Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przyłącza

advertisement
Egzemplarz nr 1
Tytuł opracowania:
Nazwa Inwestycji:
Zaprojektowanie robót budowlanych – przyłączenie
kanalizacji sanitarnej TJE Tłocznia Wronów
do powiatowego kolektora ściekowego
Nazwa i adres obiektu
budowlanego:
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie,
Terenowa Jednostka Eksploatacji Tłocznia Wronów,
Wronów 92A, 24-130 Końskowola
Numer ewidencyjny
działki:
816/18; 814/1; 955 – jednostka ewid. Końskowola,
obręb 0015 Wronów; 804/3 – jednostka ewid. Żyrzyn,
obręb 0007 Osiny
Nazwa i adres
Inwestora:
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Kategoria obiektu
budowlanego:
XXVI
Nazwa i adres jednostki
projektowania:
Hydrogeotechnika Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce
Branża:
Wielobranżowy
Tom:
4
AUTORZY OPRACOWANIA:
Imię i nazwisko
Projektowali:
mgr inż. Mikołaj Gacia
Nr uprawnień
SWK/0167/POOS/09
inż. Józef Bałaga
mgr inż. Daniel Grzegorczyk
Opracowali:
mgr inż. Paweł Nogajczyk
inż. Karol Pietruk
Kielce, maj 2016 r.
KL-210/89
Podpis
SPIS TREŚCI:
I. BRANŻA SANITARNA – SIEĆ KANALIZACYJNA – CZĘŚĆ OPISOWA ...............................4
1. Przedmiot inwestycji ....................................................................................................................4
2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego ...........................................................................4
3. Opis planowanego zagospodarowania terenu ...............................................................................5
4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych .....................................................................................6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Rozwiązanie materiałowe ..................................................................................................................6
Trasy i głębokości kanału ..................................................................................................................6
Wykonawstwo robót ..........................................................................................................................7
Montaż rur PE110 i PVC-U200mm ............................................................................................8
Włączenie kanału do gminnej sieci kanalizacyjnej ............................................................................9
Przepompownia ścieków....................................................................................................................9
Studnia kanalizacyjna rozprężna ......................................................................................................11
Opomiarowanie odprowadzania ścieków ........................................................................................11
Rozłączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie TJE Tłocznia Wronów ........................12
Istniejące kolizje ..............................................................................................................................12
5. Obliczenia określające ilość ścieków, obliczenia hydrauliczne i dobór urządzeń .....................13
6. Próba szczelności ........................................................................................................................15
7. Roboty ziemne ............................................................................................................................16
8. Odwodnienie wykopów ..............................................................................................................17
9. Uwagi dodatkowe .......................................................................................................................17
II. BRANŻA SANITARNA – CZĘŚĆ RYSUNKOWA ...................................................................22
Rys. nr 1 – Plan zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej. Skala 1: 500 ................................23
Rys. nr 2 – Profil podłużny przyłącza ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej. Skala 1: 100/250 ...........24
Rys. nr 3 – Konstrukcja przebudowy przepompowni ścieków. Skala 1: 25 ......................................25
Rys. nr 4 – Konstrukcja studni rozprężnej. Skala 1: 25 .....................................................................26
Rys. nr 5 – Przekrój przez wykop kanalizacji ciśnieniowej. Skala 1: 20 ...........................................27
Rys. nr 6 – Profile poprzeczne skrzyżowań z rurociągami gazowymi. Skala 1: 20 ..........................28
Rys. nr 7 – Schemat technologiczny projektowanej kanalizacji. .......................................................29
Rys. nr 8 – Schemat montażowy prac w obrębie wykopu. ................................................................30
Rys. nr 9 – Schemat montażowy kanalizacji wraz z miejscami na odkładanie mas ziemnych. ........31
III. BRANŻA ELEKTRYCZNA – PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – CZĘŚĆ
OPISOWA ..........................................................................................................................................32
1. Przedmiot inwestycji ..................................................................................................................32
2. Opis planowanego zagospodarowania terenu .............................................................................32
3. Opis przyjętych rozwiązań technicznych ...................................................................................33
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Sterowanie i sygnalizacja w przepompowni ....................................................................................33
Rozwiązanie materiałowe ................................................................................................................34
Trasy i głębokości zasilania i sterowania energetycznego ...............................................................35
Skrzynka rozdzielcza .......................................................................................................................35
Szafa zasilająco-sterownicza............................................................................................................36
Oświetlenie przepompowni..............................................................................................................37
Ochrona przepięciowa......................................................................................................................37
Ochrona od porażeń .........................................................................................................................37
Bilans mocy .....................................................................................................................................37
4. Uwagi dodatkowe .......................................................................................................................38
IV. BRANŻA ELEKTRYCZNA – CZĘŚĆ RYSUNKOWA ............................................................40
2
Rys. nr 1 – Plan zagospodarowania terenu przebudowy instalacji elektrycznej. Skala 1: 500 .........41
Rys. nr 2 – Schemat ideowy skrzynki rozdzielczej. ...........................................................................42
Rys. nr 3 – Schemat zasilania szafy zasilająco-sterowniczej. ............................................................43
Rys. nr 4 – Schemat podłączenia torów silnoprądowych w skrzynce rozdzielczo-sterowniczej. .....44
Rys. nr 5 – Schemat podłączenia sond sterowniczych w skrzynce zasilająco-sterowniczej. ............45
3
I. BRANŻA SANITARNA – SIEĆ KANALIZACYJNA – CZĘŚĆ OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przyłącza ciśnieniowej
kanalizacji sanitarnej PE 110mm wraz z przebudową istniejącej przepompowni
umożliwiającego odbiór ścieków sanitarnych z istniejącego terenu TJE Tłocznia
Wronów wraz z włączeniem do gminnej grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
200mm pomiędzy miejscowościami Osiny – Wronów. Kanalizacja przebiegać
będzie przez działki ewidencyjne nr 816/18; 814/1; 955; 804/3.
Zakres obejmuje wykonanie:
 Przyłącze ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z rur PE 110mm, L = 371,05m.
 Przyłącza grawitacyjnego PVC-U 200mm, L = 5,0m od studni rozprężnej do
studni kanalizacyjnej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
 Przebudowę
istniejącej
przepompowni
ścieków
P1
na
przyłączu
kanalizacyjnym.
 Studnię kanalizacyjną rozprężną 1200mm.
2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
WARUNKI GRUNTOWE
W czerwcu 2015 r. wykonano 5 otworów geotechnicznych w celu rozpoznania
warunków gruntowo-wodnych. Wykonane obserwacje oraz badania makroskopowe
pozwoliły
na
ich
geotechniczną
ocenę.
Na
podstawie
wyników
badań
i charakterystyki geologicznej gruntów, zgodnie z normą PN-81/B-03020, podłoże
podzielono na warstwy geotechniczne.
Przy wydzielaniu warstw w obrębie tak wykształconych gruntów spoistych za
cechę wiodącą przyjęto stopień plastyczności IL, który określono na podstawie badań
terenowych penetrometrem tłoczkowym i badań makroskopowych.
Od powierzchni terenu występuje gleba i grunty nasypowe. Miąższość tej
warstwy jest zróżnicowana i wynosi od 0,6m do 0,8m. Gleba i grunty nasypowe nie
nadają się do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych, dlatego nie
zostały wydzielone jako warstwy geotechniczne i nie podaje się dla nich wartości
4
charakterystycznych. Warstwę gleby i nasypów należy usunąć z powierzchni terenu
przed przystąpieniem do prac ziemnych.
W budowie badanego podłoża stwierdzono występowanie gleby, gruntów
nasypowych i gruntów spoistych. W obrębie tak zaznaczających się kompleksów
wydzielono 1 warstwę geotechniczną:
 Warstwa I – to gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasków drobnych
(mokrych) szaro-brązowe, wilgotne, twardoplastyczne o stopniu plastyczności
IL(n)=0,20. Grunty tej warstwy nawiercono pod warstwą nasypów i gleby na
głębokości od 0,6 do 0,8 m. Do głębokości 3,0 m gruntów tych nie
przewiercono. Warstwa ta będzie stanowić podłoże budowlane projektowanej
inwestycji.
WARUNKI WODNE
W czasie wykonywania prac wiertniczych w rejonie badań stwierdzono
występowanie zwierciadła wód
gruntowych w postaci sączeń. Woda występuje
w przewarstwieniach piaszczystych występujących w obrębie glin piaszczystych.
Zwierciadło wody gruntowej nawiercono na głębokości od 1,45 do 1,75 m p.p.t.
W okresie wiosennych roztopów i obfitych opadów należy liczyć się z wystąpieniem
intensywnych sączeń wody z piasków zalegających w glinie co może prowadzić do
zalewania wykopów. Dlatego podczas prowadzenia prac ziemnych należy
zaprojektować czasowe odwodnienie wykopów.
3. Opis planowanego zagospodarowania terenu
W ramach planowanego zadania zaprojektowano przyłącze ciśnieniowej
kanalizacji sanitarnej PE 110mm z terenu TJE Tłocznia Wronów umożliwiającego
odbiór ścieków sanitarnych z istniejącego zakładu Tłoczni.
Projektowane
przyłącze
ciśnieniowej
kanalizacji
sanitarnej
wraz
z przebudową istniejącej przepompowni są obiektami liniowymi, podziemnymi.
Projektowane przyłącze planuje się włączyć do gminnej grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej 200mm pomiędzy miejscowościami Osiny – Wronów.
5
Na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK „Wodociągi
Puławskie” zabrania się odprowadzania wód deszczowych do sieci kanalizacji
sanitarnej z terenu TJE Tłocznia Wronów. Zaprojektowana kanalizacja sanitarna
będzie oddzielona całkiem od kanalizacji deszczowej poprzez zaślepienie odpływu
ścieków sanitarnych do kolektora deszczowego i skierowanie ich poprzez
przepompownię do gminnej sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe z terenu Tłoczni
odprowadzane będę na zasadach jak dotychczas poprzez istniejącą kanalizację
deszczową do rowu melioracyjnego i dalej do rzeki Rabik.
W ramach wykonania przyłącza ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej robotami
towarzyszącymi będą rozbiórka istniejącej wewnątrzzakładowej oczyszczalni
ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi, tj. pompownią ścieków, komorą
osadową, rozdzielnicą elektryczną itp. oraz zaślepienie nieczynnego fragmentu
kanalizacji sanitarnej a także przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej
i sygnalizacyjnej zasilającej przepompownię ścieków.
Projekt
rozbiórki
oraz
projekt
przebudowy
instalacji
eklektycznej
przedstawione zostały według odrębnych opracowań.
4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych
4.1
Rozwiązanie materiałowe
Przyłącze ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE HD 100
PN 16 SRD-11 110mm x 10,0 produkowanych według normy PN-EN 12201-2
oraz odcinka z rury PVC-U z uszczelką klasa S, SN 8 SDR 34 200mm x 5,9
produkowanych według normy PN-EN 1401-1
4.2
Trasy i głębokości kanału
Trasę przyłącza kanalizacyjnego zaprojektowano na podstawie Warunków
Technicznych wydanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Puławach a także ustaleń z Inwestorem i właścicielami działek.
Usytuowanie wysokościowe pokazano na profilu rys. nr 2, a trasę przebiegu
kanalizacji na rys. nr 1.
6
4.3
Wykonawstwo robót
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić o tym zamiarze wszystkich
użytkowników istniejącego uzbrojenia, właścicieli działek. Wytyczenie trasy
przyłącza kanalizacyjnego należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej.
Sprzętem ręcznym wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania
istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach kolizji.
Na terenie Tłoczni przyłącze kanalizacyjne wykonać należy metodą
bezwykopową przewiertem sterowanym. Miejsce wejścia oraz wyjścia przewiertu
pokazano na rys. nr 9. W celu wyeliminowania zagrożenia osiadania oraz nowej
drogi filtracji dla wód gruntowych do wypełnienia powstałej pustej przestrzeni
pomiędzy instalowaną rurą a gruntem rodzimym zastosować należy profesjonalną
samoutwardzalną płuczkę wiertniczą np. Drill-mix. Po wykonaniu przewiertu
sterowanego powstałą płuczkę wiertniczą o kodzie odpadu 01 05 04 zgodnie
z Ustawą o odpadach wydobywczych przekazać należy do unieszkodliwienia firmie,
która posiada odpowiednie zezwolenia.
Poza terenem Tłoczni roboty ziemne wykonać w postaci wykopu ciągłego
wąsko przestrzennego koparką podsiębierną. Wykopy zabezpieczyć należy
stalowymi obudowami skrzyniowymi. Urobek z wykopu wywozić należy
samochodami samowyładowczymi we wskazane miejsca i składować w bezpiecznej
odległości od krawędzi wykopu, a następnie przywozić do zasypania wykopu – rys.
nr 9. W obrębie skrzyżowań z gazociągami prace ziemne – wykopy i zasypanie
należy wykonać ręcznie, a przewód kanalizacyjny poprowadzić w rurze osłonowej.
Ze względu na fakt występowania wody gruntowej w wykopie podczas
układania kanalizacji sanitarnej istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia należy
podeprzeć zachowując stateczność jego położenia. W tym celu istniejący gazociąg
podeprzeć belkami drewnianymi na stalowych podporach, oraz podwiesić do belki
opartej o krawędzie wykopu.
Teren prac wygrodzić należy taśmą ostrzegawczą, w miejscach kolizji
z gazociągiem także siatką ochronną. Sposób zabezpieczenia wykopu pokazano na
rys. nr 8.
7
4.4
Montaż rur PE110 i PVC-U200mm
Budowę przyłącza ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej należy rozpocząć od
rozmieszczenia w planie, a następnie zastabilizowania sytuacyjno - wysokościowego
wszystkich punktów węzłowych (np. przepompownia, studnia pomiarowa)
przewidzianych w dokumentacji.
Przyłącze wykonane będzie z rur PE HD 100 PN 16 SDR 11 110mm x 10,0
oraz odcinka z rury PVC-U SN 8 SDR 34 200mm x 5,9 i projektowane będzie
poniżej głębokości przemarzania, która w tym regionie wynosi 1,10 m. Minimalne
zagłębienie przewodu wynosić będzie 1,80 m p.p.t. natomiast maksymalne
zagłębienie przewodu 3,09 m p.p.t.
Na terenie Tłoczni na działce nr 816/18 przyłącze ciśnieniowej kanalizacji
sanitarnej wykonane będzie przewiertem sterowanym, a poza terenem Tłoczni na
działkach nr 814/1; 955; 804/3 roboty prowadzone będą w wykopach otwartych. Na
rys. nr 1 pokazano rozmieszczenie w planie.
Wykopy
montażowe
kanalizacji
prowadzić
zgodnie
z
normą
PN-EN1610:2002, PN-B-10729.
Wykopy otwarte pod projektowane przyłącze należy wykonać w formie
wykopu ciągłego wąsko przestrzennego zabezpieczonego stalowymi obudowami
skrzyniowymi. W miejscach kolizji wykopy i zasypanie kanalizacji wykonać ręcznie
a przewód kanalizacyjny poprowadzić w rurze osłonowej stalowej DN 200mm.
W miejscu wykopów otwartych podłoże musi być przystosowane do
równomiernego rozłożenia nacisku na rurę. Dno wykopu musi być wykonane ze
spadkiem określonym w projekcie, wyrównane i pozbawione elementów o ostrych
krawędziach. Po wykonaniu podłoża, wykonać podsypkę piaskową grubości 20cm
opasanej na kąt 90˚. Obsypkę w strefie ochronnej do wysokości 30cm ponad wierzch
rury należy wykonać piaskiem. Grunt podsypki i obsypki należy zagęszczać
warstwami przy użyciu lekkiego sprzętu zagęszczającego. Stopień zagęszczenia
zasypki nie powinien być mniejszy niż 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.
Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu przyłącza
kanalizacyjnego. Rury dostarczane będą w 12 m odcinkach i zgrzewane doczołowo.
8
Rurociąg montować należy nad brzegiem wykopu lub wzdłuż projektowanej trasy
przebiegu przyłącza a następnie opuszczać go na dno wykopu. Opuszczać go należy
ręcznie lub za pomocą miękkiego zawiesia zaczepionego do łyżki koparki. Przewody
z PE montować należy przy temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C. Przed
opuszczaniem rur, kolan do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą
mieć uszkodzeń. Po zakończeniu obsypki przyłącza kanalizacyjnego pozostała
przestrzeń wykopu powinna być wypełniona zasypką do poziomu terenu, rzędnej
określonej w projekcie. Do wykonania zasypki użyć należy gruntu rodzimego o ile
nie zawiera on elementów np. kamieni o rozmiarach powyżej 300mm.
Przekrój przez wykop pokazany jest na rys. nr 5.
Montaż rur PE110 i PVC-U200mm
należy wykonywać zgodnie
z instrukcją producenta, oraz ze sztuką budowlaną. Koparki muszą spełniać normę
przepisu o ochronie przeciw wypadkowej VBG 40.
Po ułożeniu przyłącza należy go serwisować. Serwisowanie przykanalika
odbywać się będzie poprzez płukanie go czystą wodą hydrantową raz na dwa
miesiące. Woda pobierana będzie z hydrantu p.poż. znajdującego się na terenie TJE
Tocznia Wronów. Ilość wody potrzebna do 1 płukania wynosić będzie 2,4 m3 – V –
objętość jednokrotnego płukania przykanalika. Przy wydajności hydrantu 10 l/s czas
wlewania wody do komory przepompowni wraz z czasem płukania wynosić będzie
min 10 minut.
4.5
Włączenie kanału do gminnej sieci kanalizacyjnej
Na końcowym odcinku projektowanego przyłącza ciśnieniowej kanalizacji
sanitarnej od studni rozprężnej 1200mm rurą PVC-U200mm zaprojektowano
włączenie do gminnej grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej 200mm pomiędzy
miejscowościami Osiny i Wronów poprzez studnię kanalizacyjną o rzędnych
4.6
155,00
152,24
.
Przepompownia ścieków
W ramach planowanego zadania zaprojektowano przebudowę istniejącej
przepompowni ścieków oznaczoną P1. Ze względu na dobry stan techniczny
9
istniejącej przepompowni obiekt należy poddać zmianom w celu jego adaptacji pod
nową projektowaną przepompownię.
Obiekt przepompowni jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Ściany
przepompowni są właściwie zaizolowane. Kraty pomostowe, stalowe drabiny
złazowe a także klapy włazowe są w dobrym stanie technicznym lecz w ramach
remontu komory przewidziano ich wymianę na takie same elementy wykonane ze
stali
kwasoodpornej,
zdejmując
wymiary rzeczywiste
ze
zdemontowanych
elementów z przepompowni. Wymiana wynika ze zmiany charakteru pracy obiektu
przepompowni oraz wynikającej z tego dłuższej ekspozycji na agresywne środowisko
korozyjne. Wentylacja w studni odbywa się i odbywać będzie poprzez zamontowane
w żelbetowej pokrywie 2 sztuki kominków z PVC o średnicy Ø 150 mm z biofiltrem
kominkowym. Kominek rurowy KF z wkładem węglowym zapewni neutralizację
powstających odorów w komorze przepompowni. W komorze znajduje się również
mechaniczny wentylator stalowy z napędem elektrycznym o średnicy przyłączenia
Ø 150 mm, który ze względu na zły stan techniczny należy wymienić na nowy wraz
z nowym napędem elektrycznym.
Przebudowa polegać będzie na demontażu dwóch istniejących pomp typu RPX
50-200 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasuwy odcinające, zawory zwrotne,
kolana) – wg odrębnego opracowania. W oparciu o ilość odprowadzanych ścieków
w ilości do 5,0m3/d dobrano 2 pompy zatapialne, które należy zamontować wraz
z nową infrastrukturą towarzyszącą ze stali nierdzewnej w istniejącej komorze
przepompowni.
Zainstalowane pompy, pracować będą w układzie naprzemiennym (jedna
pracująca, druga rezerwowa). W przypadku wystąpienia awarii nastąpi automatyczne
przełączenie pomp.
Pompy dobrano w oparciu o dane techniczne uszczegółowiające warunki
techniczne, które MPWiK Puławy wydał na wniosek projektanta.
Podstawowe dane techniczne pompy produkcji KSB – Amarex NF80-220/034ULG-165:
- wydajność: 5,85 l/s = 351,0 l/min
- max. wysokość podnoszenia: 6,69 m
10
- moc: 1,32 kW
- napięcie nominalne: 400 V
- wymiary zespołu (szerokość/wysokość): 694/685 mm
Pompy zamontować należy w istniejącej wykonanej z prefabrykatów
żelbetowych komorze przepompowni ścieków o średnicy wewnętrznej D = 2,50 m,
grubości ścianki wewnętrznej 18 cm i głębokości komory wynoszącej 5,90 m. Pompy
opuszczane będą do komory w prowadnicach stalowych poprzez łańcuchy za pomocą
żurawia stalowego.
Dopływ ścieków do przepompowni odbywać się będzie rurą o średnicy Ø 200 mm.
Zwieńczeniem komory jest żelbetowa pokrywa o średnicy ≈ 2,90 m i grubości 16 cm
z dwoma otworami na włazy stalowe typu lekkiego o wymiarach 1000 x 1000mm.
Powierzchnie wewnętrzne przepompowni oraz pokrywę zaizolować dwoma
warstwami materiału izolującego nieszkodliwego dla środowiska np. BITGUM-u.
Rozmieszczenie przepompowni na planie pokazano na rys. nr 1, a konstrukcję na
rys. nr 3. Zasilanie i sterowanie pompami wg odrębnego opracowania.
4.7
Studnia kanalizacyjna rozprężna
W ramach planowanego przyłącza ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej przed
włączeniem do gminnej grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej zaplanowano betonową
studnię kanalizacyjną rozprężną 1200mm. Studnia wyposażona będzie w kinetę
betonową na dnie oraz klapę zwrotną na wlocie kanału do studni zapobiegającą
wstecznemu przepływowi. Pod włazem zamontowany zostanie neutralizator
podwłazowy z wkładem węglowym pochłaniający powstające odory. Konstrukcję
studni pokazano na rys. nr 4, a rozmieszczenie w planie pokazano na rys. nr 1.
4.8
Opomiarowanie odprowadzania ścieków
Rozliczanie ilości ścieków odbywać się będzie na bazie wodomierza
zainstalowanego na kolektorze trzech pomp wody gospodarczej dostarczającym
wodę
do
instalacji
wodociągowej.
Zastosowany
zostanie
wodomierz
jednostrumieniowy suchobieżny DN50 klasy C przystosowany do zamontowania
nadajnika impulsów współpracującego z oprogramowaniem ZSI Unisoft.
11
4.9
Rozłączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie TJE Tłocznia
Wronów
Na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK „Wodociągi
Puławskie” zabrania się odprowadzania wód deszczowych do sieci kanalizacji
sanitarnej z terenu TJE Tłocznia Wronów. W związku z tym zaprojektowano
rozłączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie TJE Tłocznia Wronów
poprzez zaślepienie korkiem betonowym rury odpływowej kanalizacji sanitarnej
200mm oznaczonej na planie jako ZK – miejsce zaślepienia kanalizacji
i skierowanie ich poprzez przepompownię do gminnej sieci kanalizacyjnej. Korek
należy wykonać z zaprawy szybko wiążącej CX5. Na rys. r 1 pokazano miejsca
zaślepienia kanalizacji sanitarnej.
4.10 Istniejące kolizje
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować, odkryć ręcznie
i zabezpieczyć istniejące na trasie przewidywanych wykopów uzbrojenie podziemne
terenu. Wszystkie kolizje należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniami.
W miejscu skrzyżowań z gazociągami wysokiego ciśnienia na kanalizacji założyć
należy rurę osłonową z zachowaniem minimalnej odległości pionowej 0,2 m
pomiędzy zewnętrzną powierzchnią ścianki gazociągu wysokiego ciśnienia,
a zewnętrzną powierzchnią ścianki rury osłonowej kanalizacji. Długość rury
osłonowej wynosić będzie 13,0 m tak aby koniec rury osłonowej mierząc prostopadle
od zewnętrznej ścianki gazociągu wysokiego ciśnienia znajdował się w odległości
min. 6,0 m. Rury kanalizacyjne ułożyć należy współosiowo w rurze ochronnej
stosując obejmy centrujące – płozy na rurę PE 110/200mm. Końce rur osłonowych
uszczelnić należy masą uszczelniającą oraz zabezpieczyć manszetami. Uszczelnienie
ochroni przed przedostaniem się wody, gazów oraz płynów palnych. Przy zakładaniu
rur osłonowych zwrócić uwagę aby nie uszkodzić przewodu kanalizacyjnego.
Miejsca skrzyżowań z gazociągami wysokiego ciśnienia oznakowane będą poprzez
ułożenie nieprzerwanego ciągu folii układanej nad projektowaną kanalizacją na
długości 10,0 m w każdą stronę od miejsca skrzyżowania.
12
Na istniejącym terenie występują następujące kolizje poprzeczne z:
- kanalizacją
– odcinek Z2 – Z3,
- nieczynnym
wodociągiem
– odcinek Z2 – Z3,
- kablem
teletechnicznym
– odcinek Z2 – Z3,
- kablem
energetycznym
– odcinek Z2 – Z3,
– odcinek Z3 – Z4,
- gazociągiem
– odcinek Z3 – Z4,
– odcinek Z5 – Z6.
W miejscach kolizji wykopy i zasypanie kanalizacji wykonać ręcznie (nie
dotyczy przewiertu lub przecisku). W miejscach kolizji z rurociągami gazowymi
długość rury ochronnej wynosić będzie 13,0 m zgodnie z Zasadami projektowania
skrzyżowań gazociągów przesyłowych z przeszkodami terenowymi stanowiącymi
załącznik nr 5 do instrukcji PE-DY-102. Na rysunku nr 2 pokazano wszystkie
skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną projektowanego przyłącza
kanalizacyjnego, a na rysunku nr 6 profile poprzeczne skrzyżowań z rurociągami
gazowymi.
5. Obliczenia określające ilość ścieków, obliczenia hydrauliczne i dobór
urządzeń
W ramach projektowanego przyłącza ilość ścieków narzucona została z góry
przez Inwestora w oparciu o prowadzony rejestr poboru wody na cele gospodarcze,
który w 2014 r. wynosił 900 m3/rok.
Z uwagi na planowaną rozbudowę Tłoczni, oraz na okresowo pracujące firmy
zewnętrzne przy zadaniach remontowych czy inwestycyjnych oraz w oparciu o zapis
z Zakresu Technicznego Zamówienia średniodobowy odpływ ścieków zwiększono
do 5 m3/d = 0,06 l/s.
W związku z czym przewód tłoczny jak i pompy zostały dobrane na
jednorazowy dobowy zrzut w wysokości do 5,0 m3/d.
13
Założenia do doboru pomp:
 długość odcinka tłocznego 371,05 m,
 przyjęty przepływ obliczeniowy 5,58 l/s,
 przyjęta rura PE HD 110mm x 10,0,
 jednostkowa strata liniowa dla rury 110mm 9,73 ‰,
 założona maksymalna strata liniowa 4,0 m,
 starty miejscowe dla całości zastosowanej armatury i kształtek przyjęto
28 % całości strat liniowych,
 straty grawitacyjne 3,8 m.
Dla powyższych danych uzyskano następujące wyniki:
 strata liniowa na całym odcinku 3,61 m,
 prędkość przepływu 0,92 m/s,
 straty miejscowe 1,02 m,
 straty grawitacyjne 3,8 m.
W odniesieniu do powyższych wyników dobrane zostały 2 pompy
o wydajności maksymalnej 7,39 l/s i wysokości podnoszenia 8,43 m. Czas pracy
pompy ok. 14 minut raz na dobę.
W załączeniu poniżej nomogram, na podstawie którego dobrana została
średnica przyłącza.
14
6. Próba szczelności
Po
ułożeniu
kanalizacji
sanitarnej
przeprowadzić
próby
szczelności
i wytrzymałości rurociągów na eksfiltrację zgodnie z normą PN-EN 1610:2002
„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Próbę szczelności kanalizacji
wykonać stosując ciśnienie statyczne na rzecz próby przeprowadzonej z użyciem
wody – metodą W. Na żądanie inspektora nadzoru lub użytkownika próbę
szczelności dokonać na całym rurociągu jako ciśnieniową hydrauliczną.
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy spełnić następujące warunki:
 zastosowane
do
budowy
materiały
muszą
być
zgodne
z
projektem
i obowiązującymi przepisami i normami,
 dokonać odbioru ułożenia kanalizacji tj. głębokość ułożenia, liniowość
i prawidłowość wykonanego podłoża pod przewody,
 wszystkie połączenia rur, złącza muszą być odkryte i dostępne,
15
 odcinek przewodu powinien być na całej długości stabilny – zabezpieczony przed
przemieszczaniem poprzez wykonanie częściowej obsypki,
 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie,
 należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia,
Po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu rurociągu należy
pozostawić go na 12 godzin celem ustabilizowania się ciśnienia. Po ustabilizowaniu
się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać
jego wartość.
Ciśnienie próbne dla rurociągu pracującego na ciśnienia robocze do 1,0 MPa
powinno wynosić 1,0 MPa. Wodę do prób szczelności należy pobrać z istniejącego
pobliskiego wodociągu.
7. Roboty ziemne
Projektowane roboty ziemne należy prowadzić w 70% mechanicznie na odkład
i w 30% ręcznie. Na prawie całej długości projektowanego przewodu przewidziano
wykonanie wykopu ciągłego wąsko przestrzennego zabezpieczonego stalowymi
obudowami skrzyniowymi. Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak
zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno
wykopu. W miejscach kolizji wykopy i zasypanie kanalizacji wykonać ręcznie.
Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych oraz barierami
i taśmą ostrzegawczą przed dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych.
Roboty ziemne związane z układaniem i montażem przewodów kanalizacyjnych
należy wykonywać zgodnie z ustaleniami normy branżowej BN-83/8836-02
„Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze",
a w szczególności zgodnie z pkt. 2.2.5 tej normy „Szczególne warunki
bezpieczeństwa pracy". Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych należy
stosować się również do instrukcji podanych przez wybranego producenta rur. Całość
robót ziemnych, a zwłaszcza istniejącego pod i nadziemnego uzbrojenia wykonać
z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących przepisów
branżowych i BHP.
16
8. Odwodnienie wykopów
Z analizy warunków gruntowo wodnych wynika, że wykopy będą zalewane
wodami gruntowymi, a w czasie opadów atmosferycznych także ze spływu
powierzchniowego. Zwierciadło wody gruntowej nawiercone zostało na głębokości
od 1,45 do 1,75 m p.p.t. W związku z powyższym z uwagi na występowanie wody
gruntowej powyżej rzędnej dna projektowanego przyłącza ciśnieniowej kanalizacji
sanitarnej w celu obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej zaprojektowane
zostało odwodnienie powierzchniowe w dnie wykopu za pomocą rur drenarskich –
drenażu jednorzędowego PCV 110mm. Ułożenie drenażu przewidziano w warstwie
podsypki żwirowej o miąższości 0,2 m.
Czerpnię wykonać należy w formie skrzyni stalowej, perforowanej, w której
umieścić należy pompę szlamową spalinową z przewodem tłocznym. Poprzez
tymczasowy rurociąg wodę pochodzącą z odwodnienia odprowadzać należy poza
obręb wykopu do wyznaczonej istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie
TJE Tłoczni Wronów. Odwodnienie prowadzić należy w odcinkach roboczych
wykonywania kanalizacji.
Z uwagi na powyższe zaleca się wykonywanie robót ziemnych w okresie
letnim i jesiennym, gdy występuje obniżony poziom wód gruntowych i nie stanowi
on poważnego utrudnienia podczas prowadzenia prac.
9. Uwagi dodatkowe

Wytyczenie
osi
projektowanych
przewodów
należy zlecić
jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić przedstawicieli
instytucji,
które
są
właścicielami
poszczególnych
elementów
uzbrojenia
podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych
w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia.

Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instrukcją wykonania i odbioru
rurociągów
podaną
przez
producenta,
wybranego
przez
Inwestora
17
i obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

Z uwagi na zapewnienie ciągłości działania kanalizacji sanitarnej na terenie
Tłoczni Wronów prac rozbiórkowe prowadzić należy równocześnie z budową
nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Po zakorkowaniu istniejącej kanalizacji
sanitarnej na czas prowadzenia robót ścieki będą się piętrzyły w studni dopływowej,
skąd okresowo należy je wywozić wozem asenizacyjnym do gminnej Oczyszczalni
Ścieków. Piętrzące się ścieki bytowo-gospodarcze w studni odpływowej należy
opróżniać co 2 dni.

Skrzyżowania
projektowanego
przyłącza
z
istniejącym
gazociągiem
zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie prace w rejonie istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia
wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika RDG Końskowola.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 15,0 m od osi
eksploatowanych gazociągów, zlokalizować należy ich położenie przy użyciu
elektronicznego lokalizatora infrastruktury podziemnej.

Dla robót ziemnych w odległości do 3,0 m od gazociągów, mierząc
prostopadle od ich osi, należy opracować pisemne polecenie pracyniebezpiecznej/
gazoniebezpiecznej wraz z instrukcją wykonania niniejszej pracy. Polecenie należy
uzgodnić
z
Działem
Eksploatacji
Sieci
GAZ-SYSTEM
S.A.
Oddział
w Rembelszczyźnie w przypadku gazociągów: DN 700 relacji Hołowczyce –
Wronów, DN 500 relacji Rembelszczyzna – Wronów, a także z Terenową Jednostką
Eksploatacji w Sandomierzu w przypadku gazociągu DN 700 relacji Wronów –
Zakłady Azotowe Puławy.

Prace niebezpieczne/gazoniebezpieczne powinny być nadzorowane ze strony
Wykonawcy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
w zakresie dozoru zgodnie z wymaganiami prawa energetycznego. Osoby realizujące
ze strony Wykonawcy prace zakwalifikowane jako niebezpieczne/gazoniebezpieczne,
powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku
eksploatacji zgodne z wymaganiami prawa energetycznego.
18

Jeżeli w pisemnym poleceniu pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej nie
określono inaczej, w odległości mniejszej niż 3,0 m od osi gazociągów: roboty
ziemne należy prowadzić ręcznie, nie można składować materiałów i ziemi
z wykopów, roboty ziemne należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych
odsłaniających gazociągi.

W przypadku gdy gazociągi są ułożone w gruncie niestabilnym, materiały oraz
ziemię z wykopów należy składować w odległości minimum 10,0 m od osi
eksploatowanych gazociągów.

Jeżeli w wyniku robót ziemnych prowadzonych bez pisemnego polecenia
nastąpi niezamierzone odkrycie eksploatowanych gazociągów, prace ziemne
powinny być przerwane, a ich wznowienie jest możliwe pod nadzorem służb
Operatora
Gazociągów
Przesyłowych
GAZ-SYSTEM
S.A.
Oddział
w Rembelszczyźnie w przypadku gazociągów: DN 700 relacji Hołowczyce –
Wronów, DN 500 relacji Rembelszczyzna – Wronów oraz TJE w Sandomierzu
w przypadku gazociągu DN 700 relacji Wronów – Zakłady Azotowe Puławy.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych, które na etapie prac budowlano-
montażowych będą obniżane poniżej osi eksploatowanych gazociągów, należy
gazociągi podeprzeć uniemożliwiając zmianę ich położenia. Sposób podparcia musi
być uzgodniony w pisemnym poleceniu pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia defektów izolacji i uszkodzeń
ścianki gazociągów powstałych podczas wykonywania prac.

Planując wykonanie prac w odległości mniejszej niż 15,0 m od osi
eksploatacyjnych gazociągów należy powiadomić służby Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie w przypadku
gazociągów: DN 700 relacji Hołowczyce – Wronów, DN 500 relacji Rembelszczyzna
– Wronów oraz TJE w Sandomierzu w przypadku gazociągu DN 700 relacji Wronów
– Zakłady Azotowe Puławy. O terminie przystąpienia do realizacji prac w terenie
w odległości mniejszej niż 15,0 m od osi gazociągów wysokiego ciśnienia, należy
powiadomić z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych Operatora Gazociągów
19
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie w przypadku
gazociągów: DN 700 relacji Hołowczyce – Wronów, DN 500 relacji Rembelszczyzna
– Wronów oraz TJE w Sandomierzu w przypadku gazociągu DN 700 relacji Wronów
– Zakłady Azotowe Puławy, celem wyznaczenia płatnego nadzoru.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień
i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte.

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych w pobliżu kanalizacji teletechnicznej
sprzętem mechanicznym w odległości nie mniejszej niż 2 m z obu stron od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kanalizacji teletechnicznej.

Na skrzyżowaniu z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej istniejącą
kanalizację teletechniczną zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną typu AROT.

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie punkty w decyzjach, warunkach
i uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnień branżowych
niniejszej dokumentacji (uwzględnić zapisy z opinii ZUDP).

Po wybudowaniu przedmiotowego przyłącza pozostaje ono własnością
GAZ-SYSTEM S.A. i na nim spoczywa obowiązek utrzymania przyłącza w ciągłej
sprawności eksploatacyjnej.

Na etapie prac odbiorowych w związku z wydanymi przez MPWiK
„Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. warunkami technicznymi zabraniającymi
odprowadzania wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej z terenu TJE
Tłocznia Wronów zweryfikować należy czy odłączona została kanalizacja sanitarna
od kanalizacji deszczowej poprzez zaślepienie odpływu ścieków sanitarnych do
kolektora deszczowego i skierowanie ich poprzez przepompownię do gminnej sieci
kanalizacyjnej.
20
Projektował:
............................................
mgr inż. Mikołaj Gacia
upr. bud. nr SWK/0167/POOS/09
Opracowali:
............................................
............................................
mgr inż. Daniel Grzegorczyk
inż. Karol Pietruk
21
II. BRANŻA SANITARNA – CZĘŚĆ RYSUNKOWA
22
Rys. nr 1 – Plan zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej. Skala 1: 500
23
Rys. nr 2 – Profil podłużny przyłącza ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej. Skala 1: 100/250
24
Rys. nr 3 – Konstrukcja przebudowy przepompowni ścieków. Skala 1: 25
25
Rys. nr 4 – Konstrukcja studni rozprężnej. Skala 1: 25
26
Rys. nr 5 – Przekrój przez wykop kanalizacji ciśnieniowej. Skala 1: 20
27
Rys. nr 6 – Profile poprzeczne skrzyżowań z rurociągami gazowymi. Skala 1: 20
28
Rys. nr 7 – Schemat technologiczny projektowanej kanalizacji.
29
Rys. nr 8 – Schemat montażowy prac w obrębie wykopu.
30
Rys. nr 9 – Schemat montażowy kanalizacji wraz z miejscami na odkładanie mas
ziemnych.
31
III.
BRANŻA
ELEKTRYCZNA
–
PRZEBUDOWA
INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ – CZĘŚĆ OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji elektrycznej
i sygnalizacyjnej zasilającej przepompownię ścieków sanitarnych na projektowanym
przyłączu ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej PE110mm na terenie TJE Tłocznia
Wronów.
Planowana przebudowa realizowana będzie na działce ewidencyjnej nr 816/18.
Zakres obejmuje wykonanie:
 Skrzynki rozdzielczej.
 Szafy zasilająco-sterowniczej.
 Zasilania energetycznego nn kablowego pomp głębinowych od szafy
zasilająco-sterowniczej do przepompowni P1 o długości L = 10,0 m – 2x kabel
fabryczny pomp głębinowych ułożonych w rurze osłonowej AROT DVK 75.
 Sterowania pracą pomp głębinowych od szafy zasilająco-sterowniczej do
przepompowni P1 o długości L = 10,0 m – kabel YKSY 7x1,5.
 Sygnalizacji o stanach pracy pompami ścieków – wykorzystanie istniejącego
kabla ułożonego do sterownika w pomieszczeniu Kontenera AKP nr 3.
2. Opis planowanego zagospodarowania terenu
W ramach planowanego zadania zaprojektowano przebudowę instalacji
elektrycznej zasilającej przepompownię ścieków sanitarnych na projektowanym
przyłączu ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej PE110mm na terenie TJE Tłocznia
Wronów.
W przepompowni zainstalowane będą dwie pompy zatapialne, które pracować
będą w układzie naprzemiennym (jedna pracująca, druga rezerwowa) sterowane
w zależności od poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej zainstalowanej
w komorze. W przypadku dużego napływu ścieków przewiduje się prace obu pomp.
32
W tym celu zaprojektowano montaż szafy zasilająco-sterowniczej, do której należy
wprowadzić fabryczne kable od pomp głębinowych – kable należy osłonić rurą
ochronną AROT DVK 75. Długość kabli od pomp głębinowych 10,0 m.
W celu wykonania sterowania pracą pomp należy od szafy zasilająco-sterowniczej do
przepompowni P1 ułożyć kabel YKSY 7x1,5 o długości 10,0 m. Kabel ten należy
w szafie zasilająco-sterowniczej wprowadzić na zaciski sterownicze, natomiast
w przepompowni należy połączyć kabel z sondą hydrostatyczną poprzez puszkę
przyłączeniową IP65. Do puszki należy również wprowadzić kable od sond
pływakowych poziomu awaryjnego MIN i MAX.
Zasilanie szafy zasilająco-sterowniczej należy wykonać jako podstawowe
i rezerwowe istniejącymi kablami poprzez skrzynkę rozdzielczą ustawioną obok
szafy zasilająco-sterowniczej.
3. Opis przyjętych rozwiązań technicznych
3.1
Sterowanie i sygnalizacja w przepompowni
W komorze przepompowni zainstalowane będą dwie pompy zatapialne o mocy
1,32kW, które pracować będą w układzie naprzemiennym (jedna pracująca, druga
rezerwowa) sterowane od poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej
z wyjściem prądowym (pomiar ciągły 4-20mA) zainstalowanej w komorze.
W przypadku wystąpienia awarii nastąpi automatyczne przełączenie pomp.
Dodatkowo zastosowane będą sygnalizatory gruszkowe poziomu awaryjnego MIN
i MAX.
Pracą pomp steruje rozdzielnia zasilająco-sterownicza S1, która zapewnia:
- naprzemienną pracę pomp,
- automatyczne przełączanie pomp w chwili wystąpienia awarii,
- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych,
- funkcję czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu
suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej,
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał
z dwóch pływaków.
33
Rozdzielnia zasilająco-sterownicza S1wyposażona jest w:
- kontrolki poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1 i nr 2, pracy
pompy nr 1 i nr 2,
- wyłącznik główny zasilania,
- przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna ) w przypadku
wystąpienia awarii elektroniki sterowniczej ustawienie przełącznika w pozycję
0 powoduje zatrzymanie pracy systemu,
- przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,
- stacyjkę z kluczem do rozbrojenia/uzbrojenia obiektu,
- czujnik otwarcia drzwi szafy sterowniczej,
- układ grzejny 50W wraz z termostatem elektronicznym.
Za pracę rozdzielni zasilająco-sterowniczej jest odpowiedzialny sterownik PLC,
który jest zaprogramowany przez producenta i nie ma możliwości zmiany samego
programu sterownika. Natomiast sterownik jest w pełni programowalny i istnieje
możliwość zmiany nastaw progów załączania i wyłączania oraz poziomów
awaryjnych pomp bezpośrednio poprzez panel sterownika.
3.2
Rozwiązanie materiałowe
Zasilanie w energię elektryczną pomp głębinowych należy wykonać
bezpośrednio poprzez przewody fabryczne pomp wprowadzając je bezpośrednio do
szafy zasilająco-sterowniczej. Przewody te należy prowadzić w rurze osłonowej
AROT DVK 75.
Sterowanie pracą pomp należy wykonać za pomocą kabla YKSY 7x1,5 układanym
bezpośrednio w ziemi.
Kable i rurę osłonową należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 10 cm,
po ich ułożeniu wykonać obsypkę piaskową 20 cm. Na warstwę piasku należy
nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm i przykryć folią ostrzegawczą
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypać gruntem wykop.
Do odwzorowania stanów poprawnej pracy i stanów alarmowych przepompowni
w zakładowym systemie informatycznym, należy wykorzystać istniejący kabel
34
sygnalizacyjny,
który
jest
ułożony
od
przepompowni
do
sterownika
w pomieszczeniu Kontenera AKP nr 3.
Do sygnalizacji pracy pompy głębinowej P1 należy wykorzystać wejście I29 karty
KX07.
Do sygnalizacji awarii pompy głębinowej P1 należy wykorzystać wejście I30 karty
KX07.
Do sygnalizacji pracy pompy głębinowej P2 należy wykorzystać wejście I31 karty
KX07.
Do sygnalizacji awarii pompy głębinowej P2 należy wykorzystać wejście I32 karty
KX07.
3.3
Trasy i głębokości zasilania i sterowania energetycznego
Trasę zasilania energetycznego i
sterowania przepompowni ścieków
zaprojektowano na podstawie ustaleń z Inwestorem. Trasę przebiegu zasilania
energetycznego i sterowania pokazano na rys. nr 1.
Wysokościowo
trasa
kablowa
została
zaprojektowana
zgodnie
z ukształtowaniem terenu. Posadowienie kabli zaprojektowano na głębokości 0,7 m
p.p.t. od istniejącego terenu.
Projektowane roboty ziemne należy prowadzić mechanicznie na odkład,
a w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym ręcznie.
Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych oraz barierami
i taśmą ostrzegawczą przed dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych.
Całość robót ziemnych, a zwłaszcza istniejącego pod i nadziemnego uzbrojenia
wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących
przepisów branżowych i BHP.
3.4
Skrzynka rozdzielcza
Skrzynkę rozdzielczą wykonać należy w oparciu o szafę OPS54 produkcji
H. Sypniewski wyposażoną w tablicę montażową. Skrzynkę wyposażyć zgodnie
z rys. nr 2.
35
Do skrzynki rozdzielczej wprowadzić należy istniejące kable zasilania
podstawowego i rezerwowego. Zasilanie podstawowe skrzynki rozdzielczej
wykonane jest linią kablową typu YAKY 4x25 z rozdzielni głównej RG-1
zakładowej stacji trafo, natomiast zasilanie rezerwowe stanowi linia kablowa typu
YAKY 4x25 poprowadzona z rozdzielnicy R3 budynku tłoczni.
Linie kablowe zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego należy
wprowadzić do skrzynki poprzez wyłączniki nadprądowe S303 C16 zamontowane na
tablicy montażowej. W skrzynce rozdzielczej projektuje się przełącznik źródła
zasilania PRZK-4063/W02 firmy SPAMEL o prądzie znamionowym In=63A służący
do przełączania pomiędzy zasilaniem podstawowym i rezerwowym.
3.5
Szafa zasilająco-sterownicza
W miejscu istniejącej szafy kablowo-rozdzielczej SKR projektuje się szafę
zasilająco-sterowniczą.
Szafę
zasilająco-sterowniczą
S1
stanowi
gotowy
prefabrykat
firmy
HydroPartner typ RSP2 dostarczana wraz z pompami głębinowymi i stanowiąca
integralną część pomp głębinowych. Szafa zasilająco-sterownicza S1 zamontowana
będzie na fundamencie prefabrykowanym. Obudowę szafy stanowi tworzywo
sztuczne – stopień ochrony IP66 odporne na promieniowanie UV. Wewnątrz szafy
zamontowane zostaną urządzenia rozdzielcze, zabezpieczające i sterujące.
Zasilanie szafy zasilająco-sterowniczej S1 wykonać przewodem YKY 5x6
bezpośrednio
z
zacisków
przełącznika
źródła
zasilania
PRZK-4063/W02
znajdującego się w projektowanej skrzynce rozdzielczej.
Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie za pomocą czujników poziomu
cieczy w komorze przepompowni. Szafa wyposażona będzie w syrenkę stanów
alarmowych 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego
i optycznego.
Schemat zasilania szafy zasilająco-sterowniczej przepompowni przedstawiono
na rys. nr 3.
36
3.6
Oświetlenie przepompowni
W celu zapewnienia oświetlenia przepompowni należy zainstalować wewnątrz
na ścianie bocznej oprawę oświetleniową produkcji FAMOR typu OF4257, 2x18W
przeznaczoną do stosowania do oświetlenia ogólnego pomieszczeń o dużej
wilgotności oraz przestrzeni zaliczanych do strefy 2 zagrożenia wybuchem,
w których mogą wystąpić gazowe mieszaniny wybuchowe.
Sterowanie pracą oświetlenia przepompowni należy wykonać jako ręczne
instalując w skrzynce rozdzielczej wyłącznik natynkowy pojedynczy IP 44.
Do zasilenia oświetlenia należy wymienić istniejący kabel OPd 3x1,5 zasilający
oświetlenie przepompowni przed modernizacją na kabel YKY3x1,5 długości 10 m.
3.7
Ochrona przepięciowa
Ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przed skutkami
przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi stanowić będzie czteropolowy
ogranicznik przepięć klasy B+C typ DehnVentil, który należy zainstalować
w skrzynce rozdzielczej.
3.8
Ochrona od porażeń
Zastosowana ochrona od porażeń obejmuje zabezpieczenie przed dotykiem
bezpośrednim i pośrednim. Ochronę przed dotykiem pośrednim uzyskano przez
stworzenie warunków szybkiego wyłączenia zasilania obwodu w przypadku
przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego w układzie sieciowym
TN- C-S. Warunki szybkiego wyłączenia zapewniono przez odpowiedni dobór
zabezpieczeń i przekroju przewodów. Rozdzielenie przewodu N- PE wykonać
w skrzynce rozdzielczej. Punkt rozdzielenia przewodów uziemić – wartość
uziemienia max 10 Ohm. (uziemienie wspólne dla punktu PEN i ograniczników
przepięć).
3.9
Bilans mocy
Przepompownia P1:
 pompa nr 1:
1,32 kW,
37
 pompa nr 2:
1,32 kW,
razem:
2,64 kW
4. Uwagi dodatkowe

Wytyczenie
osi
projektowanych
przewodów
należy zlecić
jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić przedstawicieli
instytucji,
które
są
właścicielami
poszczególnych
elementów
uzbrojenia
podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych
w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia.

Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych i obowiązującymi przepisami branżowymi
i BHP.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień
i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte.

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie punkty w decyzjach, warunkach
i uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnień branżowych
niniejszej dokumentacji.
38
Projektował:
............................................
inż. Józef Bałaga
upr. elek. nr KL-210/89
Opracował:
............................................
mgr inż. Paweł Nogajczyk
39
IV. BRANŻA ELEKTRYCZNA – CZĘŚĆ RYSUNKOWA
40
Rys. nr 1 – Plan zagospodarowania terenu przebudowy instalacji elektrycznej.
Skala 1: 500
41
Rys. nr 2 – Schemat ideowy skrzynki rozdzielczej.
42
Rys. nr 3 – Schemat zasilania szafy zasilająco-sterowniczej.
43
Rys. nr 4 – Schemat podłączenia torów silnoprądowych w skrzynce rozdzielczosterowniczej.
44
Rys. nr 5 – Schemat podłączenia sond sterowniczych w skrzynce zasilająco-sterowniczej.
45
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards