonacji i dykcji

Dokonuje improwizacji tematycznych i dowolnych

Odgrywa scenki pantomimiczne

Posługuje się kukiełkami, rekwizytami
7. Muzyka w teatrze
Dziecko:

Wie, jaką rolę odgrywa muzyka w teatrze

Recytuje do muzyki

Śpiewa i tańczy do przedstawień teatralnych oraz zabaw tematycznych
8. Kącik teatralny
Dziecko:

Bierze udział w tworzeniu kącika teatralnego

Podejmuje aktywność teatralną w kąciku
9. Przeglądy recytatorskie
Dziecko:

Recytuje wiersze

Potrafi poradzić sobie z tremą

Potrafi grać emocjami
10. Inscenizacje
Dziecko:

Bierze udział w przygotowywaniu przedstawień teatralnych

Odgrywa role teatralne

Bierze udział w przygotowywaniu dekoracji do inscenizacji
8
PRZYKŁADY METODYCZNYCH ROZWIĄZAŃ PROGRAMOWYCH
ZABAWA „NASTOJE”
Jedno dziecko opuszcza salę. Pozostałe dostają instrukcję od nauczyciela ,w jakim są
nastroju. Dziecko wróciwszy do Sali pyta 3 kolegów o dowolne sprawy, a oni muszą
odpowiedzieć ruchem, gestem, mimiką „jacy są” zgodnie z instrukcją nauczyciela.
ZABAWA „INTONACJE”
Nauczyciel wymyśla zdanie, a następnie wyznacza różne role np. królewny, krasnoludka,
mówcy, aktora, żołnierza itp.. dzieci powtarzają zdanie wczuwając się w role. Ważny jest głos
i mimika. Zdanie powinno być zabawne w treści.
ZABAWA „DOMEK NA KOGUCIEJ NÓŻCE’
Na koguciej nóżce stoi chatka mała
Drzwiczki na z piernika (oblizujemy wargi)
Gwoździe z migdała(oblizujemy wargi)
Landrynkowe okna(oblizujemy wargi)
Komin z marcepana(oblizujemy wargi)
W progu siedzi sowa (chu- chu)
Gada dziwne słowa ( Au- Eu- Ou)
Kot przed progiem staje
I zapala faje.
9
PRZYKŁADOWE ZABAWY ROZWIJAJĄCE MOWĘ DZIECI:
„PANI SPRZĄTA SWOJE MIESZKANIE” – gimnastyka narządów mowy.
,,Pewnego dnia pewna pani, która mieszka u nas w buzi robiła wielkie porządki.
Rozejrzała się po swoim mieszkaniu” (dzieci przesuwają językiem po podniebieniu,
wewnętrznych ścianach policzków). Najpierw nalała do miski wody” (dz. robią miskę z
języka).Potem umyła dokładnie ściany” (przesunięcie języka w stronę policzków i
wypychanie ich wewnętrznej powierzchni ).Starła kurze”(dzieci oblizują wargi czubkiem
języka).,,Potem umyła sufit”( język dotyka podniebienia i wykonujemy ruchy do przodu i do
tyłu). Podłoga była bardzo brudna, więc umyła ją dokładnie”(opuszczamy jak najniżej język
i myjemy dolne dziąsła. Okna też zostały umyte. Najpierw umyła ich stronę zewnętrzną, a
potem od środka”(język wędruje po stronie zewnętrznej zębów, a potem po ich stronie
wewnętrznej).,,Część okien była otwarta, więc ich nie umyła”(szczerby po przednich zębach).
Potem umyła schody w przedsionku”(język przesuwa się w kierunku dolnej wargi i wysuwa
na brodę). Komin też musiał zostać wyczyszczony”(język wysuwa się w kierunku wargi górnej
i nosa). ,,Kiedy spostrzegła z okna konika (kląskanie), pomachała mu ściereczką”( język
wędruje z jednego kącika ust do drugiego zwracamy uwagę przy tym by usta były szeroko
otwarte) Na koniec odkurzyła dywany”( język przeciska się miedzy zębami, ząbki szorują po
języku). W ten sposób „dom” został wysprzątany”.
„PIĘĆ MAŁYCH MAŁPEK” – ćwiczenie umiejętności prawidłowego połykania
„Pięć małych małpek
kołysze się na drzewie, (kołysanie dłonią)
pod drzewem śpi krokodyl:
Kłap, kłap……(wyciągnięte obie ręce do przodu)
Nie zjesz nas, nie złapiesz nas. (kołysanie dłonią)
A pan krokodyl na to
Łaaaaaa……………(pokazywanie palcami otwartej paszczy krokodyla a następnie
połykanie śliny z uniesionym językiem za górnymi zębami i ze wskazaniem na gardło)
10
„W NASZYM POKOJU” – piosenka z ćwiczeniami narządów artykulacyjnych.
W naszym pokoju pełno muzyki jest,
są instrumenty, o których mało wiesz,
nasze buzie (usta, policzki. podniebienia) robią tak:
kląskamy 4 x (parskamy, gwiżdżemy, cmokamy itp.)
To jest muzyka, która cieszy nas (2x)
,,KONIE NA WYŚCIGACH’’ – usprawnianie języka.
 koniki przygotowują się do drogi – automasaż warg,
 koniki ruszają z miejsca – cmokamy,
 konie jadą wolno – kląskamy,
 konie jadą szybciej – kląskamy szybciej,
 konie jadą przez błoto – kląskamy i uderzamy rękami o kolana,
 konie jadą przez wodę – klaszczemy,
 koniki jadą przez drogę – kląskamy, buzia w uśmiechu,
 koniki jadą przez most – kląskamy buzia w ryjek,
 na prowadzenie wysuwa się biały koń – wdech nosem, ramiona w górę, opuszczamy ręce i
na wydechu mówimy iiii,
 na prowadzenie wysuwa się czarny koń – jw. na wydechu mówimy uuu
 obserwujemy, który koń pierwszy dobiega do mety – ręce układamy w lornetkę,
 koniki zatrzymują się – prrrr – HURA!
11
,,ROZMOWY PALCÓW” – usprawnianie warg.
Mamo, mamo – co, co ,co!
Jadą goście – no to co !
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry,
cmok, cmok, cmok.
Goście jedzą, goście piją, rozmawiają i odjeżdżają.
„WĄŻ STRAŻACKI” – zabawa rozwijająca umiejętności słuchowe
Dzieci siadają jedno za drugim tworząc wąż strażacki. Jedno dziecko wychodzi z sali.
Pozostałe naśladują szum wody płynącej w wężu, z zasłoniętymi ustami wymawiając głoskę
szszsz...Jedno z nich, z zasłoniętymi dłonią ustami, naśladuje dźwięk wody wypływającej z
pękniętego węża, wymawiając głoskę sssss.. Na dany sygnał wszyscy jednocześnie na
długim wydechu wymawiają umówione głoski. W tym czasie wchodzi odgadujące dziecko,
szuka „dziury w wężu” koncentrując się na dźwiękach. Po wyk. zadania wąż należy
,,zalepić” układając usta do głoski sz. Zabawę powtarzamy kilka razy.
ZAGADKI SŁUCHOWE – odgadywanie odgłosów zwierząt, czynności, zjawisk
atmosferycznych itp. odtwarzanych z kasety, bądź z najbliższego otoczenia ( np. „głosy
gazety”, odgłosy różnych przedmiotów otoczenia)
„SPACER W DESZCZU” – zabawa słuchowo – ruchowo – oddechowa
Rozkładamy na dywanie deszczowe kropelki z papieru. Dzieci poruszają się w rytm
muzyki w dowolnym kierunku. Na dźwięk „trójkąta” stają na jednej nodze przy kropli
deszczu. Z rąk tworzą parasol. Gdy dźwięk ucichnie, zdmuchują z dłoni „kroplę deszczu”
podniesioną z dywanu.
(pomoce: muzyka J. Straussa – „Marsz Radetzky’ego”, papierowe krople deszczu, trójkąt)
12
„KUKUŁCZE JAJO” – zabawa słuchowo – ruchowa.
Dzieci siadają w kręgu. Nauczyciel opowiada o zwyczaju kukułek związanym z
podrzucaniem jaj do gniazd innych ptaków. Wybrane dziecko otrzymuje papierową kulę,
chodzi za plecami siedzących osób, naśladując głos kukułki. Po chwili zostawia za plecami
jednego z uczestników „jajo”, milknie i szybko wraca na swoje miejsce. Zadaniem osoby,
która otrzymała jajo, jest złapanie uciekiniera póki nie zajmie on wolnego miejsca w
kręgu. Jeśli nie zdąży, w następnej rundzie zostaje kukułką.
(pomoce: papierowa kula)
„CZERWONY KAPTUREK” – zabawa słuchowo – ruchowa.
Nauczyciel dzieli dzieci na cztery grupy: myśliwych, wilków, babć i Czerwonych
Kapturków. Każdej z nich przypisuje określony gest i odgłos. W trakcie słuchania bajki,
kiedy pojawia się słowo, np. myśliwy, odpowiednia grupa prezentuje swój gest i odgłos.
(pomoce: bajka o Czerwonym Kapturku)
„ARMATA” – zabawa oddechowa.
Dzieci kładą na dłoni okrągły wacik, a następnie przybliżają dłoń do buzi. Wymawiają
głoskę „cz” tak aby zdmuchnąć kulę z dłoni.
(pomoce: kulka z waty dla każdego dziecka)
„LENIWA ÓSEMKA” – zabawa oddechowa.
Dzieci rysują na kartkach „leniwą ósemkę”. Dmuchają w słomkę kreśląc na jednym
wydechu jedną „ósemkę”, a następnie wydłużając wydech dwie lub trzy „ósemki”.
(pomoce: kartki, słomki od napojów)
,,PIESKI” – zabawa prowadzona dla rozruszania przepony.
Dzieci siadają na brzegu krzesła, naśladują „zziajanego pieska” – he, he he.,
szczekanie – hał, hał, hał..
,,WESOŁE FRĘDZELKI” – zabawa wydłużająca wydech.
Dzieci rozrywają kartkę papieru tak aby powstały „frędzelki” dmuchają na nie,
policzki nie mogą być napełnione powietrzem.
(pomoce: papierowe frędzle)
13
„BRZUSZKI JAK BALONIKI” – zabawa oddechowa przy muzyce relaksacyjnej.
Dzieci leżą na plecach, wykonując powolne wdechy i wydechy)
(pomoce: muzyka relaksacyjna)
„BALONIK” – zabawa oddechowa.
Dzieciną w przysiadzie podpartym, nabierając powietrze naśladują „rosnący”
balonik. Wydychając i „kurcząc się” naśladują odgłos spuszczanego z balonu powietrza na
głosce: sssss…(może też być to s-s-s…przerywane).
„TAŃCZĄCE WĘŻE” – zabawa oddechowa.
Nauczyciel rozdaje dzieciom papierowe węże. Poleca dmuchać na nie delikatnie
ciągłym strumieniem powietrza, tak by „tańczyły”.
(pomoce: papierowe węże)
„SAMOGŁOSKI NA WYCIECZCE” – zabawa artykulacyjna
Samogłoska „A” wybrała się na wycieczkę. Najpierw jechała autobusem po równej
drodze (dzieci długo i płynnie wymawiają głoskę a). Następnie wysiadła i maszerowała
(wymawiają rytmicznie a, a, a). Po chwili przystanął przy niej samochód, w którym jechała
koleżanka głoski „A”, głoska „O” z mamą. „A” pojechała razem z nimi (dzieci na jednym
wydechu wymawiają aaaaoooo – płynnie przechodząc od głoski „a” do „o”). Dojechały
do parku, w którym znajdował się duży plac zabaw.
Koleżanki poszły bawić się. Jeździły na koniku (powtarzają rytmicznie na jednym wydechu
a a a a o o o o). Konik biegł najpierw po woli, potem coraz szybciej (zwiększają tempo
wymawiania głosek). W pewnym momencie głoska „a” dostrzegła swoich przyjaciół
stojących obok dużej ślizgawki (dzieci wyraziście wymawiają samogłoski: i e u). Wszyscy
byli zadowoleni ze spotkania. Słychać było radosny śmiech (wymawiają w różnej tonacji i
w różnym tempie hi hi; ha ha; he he; hu hu). Razem poszli na zjeżdżalnię (uczestnicy
wymawiają oddzielnie każdą z samogłosek: a, o, u, e, i, wydłużając jej brzmienie i
stopniując od maksymalnego do minimalnego). Po zabawie wsiadły do autobusu i wróciły
ze śpiewem do domu.
14
„CO ZNAJDUJE SIĘ W WORKU?” – zabawa artykulacyjna.
Nauczyciel przygotowuje worek z różnymi przedmiotami zawierającymi w swojej
nazwie głoskę ćwiczoną, utrwalaną, lub grupę głosek np. samogłoski, gł. ciszące, syczące
szumiące i in. Dzieci losują kolejno przedmiot z worka, odgadują, co to jest i poprawnie
nazywają. Zwracamy tu uwagę na poprawną artykulację.
(pomoce: różne przedmioty z ćwiczoną głoską lub głoskami)
„PORZĄDKI” – zabawa artykulacyjno – słuchowa
Nauczyciel układa obrazki i tablice przedstawiające: szafę, kosz, zagrodę. Każde
dziecko kolejno wybiera jeden obrazek, podaje jego nazwę, zwracając szczególną uwagę na
prawidłową wymowę głosek szeregu ciszącego, syczącego szumiącego. Następnie decyduje
o przyporządkowaniu go do odpowiedniej tablicy. Po wykonaniu zadania nauczyciel ustala
wspólnie z dziećmi nazwę utworzonych zbiorów (ubrania, warzywa zwierzęta).
(pomoce: ilustracje: szafy, kosza, zagrody, oraz obrazki z głoskami ciszącymi, syczącymi,
szumiącymi)
„ZAKUPY” – zabawa artykulacyjna
Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel rozpoczyna zabawę, mówiąc:
Tola kupiła…..– i wymienia nazwę przedmiotu zawierającego głoskę np. „l”. Następna
osoba powtarza zdanie dodając kolejną nazwę przedmiotu z gł. „l”. W razie trudności z
zapamiętaniem można wykorzystać obrazki z daną głoską i kolejno je układając na środku
koła.
(pomoce: obrazki z głoską ćwiczoną)
15
MAŁA MYSIA
Wczesnym rankiem mała myszka Mysia wyszła ze swojej norki na poszukiwanie przygód
(język wysuwamy daleko do przodu). Rozgląda się ciekawie dookoła
(język oblizuje szeroko otwarte usta). Zastanawia się, w którą stronę iść na spacer: w lewo (
język dotyka do lewego kącika warg) czy w prawo (język dotyka do prawego kącika warg).
Poszła w lewo i weszła do dużego lasu.
Rozgląda się (oblizujemy wargi), patrzy do góry na rosnące na drzewach szyszki
(język dotyka do górnej wargi) i w dół na mięciutki mech (język wysunięty na brodę). W
oddali słychać odgłosy leśnych ptaków. Mała myszka próbuje je naśladować:
- kuku, kuku, kuku – tak kuka kukułka
- huuhuu, huuhuu, huuhuu – teraz słychać sowę
- puk, puk, puk – to dzięcioł stukający w drzewa.
Po krótkiej wędrówce Mysia doszła na polankę. Poczuła się zmęczona i głodna.
Wyjęła z torby śniadanie i zaczęła je jeść (naśladujemy ruchy żucia). Po
jedzeniu myszka oblizuje wąsiki (język oblizuje górną wargę) oraz ząbki (język
oblizuje górne i dolne zęby). Zrobiło się późno i Mysia postanowiła wrócić do
domu. A tam czekała na nią niespodzianka. Przyszli do niej goście:
- kurka (ko, ko, ko, ko), żabka (kum, kum, kum, kum) i kaczuszka (kwa, kwa,
kwa, kwa).
Mysia przywitała ich serdecznie (cmokając, całujemy palce obu rąk).
Poczęstowała ich herbatą, ale picie było gorące. Goście musieli mocno dmuchać,
aby je ostudzić (dmuchamy kilka razy: wdech nosem – wydech buzią). Gdy
nastał wieczór, goście pożegnali się z Mysią (cmokając, całujemy palce obu
rąk). Myszka poszła do łazienki, aby się umyć. Umyła zęby (język oblizuje
górne i dolne zęby) i wypłukała buzię (nabieramy do ust powietrza i poruszamy
policzkami). Potem ubrała piżamkę i poszła spać (chrapanie).
DOBRANOC MYSIU!
16
ZABAWY:
AGNIESZKA – AMBITNA
Dzieci stoją w kole. Każda osoba wchodzi do środka koła, mówi swoje imię i przymiotnik
określający daną osobę. Pozostałe osoby powtarzają dwa raz i robią krok do przodu.
Wersja dla dzieci – imię + ruch
WIKING
Osoba prowadząca wywołuje imię. Osoba wywołana przybiera pozę Wikinga a dwie
sąsiadujące osoby wiosłują. Wiking wywołuje następną osobę.
SŁOŃ
Podobnie jak przy Wikingu. Osoba wywołana – robi trąbę, osoby sąsiadujące uszy.
BATERYJKI
Poruszamy się w różnych kierunkach po Sali, na przerwę w muzyce dobieramy się
parami, opieramy się do siebie plecami, aż między nami wytworzy się ciepło. Zasada każdy z
każdym. Pobieramy energię od każdego.
MIŚ I DRZEWO
Dobieramy się dwójkami. Stoimy plecami do siebie. Jedna osoba to drzewo, druga to
miś i opiera się o drzewo, drapie się o swoje drzewo.
DRZEWO O LEŚNICZY
Jedna osoba to leśniczy druga to drzewo. Leśniczy z daleka ogląda swoje drzewo czy
jest zdrowe. Z każdej strony ok. 0,5 – 1 m. Nie dotyka go.
ZABAWY Z EMOCJAMI:
DYWAN
Latający dywan (podróż do ….)
Dzieci stoją w rozsypce, jedna osoba stoi z przodu (pilot). Zadaniem pilota jest poprowadzić
ruchem dzieci, odwrócić się potem do dzieci, powitać ich, wymyśleć krainę z wyobraźni i
sposób witania się (np. brzuszkami, nogami, noskami). Gesty teatralne.
Gesty teatralne (wcześniej omawiane z dziećmi)
Można wykorzystać do obserwacji, kto ma problem ze stronami (prawa- lewa)
Zwrócić uwagę:
 Jednostka kontra grupa (grupa naśladuje jednostkę)
17




Myślenie twórcze (pomysły dzieci)
Wszystkie dzieci robią to co pierwsza osoba
Umawiamy się z pierwsza osobą co ma robić, a pozostałe tylko naśladują
Ustawienie się w rozsypce
Chodzimy w rozsypce na hasło STOP , dzieci staja w rozsypce (próba
zagospodarowania miejsca).
STOP KLATKA – zatrzymanie się w danym momencie bez ruchu.
Idziemy – poruszamy się dalej
„Ożywianie kamienia” – ożywianie się przez oddech lekki i płynny ruch.
POZYCJA UKŁON

Dzieci spacerują w różnych kierunkach po dywanie, nauczyciel krąży wokół dywanu.
Na hasło STOP dzieci mają stanąć w rozsypce – twarzą do widza (nauczyciela)

Pozycja proste plecy i ukłon
W rozsypce – „pozycja ukłon” w stronę nauczyciela. Dzieci wymyślają sobie sposoby
kłaniania (księżniczka, królowie)
LUSTRA
Dzieci stoją w rzędzie lub półkole. Jedna osoba stoi przed nimi, robi jakiś ruch,
pozostałe osoby ją naśladują.
KRÓL I DWORZANIE
Taka sama zasada jak w lustrach. Król robi ruch, reszta go naśladuje.
PRZEDSTAWIENIE
Wychodzimy, zatrzymanie, ukłon, umienie, ukłon, schodzę ze sceny.
ZASTYGANIE – OŻYWIANIE
Idziemy w rozsypce i bez sygnału zatrzymujemy się równocześnie (umiejętność
wzajemnego słuchania się) Ruszenie bez sygnału.
18
PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE:
CZERWONY KAPTUREK
Osoby:
-
Czerwony kapturek
Wilk
Mama
Tata
Pan leśniczy
Babcia
Dzieci przebrane za drzewa i kwiaty
SCENA I
Przed domem stoją: mama, tata i Czerwony Kapturek.
MAMA
Czerwony Kapturku, córeczko miła,
proszę, byś babcię odwiedziła.
Zaniesiesz krople od bólu ucha
i słodki syrop od bólu brzucha.
TATA
Uważaj w drodze, Czerwony Kapturku,
bo wilk grasuje na leśnym pagórku.
Mama daje dziewczynce koszyk. Czerwony Kapturek odchodzi i macha rodzicom na
pożegnanie.
SCENA II
Dzieci przebrane za drzewa ( paski brązowej bibuły przyczepione do pasa i rąk ).
Gra muzyka naśladująca szum wiatru – dzieci unoszą ręce (gałęzie) i naśladują wiatr.
Gdy muzyka cichnie, dzieci opuszczają ręce.
DRZEWA
My drzewa rośniemy w lesie,
różne nowiny wiatr nam niesie.
Zły wilk tutaj rozrabia.
19
Łobuz! Jedzenie innym wykrada.
Drzewa cichną. Słychać spokojną, miłą melodię – na scenę wychodzą dzieci
przebrane za kwiatki i kucają obok drzew.
Nagle muzyka zmienia się w „groźną”. Kwiatki chowają głowy, na scenę wchodzi
wilk. Wilk skrada się, uważnie rozgląda dookoła.
WILK
Głodny jestem niesłychanie,
nic nie jadłem na śniadanie.
O! Idzie mała dziewczynka.
Wylłąda jak malinka.
Wilk chowa się za drzewo. Wchodzi Czerwony Kapturek, zbiera kwiatki i nuci
piosenkę „Hej, ho, hej, ho, do babci by się szło”. Wyskakuje wilk.
WILK
Dzień dobry dziewczynko mała.
Co robisz w lesie sama?
CZERWONY KAPTUREK
Idę odwiedzić babcię, bo jest chora.
Wilku, ty nie wyglądasz na potwora.
WILK – siedzi skulony, uśmiechnięty
Jestem grzeczny, jestem miły,
chcę, by mnie dzieci lubiły.
Wilk i Czerwony Kapturek bawią się razem w berka.
CZERWONY KAPTUREK
Ojej! Muszę już uciekać,
babcia na mnie czeka.
Czerwony Kapturek wybiega, macha wilkowi na pożegnanie ręką. Wilk zaciera ręce.
WILK
Mniam, mniam.
20
Najpierw zjem babcię, potem dziewczynkę
i już nie będę głodnym wilkiem.
„Groźna” muzyka, wilk biegnie przez las. Dobiega do chatki babci. Staje pod
chatką, chwilę odpoczywa.
SCENA III
Wilk puka do drzwi chatki babci.
BABCIA
Kto tam?
WILK
To ja, Czerwony Kapturek, twoja wnuczka kochana.
BABCIA
Wejdź proszę, czekam na ciebie już od rana.
Wilk wbiega do domku i zjada przerażoną babcię. Następnie nakłada babci czepek i
okulary, kładzie się do łóżka i przykrywa kocem po szyję.
„Groźna” muzyka, Czerwony Kapturek niepewnie zbliża się do chatki babci. Rozgląda
się i puka do drzwi.
WILK
Kto tam?
CZERWONY KAPTUREK
To ja, Czerwony Kapturek, twoja wnuczka kochana.
WILK
Wejdź szybko! – ( woła głośno )
(Trochę ciszej) – Mam na ciebie apetyt już od rana.
Czerwony Kapturek podchodzi do babci i zadaje pytania, wilk zasłania się.
CZERWONY KAPTUREK
Babciu? Dlaczego masz takie duże oczy?
21
WILK
Żeby cię dobrze widzieć.
CZERWONY KAPTUREK
Babciu? Dlaczego masz taki wielki nos?
WILK
Żeby cię z daleka poczuć.
CZERWONY KAPTUREK
Babciu? Dlaczego masz takie duże uszy?
WILK
Żeby cię dobrze słyszeć.
CZERWONY KAPTUREK
Babciu? Dlaczego masz takie wielkie zęby?
WILK
Żeby cię szybciej zjeść.
Wilk zjada Czerwonego Kapturka. Następnie kładzie się do łóżka
głaszcze po brzuchu.
i
WILK
Ale miałem obiad wspaniały,
teraz odpocznę, żeby zęby się wyspały.
Wilk zasypia i głośno chrapie.
SCENA IV
Muzyka do marszu – w stronę chatki zbliża się pan leśniczy. Zatrzymuje się przy
chatce i zdumiony słyszy chrapanie wilka.
PAN LEŚNICZY
Czy ja dobrze słyszę? Czy mnie słuch nie myli?
Babcia chrapie jak sto krokodyli.
Pan leśniczy wchodzi do chatki i budzi wilka.
22
PAN LEŚNICZY
Wilku! Co tu robisz?
WILK – (przestraszony)
Zjadłem babcię i wnuczkę. (Zaczyna płakać)
PAN LEŚNICZY
Dam ci bolesną nauczkę.
Pan leśniczy chwyta miotłę i goni wilka po chatce. Wybiegają ze sceny, słychać
głośny skowyt wilka i wszyscy wracają na scenę: najpierw pan leśniczy prowadzi za
ucho wilka, następnie babcia z wnuczką.
WILK
Bardzo przepraszam, narozrabiałem,
ale ja tylko najeść się chciałem.
BABCIA
Wilku! Obiecaj, że będziesz grzeczny.
WILK – (rękę podnosi do góry)
Przyrzekam wszystkim tutaj obecnym:
warzywa i owoce od dziś kupuję,
nikogo już nie zjem – obiecuję.
Wszyscy wychodzą na scenę, śpiewają piosenkę, kłaniają się.
23
SZEWCZYK DRATEWKA
Narrator:
Żył sobie Szewczyk Dratewka. Biedak z niego był wielki.
Wędrował po świecie i buty ludziom naprawiał.
Oto i on (wchodzi Dratewka )
Dratewka:
Wędruje od wsi do wsi i naprawiam buty dziurawe
Tu załatam, tam przyszyję i cieszę się
że pomagam ludziom. Ale co to?
Ktoś zniszczył mrowisko.
Pewnie tu był niedźwiedź.
Nie martwcie się, pomogę naprawić dom
Mrówki: (królowa)
Jak będziesz w potrzebie, przyjdziemy ci z pomocą
Szewczyk:
Dziękuje wam za dobre serce
Narrator:
Idzie Szewczyk, idzie i patrzy, plastry miodu powyrzucane
Pomogę wam pszczółki. (plastry miodu wkłada do drzewa)
Pszczoła (królowa):
Dziękujemy Ci dobry człowieku.
Jak będziesz w potrzebie przyjdziemy Ci z pomocą
Szewczyk:
Jakąż ja pomoc mogę mieć od was, ale ślicznie dziękuje
Narrator:
Idzie Szewczyk, idzie, aż zawędrował do krainy stawów
Szewczyk:
Jak tu ładnie, ale czemu uciekacie przede mną
ja nie zrobię wam krzywdy chce was chlebem poczęstować i wasza urodą nacieszyć
Kaczor:
Dziękujemy ci dobry człowieku, jak będziesz w potrzebie przyjdziemy Ci z pomocą
Szewczyk:
Dziękuje wam, żegnajcie
Narrator:
Poszedł Szewczyk dalej,
II scena -ZAMEK
24
Narrator:
Długo Szewczyk wędrował, aż zawędrował do krainy gdzie był zamek,
a w tym zamku zły czarownik więził pannę
Rycerze: (ludzie)
Biedna panna, może uratować ją tylko ten co dwie roboty zrobi i zagadkę odgadnie
Nie poradzisz sobie to zginiesz, czarownik utnie ci głowę
Dratewka:
Idę, spróbuję, może mi się uda.
Narrator:
Poszedł Dratewka na zamek
Czarownik:
Czego szukasz, czego chcesz?
Szewczyk:
Chce uratować tę pannę co w wieży siedzi
Czarownik:
Musisz wykonać zadania i odgadnąć zagadkę
Chodź ze mną do komnat.
Pamiętaj jak nie poradzisz sobie to ci urwę głowę
Część III- W ZAMKU
Czarownik:
Masz tu worek maku z piaskiem. Do rana przebierz mak.
Jeśli nie oddzielisz piasku od maku to stracisz głowę
Szewczyk:
Chwyta się za głowę. Taki wielki wór mam przebrać do rana!
Toż to nie możliwe!
Narrator:
Wtem mrówki przyszły mu z pomocą.
W mig przebrały i poszły do lasu
Szewczyk położył się spać
Czarownik: (wchodzi zdziwiony)
Widzę, że wykonałeś zadanie
Teraz cię czeka drugie zadanie
Panna kąpiąc się, zgubiła kluczyk w stawie
Do rana masz go odszukać i przynieś mi
Jeśli tego nie zrobisz to zginiesz!
Narrator:
Zmartwiony Dratewka idzie nad staw
25
Część IV – STAW
Narrator:
Siedzi Szewczyk i duma, co zrobić, żeby kluczyk wydobyć
Nie wie nawet, gdzie się Panna kąpała
Szewczyk :
Teraz to już zginę i pewnością
Kaczor:
Nie martw się chłopcze. Wszystkie rybki będą szukać i wszystkie kaczki nurkować
I kluczyk Ci przyniesiemy
Szewczyk:
Dziękuje Wam za kluczyk
Kaczor:
Bądź szczęśliwy
Część V- ZAMEK
Szewczyk daje klucz czarownikowi
Czarownik:
Widzę, że wykonałeś dwa zadania
Teraz ostatnia próba, albo śluby, albo zguba
W komnacie siedzą panny
Czarownik:
Ostatnia próba ,która z tych panien jest panną z wieży
Szewczyk :
Teraz to naprawdę zginę. Jak ją odnajdę skoro wszystkie są jednakowe
Narrator:
Stoi Szewczyk i duma, przygląda się nagle pszczoły przyleciały i zatoczyły koło nad
Głową panny z wieży
Panna:
Dziękuję, że mnie uratowałeś, czy zostaniesz moim mężem?
Narrator:
Czarownik uciekł i więcej o nim nie słyszano
Wesele (taniec parami)
Autor: Lidia Bogunia
26
SCENARIUSZ ZAJĘCIA TEATRZYKU KUKIEŁKOWEGO
P.T. „SZEWCZYK DRATEWKA”
Temat: Teatrzyk kukiełkowy p.t.: „Szewczyk Dratewka” na podstawie książki J. Porazińskiej.
Cel: Uwrażliwienie dzieci na dobro i zło w literaturze dziecięcej
Cele operacyjne:
-
zapoznają się z treścią utworu;
- odtwarzają treść zdarzeń własnymi słowami;
- potrafią manipulować kukiełkami;
- wyróżniają dobro i zło w przedstawionym utworze.
Metoda: słowna, oglądowa.
Pomoce: kukiełki, kolorowe bilety, teatrzyk.
Przebieg:
1. Dzieci otrzymują kolorowe bilety z odpowiednim oznakowaniem , po czym szukają
takiego oznakowania na krzesełku i zajmują swoje miejsca.
2. Dzieci oglądają przedstawienie w wykonaniu nauczycielki.
3. Rozmowa na temat oglądanego przedstawienia
- Kto jest głównym bohaterem?
- Jakie było jego postanowienie?
- Gdzie najpierw zawędrował?
- Co zobaczył w lesie i co zrobił?
- Komu pomógł wędrując przez las?
- Co mu się dalej przydarzyło?
- Jak trafił do zamku?
- O czym się dowiedział, gdy trafił do zamku?
- Kto pomógł szewczykowi uwolnić księżniczkę?
- Dlaczego zwierzęta pomogły Dratewce?
4. Ocena postępowania Szewczyka.
5. Zabawa ruchowa – dzieci maszerują przy akompaniamencie tamburina. Na uniesioną
w górę sylwetę kaczki – maszerują w przysiadzie, na sylwetę pszczoły – biegają machając
rękami i wypowiadają głoski „ bzz-bzz”, na sylwetę mrówki – czworakują.
6. Występy dzieci w teatrze – własna interpretacja utworu.
27
SCENARIUSZ ZAJĘCIA TEATRZYKU CIENI
P.T.,, MIŚ USZATEK NA WSI”.
Temat: Poznajemy przygody Misia Uszatka – teatr cieni .
Cel: Rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą .
Cele operacyjne:
- uważnie słucha opowiadania
- potrafi opowiedzieć treść własnymi słowami
- wie jak powstaje cień
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne na głoskach ,,ko-ko,
chał-chał, ćwir-ćwir”
- potrafi operować sylwetami ,tak aby powstał cień.
Metoda: Słowna, oglądowa
Pomoce: Teatrzyk cieni, sylwety postaci, książka ,,Przygody Misia Uszatka” Cz. Janczarskiego,
emblematy do zabawy ruchowej.
Przebieg:
1. Zaproszenie dzieci do teatru.
2. Zapoznanie z nową formą przedstawienia teatralnego jaką jest teatr cieni , pokazanie
w jaki sposób uzyskujemy cień.
3. Przedstawienie utworu w teatrze cieni przez nauczycielkę.
4. Rozmowa na temat oglądanej inscenizacji – ocena głównych postaci , odwołanie się do
przeżyć i doświadczeń dzieci.
5. Prezentacja książki ,, Przygody Misia Uszatka”, wspólne oglądanie ilustracji, zachęcenie
do czytania książek.
6. Zabawa ruchowa ,, Zwierzęta na spacerze” – dzieci otrzymują emblematy
z postaciami zwierząt , na miarowe uderzania w tamburyno wszystkie ,,zwierzęta”
spacerują, i wypowiadają głoski ,, ko-ko, chał-chał, ćwir-ćwir”- odpowiednio do
otrzymanego symbolu – na tremolo wszystkie ,, zwierzęta” chowają się do ,, kryjówek” –
oznaczonych miejscach sali.
7. Występy dzieci w teatrze cieni – własna interpretacja utworu.
28
Zał. 1
Ankieta wprowadzająca w innowację pedagogiczną dla rodziców
Drodzy Rodzice !
Rzetelne wypełnienie ankiety pomoże podjąć skuteczne i efektywne planowanie działań
dotyczące procesu edukacyjno-wychowawczego Waszych dzieci.
Działania dotyczą innowacji pedagogicznej „Teatralnie aktywni” realizowanej
od 2 września 2013 r. w naszym przedszkolu.
1. Jakie są Państwa oczekiwania związane z pobytem Waszych dzieci w przedszkolu?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Jak pan, pani wyobraża sobie współpracę na linii dom – przedszkole?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Jaką pomoc możecie Państwo zaoferować w ramach współpracy przy innowacji?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Dziękuję
mgr Anna Pieczykolan
29
Zał. 2
Ankieta ewaluacyjna.
Szanowni Państwo, przez cały rok szkolny braliście czynny udział w realizacji innowacji
pedagogicznej „Teatralnie aktywni”. Proszę odpowiedzieć na kilka pytań, które pomogą
dokonać podsumowań oraz wyciągnąć wnioski z realizacji innowacji.
1. Czy znacie Państwo treść, cele realizowanej w tym roku szkolnym innowacji
pedagogicznej?
Tak
Nie
2. Czy dostrzegają państwo celowość prowadzonej innowacji pedagogicznej
Tak
Nie
3. Czy innowacja przyniosła efekty ? Jeżeli tak – to jakie?

Dzieciom
Tak
Nie
Jakie?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Rodzicom
Tak
Nie
Jakie?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………

Nauczycielom
Tak
Nie
Jakie?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
30
4. Czy dostrzegacie Państwo potrzebę kontynuowania takiej formy współpracy ?
Tak
Nie
5. Co należałoby zmienić w działaniach realizowanej innowacji ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Z jakich działań jesteście Państwo najbardziej zadowoleni ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dziękuję
mgr Anna Pieczykolan
31
Download