UZASADNIENIE Załączony wniosek stanowi instrument prawny

advertisement
WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII
DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I
POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
KOMISJA
EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 3.2.2016 r.
JOIN(2016) 4 final
2016/0025 (NLE)
Wspólny wniosek
DECYZJA RADY
w sprawie zawarcia Umowy o dialogu politycznym i współpracy pomiędzy Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Wspólnotą Andyjską i
należącymi do niej państwami (Boliwią, Kolumbią, Ekwadorem, Peru i Wenezuelą), z
drugiej strony
PL
PL
UZASADNIENIE
Załączony wniosek stanowi instrument prawny umożliwiający zawarcie Umowy o dialogu
politycznym i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z
jednej strony, a Wspólnotą Andyjską i należącymi do niej państwami (Boliwią, Kolumbią,
Ekwadorem, Peru i Wenezuelą), z drugiej strony („Umowa”).
Dnia 15 grudnia 2003 r. w Rzymie podpisano Umowę o dialogu politycznym i współpracy
między UE i Wspólnotą Andyjską.
Umowa koncentruje się wyłącznie na dialogu politycznym i współpracy i nie obejmuje części
handlowej. Nadrzędnym celem Umowy jest pogłębienie stosunków między UE i Wspólnotą
Andyjską w drodze rozwijania dialogu politycznego i zacieśnienia współpracy, a także
stworzenie warunków umożliwiających stronom wynegocjowanie możliwego do
zrealizowania i obustronnie korzystnego układu o stowarzyszeniu, obejmującego umowę o
wolnym handlu, na podstawie wyników programu pracy z Doha.
Umowa przyczynia się do sformalizowania i zacieśnienia dialogu politycznego, który
dotychczas opierał się na nieformalnych ustaleniach zwanych deklaracją rzymską (z 1996 r.),
i poszerza zakres współpracy o nowe obszary, takie jak prawa człowieka, zapobieganie
konfliktom, migracja, a także walka z narkotykami i terroryzmem. Szczególny nacisk
położono w niej na współpracę w zakresie wspierania procesu integracji regionalnej we
Wspólnocie Andyjskiej. Umowa opiera się na ramowej umowie o współpracy z 1993 r.
zawartej między dwoma regionami, a także na deklaracji rzymskiej, i zastąpi je w momencie
wejścia w życie.
W związku z mieszanym charakterem Umowy musiała ona zostać ratyfikowana przez
państwa członkowskie. Do stycznia 2013 r. 15 państw członkowskich UE, które podpisały
Umowę, i wszystkie państwa należące do Wspólnoty Andyjskiej ratyfikowały Umowę z
wyjątkiem Wenezueli, która wystąpiła ze Wspólnoty Andyjskiej w 2006 r.
Do dzisiaj Umowa nie została zawarta z powodu wewnętrznego kryzysu politycznego i
instytucjonalnego, z którym Wspólnota Andyjska musiała się mierzyć od 2006 r., kiedy
Wenezuela wystąpiła z tego ugrupowania. W 2011 r. Wspólnota Andyjska zainicjowała
proces reform strukturalnych, których celem było zwiększenie jej opłacalności i skuteczności,
ponowne skoncentrowanie się na handlu i integracji gospodarczej, połączeniach
międzysystemowych między sieciami przesyłowymi i społecznych aspektach integracji
(swobodny przepływ osób, promowanie tożsamości andyjskiej). Celem reform było ponadto
sprzyjanie większej zbieżności i komplementarności z pozostałymi organizacjami w regionie,
zwłaszcza z Unią Narodów Południowoamerykańskich (UNASUR). W 2013 r. UE podpisała
wielostronną umowę o wolnym handlu z Kolumbią i Peru, do której to umowy przystąpił
niedawno również Ekwador. Zawarcie Umowy o dialogu politycznym i współpracy pozwoli
UE uzupełnić wspomnianą wyżej wielostronną umowę i zapewnić ramy regionalnego dialogu
politycznego w obszarach wspólnego zainteresowania. Umowa zawiera również klauzulę o
readmisji (art. 49) mającą duże znaczenie w kontekście umów w sprawie zniesienia wiz
krótkoterminowych, które Komisja podpisała z Kolumbią i w najbliższych miesiącach
podpisze z Peru.
By zapewnić wejście w życie Umowy, należy dokończyć jej zawarcie w imieniu Unii
Europejskiej.
Z uwagi na proces rozszerzenia, który miał miejsce od czasu podpisania Umowy, konieczne
jest przyjęcie protokołu biorącego pod uwagę przystąpienie do Unii Europejskiej
następujących państw: Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Węgier, Republiki Malty, Rzeczypospolitej
PL
2
PL
Polski, Republiki Słowenii i Republiki Słowacji – dnia 1 maja 2004 r.; Republiki Bułgarii i
Republiki Rumunii – dnia 1 stycznia 2007 r. oraz Chorwacji – dnia 1 lipca 2013 r.
Komisja zwraca uwagę, że Umowa zawiera następującą Deklarację Komisji i Rady Unii
Europejskiej w sprawie klauzuli dotyczącej definicji stron (art. 53):
„Postanowienia niniejszej Umowy, które objęte są częścią III tytuł IV Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, są wiążące dla Zjednoczonego Królestwa i Irlandii
jako oddzielnych Umawiających się Stron, a nie jako części Wspólnoty Europejskiej, dopóki
Zjednoczone Królestwo lub Irlandia (w zależności od przypadku) nie powiadomi Wspólnoty
Andyjskiej jako Strony, że zostało(-a) objęte(-a) tymi postanowieniami jako część Wspólnoty
Europejskiej zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i
Irlandii, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską. To samo ma zastosowanie do Danii, zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska
Danii załączonym do wspomnianych traktatów.”. Jako że wniosek dotyczący decyzji Rady w
sprawie zawarcia Umowy nie opiera się na żadnej podstawie prawnej z części III tytuł V
TFUE, Komisja jest zdania, że powyższa jednostronna deklaracja stała się bezprzedmiotowa.
Komisja uważa zatem, że z okazji przyjęcia decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy Rada i
Komisja powinny podjąć następującą wspólną deklarację:
„Rada i Komisja zwracają uwagę, że decyzja o zawarciu Umowy jest przyjęta na podstawie
art. 207 i 209 TFUE, a nie »zgodnie z częścią III tytuł V TFUE«. W związku z powyższym
deklaracja jednostronna podjęta przez Komisję i Radę Unii Europejskiej w sprawie klauzuli
dotyczącej definicji stron (art. 53) z okazji podpisania Umowy stała się bezprzedmiotowa.”.
PL
3
PL
2016/0025 (NLE)
Wspólny wniosek
DECYZJA RADY
w sprawie zawarcia Umowy o dialogu politycznym i współpracy pomiędzy Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Wspólnotą Andyjską i
należącymi do niej państwami (Boliwią, Kolumbią, Ekwadorem, Peru i Wenezuelą), z
drugiej strony
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 i
209 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) i art. 218 ust. 8 akapit drugi,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa1,
uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Dnia 18 marca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie
Umowy o dialogu politycznym i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Wspólnotą Andyjską i należącymi do
niej państwami (Boliwią, Kolumbią, Ekwadorem, Peru i Wenezuelą), z drugiej strony
(„Umowa”).
(2)
Umowa została podpisana w dniu 15 października 2003 r.
(3)
Zgodnie z art. 54 ust. 1 Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym Strony powiadamiają się wzajemnie o
zakończeniu procedur niezbędnych do tego celu.
(4)
Umowa powinna zostać zatwierdzona w imieniu Unii Europejskiej,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę o dialogu politycznym i
współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony,
a Wspólnotą Andyjską i należącymi do niej państwami (Boliwią, Kolumbią, Ekwadorem,
Peru i Wenezuelą), z drugiej strony.
Tekst umowy dołącza się do niniejszej decyzji.
1
PL
1
Dz.U. C […] z […], s. […].
4
PL
Artykuł 2
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przewodzi
Wspólnemu Komitetowi przewidzianemu w art. 52 Umowy.
Unia lub, w stosownych przypadkach, Unia i państwa członkowskie są reprezentowane we
Wspólnym Komitecie w zależności od przedmiotu sprawy.
Artykuł 3
Przewodniczący Rady wyznacza osobę umocowaną do dokonania w imieniu Unii
Europejskiej powiadomienia, o którym mowa w art. 54 Umowy, aby wyrazić tym samym
zgodę Unii Europejskiej na przystąpienie do Umowy.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli dnia r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
PL
5
PL
Download