Prof - Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
1
dr med. hab. Leszek Szenborn prof.nadzw.
Dnia 31.03.2014
Kier. Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
UM we Wrocławiu
Dr hab. dr hab. Joanny Rosińczuk
Recenzja rozprawy naukowej
p.t. „ Ewolucja sytuacji epidemiologicznej inwazyjnej choroby meningokokowej w
województwie opolskim w latach 2005-2012”
mgr piel. Urszuli Posmyk
promotor ; Prof. dr med hab. Krzysztof Simon
Opis treści rozprawy
Rozprawa składa się ze wstępnej części zwanej przez Autorkę
wykładem
„Wstępem” , co jest
wyjaśniającym definicje obranego przedmiotu badań oraz przedstawieniem
czynników etiologicznych, patogenezy inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM), postaci
klinicznych, zagadnienień dotyczących współczesnej antybiotykoterapii i profilaktyki zakażeń
meningokokowych
oraz dotyczące diagnostyki zakażeń w świetle ogólnej i regionalnej
sytuacji epidemiologicznej.
Celem rozprawy jest
ocena różnych aspektów IChM w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej na teranie województwa opolskiego w latach 2005-2012. Autorka
scharakteryzowała cel rozprawy w 5
szczegółowych zadaniach tj. 1/ porównania
epidemiologii IChM w woj. opolskim z sytuacją w Polsce, 2/ analizie specyficznych dla
regionu
czynników ryzyka., 3/ oceny skuteczności podjętych lokalnych działań
2
profilaktycznych, 4 i 5/ oceny przebiegu i leczenia IChM w placówkach służby zdrowia
woj.opolskiego.
Podjęcie przez Doktorantkę zadania uważam za działania trafne i potrzebne.
Trzeci rozdział rozprawy zawiera zasadniczą treść p.t. Materiał i metody.
Przedmiotem analizy była dokumentacja 124 pacjentów z IChM zgłoszonych do
powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych pośród których meningokokową etiologię
zakażenia potwierdzono u 74, które stanowiły grupę szczegółowo badaną. Pod względem
stosowanych metod badawczych, orientuje czytelnika
1/ opis metodologii „analizy dokumentów” ,
2/ przedstawienie wzorów trzech załączników, którymi posługuje się
opolski
SANEPID w zbieraniu informacji, opracowanych pierwotnie w roku 2006 przez WSSE
Szczecinie;
3/ informacja o trzech dokumentach obowiązkowych dla całej Polski opracowanych
przez NIZ-PZH;
4/ informacja o meldunkach i sprawozdaniach statystycznych Ministerstwa Zdrowia
(wzory 54 56, 57);
5/ określenie zbiorczych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH i
Głównego Inspektora Sanitarnego za lata 2005-2012 oraz
6/ nazwanych w pracy „historiami chorób analizowanych grup pacjentów” leczonych
na terenie województwa opolskiego w latach 2005-2012. – a będących zgłoszeniami
przysyłanymi przez lekarzy i kolekcjonowanymi przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego oraz wynikiem osobistej współpracy doktorantki z
Krajowym Ośrodkiem
referencyjnym ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego układu Nerwowego
(KOROUN)
Zastosowane metody statystyczne były odpowiednie do przeprowadzonych analiz, a
ich dobór poprzedzony został sprawdzeniem normalności rozkładu zmiennych. Większość
wyników jest przedstawiona z użyciem statystyki opisowej.
Wybrane wyniki poddano
3
analizie statystycznej odpowiednio do rozkładu zmiennych, charakteru badanych parametrów
i liczebności badanych zmiennych.
Czwarty rozdział rozprawy pt „Wyniki obserwacji” przedstawia wyniki badań - są one
zestawione w 6 podrozdziałach zawierających 52 rycin z wykresami, mapami, 20 tabel i 2
osobno wymienionymi wykresami. Dane przedstawione w siedmiu z 20 tabel są w istocie
„tabelami „surowych wyników” i przedstawiają szczegółowo cechy
analizowanych
przypadków.
Opis tekstowy tych wyników
wskazuje na : zmienność sytuacji epidemicznej
i
niespodziewaną zmianę epidemiologii ICHM w woj. opolskim w roku 2007; częstszym
występowaniu zakażeń wywołanych hyperwirulentnym szczepem N.meningitidis C (ST-11)
przy ogólnej dominacji zakażeń wywołanych serogrupą B ; częstszego występowania
powikłań i zgonówm w zakażeniach serogrupą C w tym klonem ST -11 oraz w grupie
wiekowej 10-24 lata; pomyślny przebieg przeprowadzonej akcji szczepień przeciwko
serogrupie C, która znacząco wpłynęła na zmniejszanie się częstości zakażeń wywołanych
serogrupą C w tym także klonu ST-11.; częste popełnianie błędów przez lekarzy w zaleceniu
chemioprofilakatyki zwłaszcza w stosunku do rekomendowanych antybiotyków i czasu ich
stosowania; znaczenia wieku, płci męskiej, zamieszkiwania w mieście i kontaktów z grupą
rówieśniczą jako czynniki ryzyka rozwoju ICHM.; nieprzestrzeganie przez lekarzy
wytycznych co leczeniu zakażeń inwazyjnych w tym ICHM zwłaszcza pod względem
stosowanych antybiotyków i długości terapii.
W rozdziale 5. rozprawy ( Omówienie wyników i dyskusja ) Autorka omawia wyniki swoich
badań porównując je z wynikami innych autorów. Wyniki autorki są w większości znajdują
odzwierciedlenie w publikacjach innych autorów, ale w części są bardzo oryginalne i ważne
w Polsce, gdyż w publikacjach rzadko jest okazja do krytycznego ustosunkowania się do
niewłaściwego postępowania lekarskiego jeśli wszystko zakończy się pomyślnie.
4
Rozprawę kończy 8 wniosków, które zawierają skrótowo podane wyniki badań i wskazują na
1. Odmienną sytuację epidemiczną w woj. Opolskim w roku 2007
2. częstszym
występowaniu
zakażeń
wywołanych
hyperwirulentnym
szczepem
N.meningitidis C ST-11) przy ogólnej dominacji zakażeń wywołanych serogrupą B
3. Istotny wpływ przeprowadzonej akcji szczepień przeciwko serogrupie C
na
zmniejszanie się częstości zakażeń wywołanych serogrupą C w tym klonem ST-11
4. W środowisku osób chorych nieprawidłowo prowadzonej chemioprofilakatyki Bardzo
częstych odstępstw w stosunku do rekomendowanych antybiotyków
i czasu ich
stosowania
5. Wykazania znaczenia wieku, płci męskiej, zamieszkiwania w mieście i kontaktów z
grupą rówieśniczą jako czynniki rozwoju ICHM
6. Wykazania nie przestrzegania wytycznych w leczeniu ICHM w odniesieniu
do
stosowanych antybiotyków
7. Częstszego występowania powikłań w zakażeniach serogrupą C
8. Częstszego występowania zgonów w zakażeniach serogrupą C klonem ST -11 oraz w
grupie wiekowej 10-24 lata
Piśmiennictwo składa się z 121 pozycji, które celowo odnoszą się do tekstu
Uwagi recenzenta
Część teoretyczna zawarta we wstępie jest dobrze opracowana i odpowiada potrzebom
części badawczej, gdyż wprowadza czytelnika w zagadnienia konieczne do prawidłowego
zrozumienia rozprawy w szczególności w zakresie epidemiologii, patogenezy, leczenia i
profilaktyki. Autorka, chociaż nie jest lekarzem, wykazała dobrą wiedzę teoretyczną w
dziedzinie pracy chociaż występują w niej nieistotne dla całości rozprawy błędy i braki jak:
zaliczenie zap. ucha środkowego, gardła i spojówek do inwazyjnych postaci choroby
meningokokowej, brak zwrócenia uwagi na wstrząs septyczny jako główna przyczynę
śmiertelności w ICHM, brak wyraźnego zróżnicowania leczenia empirycznego od celowanego
IChM oraz nazwanie nowej szczepionki p- zakażeniom wywołanym przez grupę B (Bexero)
szczepionką skoniugowaną, gdy w rzeczywistości jest to szczepionka rekombinowana.
5
Celowość opracowania obranego tematu jest bardzo duża przede wszystkim dla praktyki
klinicznej oraz służb epidemiologicznych. Jest to wielostronna analiza zjawisk i działań w
odniesieniu do występowania inwazyjnych zakażeń meningokowych na terenie jednego
województwa w okresie 8 lat.
Metodyka badań jest uzasadniona specyfiką pracy nadzory epidemiologicznego i
ograniczona rodzajem dostępnych danych.
Wyniki badań są przede wszystkim przedstawiane za pomocą statystyk opisowych, ale
istotność niektórych wyniki zostały ocenione metodami statystycznymi. Moje zastrzeżenia
dotyczą : posługiwania się wcześniej nie zdefiniowanym pojęciami jak „wskaźnik szczepień”
(str.60-61), a w analizie zgonów nie przedstawiła liczebności grup wiekowych, w których
odnotowano zgony (str.81). Wystepują także nieścisłości w tytułowaniu rycin, tabel i
podpisywaniu osi zmiennych na wykresach : str. 49 - tabela przedstawia zapadalność na wsi i
w miastach a jest podpisana jako zapadalność wg wieku i płci; str. 43-podawanie wieku
dorosłych w miesiącach, co jest niepraktyczne i utrudniające orientację w materiale; str.51-52
nieprecyzyjny podpis pod wykresami oraz występowanie na wykresie nieopisanych
zmiennych, a przedstawiających w domyśle pojedyncze zachorowania w woj. opolskim; na
rycinach 41-47 nie wyjaśniono, że cyfry na mapach to lokalizacja przypadków zachorowań w
poszczególnych powiatach, a numery odpowiadają miejscu przypadku w odrębnych tabelach.
W podrozdziale szczepienia ochronne (str. 58), poza powiatem brzeskim i kluczborskim, nie
opisano populacji docelowych, sposobu finansowania oraz przeprowadzenia akcji szczepień
w innych powiatach województwa, które wg ryc.36 istotnie przyczyniły się do wzrostu
populacji zaszczepionej (o około 40 tys. zaszczepionych !).
Omówienie własnych badań i ich porównanie z pracami innych autorów jest wystarczające,
także krytyczne.
Moje zastrzeżenia dotyczą następujących aspektów : 1/ skuteczność szczepień jest
niedostatecznie jasno zdefiniowana. W zamyśle autorki chodziło o skuteczność populacyjną.
Skuteczność szczepień była wysoka, bo nie zachorował nikt z osób zaszczepionych, a
skuteczność populacyjna nie mogła objawić się szybko ze względu na ograniczenia akcji
6
profilaktycznej (dotyczyła tylko serogrupy C, szczepienia były stosowane terytorialnie i w
nie całej populacji) . Ostatecznie w obu powiatach przerwano łańcuch zakażeń i wygaszono
ogniska epidemiczne. Ochrony indywidualnej nie da się wykazać przy tak niskim wskaźniku
zapadalności na IchM, ale w pracy nie ma informacji, że w następnych latach wystąpiły
zachorowania u kogokolwiek z wcześniej zaszczepionych przeciwko serogupie C.
Po zebraniu tak interesujących wyników należało także bardziej krytycznie ocenić działania 1/
akcji pobierania wymazów w populacji przeprowadzona w pow. brzeskim i kluczborskim
wykazała istotne różnice w czułości i jakości prowadzonych lokalnie badań, a nie miała
znaczenia praktycznego oraz 2/ w zakresie stosowanej chemioprofilaktyki i leczenia, w tym:
stwierdzonego braku wiedzy lekarzy, nie stosowania się do rekomendacji. 3/ należało
podkreślić także sprawne przeprowadzenie akcji szczepień i wykazać jakie trudności
wystąpiły w jej realizacji.
Wnioski są sformułowane w formie 8 stwierdzeń i odpowiadają na pytania zadane na wstępie
pracy. Brakuje jednak wniosków odnośnie potrzeby poprawy postępowania, zwłaszcza
lekarskiego, w zakresie prawidłowego rozpoznawania, leczenia i profilaktyki.
Piśmiennictwo jest w pełni wykorzystane i odpowiednio dobrane do tematu rozprawy.
W ostatecznej ocenie pracy
Za mocne strony rozprawy uważam wartość naukową rozprawy (wybór tematu i
postawionych celów),
skrupulatne przeanalizowanie wszystkich dostępnych danych
pochodzących z wielu źródeł, duże znaczenie praktyczne zaobserwowanych zjawisk, co
umożliwić powinno przynieść poprawę jakości nadzoru epidemicznego oraz opieki w
lekarskiej nad pacjentami podejrzanymi o zakażenia inwazyjne oraz ICHM w szczególności.
Praca stanowi unikatową, wielostronną analizę zjawisk i działań w kontekście występowania
inwazyjnych zakażeń meningokowych na terenie jednego województwa w okresie 8 lat.
Jako słabości odnotowuję za mało krytyczne stanowisko wobec zaobserwowanych zjawisk i
brak wniosków odnośnie potrzeby poprawy postępowania zwłaszcza lekarskiego w zakresie
7
prawidłowego rozpoznawania, leczenia i profilaktyki oraz szczegółowo wymienione powyżej
niedociągnięcia.
Rozprawa odpowiada wymogom stawianym
przy promocji na stopień doktora nauk
medycznych zgodnie z odp. Ustawą.
Na tej podstawie stawiam wniosek
Medycznego we Wrocławiu
do Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
o dalsze postępowanie w sprawie
naukowego doktora nauk medycznych mgr.piel. Urszuli Posmyk
Recenzent dr med. hab. Leszek Szenborn prof.nadzw.
nadania stopnia
Download