rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów

advertisement
REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH
PRZEZ GMINĘ - MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale
przedszkolnym, prowadzonym przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, nie biorą udziału
w rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018.
2. Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu/oddziale
przedszkolnym w terminie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 7 lutego 2017 r. składają jedynie
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu/oddziale
przedszkolnym.
Druki deklaracji oraz wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej dostępne są w przedszkolach i w n/w szkołach podstawowych, w których
będą funkcjonowały oddziały przedszkolne.
Wykaz szkół podstawowych, w których zorganizowane będą oddziały przedszkolne:
- Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym nr 1, ul. J.U. Niemcewicza 50/56,
- Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2, ul. Wiejska
29/31,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4,
ul. Leona Witolda May’a 11/13,
- Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6, ul. Juliusza Słowackiego
32/42,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkół nr 8, ul. Gminna 5/9.
3. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego określił na rok szkolny 2017/2018 terminy
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki (Zarządzenie
nr 39/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 r.).
Harmonogram będzie dostępny w placówkach i na ich stronach internetowych oraz na stronie BIP
Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego.
od 1 lutego 2017 r.
do 7 lutego 2017 r.
---
od 15 lutego 2017 r.
do 1 marca 2017 r.
od 27 marca 2017 r.
do 3 kwietnia 2017 r.
2
Składanie wniosku o przyjęcie do publicznego
przedszkola/oddziału
przedszkolnego
w
publicznej
szkole
podstawowej
wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
3
4
o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
5
Potwierdzenie przez rodzica ( prawnego
opiekuna ) kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia.
6
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
do 7 marca 2017 r.
do 7 kwietnia 2017 r.
16 marca 2017 r.
12 kwietnia 2017 r.
od 16 marca 2017 r.
do 22 marca 2017 r.
24 marca 2017 r.
od 12 kwietnia 2017 r.
do 18 kwietnia 2017 r.
19 kwietnia 2017 r.
4. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przeprowadza
się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu/oddziale
przedszkolnym.
5. Kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59
).
Zgodnie z art.131 w/w ustawy do publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W
przypadku większej liczby kandydatów, zamieszkujących na terenie Gminy - Miasto Tomaszowów
Mazowiecki niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod
uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie
kandydata opieką zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział
przedszkolny w danej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę n/w kryteria, określone przez organ prowadzący (
Uchwała Nr XL/358/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 r.
sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, prowadzonych przez
Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki ).
Lp.
1
2
Kryteria
Liczba punktów
Kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolnoprzedszkolnego.
Oboje rodzice kandydata ( prawni opiekunowie), a w przypadku samotnego
wychowania dziecka – rodzic ( prawny opiekun) zatrudnieni są na podstawie
umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą
się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą.
22
14
3
Kandydat pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny
lub nadzorem kuratorskim.
10
4
Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział
przedszkolny – kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola/
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
10
5
7
Spełnianie kryteriów rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic ( prawny opiekun ) kandydata
potwierdzają poprzez złożenie stosownych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Download