umowa - Agapit

advertisement
RAMOWA UMOWA NAJMU MASZYN
Nr _______________
Zawarta w dniu _______________ w _______________ pomiędzy:
AGAPIT RENT Sp. z o.o.
10-302 Olsztyn , ul. Marii Zientary Malewskiej 26
NIP: 739-37-35-066 REGON 280376774 , KRS: 0000325531
reprezentowana przez:
Piotra Bartczaka – Członka zarządu
Piotra Dyjak – Prezesa Zarządu
Zwaną dalej w treści umowy Wynajmującym
a,
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
zwaną dalej w treści umowy Najemcą
§1
1. W drodze niniejszej umowy strony określają zasady współpracy w zakresie długoterminowego najmu maszyn czyszczących.
2. Dla każdej maszyny oddanej w najem zostanie sporządzona odrębny protokół przekazania urządzenia, który stanowić
będzie załącznik nr 1 do umowy ramowej. Załącznik ten będzie wskazywał:
- informacje dotyczące wynajmowanego urządzenia
- informacje dotyczące okresu i opcji wynajmu
- informacje dotyczące płatności w tym: ustalona stawka, kaucja, forma płatności
- forma zabezpieczenia umowy (weksel, deklaracja wekslowa)
W przypadku rozbieżności pomiędzy uregulowaniami zawartymi w załączniku i umowie ramowej pierwszeństwo mają zapisy
zawarte w załączniku.
3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia
upływającego z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. Cenę najmu maszyny strony określają każdorazowo w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik najmu stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej umowy po wybraniu przez Najemcę długości okresu wynajmu i opcji serwisowej.
6. W przypadku wprowadzenia nowego cennika, Wynajmujący zawiadomi Najemcę o tym fakcie z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem. Nowe ceny mają zastosowanie wyłącznie do umów zawartych po wejściu w życie nowego cennika.
§2
1. Przedmiot najmu będzie użytkowany w miejscu ustalonym umową najmu. Zmiana lokalizacji użytkowania przedmiotu
najmu jest dopuszczalna jedynie za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego. Transport przedmiotu najmu odbywa się na
ryzyko i koszt Najemcy, chyba że opcja wynajmu zawiera taką usługę.
2. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego udostępnić przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobie trzeciej lub
go podnająć.
§3
1. Wynajmujący zapewnia możliwość wynajmu maszyn w trzech przedziałach czasowych: od 1 do 12 miesięcy, od 12-24
miesięcy oraz ponad 24 miesiące.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AGAPIT RENT Sp. z o.o. | ul. M. Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn | NIP: 739-37-35-066 | REGON: 280376774 | KRS: 0000325531
Tel/Fax +48 089 / 526 53 85 wew. 19, e-mail: [email protected]
2. W przypadku skrócenia okresu najmu na wniosek Najemcy poniżej minimalnego okresu najmu, dla którego obowiązuje
ustalona stawka czynszu, koszt usługi wynajmu zostanie skorygowany do rzeczywistego okresu wynajmu, z uwzględnieniem
przedziałów czasowych, a co za tym idzie innych, wyższych stawek czynszu najmu wg cennika najmu obowiązującego w dniu
zawarcia umowy dla poszczególnych przedziałów czasowych.
3. Wynajmujący oferuje możliwość wynajmu maszyn w trzech opcjach serwisowych (BASE, BASE+ i FULL SERWIS). Każda z
opcji zawiera inny zakres gwarantowanych przez Wynajmującego usług serwisowych i materiałów eksploatacyjnych. Opis
opcji zawiera poniższa tabela.
4. Wynajmujący dokonuje wyboru opcji serwisowej przy podpisaniu szczegółowej umowy dla konkretnej maszyny.
BASE
1/ dostawa i odbiór maszyny w miejsce
pracy urządzenia
2/ akcesoria dostarczane z maszyna w
standardzie (rzep lub szczotka, bateria,
prostownik)
BASE +
Jest w opcji
1/ dostawa i odbiór maszyny w miejsce
pracy urządzenia
2/ akcesoria dostarczane z maszyna w
standardzie (rzep lub szczotka, bateria,
prostownik)
3/transport maszyny max. do 3 obiektów
wynajmującego w trakcie trwania umowy
4/ dwa przeglądy serwisowe w ciągu roku
wg. standardów COMAC wraz z materiałami
serwisowymi (paski, szczotki węglowe,
oleje) oraz transport i robocizna
5/materiały eksploatacyjne: gumy ssawy,
gumy uszczelniające platformę, filtry
zamiatarek)
FULL SERWIS
1/ dostawa i odbiór maszyny w miejsce
pracy urządzenia
2/ akcesoria dostarczane z maszyna w
standardzie (rzep lub szczotka, bateria,
prostownik)
3/ transport maszyny max. do 3 obiektów
wynajmującego w trakcie trwania umowy
4/ dwa przeglądy serwisowe w ciągu roku
wg. standardów COMAC
5/ materiały eksploatacyjne: gumy ssawy,
szczotki węglowe, paski klinowe - użyte
podczas przeglądów serwisowych
6/ 2 zestawy szczotek na rok
7/ 4 zestawy pedów miesięcznie (1 pad na
holder/tydzień)
8/ pakiet profesjonalnej chemii w ilości
uzależnionej od rodzaju maszyny:
Vispa - 10l / m-c
L/Abila/Simpla/Media - 30l/ m-c
Omnia/Innova - 50l / m-c
Flexy/Ultra - 100l / m-c
Chemia profesjonalna do wyboru:
INTENSIV V1 - do doczyszczania pH 14
MARKETCLEANER 1 - do doczyszczania pH
11
MARKETCLEANER 2 - do doczyszczania pH
12
FLOOR F1 - do codziennej pielęgnacji pH 4
FLOOR F3 - do codziennej pielęgnacji pH 8
1/ transport maszyny max. do 3 obiektów
wynajmującego w trakcie trwania umowy
2/ przeglądy serwisowe wg. standardów
COMAC wraz z materiałami serwisowymi
(paski, szczotki węglowe, oleje) oraz
transport i robocizna
3/ materiały eksploatacyjne: gumy ssawy,
gumy uszczelniające platformę, filtry
zamiatarek)
Nie ma w opcji
1/ dodatkowe szczotki
2/ dodatkowe pedy
3/ profesjonalna chemia
§4
1. Wydanie przedmiotu najmu następuje w chwili podpisania protokołu odbioru przez Najemcę lub osobę przez niego
upoważnioną w miejscu dostawy. Podpisanie protokołu jest równoznaczne z uznaniem przez Najemcę, że przedmiot najmu
wraz z dodatkowym wyposażeniem jest w dobrym stanie technicznym i bez wad. W razie wykrycia wad podczas odbioru
przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o nich Wynajmującego oraz odnotować je w
protokole.
2. Listę osób upoważnionych do odbioru maszyn zawiera załącznik Nr 3 do umowy. Załącznik może być aktualizowany przez
Najemcę wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia. Wynajmujący ma prawo powstrzymać się z wydaniem maszyny o ile
do odbioru ze strony Najemcy przystąpi osoba niewymieniona w załączniku.
2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AGAPIT RENT Sp. z o.o. | ul. M. Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn | NIP: 739-37-35-066 | REGON: 280376774 | KRS: 0000325531
Tel/Fax +48 089 / 526 53 85 wew. 19, e-mail: [email protected]
3. Z momentem protokolarnego przekazania przedmiotu w najem niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
rzeczy przechodzi na Najemcę i trwa do chwili protokolarnego zdania przedmiotu po okresie najmu.
§5
1. Po odebraniu maszyny Najemca ma obowiązek używać przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami
producenta. Dwa przeglądy okresowe są obowiązkowe i będą wykonywane przez Wynajmującego. Koszty przeglądów
pokrywa Wynajmujący lub Najemca w zależności od wybranej opcji serwisowej.
2. Operator, obsługujący wynajęte urządzenie musi posiadać uprawnienia zgodnie z aktualnymi przepisami prawa polskiego.
3. Najemca jest zobowiązany korzystać z przedmiotu najmu zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi w zakładzie Najemcy
oraz umową.
4. Najemca zobowiązany jest w szczególności zapewnić, aby przedmiot najmu był obsługiwany wyłącznie przez osobę
posiadającą odpowiednie przeszkolenie z obsługi maszyn czyszczących; kontrolować stan płynów (oleje, elektrolity w
bateriach itp.), czystość filtrów i samego urządzenia oraz kontrolować stan elementów zużywających się takich jak gumy,
szczotki, węże, koła itp.
5. Najemca zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego o konieczności przeprowadzenia przeglądu technicznego zgodnie z
instrukcją obsługi lub naklejką przeglądową na urządzeniu.
6. Wynajmujący ma prawo do wymiany przedmiotu najmu w trakcie trwania umowy, na inny o tych samych lub lepszych
parametrach technicznych w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez serwis Wynajmującego, ze względu na zły stan
urządzenia.
§6
1. Najemca zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego o wszelkich problemach technicznych pojawiających się w trakcie
użytkowania maszyny a w przypadku wystąpienia awarii do zaprzestania użytkowania maszyny, co ma zapobiec dalszemu
poważniejszemu uszkodzeniu pozostałych podzespołów. Odstąpienie od zaprzestania użytkowania maszyny możliwe jest za
wyraźną, pisemna zgodą działu serwisu Wynajmującego. Najemca nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych
napraw.
2. Termin naprawy uzależniony jest od rodzaju usterki lub uszkodzenia urządzenia. Wynajmujący dołoży należytej staranności
do jak najszybszego usunięcia awarii - naprawy Urządzenia.
3. Awarie usuwane są przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16. Zgłoszenie awarii uważa się za
przyjęte po pisemnym przekazaniu go do Serwisu pod numer faxu: 089/ 526 53 85 wew. 19 lub mailem na adres
[email protected]
4. Wynajmujący zapewni Najemcy zastępczą maszynę w terminie 48 godzin od zgłoszenia takiego żądania pod warunkiem
niezalegania przez Najemcę z czynszem i innymi opłatami. Jeżeli dostarczenie Najemcy urządzenia zastępczego nie jest
możliwe, Najemca ma prawo żądać odpowiedniego zmniejszenia czynszu. Zmniejszeniu czynszu podlega ilość dni postoju
pomniejszona o 2 dni robocze na naprawę przedmiotu najmu.
5. W przypadku zaistnienia usterki w przedmiocie najmu spowodowanej jego niewłaściwym użytkowaniem, Wynajmujący
obciąży Najemcę kosztami związanymi z usunięciem usterki oraz dojazdem pracowników. Niesprawność przedmiotu najmu
nie zwalnia Najemcy od obowiązku uiszczania opłat czynszowych przez czas dokonywania naprawy przez Wynajmującego.
Koszt i czas trwania napraw określany jest przez serwis Wynajmującego w oparciu o obowiązujące w momencie naprawy
cenniki, stawki jak i terminy realizacji z uwzględnieniem stawki rabatowej dla części zamiennych zastosowanej w momencie
zawarcia umowy najmu danego urządzenia
6. Najemca ponosi koszty napraw spowodowane w szczególności: użytkowaniem urządzenia niezgodnie z instrukcją i
przeznaczeniem; przez pożar, zalanie lub szkodliwe działanie środowiska, w którym pracuje urządzenie (zbyt niska lub wysoka
temperatura, wilgoć, działanie środków chemicznych); brakiem odpowiednich zabezpieczeń w instalacji, do której podłączone
jest urządzenie (zerowanie, zabezpieczenie przed brakiem fazy, spadkami napięcia); przez błąd w obsłudze lub zaniechaniu w
bieżącej obsłudze i konserwacji; ingerencją osób nieupoważnionych; uszkodzeniami mechanicznymi.
7. Aktualny cennik cen części zamiennych dostępny będzie na stronie wynajmującego po zalogowaniu. Cennik usług
serwisowych stanowi Załącznik nr 4 do umowy. W przypadku wprowadzenia nowego cennika, Wynajmujący zawiadomi
Najemcę o tym fakcie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Nowe ceny obowiązują wyłącznie dla awarii lub uszkodzeń
zgłoszonych po wprowadzaniu nowego cennika.
§7
3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AGAPIT RENT Sp. z o.o. | ul. M. Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn | NIP: 739-37-35-066 | REGON: 280376774 | KRS: 0000325531
Tel/Fax +48 089 / 526 53 85 wew. 19, e-mail: [email protected]
1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przedmiotu najmu. W przypadku niewykonania
powyższego obowiązku, Najemca zapłaci Wynajmującemu wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu
najmu w wysokości podwójnej stawki czynszu określonej w umowie, za każdy rozpoczęty dzień korzystania z przedmiotu
najmu.
2. W chwili zwrotu przedmiot najmu powinien zostać przekazany Wynajmującemu w stanie niepogorszonym ponad zużycie
wynikające ze zwykłej eksploatacji, wraz ze wszystkimi niezbędnymi do funkcjonowania częściami i wyposażeniem
dodatkowym według stanu z chwili wydania Najemcy, wynikającego z protokołu odbioru. Jednocześnie zostanie sporządzony
protokół uszkodzeń. Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu czysty, uporządkowany i w stanie pełnej
funkcjonalności. Jeżeli przedmiot najmu nie zostanie przekazany Wynajmującemu w stanie określonym powyżej, Najemca
zobowiązany jest ponieść koszty koniecznych napraw. Koszt i czas trwania napraw określany jest przez serwis Wynajmującego
w oparciu o obowiązujące w momencie naprawy cenniki, stawki jak i terminy realizacji z uwzględnieniem stawki rabatowej
dla części zamiennych zastosowanej w momencie zawarcia umowy najmu danego urządzenia.
§8
1. Najemca ponosi niezależnie od przyczyny, ryzyko utraty, kradzieży, zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu
najmu.
2. W przypadku skrócenia umowy z uwagi utratę, kradzież, zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu najmu, koszt
usługi wynajmu zostanie skorygowany do rzeczywistego okresu wynajmu, z uwzględnieniem przedziałów czasowych, a co za
tym idzie innych wyższych stawek czynszu najmu wg cennika najmu obowiązującego w dniu zawarcia umowy.
2. Utrata lub uszkodzenie przedmiotu najmu powinno być zgłoszone Wynajmującemu nie później niż w terminie 24 godzin
od wykrycia zdarzenia.
3. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu w sposób całkowicie uniemożliwiający jego naprawę,
Najemca zapłaci Wynajmującemu równowartość przedmiotu najmu z uwzględnieniem stawki rabatowej zastosowanej w
momencie zawarcia umowy najmu danego urządzenia obliczoną w sposób następujący:
- dla przedmiotów najmu znajdujących się w sporządzonej dla celów podatkowych ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych Wynajmującego - według jego wartości netto środka trwałego, wynikającej z tej ewidencji po
uwzględnieniu amortyzacji,
- dla przedmiotów najmu nie stanowiących własności Wynajmującego, wynajętych lub leasingowanych przez Wynajmującego
- według wartości rynkowej nowego takiego samego bądź podobnego urządzenia, pomniejszonej o wartość ze względu
na stan i stopień zużycia utraconego lub uszkodzonego przedmiotu najmu, nie niższej jednak niż wartość, którą Wynajmujący
będzie musiał zapłacić podmiotowi, który oddał Wynajmującemu przedmiot najmu w leasing. Wynajmujący będzie
zobowiązany przedłożyć Najemcy fakturę obciążającą go za utracony lub uszkodzony przedmiot najmu wystawioną przez
leasingodawcę.
4. Do czasu zakończenia naprawy uszkodzonego przez Najemcę przedmiotu najmu Najemca jest zobowiązany do pokrywania
czynszu ustalonego w umowie najmu.
§9
1. Strony zgodnie postawiają, że odpowiedzialność za szkody wobec pracowników Najemcy lub osób związanych z nim innymi
stosunkami prawnymi, a także wobec osób trzecich powstałe podczas używania przedmiotu najmu ponosi wyłącznie
Najemca.
2. Strony zgodnie postanawiają, że Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za jakikolwiek spadek produkcji, utratę zysków lub
inne ekonomiczne straty Najemcy oraz za zapłatę kar umownych i odszkodowań związanych z awarią, uszkodzeniem lub
utratą przedmiotu najmu. Wynajmujący nie odpowiada także za szkody pośrednie i następcze, oraz utracone korzyści,
zapłacone kary umowne i odszkodowania spowodowane przestojem lub niedostarczeniem urządzenia zastępczego.
§ 10
1. Czynsz najmu będzie płatny z dołu, przelewem w oparciu o zbiorczą fakturę VAT wystawiona na wszystkie wynajęte
maszyny. Faktura będzie wystawiana ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Termin płatności strony ustalają na
_____________ dni od dnia wysłania faktury na adres Najemcy.
2. W przypadku, gdy Najemca opóźnia się z zapłatą należności wynikającej faktury o ponad 30 dni i nie płaci pomimo
dodatkowego wezwania, Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz
żądania zwrotu wszystkich maszyn.
4
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AGAPIT RENT Sp. z o.o. | ul. M. Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn | NIP: 739-37-35-066 | REGON: 280376774 | KRS: 0000325531
Tel/Fax +48 089 / 526 53 85 wew. 19, e-mail: [email protected]
3. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia, jeżeli
Najemca:
- odda przedmiot najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania bez zgody Wynajmującego;
- użytkuje urządzenie niezgodnie z instrukcją i przeznaczeniem;
- dokonuje samodzielnych napraw przedmiotu najmu;
- nie zawiadamia o awariach przedmiotu najmu w terminie;
- dokona zmiany lokalizacji przedmiotu najmu bez zgody Wynajmującego;
- odmawia zapłaty za przeglądy okresowe;
§ 11
1. Wszelka korespondencja, zawiadomienia i inne powiadomienia będą sporządzane na piśmie i przekazywane między
Stronami osobiście, listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną na adresy lub numery faksu wskazane w załączniku
nr 5 do umowy.
2. Do chwili poinformowania drugiej Strony o zmianie danych adresowych zawartych w załączniku nr 5, w drodze pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - zawiadomienia doręczone na adresy wskazane w załączniku nr 5 uważa się za
skutecznie doręczone między Stronami.
3. Zawiadomienia wysłane listem poleconym albo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, które nie zostaną podjęte
przez drugą Stronę, uważa się za doręczone po upływie 14 (czternaście) dni od ich nadania.
4. Najemca nie może dokonać przelewu swych praw i obowiązków wynikających z Umowy Najmu na osobę trzecią.
§12
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażone na piśmie pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksy Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym w Olsztynie.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 14
Do umowy dołączone są n/w załączniki:
Załącznik Nr 1: Protokół przekazania urządzenia
Załącznik Nr 2: Cennik najmu
Załącznik Nr 3: Wykaz osób upoważnionych do odbioru maszyn
Załącznik Nr 4: Cennik usług serwisowych
Załącznik Nr 5: Dane adresowe
WYNAJMUJĄCY
NAJEMCA
5
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AGAPIT RENT Sp. z o.o. | ul. M. Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn | NIP: 739-37-35-066 | REGON: 280376774 | KRS: 0000325531
Tel/Fax +48 089 / 526 53 85 wew. 19, e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards