Tytułem wstępu dla tych, którzy nie byli i mało o Szczecinie wiedzą

advertisement
Tytułem wstępu dla tych, którzy nie byli i mało o Szczecinie wiedzą.
Szczecin, to miasto położone na Pobrzeżu Szczecińskim i wbrew
ogólnemu mniemaniu większości Polaków, wcale nie leży nad Bałtykiem,
tylko w widłach rzeki Odry, która wpada do Zalewu Szczecińskiego, a ten
przez trzy cieśniny (Piana, Świna i Dziwna) dopiero łączy się z Morzem
Bałtyckim.
Dzięki
żeglowności
rzeki
Odry
i zalewu, port szczeciński przez cały rok jest dostępny dla statków
morskich, a także w sezonie wiosenno-jesiennym dla barek płynących
m.in. z Wrocławia, Bydgoszczy, Gorzowa i Berlina.
Szczecin z trzech stron otoczony jest dużymi kompleksami leśnymi: od wschodu
prawobrzeżną Puszczą Goleniowską (najwyższy szczyt to G. Jaźwinki – 52 m n.p.m.), od
północy przez Puszczę Wkrzańską (G. Wielecka - 131 m n.p.m.), a od południa przez Puszczę
Bukową (Bukowiec 148 m n.p.m.), która ze względu na ukształtowanie terenu nazywana jest
także Górami Bukowymi (niektóre miejsca do złudzenia przypominają np. Beskid Niski).
Kompleks ten objęty jest ochroną w ramach Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza
Bukowa”, który obejmuje m.in. malowniczy Rezerwat „Jezioro Szmaragdowe”. Od południa
miasto graniczy także z transgranicznym Parkiem Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry
(Obszar Ochrony „Natura 2000”), który obejmuje swoim zasięgiem m.in. wyspy
Międzyodrza, czyli tereny położone pomiędzy Odrą Zachodnią a Wschodnią (Regalicą).
Regalica wpada do deltowego jeziora Dąbie, które jest czwartym co do wielkości jeziorem
w Polsce (po Śniardwach, Mamrach i Łebsku). To nad brzegiem tego właśnie jeziora
spędzicie dwa zlotowe dni.
Szczecin – (łac. Sedinum/Stetinum, niem./szw. Stettin) to historyczna stolica Pomorza
Zachodniego. Niewiele osób wie, że obecnie w granicach miasta znajdują się dwie dzielnice,
które niegdyś były samodzielnymi miastami to Dąbie i Grabowo, które legitymują się
własnymi herbami. Prapoczątki osadnictwa w rejonie miejskim Szczecina, związane są
z kulturą łużycką (VII-V w p.n.e), ale najstarsza plemienna osada grodowa wzniesiona została
tu pod koniec VIII w. Natomiast w IX w istniał tu już słowiański gród otoczony fosą,
u podnóża którego funkcjonowała osada rybacko-handlowa. W kolejnym wieku o istnieniu
portowego miasta słowiańskiego nad Odrą (Sadżin lub Sasin) wzmiankował w swoich
kronikach arabski kupiec Ibrahim ibn Jakub, ale czy osobiście je odwiedził? Położenie miasta
nad rzeką, w pobliżu morza sprzyjało rozwojowi handlu i rzemiosła, ale dogodne szlaki
handlowe przyciągały także uwagę sąsiednich plemion m.in. Polan. W 967 r. po wojnie
z Redarami i Wolinianami, książę Mieszko I przyłączył tereny Pomorza wraz ze Szczecinem
i Wolinem do swojego państwa. Stan ten trwał do około 1005-1007, kiedy to w wyniku
antychrześcijańskiego powstania i buntu miejscowego możnowładztwa, grody pomorskie
uniezależniły się od władzy króla Bolesława I Chrobrego, choć kronikarz Gall Anonim
uważał, że tereny te utracono dopiero w czasach Bolesława II Szczodrego.
Mieszkający tu Pomorzanie walczyli o niezależność swoich ziem z kolejnymi wyprawami
króla Bolesława Krzywoustego ( m.in. w 1116 r. i w 1119 r.), ale ostatecznie w 1121 r., po
bitwie nad Strugą (obecnie położona w dzielnicy Płonia) musieli uznać polską zwierzchność.
Po tej bitwie, książę pomorski Warcisław I (uznawany za protoplastę rodu Gryfitów), uznał
się za lennika króla polskiego oraz zgodził się przyjąć chrześcijaństwo za sprawą misji bp
Ottona z Bambergu. W tym czasie Pomorzanie toczyli częste wojny z Danią, a ich wyprawy
łupieżcze docierały nawet do odległej Norwegii, gdzie m.in. zdobyli i złupili miasteczko
Koningshall, wywożąc bogate łupy. Władcy duńscy w rewanżu, kilkakrotnie najeżdżali tereny
Pomorza (m.in. oblegali Wolin i Kamień Pomorski, ale nie docierali do Szczecina). W tym
czasie wojska niemieckie Henryka Lwa i Albrechta Niedźwiedzia, sukcesywnie podbijały
ziemie Słowian Połabskich, zagrażając księstwu pomorskiemu od zachodu. Książe pomorski
Bogusław I próbował wprawdzie szukać oparcia w Polsce, ale ostatecznie w 1181 r. Szczecin
wraz z Pomorzem Zachodnim, które stało się lennem cesarza niemieckiego, wszedł na długie
lata w skład Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. W 1243 r. książę Barnim I nadał
Szczecinowi prawa miejskie. W XIII wieku miasto mocno związało się z Hanzą (Liga
Hanzeatycka), silnym związkiem handlowym miast Europy Północnej. Dzięki temu miasto
przeżywało wielki rozkwit gospodarczy i było w tym czasie liczącym się ośrodkiem
portowym i handlowym nad Bałtykiem. W tym czasie samodzielność ekonomiczna miast
pomorskich sprzyjała dezintegracji i rozdrobnieniu księstwa, które rozpadło się na 3-5 księstw
dzielnicowych, często prowadzących rozbieżną politykę. Należy wspomnieć, że w 1410 r.
w bitwie pod Grunwaldem, hufiec księcia pomorskiego walczył po stronie Wielkiego Mistrza
Zakonu Krzyżackiego i po przegranej władca popadł w niewolę. Sytuacja uległa zmianie
w 1474 r., gdy po wygaśnięciu linii książąt szczecińskich i wołogoskich, władzę w księstwie
objął książę słupski Bogusław X, który w 1478 r. zjednoczył Pomorze Zachodnie. W 1491 r.
przeniósł jego stolicę do Szczecina i starał się wszelkimi sposobami umocnić swoje państwo
(m.in. poślubił córkę króla polskiego Annę Jagiellonkę). Jednak już w 1532 r., po śmierci
księcia, księstwo zostało ponownie podzielone pomiędzy jego następców na część wołogoską
i szczecińską, a miasto stało się stolicą księstwa szczecińskiego. W 1630 r. w czasie wojny
północnej (tzw. „potop szwedzki”), Szczecin został zajęty przez wojska szwedzkie. Kilka lat
później, w 1637 r. ostatecznie wymarła dynastia Gryfitów (ostatni był Bogusław XIV),
a Pomorze Zachodnie na mocy pokoju westfalskiego (1648 r.), kończącego wojnę 30-letnią,
zostało podzielone pomiędzy Szwecję i Brandenburgię. Zaczął się okres stopniowego upadku
gospodarczego miasta, zwłaszcza że w latach 1659 i 1677, było oblegane przez wojska
brandenburskie. Przez 83 lata Szczecin było pod władaniem szwedzkim i przeżywał w tym
czasie dotkliwy kryzys.
W 1713 r. Szczecin został przyłączony do Prus, co ostatecznie potwierdził pokój
w Sztokholmie (1720 r.). Prusacy różnymi sposobami starali się podnieść gospodarczo
miasto, m.in. przez ożywienie handlu i rozwój rzemiosła. W 1729 r. w Szczecinie urodziła się
córka komendanta garnizonu pruskiego Zofia von Anhalt Zerbst, która znana jest w historii
jako caryca Katarzyna II. Także w Szczecinie, w 1759 r. urodziła się w Pałacu „Pod
Globusem” inna znana księżniczka Zofia Dorota Wirtemberska, kuzynka króla pruskiego,
która jako Maria Fiodorowna była żoną cara Pawła I Romanowa i przyczyniła się do
powstania dynastii Romanowów.
Podczas kolejnej wojny, tzw. siedmioletniej (1756-1763) miasto było oblegane przez
Rosjan. Natomiast w czasie wojen napoleońskich, w 1806 r. miejscowa twierdza została
fortelem zdobyta przez gen. Antoine de Lasalle i jego 500 huzarów. W latach 1806-1813
miasto było pod okupacją wojsk francuskich, m.in. stacjonował tu sztab polskiego pułku
strzelców konnych z armii Księstwa Warszawskiego. W 1813 r. twierdza szczecińska przez 11
miesięcy była bohatersko broniona przez oddziały francuskie gen. Josepha Barbanegre.
Miasto powróciło we władanie Prus. W 1843 r. Szczecin otrzymał połączenie kolejowe
z Berlinem, dając początek sieci kolejowej na Pomorzu, wkrótce potem zaczął intensywniej
rozwijać się przemysł, m.in. stoczniowy. W 1873 r. ówczesny nadburmistrz miasta Herman
Haken podjął ważną dla Szczecina decyzję o zburzeniu pruskich fortów i obwarowań
i rozbudowie miasta. Dzięki jego decyzji na nowych terenach miejskich powstały nowe ulice
i gwieździste place wzorowane na układzie Paryża. W czasie wielkiej wojny światowej,
miasto nie ucierpiało w wyniku działań wojennych, ale wielu mieszkańców zginęło na froncie
zachodnim. Pamiątką po tym jest klika zachowanych pomników i tablic. W okresie
międzywojennym w Szczecinie mieszkała i pracowała duża grupa Polonii spod znaku Rodła,
działał polski konsulat, była szkoła, działało harcerstwo.
W czasie II wojny światowej, w październiku 1939 r., utworzone zostało tzw. Wielkie
Miasto Szczecin (włączono pobliskie miasta Gryfino i Police), które istniało do zakończenia
wojny. W czasie działań wojennych na terenie miasta zlokalizowano około 100 obozów pracy
przymusowej, w dużej części przebywali tu polscy robotnicy. W wyniku alianckich nalotów,
a szczególnie tych dywanowych, przeprowadzonych w sierpniu 1944 r. miasto zostało
zniszczone w ok. 60-70%, port w ok. 70-80%, a obiekty przemysłowe w 90%. Od lutego
1945 r. Szczecin bombardowany był już przez samoloty radzieckie i ostrzeliwany przez
artylerię. Miasto ogłoszone zostało przez Niemców twierdzą i miało być bronione za wszelką
cenę m.in. wysadzono niemal wszystkie mosty i wiadukty kolejowe, przygotowano betonowe
umocnienia i przeszkody. Na szczęście dla miasta, na skutek powodzenia operacji berlińskiej
tj. przełamania pod Siekierkami niemieckiej linii obrony rzeki Odry, niemieckie władze
i oddziały wojskowe opuściły miasto. Następnego dnia, 26 kwietnia 1945 r. do Szczecina
wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, a dwa dni później przybyła grupa Polaków, która
przejęła tymczasowy zarząd miasta. W tym czasie przebywało tu około 200 Polaków, ale
stopniowo przybywali kolejni. Brak rozstrzygnięć politycznych sprawił, że polskie władze
trzykrotnie opuszczały miasto i dopiero po konferencji poczdamskiej, powróciły. 5 lipca 1945
r., oficjalnie przekazano Szczecin w polski zarząd. Pierwszym polskim prezydentem został
inż. Piotr Zaremba, a pierwszym wojewodą (pełnomocnikiem) Leonard Borkowicz. Do
miasta stopniowo zaczęli napływać byli polscy robotnicy, jeńcy, osadnicy, a w późniejszych
latach także repatrianci z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej i powracający z Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ale nie całe miasto było we władaniu Polaków, gdyż w latach
1945-1947 funkcjonowała tzw. „enklawa policka” całkowicie wyłączona spod polskiej
administracji. Enklawa obejmowała teren Polic (ze zniszczoną fabryką benzyny syntetycznej)
północne dzielnice (Stołczyn i Skolwin) z nabrzeżami położonymi wzdłuż Odry oraz
w całości port szczeciński. Z pomocą niewolniczej pracy spędzonych tu robotników
niemieckich, przez port szczeciński wywożono wszystkie wartościowe dla Rosjan urządzenia,
meble itp. Sukcesywnie z miasta wysiedlana była ludność niemiecka i nastąpiła niemal
całkowita wymiana ludności Pomorza Zachodniego. Dlatego zazwyczaj odpowiadając na
pytanie: czy Szczecin był polski? mówię, że tak, ale dopiero od lipca 1945 r., bo wcześniej
przez krótkie okresy był tylko lennem polskich królów. I jeszcze jedno - wojska radzieckie
w 1945 r. nie wyzwalały miasta lecz je zdobyły, zajęły i przekazały Polakom.
Przypomnę jeszcze, że w grudniu 1970 r. w Szczecinie, w czasie protestów
robotniczych na dzisiejszym pl. Solidarności i jego pobliżu, zginęło 16 niewinnych osób,
a gmach partii stanął w ogniu. W sierpniu 1980 r. w szczecińskiej stoczni podpisano tzw.
porozumienia sierpniowe (sygnowane przez Mariana Jurczyka), kończące strajki robotnicze
na Pomorzu.
Gryf. Współczesnym herbem Szczecina jest głowa gryfa ze złotą koroną
i złotym dziobem na niebieskim tle. Od XII wieku pieczęci z gryfem używali
książęta pomorscy, dlatego ich dynastię nazwano Gryfitami. Z czasem godło
gryfa przejęło także wiele rodów szlachty pomorskiej i trafił do herbów miast
pomorskich. Wg legendy, rycerz Żelisław z drużyny książęcej, podczas
zwiadów na obrzeżach Puszczy Bukowej, gdy ze swoim orszakiem wjechał
na polanę starej dąbrowy, usłyszał nagle krakanie dziwnych ptaków siedzących w gnieździe
na wysokim dębie. Były to dziwne stwory podobne do małych lwów, ale ze skrzydłami,
głową i szponami orła. Para dziwnych stworzeń siedziała na złotych jajkach i nie uciekła na
widok zbrojnych. Żelisław, zachwycony widokiem gryfów, postanowił powiadomić o swoim
odkryciu księcia. Pod wieczór przybył na polanę książę i wraz z orszakiem podziwiał
tajemnicze, piękne ptaki. Postanowił przyjąć gryfa za swój znak herbowy. Rycerz Żelisław
został nagrodzony nadaniem pobliskiej ziemi, gdzie założył osadę nazwaną Żelisławcem,
która istnieje do dziś, a obok starego kościoła nadal rośnie kilka starych dębów. Być może to
na nich przesiadywały tajemnicze gryfy. Nasza drużyna rajdowa nosi zazwyczaj miano
„Gryfici”, właśnie na pamiątkę książęcej drużyny z miasta gryfa.
Stepnica (niem. Stepenitze) w okresie międzywojennym znany ośrodek
turystyczny, tłumnie odwiedzany przez mieszkańców Szczecina i Goleniowa,
których przyciągała tutejsza plaża, przystań jachtowa i bogata baza noclegowa.
Przypływali tu statkami białej floty i przybywali koleją wąskotorową. W 1945 r.
miejscowość została zajęta przez Armię Czerwoną i przekazana polskiej
administracji (do 1946 r. nazywana była Stobnicą). Obecnie to lokalny port morski i rybacki
oraz popularna przystań żeglarska nad Zatoką Stepnicką. Stepnica to siedziba gminy. 1 I 2014
r. otrzymała prawa miejskie. Jedną z atrakcji gminy, jest Park Zalewu Szczecińskiego
w Czarnocinie, gdzie kilka lat temu wypuszczone zostały dzikie szkockie krowy, które wraz
ze stadami dzikich polskich koników spełniają rolę ekologicznych kosiarek do trawy.
Dobra (Szczecińska) – siedziba gminy wiejskiej w pow. polickim, położonej na
północny-zachód od Szczecina. Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki
architektury m.in. XVIII wieczny pałac Rominów i kościół w Stolcu oraz
położony w pobliżu, unikatowy rezerwat ornitologiczny „Jezioro Świdwie”.
Dobra to obecnie dynamicznie rozwijająca się miejscowość przygraniczna.
Opr. Artur Ochał
ORGANIZACJA ZLOTU
I. Termin i miejsce zakwaterowania.
Zlot odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 15-17 kwietnia 2015 r. w Szczecinie
(woj. zachodniopomorskie). Uczestnicy zostaną zakwaterowani w hotelu „Marina Club”
przy ul. Przestrzennej 7 w Szczecinie (www.marina-club.pl, tel. 91-4614350). W miejscu
zakwaterowania rozlokowane zostanie biuro zlotu – kontakt – kol. Henryk Talwik, tel.
602 646 854, e-mail: [email protected]
II. Dojazd do miejsca zakwaterowania.
Hotel „Marina Club” położony jest w prawobrzeżnej części Szczecina. Najlepszy dojazd
dla podróżujących koleją, jest od dworca kolejowego PKP Szczecin – Dąbie (ul.
Stacyjna). Z dworca należy udać się w kierunku północnym, do centrum Dąbia, gdzie
znajdują się przystanki autobusowe. Do przystani „Marina” przy ul. Przestrzennej można
dojechać autobusami linii autobusowych nr 56 i 79. Obie linie kursują z ul. E. Gierczak w
kierunku na Most Cłowy. Dla osób, które zdeklarują dokładną godzinę swojego przyjazdu
na w/w dworzec, organizatorzy są w stanie zorganizować dowóz do miejsca
zakwaterowania. W tym wypadku prosimy o podanie w zgłoszeniu kontaktowego numeru
telefonu.
Osobom dojeżdżającym samochodami polecamy dojazdy: z drogi ekspresowej S3
(kierunek z Wrocławia, Gorzowa i kierunek ze Świnoujścia/Gdańska), zjazd na węźle
Kijewo, dalej drogą krajową nr 10 (ul. Zwierzyniecka i ul. Adama Struga), ulicami
Hangarową, Eskadrową i Przestrzenną wg załączonej mapki (pozycja dla GPS
53.3991821, 14.6256244)
Pojazdy uczestników zostaną zaparkowane na parkingu, w obrębie obiektu hotelowego,
bez opłat dodatkowych.
III.Organizatorzy.
Organizatorem Zlotu jest Koło PTTK nr 39 – „Klub Górski” przy Placówce Straży
Granicznej w Szczecinie, wspierane przez Komisję Turystyki w resorcie spraw
wewnętrznych. Zlot zostanie zorganizowany dzięki finansowemu wsparciu Marszałka
Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecina, Burmistrza Miasta i Gminy
Stepnica, Wójta Gminy Dobra (Szczecińska). Komandorem zlotu będzie kol. Artur Ochał,
kwatermistrzem kol. Henryk Talwik, których wspierać będą inni członkowie koła. Zlot
jest imprezą non-profit i organizowany jest na zasadzie wolontariatu, w ramach
działalności statutowej PTTK, zgodnie z ustawą o działalności instytucji pożytku
publicznego.
IV. Honorowi patroni.
Zlot objęty został honorowym mecenatem:
Prezydenta Miasta Szczecina Piotra KRZYSTKA,
oraz honorowymi patronatami:
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda GEBLEWICZA,
Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica – płk rez. SG Andrzeja WYGANOWSKIEGO,
Wójta Gminy Dobra (Szczecińska) – Teresę DERĘ,
Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. Karola Bacza w Gdańsku
kontradm. SG Piotra STOCKIEGO,
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosława SAWICKIEGO,
Prezesa Żeglugi Szczecińskiej S.A. – Dariusza SŁABOSZEWSKIEGO,
Prezesa Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK im. Stefana KACZMARKA
Danutę BORKOWSKĄ.
Patronami medialnymi będą „Kurier Szczeciński” i kwartalnik PTTK „Gościniec”.
V. Uczestnicy.
Uczestnikami Zlotu będą członkowie Komisji Turystyki oraz delegaci z kół i klubów
PTTK działających w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych.
Uwaga: ilość uczestników jest ograniczona do 70 osób (liczba miejsc hotelowych), w tym
9 osób z Komisji Turystyki i 5 osób zaproszonych przez organizatorów. Rozdział miejsc
pozostaje w dyspozycji Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych.
VI. Wpisowe i zgłoszenia uczestnictwa.
Wpisowe od jednej osoby za cały pobyt na zlocie wynosi 350 zł, które należy wpłacić do
22 marca 2015 r., na konto:
NSZZ Policjantów KWP w Krakowie
Krakowski Bank Spółdzielczy 54 8591 0007 0021 0050 8388 0001
z dopiskiem "XXIX Zlot Szczecin"
Potwierdzenie przyjęcia na zlot zostanie przekazane uczestnikom telefonicznie lub drogą
internetową, po zaksięgowaniu wpłaconej należności. W razie rezygnacji z uczestnictwa
w zlocie po 22 marca 2015 r. wpisowe nie będzie zwracane.
Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego należy przesłać do dnia 25 marca
2015 r. na adres przewodniczącego Komisji Turystyki w rsw kol. Kazimierza Rabczuka:
- pocztą internetową: [email protected]
- pocztą na adres:
VII.
Kazimierz Rabczuk
os. Zielone 6/80
33-100 TARNÓW
Kontakt z organizatorami zlotu.
- Artur Ochał, tel. 662 274 276, [email protected] lub [email protected]
- Henryk Talwik, tel. 602 646 854, [email protected]
- Kazimierz Rabczuk, tel. 502 623 226, [email protected]
VIII. Obowiązki uczestników zlotu.
- posiadanie dowodu tożsamości i legitymacji uprawniającej do ulg (uwaga:
funkcjonariusze SG i policji na terenie miasta Szczecina mają prawo do bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską na podstawie ważnej legitymacji służbowej),
- posiadanie legitymacji PTTK z opłaconą składką członkowska za rok 2015. Osoby nie
będące członkami PTTK, mają obowiązek opłacić ubezpieczenie od NNW na czas trwania
zlotu we własnym zakresie.
- posiadanie dowodu wpłaty wpisowego,
- poszanowanie mienia hotelowego i innych uczestników zlotu. Organizatorzy nie
ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zlotu.
- przestrzeganie regulaminu zlotu, poleceń komandora zlotu oraz przewodników i pilotów
w trakcie wycieczek.
IX. Wycieczka dodatkowa.
Organizatorzy zlotu proponują, jako dodatkową atrakcję dla osób chętnych, całodniową
wycieczkę autokarową do Berlina (Niemcy) w dniu 18 kwietnia 2015 r. (sobota). Wyjazd
nastąpi z miejsca zakwaterowania uczestników zlotu, pod warunkiem wyrażenia chęci
uczestnictwa przez grupę co najmniej 40 osób. Opłata w wysokości 59 zł od osoby będzie
obejmować: przejazd autokarem do Berlina, opiekę pilota/przewodnika w trakcie
wycieczki i ubezpieczenie NNW na terenie Niemiec. Uczestnicy wycieczki opłacają bilety
wstępu do muzeów we własnym zakresie (ok. 20 EUR) oraz pokrywają koszt noclegu w
miejscu zakwaterowania po powrocie w nocy z 18/19 kwietnia, w promocyjnej cenie 60 zł
od osoby plus – dla chętnych - 20 zł za śniadanie w dniu 19 kwietnia.
Zgłoszenie udziału w wycieczce należy do dnia 22 marca 2015 r. przesłać na adres e-mail:
[email protected] oraz wpłacić wpisowe na konto osoby odpowiedzialnej: Henryk
Talwik nr konta 77 1750 0012 0000 0000 1214 0789. W przypadku, gdy wycieczka nie
odbędzie się (ze względu na małą liczbę chętnych) wpisowe zostanie zwrócone gotówką
na miejscu zlotu w Szczecinie.
X. Uwagi końcowe.
W trakcie zlotu odbędzie się szkolenie dla kandydatów na przodowników turystyki
motorowej. Osoby chętne do uczestnictwa proszone są o zapoznanie się z regulaminem
Turystyki Motorowej. Szkolenie będzie prowadził kol. Józef Wrzeszczyński, przodownik
turystyki motorowej.
Organizatorzy informują, że w niektórych pokojach hotelowych znajdują się duże,
podwójne łózka. Mamy nadzieję, że wytrawni turyści wybaczą nam tę niedogodność,
którą postaramy się zrekompensować wysokim standardem hotelu oraz zlotowymi
atrakcjami.
Uczestnicy zlotu będą mogli zdobywać odznakę krajoznawczą PTTK „Znam Szczecin”
(w stopniu brązowym). Odznaka zostanie zweryfikowana przed zakończeniem zlotu.
Odznakę będzie można nabyć w dniu zakończenia zlotu.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, ale w miarę
możliwości postaramy się zadowolić uczestników.
PR O GRAM
ZLOTU
15 kwietnia 2015 r. (środa)
od 12.00 – przyjmowanie uczestników Zlotu (kontakt Henryk Talwik, tel. 602646854)
od 17.00 – kolacja dla uczestników.
18.00 – uroczyste otwarcie zlotu z udziałem zaproszonych gości.
18.30 – „Wieczór Szczecina” - promocją miasta i wieczór z piosenką turystyczną.
16 kwietnia 2015 r. (czwartek)
07.00 - 08.00 – śniadanie.
08.30 – „Morski Szczecin” - rejs statkiem pasażerskim po jez. Dąbie i porcie szczecińskim.
10.00 – zwiedzanie Szczecina z przewodnikami miejskimi (dwie grupy): spacer po Wałach
Chrobrego, wizyta w Muzeum Narodowym, Kościół św. Piotra i Pawła, Plac Solidarności
i „Anioł Wolności”, wizyta na Zamku Książąt Pomorskich (dziedziniec), przejście przez
Stare Miasto, Plac Orła Białego, zwiedzanie Katedry św. Jakuba (wjazd na wieżę).
14.00 – „Smaki Szczecina” – poczęstunek szczecińskim specjałem – pasztecikiem.
15.30 – odjazd z pl. Solidarności i przejazd do Stepnicy. Prezentacja miasta i gminy.
17.00 – ognisko w stepnickiej „kotlince”. „Smaki Szczecina” – Bosman.
20.00 – powrót do hotelu i wieczór towarzyski.
17 kwietnia 2015 r. (piątek)
07.00 - 08.00 – śniadanie
08.30 – przejazd autokarami do miasta. Wizyta i złożenie wiązanki kwiatów na płycie
pamiątkowej przy bramie d. Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.
09.30 – Urząd Miejski w Szczecinie. Spotkanie z przedstawicielem Prezydenta Miasta.
09.45 – Spacer po Jasnych Błoniach, przejście Parku Kasprowicza, Amfiteatr im. Heleny
Majdaniec, most „zakochanych”, Park Kownasa. Przejście do Muzeum Techniki
i Komunikacji w „Starej Zajezdni” przy ul. Niemierzyńskiej.
10.30 – Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Techniki i Komunikacji.
12.00 – krajoznawczy objazd autokarem po mieście.
12.30 – wizyta w „Baltic Barracks” - w Bazie Wielonarodowego Korpusu PółnocnoWschodniego w Szczecinie – jedynego takiego korpusu stacjonującego na terenie Polski.
14.30 – powrót do hotelu. Dla osób chętnych czas wolny w Szczecinie. Powrót we własnym
zakresie środkami komunikacji miejskiej (najlepiej linią autobusową nr 807 z ul.
Wyszyńskiego do ul. Przestrzennej), koszt biletu miejskiego 2 zł.
15.00 – blok szkoleniowy z zakresu turystyki motorowej oraz szkolenie z zakresu
ratownictwa drogowego, tj. zabezpieczenie miejsca wypadku, które poprowadzą
funkcjonariusze ruchu drogowego.
18.00 Obiadokolacja
19.00 – Uroczyste zakończenie zlotu.
18 kwietnia 2015 r. (sobota)
07.00-08.00 śniadanie i wykwaterowanie uczestników.
08.00 - wycieczka do Berlina (dla chętnych). Wieczorem powrót do hotelu.
Sympatycy Turystyki Motorowej /TM/ wiosna „Szczecin 2015”.
Zapraszam na XXIX Zlot Aktywu Turystycznego resortu spraw wewnętrznych Spotkania Motorowe w Zachodniopomorskiem „Szczecin 2015”. Podczas przejazdu do
Szczecina potwierdzamy obecność w ciekawych „turystycznie” obiektach w książeczce
wycieczkowej TM. W programie imprezy przewidziano czas na szkolenie przygotowujące do
egzaminu na Przodownika Turystyki Motorowej. Wymogi dla przystępujących do egzaminu:
minimum odznaka mała złota, zweryfikowana książeczka wycieczkowa, ponadto należy się
zapoznać z regulaminami: Odznak Turystyki Motorowej PTTK /w książeczce wycieczkowej/,
Przodownika Turystyki Motorowej PTTK /internetowa strona ZG PTTK Turystyka Motorowa/.
Zalecam także zapoznanie się z regulaminami związanymi z Turystyką Motorową PTTK:
Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK, Współzawodnictwa Zespołowego Klubów, Organizacji i
Klasyfikacji Imprez, Zasłużonego Organizatora, Plakietką Złotej Kierownicy i Ratownictwem
Drogowym.
W zachodniopomorskiem warto odwiedzić:
Parki (rok założenia/park w km²/otulina w km²):
Narodowe: Woliński (03.03.60/109/34), Drawieński (01.05.90/114/409),
Krajobrazowe: Szczeciński (04.11.81/91/118), Dolina Dolnej Odry (01.04.93/60/11), Cedyński
(01.04.93/309/531), Iński (04.11.81/178/262), Drawski (21.04.79/414/222), Barlinecko Gorzowski (23.10.91/224/318), Ujście Warty (18.12.96/205/bez).
Muzea: Szczecin - Archidiecezjalne, Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego, Historii
Medycyny i Farmacji, Techniki i Komunikacji „Junaka”, Narodowe, Oddział Morski, Zamek
Książąt Pomorskich; Borne Sulinowo - Izba Pamięci, Militarno-Etnograficzne; Darłowo Zamek Książąt Pomorskich; Kamień Pomorski - Kamienia; Kołobrzeg - Oręża Polskiego;
Koszalin - Książki, Obrony Przeciwlotniczej, Włodzimierza Wysockiego; Międzyzdroje Przyrody Wolińskiego PN; Mirosławiec - Walki o Wał Pomorski.
Latarnie Morskie (zbudowano/wysokość w m/do lustra morza w m):
Świnoujście (1854/65/46), Kikut (XIX w. i 1962/18/30), Niechorze (1866-2008/45/37), Kołobrzeg
(1666-1945/26/30), Gąski (1876-1878/50/44), Darłówko (1885-1927/21/28), Jarosławiec
(1838/33/43).
Kościoły: Kamień Pomorski - Katedra, Szczecin - Konkatedra, Stargard Szczeciński - gotycki,
Koszalin - Katedra, Kołobrzeg - Konkatedra.
Pojezierza w zachodniopomorskiem: Bytowskie, Choszczeńskie, Drawskie, Ińskie, Łobeskie,
Myśliborskie, Polanowskie.
Forty obronne: Świnoujście, Kołobrzeg; Schrony w okolicy: Wałcza, Piły, Szczecina, Białego
Boru, Sępolna Wielkiego, Starego Osieczna, Nadarzyc.
Ratusze: Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Nowe Warpno, Nowogród, Stargard Szczeciński,
Szczecin, Szczecinek, Trzcińsko Zdrój, Wolin, Złocieniec.
Ciekawostki: Międzyzdroje - Promenada Gwiazd, odciski mosiężne artystów; Jezioro Dąbie czwarte w kraju, jedyne na którym przepływają pełnomorskie statki; Police - poniemiecka
fabryka benzyny syntetycznej z węgla kamiennego; Stolec - barokowy pałac kilka metrów od
granicy niemieckiej; Brzeźnica Kolonia - poradziecka baza z głowicami jądrowymi; Drawsko
Pomorskie - największy poligon Europy; Zdbice - skansen bojowy I Armii WP.
Przodownik Turystyki Motorowej PTTK nr 3712 Józef Wrzeszczyński
Pieczątka na odwrocie
Pieczątka na odwrocie
15 - 17 kwietnia 2015 roku
KARTA ZGŁOSZENIA TURYSTYKI MOTOROWEJ - Klub „Motomedyk” o/m Płock
XXIX ZLOT AKTYWU TURYSTYCZNEGO RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH
SPOTKANIA MOTOROWE w zachodniopomorskiem „Szczecin 2015” - Impreza nr 35/15
L.p.
Imię i nazwisko
PESEL
Adres
Nr. Leg.
PTTK
Uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Uwagi: kierowca – A, pilot – B, pasażer – C
1. załoga 1 nr rej. pojazdu_________________
2. załoga 2 nr rej. pojazdu_________________
3. załoga 3 nr rej. pojazdu_________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla celów organizacyjnych zlotu /zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
Dz. U. nr 133 z dnia 29.08.1997 r./
…..……………….
Miejscowość
………………..
data
……………………………
podpis kierownika klubu
Download