UMOWA NAJMU DOMU NA CZAS OZNACZONY zawarta w dniu

advertisement
UMOWA NAJMU DOMU NA CZAS OZNACZONY
zawarta w dniu …………………… r. w …………….………… pomiędzy:
1. …………………………………………… zamieszkałą/-ym w ……..…………………
przy ul. ……………………………….………, PESEL ………………………………,
dowód osobisty seria ….….… nr ………………………,
zwaną/-ym dalej Wynajmującym
a
2. …………………………………………… zamieszkałą/-ym w ……..…………………
przy ul. ……………………………….………, PESEL ………………………………,
dowód osobisty seria ….….… nr ………………………,
zwaną/-ym dalej Najemcą,
o następującej treści:
§1
1. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu prawo do domu znajdującego się przy
ul. …………………………….…….w …………………………………………, o
łącznej powierzchni ………… m², zwanego dalej Przedmiotem najmu. Na dowód czego
przedkłada ………………………………………………..… .
2. Wynajmujący oddaje Przedmiot najmu Najemcy do używania, z przeznaczeniem na cele
mieszkalne.
3. Wynajmujący oświadcza, że Przedmiot najmu nie jest obciążony jakimikolwiek prawami
osób trzecich.
§2
1. Z tytułu umowy Najemca będzie płacić miesięczny czynsz najmu w kwocie
………….………….… zł (słownie: …………….…………………….………… złotych).
2. Czynsz za pierwszy miesiąc w kwocie ………….………….…… zł
(słownie: …………….…………………….………… złotych) został opłacony w dniu
podpisania umowy.
3. Czynsz płatny jest z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca na rachunek Wynajmującego
Mieszkanie24.com Nieruchomości świadczy usługi z zakresu zarządzania najmem (opieka nad wynajętą
nieruchomością), obrotem nieruchomościami i kredytami. Tel. 22 403 44 33 lub [email protected]
www.mieszkanie24.com oraz www.lokalekomercyjne.com
UMOWA NAJMU DOMU NA CZAS OZNACZONY
…………………………………………………….. lub do rąk własnych Wynajmującego.
4. Najemca zobowiązuje się opłacać dodatkowo opłaty z tytułu eksploatacji Przedmiot najmu, tj.
czynszu do administracji, zużycia energii elektrycznej wg wskazań liczników, centralnego
ogrzewania / gazu, wody. Powyższe zużycie pokrywa Najemca wedle wskazań rachunków
pochodzących od administracji oraz dostawców mediów.
5. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego lub dzień
przekazania należności do rąk własnych Wynajmującego.
6. Najemca uiści kaucję w kwocie ……….…… zł (słownie: …………….……………złotych),
która zostanie zwrócona po ustaniu umowy najmu. Kaucja nie podlega waloryzacji.
7. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy po zakończeniu najmu i jego całkowitym rozliczeniu.
§3
1. W dniu przekazania Przedmiotu najmu zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy,
który stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy.
2. Najemca oświadcza, że stan techniczny Przedmiotu najmu jest mu znany i co do jego stanu
nie ma zastrzeżeń.
3. Najemcę obciążają wszystkie zwykłe nakłady na Przedmiot najmu związane z jego normalną
eksploatacją.
4. Najemca zobowiązuje się utrzymywać dom zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o estetykę
domu i jego otoczenia.
5. Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie może dokonać żadnych ulepszeń i
adaptacji Przedmiotu najmu.
6. Najemcy nie wolno bez pisemnej zgody Wynajmującego oddać Przedmiotu najmu osobom
trzecim w najem, podnajem oraz dalsze używanie.
7. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego używać Przedmiot najmu w celach
innych niż określone w § 1 pkt 2.
8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wstępu do Przedmiotu najmu w przypadku zdarzeń,
które mogą zakłócać funkcjonowanie nieruchomości lub stwarzać zagrożenie dla
mieszkańców nieruchomości.
9. Najemca zobowiązuje się po zakończeniu najmu zwrócić Przedmiot najmu Wynajmującemu
w stanie technicznym niepogorszonym, uwzględniającym normalne zużycie.
§4
1. Umowa najmu zostaje zawarta na czas oznaczony ………… , tj do dnia ………………….
2. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy:
a) Najemca zalega z zapłatą czynszu za co najmniej trzy pełne okresy rozliczeniowe po
wezwaniu jego i wyznaczeniu dodatkowego miesięcznego terminu,
b) Najemca podnajmie Przedmiot najmu lub odda go osobie trzeciej do używania,
Mieszkanie24.com Nieruchomości świadczy usługi z zakresu zarządzania najmem (opieka nad wynajętą
nieruchomością), obrotem nieruchomościami i kredytami. Tel. 22 403 44 33 lub [email protected]
www.mieszkanie24.com oraz www.lokalekomercyjne.com
UMOWA NAJMU DOMU NA CZAS OZNACZONY
c) Najemca pomimo pisemnego upomnienia używa Przedmiot najmu w sposób
sprzeczny z umową,
d) Najemca stwarza znaczne uciążliwości dla mieszkańców budynku.
§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane
polubownie będą rozstrzygane przez właściwy dla miejsca położenia domu Sąd Powszechny.
4. Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
Wynajmujący
Najemca
Mieszkanie24.com Nieruchomości świadczy usługi z zakresu zarządzania najmem (opieka nad wynajętą
nieruchomością), obrotem nieruchomościami i kredytami. Tel. 22 403 44 33 lub [email protected]
www.mieszkanie24.com oraz www.lokalekomercyjne.com
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards