WST*PNA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

advertisement
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
WSTĘPNA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
I. Zaprojektowanie portalu TPN.
Portal powinien posiadać funkcjonalności
1. Podział widoków na kategorie: parki narodowe, turystyka, przyroda nieożywiona, przyroda
ożywiona, miejscowości, topografia, dziedzictwo, archiwalia, bezpieczeństwo, aktualności.
2. Wyszukiwanie tras po szlakach (kryterium to czas przejść, który jest zaszyty w bazie), po
wyszukaniu zwracana jest informacja o trasie w postaci mapy z zaznaczona trasą wycieczki i
opisem (czasy przejść, punkty pośrednie). Funkcja eksportu trasy do pliku gpx lub
bezpośrednio na odbiornik gps (Garmin itp.).
3. Pasek skalowania z możliwością ręcznego wpisania skali, podziałka liniowa
4. Narzędzia nawigacyjne: powiększ, pomniejsz, przesuń, centruj
5. Wyszukiwanie obiektów w bazie, filtrowanie
6. Wyszukiwanie współrzędnych - możliwość wpisania współrzędnych w różnych formatach
7. Wyświetlanie współrzędnych po najechaniu w jakiekolwiek miejsce na mapie
8. Generowanie linku do mapy z danymi ustawieniami: warstwy, wyszukana trasa itp.
9. Pomiar liniowy i powierzchniowy na mapie
10. Selekcja punktowa i za pomocą wkreślonego obszaru.
11. Możliwość kreślenia ręcznego tras z funkcją eksportu go gpx wkreślonej linii.
12. Możliwość dodania własnego punktu do bazy (po zaakceptowaniu administratora obiekt
zostaje dodany)
13. Funkcjonalność WMS i WFS
14. Przeglądanie bazy danych obiektów, drukowanie informacji, selekcja obiektów na mapie.
15. Legenda z możliwością zmiany hierarchii warstw i z podziałem na warstwy zgodnym z
kategoriami (pkt. 1), możliwość dodawania warstw z innych kategorii oraz podpinania
zewnętrznego WMS.
16. Miniaturka przeglądowa mapy
17. Możliwość drukowania ustawionej mapy
18. Możliwość wywoływania "chmurki" z danymi o obiekcie po kliknięciu na obiekt.
19. Panel administracyjny umożliwiający zarządzanie portalem oraz kontami użytkowników i
dostępnymi dla nich warstwami (możliwości edycji i podglądu). Zarządzanie warstwami
dostępnymi przez WMS i WFS - panel powinien być przejrzysty i prosty w obsłudze.
20. Każdy użytkownik geoportalu powinien mieć możliwość wygenerowania na podstawie
numerycznego modelu terenu profilu linii (selekcja danych odcinków i generowanie profilu
szlaku, nartostrady) lub dowolnie narysowanej linii. Możliwość generowania mapy spadków i
ekspozycji w zadanych przedziałach/klasach.
21. Inne standardowe funkcjonalności.
22. Integracja niżej wymienionych aplikacji z portalem mapowym.
23. Możliwość podpięcia mapy google, open street map itp.
II. Utworzenie aplikacji usprawniających pracę służb terenowych i pracowników biurowych z
zakresu monitoringu przyrodniczego i aktualizacji informacji przestrzennej.
Aplikacja za pomocą której służby terenowe (po zalogowaniu) powinny mięć możliwość wskazania na
mapie (przez kliknięcie na drogowskaz, fragment szlaku lub jakiekolwiek inne miejsce), wpisania
współrzędnych ręcznie (WGS84 / UTM 34N) lub wczytania pozycji bezpośrednio z GPS Garmin, lub
pliku shp/gpx miejsca: uszkodzenia szlaku, powalonych drzew na szlaku, uszkodzeń ogrodzenia
uprawy, zatkanych przepustów, uszkodzeń ławo-stołów itp. Do każdej zaznaczonej pozycji (wybór
kategorii ze słownika / wpisanie ręczne) pracownik powinien móc dołączyć notatkę służbową
(formularz z określonym wzorem) i zasilić bazę wraz z ew. dołączonym zdjęciem. Powinna istnieć
również możliwość zgłoszenia zdarzenia przez aplikację mobilną. Dodanie takiej informacji powinno
generować powiadomienie do administratora zajmującego się danym działem (np.: uprawy - dział
zajmujący się lasami, szlaki - dział zajmujący sie udostępnianiem). Dane zgłoszenie powinno być
aktywne i widoczne na mapie do momentu usunięcia usterki lub zaakceptowania wymiany elementu
infrastruktury itp. (zakończenie sprawy). Powinna istnieć możliwość tworzenia powiązanego z dana
warstwą dziennika zmian dot. poszczególnych obiektów.
III. Utworzenie aplikacji monitorującej realizację planów ochrony.
Aplikacja powinna mieć formę edytora danych dotyczących zadań ochronnych. Tabela z tymi danymi
powinna być powiązana z warstwą wydzieleń gospodarczych, działek ewidencyjnych i użytków.
Tabele powinny być powiązane polem w którym zapisany jest adres leśny wydzielenia. Administrator
powinien mieć możliwość dodania zadania ochronnego, jego edycji i usunięcia z bazy przez dodanie
rekordu w bazie i ręcznego przypisania adresu leśnego lub przez kliknięcie na konkretne wydzielenie
na mapie - wówczas adres leśny przenoszony jest automatycznie do bazy zadań ochronnych.
Aplikacja powinna mieć funkcję generowania raportów dot. wykonywania zadań.
IV. Utworzenie aplikacji zintegrowanej z SILP.
Zadaniem tej aplikacji jest prezentacja danych dotyczących zabiegów ochronnych w lasach TPN,
przygotowanie zestawień mas drewna związanych z przebudową drzewostanów i zabiegami
sanitarnymi, monitoringiem gradacji kornika oraz powiązanie tych danych z leśną mapą numeryczną.
Prezentacja danych z pozostałych tabel SILP np.: o strukturze wysokościowej, wiekowej d-st itp.
Każde z pól z bazy SILP powinno dąć się filtrować. Aplikacja powinna mieć formę kreatora, który krok
po kroku będzie prowadził do ostatecznego wygenerowania raportu zgodnie z polami tabel SILP.
Zadaniem aplikacji jest umożliwienie:
- drukowania raportów dla leśnictw i parku (zakładanie filtrów)
- prezentacji zebranych danych na mapie i eksport danych do warstwy tematycznej shp
- tworzenia zapytań do bazy i prezentacja odpowiedzi w postaci map i raportów
V. Aplikacje monitoringu fauny i flory.
Elektroniczna karta obserwacji flory i fauny, która powinna wyświetlać sie w formie formularza
podobnego do karty papierowej (wzór TPN). Współrzędne obserwacji powinno dać się wpisać ręcznie
(wybór formatu współrzędnych, odwzorowania), wskazać je na mapie lub bezpośrednio wczytać z
odbiornika gps Garmin. Pozostałe informacje powinny być wypełniane na podstawie rozwijanych list
(słowniki) oraz ręcznie tam gdzie nie będzie słownika.
Aplikacja do monitoringu zwierzyny wyposażonej w obroże. Obecnie dane z obroży zapisywane są w
bazie w postaci współrzędnych i innych informacji dotyczących czasu, daty itp. Zapisywanie w bazie
jest automatyczne - otrzymywany jest sms z danymi. Obroże są ponumerowane i to jest atrybut
rozdzielający je. Aplikacja powinna umożliwić podgląd on-line na mapie danych z obroży. Powinna
istnieć możliwość filtrowania danych po czasie, dacie, numerze obroży. Należy wykonać tak aplikację,
aby można było selekcjonować obiekty (pkt) przez wkreślenie jakiegoś obszaru i tworzenia raportu na
podstawie danych zawartych w bazie. Aplikacja powinna umożliwić ręczną edycję bazy - dodawanie
rekordów, usuwanie rekordów, zmiany w rekordach automatycznie dodanych.
VI. Utworzenie aplikacji do dodawania obiektów punktowych.
Aplikacja dla turystów za pomocą której będą mogli zgłaszać zdarzenia takie jak uszkodzenia szlaków,
drogowskazów, obserwacje zwierzyny, ulubione miejsce itp. Kategorie obserwacji powinny być
wybierane z dostępnych słowników. Wskazanie współrzędnych powinno odbywać się na zasadzie
wpisywania ręcznego, wskazania na mapie, importu z GPS (w przypadku aplikacji mobilnej określania
współrzędnych on-line z GPS wbudowanego w tel. komórkowy).
Prezentacja pokonanej trasy na podstawie danych GPS, na podstawie zarejestrowanych
współrzędnych z kodów QR lub chipów zainstalowanych na rozwidleniach szlaków.
VII. Aplikacja "ulubione miejsce"
Prosta aplikacja umożliwiająca szybką rejestrację przez turystę odwiedzonego punktu (ulubione
miejsce) za pomocą wbudowanego w telefonie GPS lub przez wskazanie na mapie. Powinien tworzyć
sie automatycznie ranking takich miejsc.
WSZYSTKIE TE APLIKACJE TAK SAMO JAK GEOPORTAL POWINNY MIEĆ WERSJE JS NA
URZĄDZENIA MOBILNE.
VIII. Przeniesienie zasobu ewidencji gruntów do nowej struktury bazy danych.
Przeniesienie zasobu ewidencji gruntów z ISDP (istnieje schemat obecnej bazy) do nowej struktury
bazy danych oraz stworzenie aplikacji do zarządzania ww. zasobem. Należy też uwzględnić
rozbudowę aplikacji o możliwość edycyjne bazy danych: edycja informacji, co do kolejnych decyzji
związanych z wywłaszczeniami, różnymi typami postępowań administracyjnych, postanowień sądu itp
- (zostanie to ustalone). Powinna istnieć możliwość dodawania kolejnych pól do tabel za
pośrednictwem prostego kreatora oraz zmieniania jednakowych zapisów hurtowo np. własności selekcja na mapie/bazie i edycja danych przez obliczenie pola. Zasilanie bazy i automatyczne dodanie
rekordów w tabelach powiązanych powinno odbywać sie także przez zasilenie repozytorium warstwą
wektorową np.: dokonujemy podziału działki (shp) 100 na działki 100/1 i 100/2 w programie desktop, ,
edytujemy relacyjna bazę danych, wysyłamy warstwę na serwer i aplikacja analizuje co uległo zmianie
- usuwa z bazy danych działkę 100 i wszystkie dane powiązane, oddaje dwa rekordy nowych działek i
rekordy powiązane. Powinno znaleźć się także pole w którym będzie dało sie opisać historie działania
na działce (podzielono 100, dodano 100/1 i 100/2, edycja ręczna, możliwość dodania skanów
dokumentów). Forma nakładki na oprogramowanie desktop.
IX. Przeniesienie obecnego zasobu danych TPN do nowej struktury bazy danych i stworzenie
katalogu metadanych.
Przeniesienie obecnego zasobu do nowej centralnej bazy o strukturze zgodnej ze Standardem
Danych GIS w Ochronie Przyrody IOP 2009.
Stworzenie struktury bazy metadanych w myśl dyrektywy INSPIRE - struktura zgodna z wytycznymi.
X. Centralna baza danych i integracja oprogramowania.
Wszystkie dane powinny znaleźć się w centralnej bazie danych gdzie za pomocą panelu
administracyjnego serwera/portalu mapowego powinno się w przejrzysty sposób zarządzać
dystrybucją danych (udostępnianie danych, przypisanie danych do konkretnych użytkowników). Baza
powinna mieć automatycznie tworzoną kpie zapasową z możliwością przechowywania historii danych
przez jakiś czas tak aby można było odtworzyć pliki sprzed jakiegoś okresu oraz aktualizowane nawet
kilka razy.
Oprogramowanie powinno umożliwić aktualizację danych w bazie z poziomu oprogramowania
desktopowego (po dokonaniu zmian w danej warstwie powinno dać sie w prosty sposób uruchomić
procedurę aktualizacji wywołując odpowiednią funkcję wysyłania danych na serwer).
XI. Zarządzanie uprawnieniami
Panel administracyjny do zarządzania uprawnieniami powinien być intuicyjny i zawierać funkcje:




Tworzenie użytkowników i ich grup.
Przypisywanie uprawnień użytkownika odczyt/edycja dla warstw; przypisywanie warstw
odczyt/edycja użytkownikowi.
Przypisywanie dostępności aplikacji użytkownikom.
Przypisywanie warstw i uprawnień do grup użytkowników.


Przypisywanie statutu publicznego warstwy (dostępne wszystkim do podglądu - głównie
chodzi o geoportal).
Przypisywanie atrybutów WMS, WFS dla warstw.
Download