Załącznik nr 1 do SIWZ - BIP Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia.
„Organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych zajęć warsztatowych w dziedzinie rozwoju osobistego
i kompetencji społecznych w ramach realizacji zadania publicznego „Razem dla siebie”.
I. Organizacja i prowadzenie zajęć warsztatowych w dziedzinie rozwoju
i kompetencji społecznych oraz warsztatów z zakresu ekonomii społecznej:
1.
osobistego
Adresaci zadania:
1. Adresatami zadnia są osoby: długotrwale bezrobotne, będące w wieku aktywności zawodowej,
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym.
1.2
Liczba uczestników: do 10 osób.
2.
Szkolenie warsztatowe winno obejmować:
2.1.
Prowadzenie zajęć warsztatowych w 1 grupie, w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji
społecznych (30 h zegarowych) oraz warsztatów z zakresu ekonomii społecznej
(10 h zegarowych) w szczególności:
a) komunikacji interpersonalnej:
- podział komunikacji,
- nabycie umiejętności komunikowania się w relacjach społecznych, osobistych i zawodowych,
b) wzrost wiary we własne możliwości i umiejętności autoprezentacji:
- budowanie pozytywnego wizerunku,
- wzmocnienie samoakceptacji i poczucia pewności siebie,
- zwiększenia poczucia kontroli nad sytuacjami życiowymi,
- trening skutecznej autoprezentacji,
- eksponowanie własnych zalet, umiejętności i mocnych stron w kontakcie z pracodawcą oraz
kontaktach interpersonalnych.
c) radzenie sobie w sytuacjach stresowych:
- źródła stresu,
- metody pokonywania stresu,
d) zarządzanie czasem:
- zasady planowania i organizacji czasu,
- metody zwiększania efektywności swojej pracy,
- formułowanie celów,
f) kształtowania aktywnych postaw w zakresie poruszania się na współczesnym rynku pracy:
- techniki aktywnego poszukiwania pracy,
- przygotowywania dokumentów aplikacyjnych,
- nabycie umiejętności zachowania się i autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
g) zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej:
- samozatrudnienie
-prowadzenie działalności gospodarczej,
- przepisy prawne,
- tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej.
2.2. Grupa uczestniczyć będzie w zajęciach trwających 40 godzin zegarowych tj. 8 spotkań
w następujących po sobie dniach roboczych po 5 godzin zegarowych (od poniedziałku do
soboty za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca winien zapewnić
w trakcie spotkań 2 przerwy na catering. Pierwsza przerwa po 1,5 godzinie zegarowej zajęć –
15 minut na poczęstunek kawowy. Druga przerwa po 3 godzinach zegarowych – 45 minut
na gorący posiłek.
2.3
Przez jedno spotkanie warsztatowe należy rozumieć 5 godzin zegarowych plus 60 minut
przerwy na catering.
2.4
Zajęcia winny odbywać się w godzinach pomiędzy 08.30 a 15.30.
3.
Miejsce i czas realizacji zadania:
3.1. Zajęcia warsztatowe powinny być zrealizowane na terenie miasta Sosnowca w promieniu
maksymalnie do 2 km od centrum miasta. Jako punkt centrum Zamawiający przyjmuje dworzec
główny PKP w Sosnowcu.
3.2. Rozpoczęcie realizacji zajęć warsztatowych winno nastąpić do 2 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Natomiast wymagany termin zakończenia zajęć warsztatowych nie dłużej niż
do 31.10.2013.
3.3. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia dostarczy Zamawiającemu harmonogram
i program zajęć, w dniu podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian w przedstawionym harmonogramie w uzgodnieniu z Wykonawcą.
4.
Wykonawca w ramach szkolenia winien zapewnić:
4.1. Poczęstunek kawowy dla maksymalnie 10 uczestników szkolenia podczas jednej przerwy między
zajęciami po 1,5 godziny lekcyjnej zgodnie z harmonogramem szkolenia. Pod pojęciem
poczęstunku kawowego w czasie jednodniowego spotkania dla grupy uczestników warsztatów
należy rozumieć:
a)
termosy z gorącą kawą rozpuszczalną – na osobę ma przypadać:
200 ml kawy,
naczynie jednorazowego użytku – kubek do gorących napojów z tworzywa
sztucznego (1 sztuka),
mieszadełko jednorazowe z tworzywa sztucznego (1 sztuka),
-
2 łyżeczki cukru,
30 ml śmietanki w płynie.
b)
termosy z gorącą wodą – na osobę ma przypadać:
200 ml wody,
herbata czarna w saszetkach (1 saszetka),
naczynie jednorazowego użytku – kubek do gorących napojów z tworzywa sztucznego (1
sztuka),
-1 plasterek świeżej cytryny.
c)
dzbanki z wodą mineralną niegazowaną - na osobę ma przypadać:
200 ml wody,
naczynie jednorazowego użytku - plastikowy kubek,
1 plasterek świeżej cytryny,
d)
słodka bułka np. drożdżówka lub pączek – 1szt. / os.
e)
talerzyki papierowe (deserowe) – 1szt./os.
f)
serwetka jednorazowa – 1szt/os.
Zarówno mieszadełka jak i kubki muszą być dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wszystkie
produkty żywnościowe (z wyjątkiem pączków, słodkich bułek i cytryny) dostarczone w ramach
poczęstunku powinny posiadać przynajmniej 6 miesięczny termin przydatności do spożycia,
od momentu dostawy.
4.2. Gorący posiłek dla maksymalnie 10 uczestników szkolenia podczas jednej przerwy między
zajęciami po trzech godzinach zegarowych, zgodnie z harmonogramem szkolenia. Pod pojęciem
gorącego posiłku w czasie jednodniowego spotkania dla jednej grupy uczestników warsztatów
należy rozumieć:
a)
jednodaniowe gorące, mięsne posiłki (obiad składający się z drugiego dania),
pełnowartościowe pod względem odżywczym, o rzetelnej wadze, różnorodne, zgodne
z zasadami żywienia.
b)
temperatura wydawanych posiłków - zgodnie z normami żywieniowymi,
c)
posiłki mają być podzielone na porcje dostarczane w zamykanych opakowaniach
jednorazowego użytku, zabezpieczone przed nadmierną utratą ciepła, w sposób
umożliwiający bezpośrednie podanie do spożycia wraz ze sztućcami jednorazowego użytku.
Zarówno opakowania, jak i sztućce musza być dopuszczone do kontaktu z żywnością.
4.3. Gorący posiłek i poczęstunek kawowy winien być dostarczony zgodnie z harmonogramem zajęć
warsztatowych. Wykonawca zobowiązany jest monitorować na bieżąco nieobecności uczestników
zajęć warsztatowych, celem dostarczania gorącego posiłku i poczęstunku kawowego adekwatnie
do wykazanej obecności osób w danym dniu na szkoleniu.
5.
5.1.
Wykonawca jest zobowiązany do:
Opracowania harmonogramu i programu zajęć warsztatowych. Zamawiający zastrzega
możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie w uzgodnieniu z Wykonawcą.
5.2. Wyposażenia każdego uczestnika zajęć warsztatowych, w pakiet materiałów szkoleniowych oraz
przekazania pakietu materiałów Zamawiającemu. Materiały szkoleniowe winny zapewnić: wysoki
poziom merytoryczny, przejrzystość i spójność zawartych informacji oraz rzeczowość
i kompletność.
5.3. Zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia warsztatowego materiałów piśmienniczych
(długopis oraz notatnik).
5.4. Prowadzenia następującej dokumentacji podczas zajęć warsztatowych:
a) list obecności na zajęciach (zawierającej tytuł szkolenia, datę, imię i nazwisko, podpis uczestnika),
b) dzienników zajęć (zawierających tytuł szkolenia, listę uczestników szkolenia, konspekt zajęć)
c) list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych oraz materiałów piśmienniczych
zawierających: datę, imię i nazwisko oraz podpis uczestnika szkolenia,
d) list potwierdzających odbiór poczęstunku kawowego oraz gorącego posiłku, zawierających datę,
imię i nazwisko oraz podpis uczestnika szkolenia.
5.5. Przygotowania narzędzi do ewaluacji uczestników projektu, w postaci badań ankietowych
przeprowadzonych przed i po zakończeniu zajęć warsztatowych, oceniających poziom
osiągniętych rezultatów tj. w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych
w szczególności: komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, wzrostu wiary we własne
możliwości, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, rozwiązywania konfliktów, zarządzania
czasem a także kształtowania aktywnych postaw w zakresie poruszania się na współczesnym
rynku pracy. Analiza osiągniętych wyników ankietowych zostanie przekazana Zamawiającemu
w postaci raportu.
5.6. Sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji zajęć warsztatowych zawierającego:
-ilość osób objętych wsparciem w formie szkolenia,
-liczbę osób, które zakończyły szkolenie.
5.7. Przygotowania i wydania zaświadczenia o ukończeniu zajęć warsztatowych. Warunkiem
otrzymania przez uczestnika szkolenia zaświadczenia jest minimum 60% frekwencja uczestnika
na warsztatach kompetencji społecznych.
Zaświadczenia należy przygotować w dwóch egzemplarzach: oryginał dla uczestnika projektu,
kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez osobę upoważnioną) dla Zamawiającego.
5.8. Udokumentowania na płycie CD, min. 20 zdjęć z prowadzonych zajęć warsztatowych oraz
skompletowania oświadczeń uczestników dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz udostępnienia wizerunku i przeniesienia na Zamawiającego
przysługujących Wykonawcy autorskich praw do zdjęć na wszystkich znanych w chwili zawarcia
umowy polach eksploatacji w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 90, ze zm.).
5.9. Przekazania Zamawiającemu list obecności, dzienników zajęć, list potwierdzających odbiór
materiałów szkoleniowych i materiałów piśmienniczych, list potwierdzających odbiór
poczęstunku kawowego oraz gorącego posiłku, raportu ewaluacyjnego wraz z badaniami
ankietowymi, sprawozdania z realizacji zadania, kopii wydanych zaświadczeń (potwierdzonych
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną), list wydanych zaświadczeń i opinii, pakietu
materiałów szkoleniowych i materiałów piśmienniczych, płyty CD wraz z oświadczeniami
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienia wizerunku,
w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu całości zadania.
Download