Zakład Biofizyki

advertisement
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Temat: „Ocena wpływu hipo- i normotermii śródoperacyjnej na wybrane parametry
czynnościowe i immunologiczne chorych poddanych otwartym zabiegom urologicznym”.
Dziedzina: Anestezjologia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Michał Pirożyński
Doktorant: lek. Bartosz Horosz
Rozpoczęcie: 2013/2014
Klinika Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego
Temat: „Ocena wyników operacyjnego leczenia cukrzycy typu 2 u pacjentów z otyłością Io
(BMI 30-35 kg/ m2).”
Dziedzina: Chirurgia przewodu pokarmowego
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Wiesław Tarnowski
Doktorant: lek. Paweł Jaworski
Rozpoczęcie: 2014/2015
Klinika Chirurgii Plastycznej
Temat: „Ocena skuteczności leczenia „palca zatrzaskującego” z wykorzystaniem osocza
bogatopłytkowego.”
Dziedzina: Chirurgia plastyczna
Opiekun naukowy: Dr hab. Bartłomiej Noszczyk
Doktorant: lek. Magdalena Potembska-Eberhardt
Rozpoczęcie: 2014/2015
Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii
Temat: „Ocena wpływu usunięcia endoprotezy głowy kości promieniowej na stabilność
stawu promieniowo-łokciowego dalszego.”
Dziedzina: Ortopedia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Stanisław Pomianowski
Doktorant: lek. Marcin Błoński
Rozpoczęcie: 2013/2014
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej
Temat: „Ryzyko zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego u pacjentów po
usunięciu gruczolaków wysokiego ryzyka.”
Dziedzina: Gastroenterologia/Onkologia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Reguła
Doktorant: mgr Paulina Wieszczy
Rozpoczęcie: 2015/2016
Temat: „Białka z bromodomenami jako cel terapii epigenetycznej w onkologii.”
Dziedzina: Gastroenterologia/Biologia molekularna
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski
Doktorant: mgr Aleksandra Grochowska
Rozpoczęcie: 2015/2016
Temat: „Wskaźniki jakości gastroskopii a ryzyko raka górnego odcinka przewodu
pokarmowego.”
Dziedzina: Gastroenterologia/Onkologia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Reguła
Doktorant: lek. Władysław Januszewicz
Rozpoczęcie: 2015/2016
Temat: „Opracowanie mysiego modelu heteroprzeszczepu raka jelita grubego”.
Dziedzina: Gastroenterologia/Biologia molekularna
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski
Doktorant: lek. wet. Magdalena Cybulska
Rozpoczęcie: 2014/2015
Temat: „Analiza profilu bakteryjnego stolca z użyciem metagenomiki 16S rDNA w
poszukiwaniu klasyfikatora zespołu jelita nadwrażliwego”.
Dziedzina: Gastroenterologia/Biologia molekularna
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski
Doktorant: mgr Natalia Żeber-Lubecka
Rozpoczęcie: 2013/2014
Temat: „Porównanie obrazowania z zastosowaniem endoskopii wąskopasmowej (NBI) z
konwencjonalną chromoendoskopią z użyciem 2% roztworu Lugola we wczesnym
wykrywaniu raka płaskonabłonkowego przełyku u pacjentów z nowotworami głowy i szyi:
prospektywne badanie „typu crossover” z randomizacją”.
Dziedzina: Gastroenterologia/Onkologia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Reguła
Doktorant: lek. Anna Chaber-Ciopińska
Rozpoczęcie: 2012/2013
Temat: „Analiza porównawcza zmienności genetycznej nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i
dorosłych w Polsce w poszukiwaniu podstaw molekularnego testu diagnostycznego”.
Dziedzina: Medycyna molekularna/Gastroenterologia
Doktorant: mgr Filip Ambrożkiewicz
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski
Rozpoczęcie: 2012/2013
Temat: „Częstość krwawienia po usunięciu polipów jelita grubego u pacjentów
kontynuujących lub odstawiających profilaktyczną dawkę kwasu acetylosalicylowego:
wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne z
randomizacją.”
Dziedzina: Gastroenterologia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Reguła
Doktorant: mgr Małgorzata Pisera
Rozpoczęcie: 2011/2012
Temat: „Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań rozwoju sporadycznego raka jelita
grubego.”
Dziedzina: Biologia molekularna nowotworów
Opiekun naukowy: Dr hab. Ewa Hennig
Doktorant: mgr Natalia Maryan
Rozpoczęcie: 2008/2009
Klinika Endokrynologii
Temat: „Ocena wpływu polimorfizmów genu receptora glikokortykosteroidowego na
występowanie cukrzycy posteroidowej.”
Dziedzina: Endokrynologia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński
Doktorant: lek. Karolina Nowak
Rozpoczęcie: 2014/2015
Temat: „Wpływ zmiany diety oraz suplementacji witaminą
węglowodanową kobiet ciężarnych z nadwagą lub otyłością.”
Dziedzina: Endokrynologia
Doktorant: mgr Joanna Misiorowska
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński
Rozpoczęcie: 2013/2014
D
na
gospodarkę
Klinika Hematologii IKiT
Temat: „Ocena wpływu poszczególnych składowych kompleksu ligazy E3 ubikwityny na
efektywność pomalidomidu w leczeniu szpiczaka plazmocytowego.”
Dziedzina: Hematologia
Doktorant: lek. Joanna Barankiewicz
Opiekuna naukowy: Prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda
Rozpoczęcie: 2015/2016
Klinika Kardiologii
Temat: „Randomizowane badanie porównujące promieniowy (TRA) i łokciowy (TUA) dostęp
w inwazyjnych badaniach kardiologicznych.”
Dziedzina: Kardiologia
Doktorant: Lek. Dagmara Gralak-Łachowska
Opiekun naukowy: Dr hab. Sebastian Stec
Rozpoczęcie: 2014/2015
Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych
Temat: „Systemowe ciśnienie tętnicze u pacjentów z tętniczym i przewlekłym zakrzepowozatorowym nadciśnieniem płucnym: określenie rytmu dobowego oraz reakcji na wysiłek
fizyczny i ich powiązanie z uznanymi czynnikami prognostycznymi w nadciśnieniu płucnym.”
Dziedzina: Kardiologia
Doktorant: Lek. Anna Dobosiewicz
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Torbicki
Rozpoczęcie: 2015/2016
Temat: „Ocena odwracalności zmian elektrokardiograficznych u chorych z nadciśnieniem
płucnym leczonych zabiegowo.”
Dziedzina: Kardiologia
Doktorant: Lek. Michał Piłka
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Adam Torbicki
Rozpoczęcie: 2015/2016
Klinika Okulistyki
Temat: „Repozycja odwróconego płatka błony granicznej wewnętrznej do loży otworu jako
nowa metoda leczenia pełnościennych idiopatycznych otworów plamki żółtej.”
Dziedzina: Okulistyka
Opiekun naukowy: Dr hab. Iwona Grabska-Liberek
Doktorant: lek. Urszula Stachowska
Rozpoczęcie: 2013/2014
Temat: „Ocena skuteczności wybranych metod zapobiegania progresji stożka rogówki.”
Dziedzina: Okulistyka
Opiekun naukowy: Dr hab. Iwona Grabska-Liberek
Doktorant: lek. Łukasz Kołodziejski
Rozpoczęcie: 2012/2013
Temat: „Poszukiwanie nowych modyfikatorów genetycznych predysponujących do rozwoju
zespołu pseudoeksfoliacji.”
Dziedzina: Okulistyka
Opiekun naukowy: Dr hab. Iwona Grabska-Liberek
Doktorant: lek. Katarzyna Zagajewska
Rozpoczęcie: 2011/2012
Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Temat: „Analiza wieloczynnikowa oceny konfiguracji dysplastycznego stawu biodrowego
poddanego osteotomii okołopanewkowej sposobem berneńskim w aspekcie badań
radiologicznych i klinicznych.”
Dziedzina: Ortopedia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Czubak
Doktorant: lek. Kamil Kołdziejczyk
Rozpoczęcie: 2015/2016
Temat: „Leczenie ubytków chrząstki stawowej u królików z zastosowaniem komórek
chrzęstnych auto i allogennych –porównanie dwóch metod.”
Dziedzina: Ortopedia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Czubak
Doktorant: lek. Tomasz Jakutowicz
Rozpoczęcie: 2009/2010
Temat: „Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej u
królików.”
Dziedzina: Ortopedia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Czubak
Doktorant: lek. Małgorzata Drwięga
Rozpoczęcie: 2009/2010
Temat: „Skuteczność leczenia metodą Ponsetiego stopy końsko-szpotawej wrodzonej –
ocena z użyciem pedobarograficznych.”
Dziedzina: Ortopedia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Jarosław Czubak
Doktorant: lek. Bartłomiej Grabowski
Rozpoczęcie: 2006/2007
Klinika Ortopedii
Temat: „Analiza metod i wyników leczenia złamań poprzecznych panewek stawów
biodrowych.”
Dziedzina: Ortopedia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Wojciech Marczyński
Doktorant: lek. Tomasz Ziółek
Rozpoczęcie: 2011/2012
Klinika Pediatrii
Temat: „Ocena ultrasonograficzna obrazu skóry u dzieci z obciążonym wywiadem
atopowym.”
Dziedzina: Pediatria
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Teresa Jackowska
Doktorant: lek. Paulina Przybysz
Rozpoczęcie: 2015/2016
Temat: „Profil genetyczny nieżytów żołądkowo - jelitowych o etiologii rotawirusowej u dzieci
hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Pediatrycznym Szpitala Bielańskiego - badanie
prospektywne u dzieci w latach 2010-2013.”
Dziedzina: Pediatria
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Teresa Jackowska
Doktorant: lek. Dominika Kowalska-Kouassi
Rozpoczęcie: 2009/2010
I Klinika Położnictwa i Ginekologii
Temat: ”Wybrane populacje limfocytów w krwi obwodowej w poronieniu zatrzymanym.”
Dziedzina: Ginekologia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Grzegorz Jakiel
Doktorant: lek. Jan Modzelewski
Rozpoczęcie: 2011/2012
Temat: „Wpływ profilaktycznego podania betametazonu na stężenie wybranych adipokin u
ciężarnych z zagrażającym porodem przedwczesnym.”
Dziedzina: Ginekologia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Grzegorz Jakiel
Doktorant: lek. Damian Kuleta
Rozpoczęcie: 2010/2011
Temat: ”Wpływ suplementacji hormonalnej na stężenie wybranych Adipokin po ovariectomii
- model eksperymentalny.”
Dziedzina: Ginekologia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Grzegorz Jakiel
Doktorant: lek. Marian Malinowski
Rozpoczęcie: 2010/2011
II Klinika Położnictwa i Ginekologii
Temat: ”Wartość wybranych parametrów ultrasonografii przezkroczowej w predykcji porodu
siłami natury u pierworódek.”
Dziedzina: Ginekologia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Romuald Dębski
Doktorant: lek. Robert Jędra
Rozpoczęcie: 2015/2016
Temat: ”Określenie parametrów ultrasonograficznych pozwalających wyodrębnić grupę
pacjentek szczególnie zagrożonych wystąpieniem makrosomii płodu na podstawie określenia
wielu parametrów ultrasonograficznych.”
Dziedzina: Ginekologia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Romuald Dębski
Doktorant: lek. Michał Kretowicz
Rozpoczęcie: 2013/2014
Klinika Urologii
Temat: „Badanie nad przydatnością obrazowania metodą wieloparametrycznego rezonansu
magnetycznego do oceny klinicznego stopnia zaawansowania raka stercza u chorych
poddanych prostatektomii radykalnej.”
Dziedzina: Urologia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Andrzej Borówka
Doktorant: lek. Mieszko Kozikowski
Rozpoczęcie: 2014/2015
Temat: „ Badanie ryzyka istnienia przerzutów do miednicznych węzłów chłonnych u chorych
poddanych endoskopowej prostatektomii radykalnej z powodu raka stercza.”
Dziedzina: Urologia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Andrzej Borówka
Doktorant: lek. Jan Powroźnik
Rozpoczęcie: 2014/2015
Temat: „Porównanie jakości życia chorych poddanych endoskopowej prostatektomii
radykalnej wykonanej pozaotrzewnowo
onkologicznej i inwazyjności tych operacji”.
Dziedzina: Urologia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Andrzej Borówka
lub
przezotrzewnowo
oraz
skuteczności
Doktorant: lek. Sebastian Piotrowicz
Rozpoczęcie: 2012/2013
Temat: „Czy na podstawie endoskopowej oceny wyglądu guza pęcherza można
wiarygodnie określić stopień zaawansowania i stopień złośliwości nowotworu?”
Dziedzina: Urologia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Andrzej Borówka
Doktorant: lek. Michał Skrzypczyk
Rozpoczęcie: 2010/2011
Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
Temat: ” Rola mikroRNA w regulacji ekspresji cząsteczek związanych z adhezją komórkową
w raku nerki typu jasnokomórkowego.”
Dziedzina: Biologia molekularna
Opiekun naukowy: Dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska
Doktorant: mgr Katarzyna Rodzik
Rozpoczęcie: 2014/2015
Temat: ”Rola cząsteczek mikroRNA w regulacji ekspresji czynników splicingowych SRSF1
(SF2/ASF) oraz hnRNPA1 w raku nerki typu jasnokomórkowego (ccRCC).”
Dziedzina: Biologia molekularna
Opiekun naukowy: Dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska
Doktorant: mgr Elżbieta Sokół
Rozpoczęcie: 2013/2014
Temat: ”Wpływ nieulegających translacji regionów mRNA na ekspresję izoformy beta-1
receptora jądrowego T3 (TR1) w raku nerki typu jasnokomórkowego (ccRCC).”
Dziedzina: Biologia molekularna
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Alicja Macke-Nauman
Doktorant: mgr Adam Master
Rozpoczęcie: 2005/2006
Zakład Fizjologii Klinicznej
Temat: „Podawanie preparatu żelaza w modelu pozawałowej niewydolności serca u
szczura: korzyść czy dodatkowe obciążenie? Badania na poziomie narządu i komórek.”
Dziedzina: Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego
Opiekun naukowy: Dr hab. Michał Mączewski
Doktorant: mgr Aleksandra Paterek
Rozpoczęcie: 2014/2015
Temat: „Mechanizm naczyniowego stresu oksydacyjnego i anty-oksydacyjnego działania
treningu fizycznego w cukrzycy. Badanie w modelu cukrzycy typu I u świnki morskiej.”
Dziedzina: Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Beręsewicz
Doktorant: mgr Anna Gajos-Draus
Rozpoczęcie: 2013/2014
Temat: „Czy beta bloker III generacji, nebiwolol, poprawia funkcję rozkurczową lewej
komory w pozawałowej niewydolności serca u szczura? Wpływ na funkcję kardiomiocytów i
macierz zewnątrzkomórkową.”
Dziedzina: Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego
Opiekun naukowy: dr hab. Urszula Mackiewicz
Doktorant: mgr Joanna Kołodziejczyk
Rozpoczęcie: 2013/2014
Temat: „Mechanizmy przeciwarytmicznego działania iwabradyny po zawale lewej
komory u szczura. Ocena obiegu wapnia i analiza molekularna.”
Dziedzina: Patofizjologia układu sercowo-naczyniowego
Opiekun naukowy: Dr hab. Michał Mączewski
Doktorant: mgr Mariusz Marciszek
Rozpoczęcie: 2011/2012
Zakład Geriatrii i Gerontologii
Temat: „Udział enzymów TET w starzeniu fibroblastów skóry człowieka.”
Dziedzina: Biologia molekularna procesu starzenia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka
Doktorant: mgr Paulina Kołodziej
Rozpoczęcie: 2015/2016
Temat: „Rola szlaków receptora hormonów uwalniających gonadotropinę w procesie
starzenia układu immunologicznego.”
Dziedzina: Biologia molekularna procesu starzenia
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka
Doktorant: mgr Dorota Walkiewicz
Rozpoczęcie: 2014/2015
Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej
Temat: „Wpływ wybranych leków przeciwpadaczkowych i brokerów kanału wapniowego, na
stymulowane przez GnRH wydzielanie hormonów przysadkowych szczura in vitro.”
Dziedzina: Neuroendokrynologia doświadczalna
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Elżbieta Wasilewska-Dziubińska
Doktorant: mgr Justyna Skrzypska
Rozpoczęcie: 2010/2011
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards