Całkowite wyeliminowanie gruźlicy w Europie będzie zagrożone

advertisement
Wspólna informacja prasowa
Kopenhaga i Sztokholm, 17 marca 2016
Całkowite wyeliminowanie gruźlicy w Europie
będzie zagrożone, jeśli pilnie nie zapewnimy
opieki zdrowotnej osobom ubogim,
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
marginalizowanym i migrantom
Najnowsze dane opublikowane w przededniu obchodów Światowego Dnia Gruźlicy
przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Europejskie
Biuro Regionalne WHO wskazują, że w 2014 r. około 340 tys. Europejczyków
zachorowało na gruźlicę, co daje w przeliczeniu 37 przypadków na 100 tys. ludności.
W latach 2010-2014 liczba nowych przypadków gruźlicy spadała średnio o 4,3%
rocznie, co oznacza, że w Europejskim Regionie WHO osiągnięto Milenijny Cel
Rozwoju, który przewidywał odwrócenie do 2015 r. trendu wzrostowego zapadalności
na gruźlicę. Niemniej wysokie wskaźniki występowania gruźlicy, w tym gruźlicy
wielolekoopornej (MDR), wśród ludności będącej w trudnej sytuacji życiowej, w tym
osób bezdomnych, nadużywających alkoholu i narkotyków oraz migrantów
pochodzących z krajów, w których odnotowuje się liczne przypadki choroby, są nadal
dużym wyzwaniem dla programu eliminacji gruźlicy.
„W 2014 r. jedna czwarta z 480 tys. osób na świecie cierpiących na gruźlicę w postaci
wielolekoopornej mieszkała w Europejskim Regionie WHO” podkreśliła Dr. Zsuzsanna
Jakab, Dyrektor Regionalny WHO na Europę . „W przypadku ludności będącej w trudnej
sytuacji życiowej, w tym osób ubogich, marginalizowanych i uchodźców zagrożenie
gruźlicą w postaci wieololekoopornej jest znacznie większe. Z powodu warunków
życiowych gruźlica często diagnozowania jest u nich późno i trudniej jest im przejść pełen
cykl leczenia. Jeżeli naprawdę chcemy wyeliminować gruźlicę z Europy, nie możemy
nikogo pozostawić bez pomocy. Jest to zgodne z założeniami polityki ramowej Zdrowie
2020 i globalnej agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju”.
„Niekiedy z powodu okoliczności społecznych lub stylu życia niektóre osoby mogą mieć
trudności z rozpoznaniem objawów gruźlicy, dostępem do opieki zdrowotnej, poddaniem
się leczeniu i regularnym zgłaszaniem się na wizyty kontrolne. Musimy znaleźć
interwencje dostosowane do sytuacji osób będących w takiej sytuacji, uwzględniając
wykorzystanie zespołów interwencyjnych i prowadzenie leczenia pod ścisłym nadzorem
medycznym”, stwierdziła Andrea Ammon, p.o. Dyrektora ECDC. „W państwach UE/EOG
powoli z roku na rok spada liczba nowych przypadków gruźlicy, w tempie około 5%
rocznie, ale jeżeli nie podejmiemy działań skierowanych do grup szczególnie wrażliwych,
nie uda nam się zrealizować planów wyeliminowania choroby. Dlatego dziś ECDC
publikuje wskazówki sformułowane na podstawie dowodów naukowych, które mają
wspierać państwa europejskie w dotarciu do grup marginalizowanych i o niższym statusie
ekonomicznymi, które są szczególnie zagrożone gruźlicą.”
Nie stwierdzono systematycznego związku między migracją a przenoszeniem gruźlicy
Ryzyko, że migranci i uchodźcy zostaną zakażeni gruźlicą lub rozwinie się u nich choroba,
zależy od kilku czynników, w tym wskaźników zapadalności w kraju pochodzenia. Nowe
przypadki gruźlicy odnotowywane w niektórych państwach pochodzenia są niższe od
średnich wartości w Europejskim Regionie WHO. Przykładowo w Syrii jest to 17
przypadków na 100 tys. ludności i wskaźnik ten jest o ponad połowę niższy od średniego
wskaźnika dla Europejskiego Regionu WHO (37) i tylko nieznacznie wyższy od średniej
zapadalności w państwach UE/EOG (12). Ponadto biorąc pod uwagę, że gruźlica nie jest
chorobą, która łatwo się przenosi, a kontakty migrantów z ludnością miejscową są
ograniczone, ryzyko transmisji choroby i zakażenia miejscowych mieszkańców jest
niewielkie.
Powszechną opiekę zdrowotną należy zapewnić nie tylko miejscowej ludności, ale również
uchodźcom i migrantom, zarówno tym posiadających udokumentowany status, jak i tym,
którzy go nie mają. Europejski Region WHO jest jedynym regionem na świecie, gdzie
przyjęto na zasadzie konsensusu dokument określający minimalny pakiet działań w zakresie
transgranicznego zwalczania gruźlicy i interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia.
Obejmuje on między innymi zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej bez
względu na status formalny migrantów i zasadę nieprowadzenia deportacji osób, u których
stwierdzono gruźlicę do momentu zakończenia intensywnego leczenia.
WHO zaleca aby badania przesiewowe w kierunku gruźlicy prowadzić tylko wśród grup
obarczonych największym ryzykiem choroby. Wśród uchodźców i migrantów do tych grup
zaliczają się osoby pochodzące z krajów, w których odnotowuje się dużą liczbę nowych
przypadków gruźlicy lub osoby, które mieszkały lub podróżowały w niepewnych miejscach i
mogły być narażone na zakażenie gruźlicą. Niedawno wydana publikacja Systematyczne
badania przesiewowe w kierunku czynnej gruźlicy – przewodnik operacyjny zawiera
wskazówki w jaki sposób przygotowywać badania przesiewowe w kierunku gruźlicy i w
jakich grupach ludności należy je prowadzić w celu wykrycia czynnej postaci choroby i
zapewnienia natychmiastowego leczenia, aby przerwać łańcuch transmisji zakażeń wśród
uchodźców i osób, z którymi mają bliski kontakt. Badania przesiewowe w kierunku gruźlicy
nigdy nie powinny być prowadzone w celu odrzucenia uchodźców lub migrantów.
------------------------------------------------ KONIEC----------------------------------------------------
INFORMACJE DLA REDAKCJI
Światowy Dzień Gruźlicy obchodzony jest co roku na całym świecie 24 marca. Głównym
celem obchodów jest zwiększenie wiedzy na temat obciążenia gruźlicą na świecie i działań
w zakresie profilaktyki i zwalczania gruźlicy.
Wyeliminowanie gruźlicy definiowane jest jako występowanie mniej niż jednego
przypadku gruźlicy na 1 mln. mieszkańców w roku.
Europejski Region WHO obejmuje 53 państwa zamieszkałe przez 900 mln. osób, spośród
których 508 mln. mieszka w państwach członkowskich UE lub EOG (28 państw
członkowskich UE plus Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
W ramach Europejskiego Regionu WHO wyróżnia się 18 państw, które w kontekście
zwalczania gruźlicy określane są mianem państw o wysokim priorytecie: Armenia,
Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Liwa, Łotwa,
Mołdawia, Rosja, Rumunia, Tadżykistan, Turcja, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan.
Państwa UE/EOG, w których odnotowuje się niską zapadalność i gdzie co roku zgłaszane
jest mniej niż 20 przypadków gruźlicy na 100 tys. mieszkańców, to: Austria, Belgia,
Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Islandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia,
Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
LINKI
Raport ECDC-WHO: Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2015
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicablediseases/tuberculosis/publications/2016/tuberculosis-surveillance-and-monitoring-in-europe2016
Zasoby WHO
•
•
•
Światowy Dzień Gruźlicy http://www.who.int/campaigns/tb-day/2016/en/
Systematyczne badania przesiewowe w kierunku czynnej gruźlicy przewodnik operacyjny
http://www.who.int/tb/publications/systematic_screening/en/
Światowy raport nt. występowania i leczenia gruźlicy na świecie w 2015 r.
http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
Zasoby ECDC
Światowy Dzień Gruźlicy http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Tuberculosis/world-tbday/Pages/World-TB-Day-2016.aspx
•
•
•
Wytyczne ECDC w sprawie zwalczania gruźlicy w grupach szczególnie wrażliwych i
tych, do których dotarcie jest szczególnie trudne
Infografika ECDC nt. gruźlicy
Dokument dotyczący polityki
KONTAKT
WHO Regional Office for Europe
Cristiana Salvi
Tel.: +45 45 33 68 37
E-mail: [email protected]
ECDC press office
Tel.: +46 (0) 8 58 60 16 78
Email: [email protected]
Download