Poziomica, rysunek poziomicowy

advertisement
Mapa
1. Mapa to pomniejszony obraz Ziemi lub jej fragmentu, przedstawiony na płaszczyźnie za
pomocą siatki kartograficznej oraz znaków umownych.
2. Plan jest obrazem niewielkiego obszaru Ziemi np. miasta, sporządzonym w dużej skali.
3. Skala to stosunek odległości na mapie do odpowiadającej jej odległości w terenie.
Wyróżnia się skalę liczbową, skalę mianowaną i podziałkę liniową.
4. Legenda to objaśnienie znaków kartograficznych użytych na mapie.
5. Generalizacja to uproszczenie treści mapy (przedstawienie jedynie najważniejszych
obiektów).
6. Zjawiska geograficzne na mapie prezentuje się m. in. za pomocą:
- metody sygnaturowej,
- metody izolinii,
metody kartogramu,
- metody kartodiagramu.
7. Poziomica (izohipsa)– linia łącząca punkty na powierzchni Ziemi znajdujące się na tej
samej wysokości nad poziomem morza.
8. Wysokość bezwzględna jest to wysokość mierzona od poziomu morza. Podaje się ją w
metrach nad poziomem morza ( m n.p.m.).
9. Wysokość względna to wysokość mierzona od określonego poziomu odniesienia, np. dna
doliny, podstawy pagórka czy podnóża góry. Podaje się ja w metrach (m).
ZADANIA PRAKTYCZNE
1. Jaka to wysokość?
- 300 m n.p.m.
- 300 m
2. Na rysunku poziomicowym odczytaj:
- wysokość bezwzględną punktów A i B
- wysokość względną obu punktów w odniesieniu do podnóża góry
- wysokość względną punktu B w odniesieniu do punktu A
3. Zaznacz na rysunku powyżej stok stromy (kolor czerwony) i łagodny(kolor niebieski).
4 Z punktu B wypływa źródło wody. Zaznacz strzałką kierunek , w którym woda popłynie.
Informacje do zadań 5-10
Na fragmencie poziomicowej mapy (rys. 1)terenu górskiego zaznaczone są punkty: D, G, K,
S i W.
Rys. 1
5. Jaką wysokość względną ma punkt oznaczony literą K (szczyt) w odniesieniu do
punktu oznaczonego literą S (szałas)?
a) 300 m
b) 1010 m
c) 1310 m
d)710 m
(podkreśl właściwą odp.)
6. Na jakiej wysokości bezwzględnej znajduje się drogowskaz oznaczony na mapie literą
D?
a) mniejszej niż 600 m n.p.m.
b) co najmniej 600 m n.p.m. i mniejszej niż 700 m n.p.m.
c) co najmniej 700 m n.p.m. i mniejszej niż 800 m n.p.m.
d) większej niż 800 m n.p.m.
7. Drogowskaz oznaczony na mapie literą D stoi
a) na przełęczy
b) w kotlinie
c) na szczycie
d) w dolinie
8. Szałas oznaczony na mapie literą S znajduje się
a) na przełęczy
b) na grzbiecie
c) na szczycie
d) w dolinie
9. Na jakiej wysokości bezwzględnej leży szczyt K
Odp.............................................
10. Oblicz wysokość względną szczytu G, licząc od podnóża góry w punkcie W .
Odp.....................
11. Podkreśl kolorem te wysokości, które są wysokościami bezwzględnymi:
350 m, 247 m n.p.m., 1000 m n.p.m., 250 m, 400 m, 2499 m n.p.m
Czy któraś z tych wysokości jest dla Ciebie znaną informacją? Czego dotyczy?
.................................................................................................................................................
Rysunek 2
12. Na podstawie rysunku poziomicowego wykonaj następujące zadania:
- Zaznacz obszary położone pomiędzy wysokością od 700 do 800 m. n. p.m.
- Zaznacz kolorem najłatwiejsza trasę z punktu B do punktu C, a następnie do A.
-
13. Rozpoznaj czy poniższy rysunek (nr 3) przedstawia:
Wzgórze o stromym stoku zachodnim i łagodnym
wschodni
Wzgórze o stromym stoku wschodnim i łagodnym
zachodnim
Kotlinę o stromym stoku zachodnim i łagodnym
wschodnim
Kotlinę o stromym stoku wschodnim i łagodnym
zachodnim
Rys. 3
14. Przypomnij sobie pojęcia :
-
mapa hipsometryczna
barwy hipsometryczne
wyżyny, niziny i góry i ich wysokości bezwzględne i względne
depresja
góra, wzgórze, pagórek
Download