Program szkolenia

advertisement
Załącznik nr 9
.......................................................
/pieczątka wykonawcy/
PROGRAM SZKOLENIA
1. Nazwa instytucji szkoleniowej:
.......................................................................................................................................................
2. Adres instytucji szkoleniowej:
......................................................................................................................................................
3. Nr telefonu, fax, e-mail:
.......................................................................................................................................................
4. Miejsce – adres prowadzenia szkolenia teoretycznego:
.......................................................................................................................................................
5. Miejsce – adres prowadzenia szkolenia praktycznego:
.......................................................................................................................................................
6. Nazwa i zakres szkolenia:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
(zakres tematyczny powinien zawierać w szczególności: - budowa i obsługa kasy fiskalnej, wystawiania faktur
i rachunków,
sprzedaż towarów na kasie,
drukowanie raportów kasowych,
zasady przechowywania i
magazynowania towarów, zasady BHP w obiekcie handlowym)
7. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia:
Ilość godzin szkoleniowych:
a) ogółem 30 godzin zegarowych ,
w tym zajęcia teoretyczne .................. godzin zegarowych,
zajęcia praktyczne ................... godzin zegarowych,
( liczba godzin szkolenia musi obejmować minimum 25 godzin tygodniowo, zajęcia powinny
się odbywać codziennie (bez sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy ),
8. Potencjał techniczny wykorzystywany podczas szkolenia:
a) materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas szkolenia
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
( każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewniony : odpowiedni zestaw materiałów
dydaktycznych i piśmienniczych niezbędnych do realizacji szkolenia, które przechodzą na
własność uczestnika po zakończeniu szkolenia)
b) liczba i rodzaj sprzętu /maszyny, urządzenia/ przewidziane do szkolenia:
.......................................................................................................................................................
( wykonawca musi posiadać minimum 5 kas fiskalnych do przeprowadzenia szkolenia).
c) pomieszczenia, w których prowadzone będą zajęcia :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(wykonawca na czas realizacji szkolenia musi dysponować minimum 1 salą wykładową z
dostępem do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dostosowaną do prowadzenia
zajęć dla 10 osobowej grupy )
9. Materiały dydaktyczne i środki jakie uczestnicy otrzymują na własność:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
( książki , podręczniki, skrypty – również na nośniku elektronicznym, o tematyce zgodnej z przedmiotem
zamówienia)
10. Wykaz literatury:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
11. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:
Najniższe wymagane wykształcenie- zasadnicze zawodowe
Umiejętności wymagane od kandydata:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dodatkowe kwalifikacje, badania lekarskie niezbędne do uczestnictwa w kursie (jaki rodzaj
badań):
.......................................................................................................................................................
12. Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej i praktycznej
związanej z obsługa kasy fiskalnej.
13. Plan nauczania:
Lp.
Temat zajęć edukacyjnych
Ilość godzin Ilość godzin
zegarowych
zegarowych
teoretycznych praktycznych
Opis treści szkolenia w zakresie
poszczególnych zajęć edukacyjnych
Razem:
(program szkolenia powinien
wykorzystywać
standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy
szkoleń dla zawodu , „kasjer handlowy” (kod zawodu: 523002) dostępne w bazach danych Ministra Pracy i
Polityki Społecznej znajdujące się na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl, oraz być zgodny z § 75
ust. 4 Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług
rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.).
14. Program szkolenia wykorzystuje standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe
programy szkoleń
TAK / NIE ( zakreślić właściwe )
15. Sposób organizacji zajęć praktycznych - jeżeli są prowadzone (należy dokładnie
opisać sposób prowadzenia zajęć, techniki, metody oraz narzędzia, sprzęt wykorzystywane
podczas tych zajęć/ ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
16. Informacja dotycząca egzaminu niezbędnego do uzyskania kwalifikacji lub
uprawnień potwierdzanych dokumentem wydawanym przez uprawnioną do tego
instytucję (jeżeli jest przeprowadzany)
1. Nazwa instytucji egzaminującej i adres: …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
2. Rodzaj uzyskanych uprawnień ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
3. Czy egzamin niezbędny do uzyskania kwalifikacji lub uprawnień potwierdzony
dokumentem stanowi część programu szkolenia (TAK/NIE)*
4. Czy egzamin jest przeprowadzany przez instytucję szkoleniową realizującą program
szkolenia (TAK/NIE)*
17. Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie
kwalifikacji:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
( po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma ologowany certyfikat/zaświadczenie potwierdzający
ukończenie szkolenia zawierający: numer z rejestru, imię i nazwisko, numer PESEL uczestnika
szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę
instytucji przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i
datę wydania, liczbę godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję
szkoleniową przeprowadzającą szkolenie).
18. Sposób sprawdzenia efektów szkolenia:
1 praca końcowa
2.egzamin
3.sprawdzian
4.aktywność
5.zaliczenie całego programu
6.frekwencja na zajęciach
7. (jakie) ………………………………………………………………………………….
19. Nadzór nad kursem sprawuje:
- imię i nazwisko ..........................................................................................................................
- instytucja, nr telefonu ................................................................................................................
20. Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy:
…………………………………………………………………………………………………..
..................................., dnia .............................
...........................................
Download