podpis Wykonawcy - bip.lubichowo.

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr sprawy: ZPP.271.3.2017
Formularz Oferty
Pełna nazwa i adres Wykonawcy/(Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej) składającego ofertę:
..........................................................................................................................................................................
Adres*
.....................................................................................................................................................
Województwo .................................................................................................................................................
Tel.*
.....................................................................................................................................................
REGON*
.....................................................................................................................................................
NIP*:
.....................................................................................................................................................
fax* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:
……….......................................................
e-mail* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:
……….......................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję (jeżeli inny niż adres
siedziby):
Adres*
.....................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Przebudowę drogi Lubichowo – Wda (etap I).
1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy wykonanie zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę:
- wartość netto: ……………….…… zł
(słownie ……………………………………………………………………………………………..)
- podatek VAT: ………………….... zł
(słownie ……………………………………………………………………………………………..)
- wartość brutto: …………………... zł
(słownie brutto: ……..…………………………………………………………….…..……………..)
Termin realizacji …………………………………………………………………………….**
str. 1
Najkrótszy termin realizacji zamówienia: do dnia 29 wrzesień 2017 r.
Najdłuższy termin realizacji zamówienia: do dnia 30 październik 2017 r.
Okres gwarancji: ……………………………………………………………………***
Okres gwarancji: minimalny okres gwarancji 6 lat, maksymalny okres gwarancji 8 lat.
Kosztorysy ofertowe uproszczone stanowią załączniki do niniejszego formularza ofertowego
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy
do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w treści Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania
i złożenia niniejszej oferty.
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
7. Oświadczamy, że przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ponosimy solidarną
odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, iż w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty wniesiemy lub
ustanowimy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej podanej
w ofercie.
10. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców / z udziałem
podwykonawców****
Przewidujemy powierzenie podwykonawcy (om) realizację zamówienia w części:
Lp.
Część zamówienia
Wartość brutto
(PLN)
Nazwa i adres
podwykonawcy
1
2
3
4
Razem
11. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne**/ informacje i dokumenty
zawarte w ofercie oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach od ____ do ____zawierają
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co potwierdzamy w załączonych do niniejszej oferty wyjaśnieniach*****
str. 2
12. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:
Pełna nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy/Wykonawców:
……………………………………………………………………………………………………………….
…….…………………………………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………………..……...
Telefon: ……………………………….. Fax. ………………………………………………………..……..
E-mail: ………………………………………………………………………………………...……………..
Osoba/osoby wskazaną przez Wykonawcę/Wykonawców do kontaktu z Zamawiającym
odpowiedzialna/ne za wykonanie zobowiązań umowy:
………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………...……………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………...……………………..
13. Wadium w wysokości 24.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) wniesiono
w dniu ………… 2017 r. w formie …........................…………………………………………………..
14. Ofertę niniejszą składamy na _______ stronach.
15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
a) …………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………
d) …………………………………………………………………………………………
............................................................................................................
podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy
…………………………., dn. ……………………….
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i
przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę
podpisującą ofertę
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy
**wpisać termin realizacji, gdzie najkrótszy termin realizacji zamówienia: do dnia 29 września .2017 r.,
natomiast najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia: do dnia 30 października 2017 r.; termin
realizacji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert
*** podać okres gwarancji: minimalny okres gwarancji 6 lat, maksymalny okres gwarancji 8 lat
**** niepotrzebne skreślić
*****Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstw
str. 3
Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………
…………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Znak Sprawy: ZPP.271.3.2017
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. Przebudowa drogi Lubichowo – Wda (etap I), prowadzone przez Gminę Lubichowo, ul.
Zblewska 8, 83-240 Lubichowo, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IX i XI.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
str. 4
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdział IX i XI, polegam
na zasobach następującego/ych, podmiotu/ów: ………………………………………..
…………………...……………………………………………………………………………......
..……………………………………………………………………………………………….……
………….…………………………………………………………………,
w
następującym
zakresie: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...……
…………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
str. 5
Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………
…………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Znak Sprawy: ZPP.271.3.2017
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. Przebudowa drogi Lubichowo – Wda (etap I), prowadzone przez Gminę Lubichowo, ul.
Zblewska 8, 83-240 Lubichowo, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp .
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
str. 6
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 4, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………
………...........………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……
……………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………... (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
str. 7
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
str. 8
Załącznik nr 4 do SIWZ
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Znak Sprawy: ZPP.271.3.2017
Oświadczenie Wykonawcy wymagane przez Zamawiającego
składane na podstawie wezwania z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi
Lubichowo – Wda (etap I), prowadzone przez Gminę Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240
Lubichowo, oświadczam, co następuje:
Ja/My, niżej podpisany/i
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
I. Oświadczam/y, co następuje:
1) Nie wydano wobec mnie/nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
przedkładam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarłem/-łam/-liśmy wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2)
Nie orzeczono orzeczenia wobec mnie/-nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
3)
Nie wydano wobec mnie/nas prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie
na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
4)
Nie wydano wobec mnie/nas ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego
str. 9
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
5)
Nie zalegam/-y z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
...........................................................................................
podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy
………………………….., dn. ……………………………….
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat
str. 10
Załącznik nr 5 do SIWZ
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Znak Sprawy: ZPP.271.3.2017
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Ja/My, niżej podpisany/i
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma(y) wykonała(y) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
następujące roboty budowlane:
Lp.
Rodzaj zamówienia
(zg. z rozdział V ust. 1, pkt. 2, lit. c
SIWZ)
Wartość
(brutto w PLN)
Czas realizacji
data
data
rozpoczęcia zakończenia
Miejsce wykonania
i podmiot, na rzecz
którego roboty były
wykonane
Uwaga:
Do wykazu należy dołączyć dowody* dotyczące robót, określających czy roboty te zostały wykonane
należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
str. 11
*dowody – referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inny dokumenty
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Załącznik nr 6 do SIWZ
str. 12
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Znak Sprawy: ZPP.271.3.2017
Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Proponowana
funkcja na budowie
1
Imię i nazwisko
Kwalifikacje zawodowe
rodzaj uprawnień,
nr, kiedy i przez kogo wydane
Posiadane doświadczenie
2
3
4
Kadra kierownicza
Kierownik
budowy
……………………………………
(podpis Wykonawcy)
.............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)
Uwaga :Wykonawca zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w załączniku Nr 6 wykonawca
wykazał osoby, którymi będzie dysponował na podstawie przedmiotowego zobowiązania.
Załącznik nr 7 do SIWZ
str. 13
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Znak Sprawy: ZPP.271.3.2017
OŚWIADCZENIE
Ja/my, niżej podpisany/i
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Oświadczamy, że:
nie należymy do grupy kapitałowej*
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy biorący udział w postepowaniu*
należymy do grupy kapitałowej następujących wykonawców biorących udział w postępowaniu:
………………………………………………………………………..……………………………………..*
W załączeniu przedstawiamy dowody, że powiązania z ww. wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*
Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................
podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy
………………………………, dn. …………………….
* niepotrzebne skreślić
** niewypełnienie powyższej listy skutkowało będzie przyjęciem oświadczenia o braku przynależności
str. 14
Download