„Pan ogrodnik” – piosenka

advertisement
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
Marzec 2015r.
Grupa I – „Gwiazdki”
TEMATYKA:
1.
2.
3.
4.
BAJKI I BAJECZKI
WIOSNA TUŻ, TUŻ
WIOSENNE UPRAWY
WIOSENNE PORZĄDKI
BAJKI I BAJECZKI
Dziecko:
















z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;
chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; śpiewa piosenki;
potrafi samodzielnie sprawnie się ubrać i rozebrać; korzystać z toalety; myć i wycierać ręce;
myć zęby;
rozróżnia dobre i złe zachowania;
prowadzi obserwacje przyrodnicze w trakcie wycieczek, spacerów;
usprawnia mała motorykę;
orientuje się w przestrzeni;
wyraża radość z możliwości wykonywania prac plastycznych;
uczestniczy w zabawach parateatralnych;
ćwiczy sprawność narządów mowy;
rozróżnia dobre i złe zachowania;
formułuje wypowiedzi dotyczące ważnych spraw;
dostrzega podobieństwa i różnice;
układa historyjkę obrazkową dwu elementową;
klasyfikuje według jednej cechy;
liczy w dostępnym zakresie; posługuje się liczebnikami porządkowymi;
Aktywność dziecka:











Kształtowanie i wspieranie samodzielności w zakresie korzystania z toalety
i wykonywania codziennych nawyków higienicznych; rozwijanie poczucia konieczności
stosowania zasad higieny i intymności.
„Co to jest?” – zabawa sensoryczna; nazywanie przedmiotów; określanie ich cech.
O dobrym synku – słuchanie opowiadania Czesława Janczarskiego .
„Dobrze – źle” – zabawa dydaktyczna. Rozróżnianie dobrych i złych zachowań postaci.
„Gdzie to jest?” – zabawa dydaktyczna – ćwiczenie orientacji w przestrzeni.
„Sroczka” – zabawa naśladowcza kształtująca świadomość palców u ręki.
„Wysoka góra” – konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków;
Poranne zabawy ruchowe;
„W drodze po żywą wodę” – opowieść ruchowa.






„Kozucha Kłamczucha” – opowiadanie N. w oparciu o utwór J. Porazińskiej z
wykorzystaniem sylwet.
„Robimy teatrzyk” – wykorzystanie sylwet do zabaw parateatralnych w wykonaniu dzieci.
„Gimnastyka buzi i języka” – zabawy logopedyczne
„Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności – podejmowanie prób samodzielnego
ubierania się i ustawiania parami przed wyjściem na spacer.
„Była babuleńka” – zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence.
WIOSNA TUŻ, TUŻ
Dziecko:










z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;
chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; śpiewa piosenki;
potrafi samodzielnie sprawnie się ubrać i rozebrać; korzystać z toalety; myć i wycierać
ręce; myć zęby;
prowadzi obserwacje przyrodnicze w trakcie wycieczek, spacerów;
ćwiczy małą motorykę;
orientuje się w przestrzeni;
wyraża radość z możliwości wykonywania prac plastycznych;
wymienia oznaki nadchodzącej wiosny.
liczy w zakresie 3; posługuje się liczebnikami porządkowymi.
klasyfikuje według jednej cechy.
Aktywność dziecka:






















ćwiczenia słuchowe; wypowiadanie zrytmizowanego tekstu w połączeniu z ruchem.
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; respektowanie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
„Szukamy wiosny” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych podczas spaceru po najbliższej
okolicy przedszkola.
„Co to jest?” – zabawa badawcza z wykorzystaniem wierzbowych gałązek.
„Gałęzie wierzbowe w wazonie” – kolorowanie i przyklejanie kulek z waty.
Wierzbowe kotki – osłuchanie z piosenką. Zabawy rytmiczno-muzyczne przy piosence.
Poranne zabawy ruchowe.
„Wyprawa piłki” – zabawa usprawniająca narządy mowy dziecka;
„Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności. Dzieci starają się samodzielnie ubierać
oraz ustawiać parami przed wyjściem na spacer.
„Słońce świeci – deszczyk pada” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Przybycie wiosny – słuchanie wiersza B. Formy; rozmowa dotycząca treści wiersza;
„Przebiśnieg” – praca z obrazkiem.
„Plastelinowe kwiaty” – praca plastyczna.
„Pszczoły do ula” – zabawa muzyczna do piosenki Wierzbowe kotki.
„Kwiaty rosną” – zabawa ruchowa z gamą.
Prośba do słoneczka – słuchanie wiersza B. Formy; nauka wiersza na pamięć;
„Krokusy w doniczce” – zabawa dydaktyczna – dokładanie i odkładanie w zakresie 3.
„Zrób tyle, ile…?” – zabawa orientacyjno-porządkowa z elementem liczenia.
„Krokusy” – wyklejanie krokusów kawałkami kolorowego papieru;
„Ciepło – zimno” – rozwiązywanie zagadek.
„W marcu jak w garncu” – zabawy z przysłowiem.
„W marcu jak w garncu” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Co ubrać mam? – słuchanie wiersza I. Salach;
 „Co ubrać mam?” – klasyfikowanie ubrań
 zgodnie z porą roku.
 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
poprawne wykonywanie ćwiczeń, poruszanie się po sali bez potrąceń, podnoszenie własnej
sprawności fizycznej; rozwijanie dużych grup mięśniowych
WIOSENNE UPRAWY
Dziecko











z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;
chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; śpiewa piosenki;
chętnie uczestniczy w zabawach badawczych, analizuje, wyciąga wnioski;
potrafi samodzielnie sprawnie się ubrać i rozebrać; korzystać z toalety; myć i wycierać
ręce; myć zęby;
prowadzi obserwacje przyrodnicze w trakcie wycieczek, spacerów;
usprawnia małą motorykę;
orientuje się w przestrzeni;
wyraża radość z możliwości wykonywania prac plastycznych;
wymienia oznaki nadchodzącej wiosny;
dostrzega podobieństwa i różnice;
formułuje wypowiedzi dotyczące ważnych spraw;
Aktywność dziecka:
























„Przez szybkę” – ćwiczenia słownikowe
„Cebula” – rozwiązanie zagadki;
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; respektowanie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
„Jaka jest cebula?” – zabawa badawcza.
„Kwiaty w ogródkach” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych podczas spaceru po
najbliższej okolicy przedszkola.
„Bajka muszki” – zabawa paluszkowa naśladowcza, kształtująca świadomość palców u rąk.
„Okrągła cebula” – zabawa kształtująca koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową.
„Cebulka i buraczek” – zabawa muzyczno- ruchowa.
„Wiosenne pszczoły” – zabawa rytmiczna przy piosence Wierzbowe kotki.
Poranne zabawy ruchowe.
„Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności. Dzieci starają się samodzielnie ubierać
zgodnie z porą roku i pogodą panującą na dworze oraz ustawiać się parami.
„Ogródek na parapecie” – zabawa badawcza
„Sadzimy cebule” – zabawa dydaktyczna – przeliczanie w zakresie dostępnym dla dzieci.
„Fasolowy obrazek” – praca plastyczna.
„Mało nas” – zabawy przy piosence.
„Wierzbowe kotki” – zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence.
„Fasola rośnie” –zabawa ruchowa.
„W szklarni” – praca z obrazkiem.
„Gimnastyka buzi i języka” – zabawy logopedyczne.
„Liczymy pomidory” – zabawa dydaktyczna – stosowanie pojęć: mniej, więcej, tyle samo;
przeliczanie w zakresie 3.
„Pomidor” – zabawa w kółku – rozwijanie refleksu.
„Łapiemy kolory Pani Wiosny” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
„Kolorowe kanapki” – działanie praktyczne
„Mniej – więcej” – zabawa dydaktyczna


„Kolorowe kanapki” – kolorowanie, przyklejanie według wzoru.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
poprawne wykonywanie ćwiczeń, poruszanie się po sali bez potrąceń, podnoszenie własnej
sprawności fizycznej; rozwijanie dużych grup mięśniowych.
WIOSENNE PORZĄDKI
Dziecko:
















chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; śpiewa piosenki;
chętnie uczestniczy w zabawach badawczych, analizuje, wyciąga wnioski;
potrafi samodzielnie sprawnie się ubrać i rozebrać; korzystać z toalety; myć i wycierać
ręce; myć zęby;
orientuje się w przestrzeni – posługuje się określeniami: małe, duże;
liczy w zakresie możliwości; posługuje się liczebnikami porządkowymi;
prowadzi obserwacje przyrodnicze w trakcie wycieczek, spacerów;
ćwiczy małą motorykę;
wyraża radość z możliwości wykonywania prac plastycznych;
wymienia oznaki nadchodzącej wiosny;
ćwiczy sprawność narządów mowy;
dostrzega podobieństwa i różnice na obrazkach;
formułuje wypowiedzi dotyczące ważnych spraw;
posługuje się pojęciami: grządka, sianie, sadzenie;
z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;
uczestniczy w zabawach parateatralnych;
układa obrazek z trzech części;
Aktywność dziecka:

















Siała Zuzia – wiersz A. Frączek – rozróżnianie głosek ż, ź.
Ćwiczenia słownikowe.
„Magiczne pudełko” – poznanie wielozmysłowe sprzętów służących do robienia porządków.
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; respektowanie zasady odkładania zabawek
w wyznaczone miejsce.
„Wiosenne ptaki” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej
okolicy przedszkola.
„Małe – duże” – zabawa dydaktyczna.
„Duże do dużego, małe do małego” – nazywanie przyborów do sprzątania; przeliczanie w
granicach możliwości dzieci.
Poranne zabawy ruchowe
„Wiosenne porządki” – opowieść ruchowa.
„Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności. Dzieci starają się samodzielnie ubierać
zgodnie z porą roku i pogodą panującą na dworze oraz ustawiać parami przed wyjściem na
spacer.
„Jak czystość naszego otoczenia wpływa na nasze zdrowie?” – pogadanka.
„Wiosenne ptaki” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej
okolicy przedszkola.
„Robimy porządki w naszej sali” – zabawa poprzez działanie.
„Do czego to służy?” – zabawa dydaktyczna.
„Odczytywanie szeregów” – zabawa dydaktyczna.
„Memory – przybory do sprzątania” – odszukiwanie par.
„Taniec mopa ze szczotką” – zabawa taneczna przy melodii znanej piosenki.













„Marcowe ogródki” – praca z obrazkiem przedstawiającym wiosenne prace w ogrodzie.
Pan ogrodnik – rozmowa na temat treści piosenki.
„Praca w ogródku przedszkolnym” – wdrażanie do wykonywania prostych prac
porządkowych w ogródku przedszkolnym, grabienie, przekopywanie grządek, sianie,
sadzenie. Po przyjściu do przedszkola dzieci zawsze pamiętają o myciu rąk.
„Marcowy ogródek” – malowanie farbami plakatowymi na dużych formatach według
pomysłu dzieci.
Pan ogrodnik – osłuchanie z piosenką J. Bernat; zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence.
Ogrodnicy – słuchanie wiersza I. Salach; nauka wiersza na pamięć.
„Jakie to narzędzie?” – zabawa dydaktyczna.
„Czego brakuje?” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Kto to? – słuchanie wiersza I. Salach;
„Pani Wiosna” – puzzle trzyelementowe w poziomie.
„Różdżka Pani Wiosny– zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence Pan ogrodnik.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – rozwijanie głównych grup mięśniowych, kształtowanie
prawidłowej postawy ciała, poprawnie wykonywane ćwiczenia, kształtowanie poczucia rytmu,
wyczucie własnego ciała, poruszanie się po sali bez potrąceń innych uczestników.
„Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Czy to bajka… / Krasnoludki
Maria Konopnicka
Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam:
Krasnoludki są na świecie.
Naród wielce osobliwy.
Drobny - niby ziarnka w bani:
Jeśli które z was nie wierzy,
Niech zapyta starej niani.
W górach, w jamach, pod kamykiem,
Na zapiecku czy w komorze
Siedzą sobie Krasnoludki
W byle jakiej mysiej norze.
Pod kominem czy pod progiem Wszędzie ich napotkać można:
Czasem który za kucharkę
Poobraca pieczeń z rożna…
Czasem skwarków porwie z rynki
Albo liźnie cukru nieco
I pozbiera okruszynki,
Co ze stołu w obiad zlecą.
Czasem w stajni z bicza trzaśnie,
Koniom spląta długie grzywy,
Czasem dzieciom prawi baśnie…
Istne cuda! Istne dziwy!
Gdzie chce - wejdzie, co chce - zrobi,
Jak cień chyżo, jak cień cicho,
Nie odżegnać się od niego,
Takie sprytne małe licho!
Zresztą myślcie, jako chcecie,
Czy kto chwali, czy kto gani,
Krasnoludki są na świecie!
Spytajcie się tylko niani.
,,Przybycie wiosny” – wiersz B. Formy
Spojrzał w okno mały Paweł
a w ogrodzie wiosna…
Świeża trawę, przebiśniegi
W koszu nam przyniosła.
Obudziła pąki kwiatów
w parku i w ogrodzie.
Zapomnijcie moi mili
o śniegu i chłodzie.
Pożyczyła od słoneczka
Garść ciepłych promieni.
Gdy ogrzeje nimi ziemię
świat się zazieleni.
"Wierzbowe kotki" - piosenka
I. Kto o tym powiedział pszczołom,
że wierzba kwitnie nad rzeką?
Mieszkają przecież w swych domkach
w sadzie, za górą daleką
(leką, leką...).
II. A może mają telefon,
o którym nie wiedzą dzieci,
bo każda trafia od razu
i prosto do bazi leci
(leci, leci...).
„Siała Zuzia” – wiersz A. Frączek
Duża Zuzia z rzutkim Ziutkiem
Zajmowali się ogródkiem.
Ziutek sadził żółte ziółka,
A Zuzanna w pocie czółka
Siała grabki i łopatki,
Rękawiczki i pomadki,
Luźne kartki i guziki,
Różne spinki i nożyki,
I sznurówki od sandała…
Nawet głowę gdzieś posiała!
.
„Pan ogrodnik” – piosenka
Przyleciała biedroneczka
Do naszego ogródeczka.
Siadła na gałązce i tak obserwuje
Jak pan ogrodnik od rana pracuje.
Ref. I łopatą kopie, kopie, kopie,
I grabiami grabi, grabi, grabi,
I grządki podlewa i podlewa,
I słucha jak mu ptaszek swą
piosenkę śpiewa.
Wkoło kwitną już rabatki,
Pszczoły zapylają kwiatki.
Nagle pan ogrodnik biedronkę zobaczył,
Pomachał do niej ręką i wrócił do pracy
Download