Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2044/2006 Burmistrza

advertisement
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 2044/2006
Burmistrza Andrychowa
z dnia 31 października 2006 roku
Plan kont dla Urzędu Miejskiego
A. W y k a z k o n t
I. K o n t a b i l a n s o w e
Zespół
0
Majątek trwały
011 - Środki trwałe
013 - Pozostałe środki trwałe
014 - Zbiory biblioteczne
015 - Mienie zlikwidowanych jednostek
016 - Dobra kultury
020 - Wartości niematerialne i prawne
030 - Długoterminowe aktywa finansowe
071 -Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych
072-Umorzenie
pozostałych
środków
trwałych
oraz
wartości
niematerialnych i prawnych
073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
080 - Inwestycje / środki trwałe w budowie /
Zespół 1
Środki pieniężne i rachunki bankowe
101 - Kasa
130 - Rachunek bieżący urzędu
135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia
137.-..Rachunek środków funduszy pomocowych
139 - Inne rachunki bankowe
140 - Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne
Zespół 2
201 221 224 225 226 229 231 234 240 290 -
Rozrachunki roszczenia
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Należności z tytułu dochodów budżetowych
Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych
Rozrachunki z budżetami
Długoterminowe należności budżetowe
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Pozostałe rozrachunki z pracownikami
Pozostałe rozrachunki
Odpisy aktualizujące należności
1
Zespół 3
Materiały i towary
310 - Materiały
Zespół 4
Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400 - Koszty wg rodzajów
401 - Amortyzacja
Zespół 6
Produkty
640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Zespół 7
- Przychody i koszty ich uzyskania
750 - Przychody i koszty finansowe
760 - Pozostałe przychody i koszty
761 – Pokrycie amortyzacji
Zespół 8
- Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
800 - Fundusz jednostki
810 – Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje
840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
853 - Fundusze pozabudżetowe
855- Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy
II. K o n t a p o z a b i l a n s o w e
090 - Środki trwałe w likwidacji
091 - Środki trwałe obce
391 - Zapasy obce
980 - Plan finansowy wydatków budżetowych
981 - Plan finansowy niewygasających wydatków
990 - Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za
zobowiązania podatkowe podatnika
991 - Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich
podatków
podlegających przypisaniu na kontach podatników
997 - Zaangażowanie środków funduszy pomocowych
998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
2
B. Z a s a d y f u n k c j o n o w a n i a k o n t.
I. K o n t a b i l a n s o w e
Zespół 0 – Majątek trwały
Konta zespołu 0 – Majątek trwały służą do ewidencji:
- rzeczowego majątku trwałego
- wartości niematerialnych i prawnych
- finansowego majątku trwałego
- umorzenia majątku
- inwestycji.
Konto 011 - „ Środki trwałe”
Konto 011 służy do ewidencji wszystkich środków trwałych będących własnością
jednostki samorządu terytorialnego oraz stanu i zwiększeń bądź zmniejszeń wartości
początkowej środków trwałych związanych z działalnością Urzędu , które nie
podlegają ujęciu na kontach 013, 014 .
Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi , o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne , zdatne do użytku
i przeznaczone na potrzeby jednostki oraz środki trwałe stanowiące własność Skarbu
Państwa lub Gminy, w stosunku, do których Gmina wykonuje uprawnienia
właścicielskie , niezależnie od sposobu ich wykorzystania.
Środki trwałe mogą być zakupione przez jednostkę, otrzymane w drodze decyzji,
wytworzone we własnym zakresie lub nabyte na mocy umowy leasingu finansowego.
Do środków trwałych zalicza się także nabyte prawo wieczystego użytkowania
gruntów, będące odrębna własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu mieszkalnego oraz prawo do lokalu użytkowego.
Ewidencją księgową na koncie 011 obejmuje się wszystkie środki trwałe stanowiące
własność Skarbu Państwa lub gminy, w stosunku, do których jednostka wykonuje
uprawnienia właścicielskie , niezależnie od sposobu ich wykorzystania - bez względu
na to, czy są używane, czy też uznane za czasowo lub trwale nieczynne, i to
znajdujące się zarówno w jednostce jak i poza nią / np. oddane w najem lub
dzierżawę/.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a po stronie Ma - zmniejszenia
stanu i wartości początkowej środków trwałych / z wyjątkiem umorzenia środków
trwałych, które ujmuje się na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych” / oraz wartości gruntów .
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:
3
-
-
-
-
nabycie gruntów na podstawie umów cywilno-prawnych w korespondencji z
kontem rachunku bankowego, a w wyniku darowizny lub komunalizacji w
korespondencji z kontem 800;
zwiększenie wartości gruntów w związku z jej urealnieniem w korespondencji
z kontem 800;
nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów;
przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu
gotowych środków trwałych lub z inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających
wartość początkową środków trwałych, w korespondencji z kontami 101, 130, 201
i 080;
przychody nowych lub używanych środków trwałych otrzymane w związku z
zapłatą podatku dokonaną w drodze przeniesienia własności rzeczy i praw
majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z zapisami
ustawy Ordynacja Podatkowa – w korespondencji z kontem 221;
przychody środków trwałych nowo ujawnionych, w korespondencji z kontem 240;
nieodpłatne otrzymanie środków trwałych z kontem 800
zwiększenie wartości początkowej środków trwałych na skutek aktualizacji ich
wyceny, w korespondencji z kontem 800.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:
sprzedaż
i zamianę gruntów na podstawie umów cywilno-prawnych w
korespondencji z kontem 800;
- zmniejszenie wartości gruntów z związku z jej urealnieniem w korespondencji z
kontem 800;
- wycofanie środków trwałych z używania w wyniku ich likwidacji z powodu
zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, wniesienia w formie aportu do spółek prawa
handlowego oraz nieodpłatnego przekazania, w korespondencji z kontem 800;
- ujawnione niedobory środków trwałych, w korespondencji z kontem 240;
- zmniejszenie wartości środków trwałych w wyniku aktualizacji ich wyceny,
w korespondencji z kontem 800.
-
Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do używania
z inwestycji, od dostawców lub innych jednostek przekazujących, a zwiększenie stanu
gruntów – zgodnie z datą wydania decyzji o komunalizacji lub datą wpisu w księdze
wieczystej.
Ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich
zinwentaryzowania.
Zakupiony środek trwały zarówno nowy jak i używany wprowadza się do ewidencji w
cenie nabycia, która obejmuje :
- cenę zakupu należną sprzedającemu łącznie z podatkiem VAT,
- koszty transportu , montażu i innych czynności poprzedzających oddanie obiektu
do eksploatacji,
- inne opłaty związane z nabyciem obiektu / np. opłaty notarialne/ ,
- odsetki od kredytu inwestycyjnego.
Środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się w wartości
wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów, zarówno bezpośrednich jak
i pośrednich, poniesionych przed jego przyjęciem do używania.
4
Środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej
z posiadanych dokumentów lub w aktualnych cenach rynkowych, a gdy ich brak – na
podstawie ekspertyzy uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne
dotychczasowe zużycie.
Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe od Skarbu Państwa lub gminy wprowadza się
w wartości określonej w decyzji o przekazaniu przez inne jednostki lub zakłady
budżetowe / tak zwane przesunięcia między jednostkami wykonującymi uprawnienia
właścicielskie/.
Środki trwałe otrzymane od innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych
jako darowizna lub spadek wycenia się w wartości rynkowej z dnia nabycia,
uwzględniając przy używanych stopień dotychczasowego zużycia lub w cenie niższej
- jeśli taka jest określona w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym
przekazaniu.
Zmniejszenie stanu środków trwałych następuje pod datą postawienia w stan
likwidacji, ujawnienia niedoboru, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania.
Podstawą do rozchodu zużytych środków trwałych jest protokół postawienia w stan
likwidacji, w którym – poza data i szczegółową specyfikacją postawionych do
likwidacji środków trwałych – muszą być zawarte informacje o przyczynach likwidacji.
Od dnia postawienia w stan likwidacji do przeprowadzenia ostatecznej likwidacji / np.
demontażu lub przekazania
na złom/
środki te ujmowane są na koncie
pozabilansowym „Środki trwałe w likwidacji”.
Nie uważa się za postawienie w stan likwidacji zgłoszenie środków trwałych do
upłynnienia jako zbędnych.
W przypadku częściowej likwidacji środka trwałego w protokole należy podać wartość
początkową likwidowanej części na podstawie danych w ewidencji, określających
podział środka na elementy lub na podstawie komisyjnego szacunku.
Ewidencji na koncie 011 podlegają grunty, na które założona jest księga wieczysta
oraz otrzymane w wyniku decyzji o komunalizacji.
Ewidencja analityczna, ilościowo-wartościowa gruntów uwzględnia dane dotyczące
numerów działek, ich powierzchni i wartości, a ponadto prowadzona jest w podziale
na:
a/
b/
c/
grunty nabyte
grunty zbyte
grunty skomunalizowane.
Przy sprzedaży gruntów, których wartość w księgach ustalona jest wg cen
ewidencyjnych należy doksięgować różnicę wartości między wartością sprzedaży a
wartością wg cen ewidencyjnych, a w momencie sprzedaży wyksięgować całość
zgodnie z aktem notarialnym.
Ewidencja szczegółowa do konta 011 „Środki trwałe” umożliwia:
- ustalenie wartości początkowej i ewentualnego jej zwiększenia lub zmniejszenia
poszczególnych obiektów środków trwałych;
- ustalenie wartości poszczególnych grup środków trwałych określonych przez GUS
w klasyfikacji rodzajowej środków trwałych;
- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe;
- należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.
5
Do środków trwałych ujmowanych na koncie 011 zalicza się również inwestycje w obcych
środkach trwałych, którymi są sfinansowane ze środków inwestycyjnych koszty poniesione
w celu dostosowania obcego obiektu do potrzeb użytkownika np. przebudowa urządzeń
w budynku, nowe instalacje. Obiektem inwentarzowym jest poszczególna inwestycja
w obcym środku trwałym. Po upływie terminu użytkowania obcy obiekt przekazuje się
właścicielowi wraz z dokonanymi w nim inwestycjami na zasadach określonych w umowie.
Konto 011 może wykazywać saldo Wn , które oznacza stan środków trwałych w
wartości początkowej, skorygowanej w wyniku aktualizacji wyceny lub inwestycji
ulepszających oraz wartość inwestycji w obcych środkach trwałych.
Konto 013 - „Pozostałe środki trwałe”
Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej
pozostałych środków trwałych nie podlegających ujęciu na kontach 011, 014 i 016,
wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki lub działalności finansowo
wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do
używania.
Na koncie 013 ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości tych
pozostałych środków trwałych w używaniu, które podlegają one ewidencji ilościowowartościowej.
Na koncie 013 nie ujmuje się wydanych do użytkowania pozostałych środków
trwałych, które na podstawie decyzji kierownika jednostki podlegają wyłącznie
ewidencji ilościowej, czyli środków, które są objęte szczegółową ewidencją imienną,
np., wydanych do użytkowania narzędzi, odzieży itp., lub takich, których kontrola
ilościowa wystarcza dla zabezpieczenia majątku jednostki.
Pozostałe środki trwałe w używaniu ujmuje się na koncie 013
w wartości
początkowej, na którą składają się cena nabycia i nie podlegający odliczeniu podatek
VAT.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności środki trwałe z zakupu ,
oraz :
- ujawnione nadwyżki w korespondencji z kontem 240,
- otrzymane nieodpłatnie / używane / od zakładów budżetowych i innych jednostek
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w korespondencji z kontem 072,
otrzymane nieodpłatnie od innych podmiotów środki trwałe używane, w
korespondencji z kontem 760.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
- wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, sprzedaży lub
nieodpłatnego przekazania w korespondencji z kontem 072,
- ujawnione niedobory w korespondencji z kontem 240.
Do konta 013 prowadzi się szczegółową ewidencję ilościowo-wartościową
umożliwiającą ustalenie wartości początkowej i ilości pozostałych środków trwałych
oddanych do używania poszczególnym osobom i komórkom organizacyjnym oraz
wartościową, za wyjątkiem środków trwałych o małej wartości użytkowej, o wartości
jednostkowej nie przekraczającej 5 % wielkości ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za
6
koszt uzyskania przychodów w 100 % ich wartości w miesiącu oddania do używania,
które objęte są wyłącznie ewidencją ilościową.
Konto 013 może wykazywać saldo, Wn
które oznacza wartość początkową
pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu.
Konto 014 - „Zbiory biblioteczne”
Konto 014 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej
zbiorów bibliotecznych, znajdujących się w bibliotekach szkolnych, publicznych,
naukowych pedagogicznych itp.
Konto 015 - „Mienie zlikwidowanych jednostek”
Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń mienia przyjętego
przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie
komunalnym lub innej jednostce organizacyjnej np. zakładzie budżetowym
Na stronie Wn konta 015 księguje się w szczególności;
- wartość mienia przyjętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce
organizacyjnej
wg
wartości
wynikającej
z
bilansu
zlikwidowanego
przedsiębiorstwa lub jednostki, w korespondencji z kontem 855
- zwiększenie wartości mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki
organizacyjnej o nadwyżkę wartości wynikającej z wyceny zwartej w umowie
ponad wartość bilansową mienia przekazanego spółce lub inne jednostce
organizacyjnej jako udziału gminy, do odpłatnego korzystania lub z tytułu
sprzedaży, w korespondencji z kontem 855.
- wartości mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej
jednostce organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan organu założycielskiego
lub nadzorującego, w korespondencji z kontem 855.
Na stronie Ma konta 015 ujmuje się;
; - wartości mienia pozostałego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej
jednostce , które przekazano spółce ( w wysokości wynikającej z umowy) do
odpłatnego korzystania lub sprzedanego ale jeszcze nie spłaconego, w
korespondencji z kontem 226
; - wartości mienia zapłaconego lub przekazanego spółkom jako udziału gminy,
względnie przekazanego nieodpłatnie innym jednostkom ,w korespondencji z
kontem 226
- zmniejszenie wartości mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki
organizacyjnej o różnicę między wyceną mienia przekazanego spółce, a jego
wartością bilansową oraz likwidację mienia
przez organ założycielski lub
nadzorujący,
w korespondencji z kontem 855.
Ewidencję analityczną stanowi szczegółowa specyfikacja majątku ujętego w bilansie
zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej oraz wykazy
ilościowo-wartościowe składników- rozchodowych.
7
Konto 015 może wykazywać saldo WN, które oznacza stan mienia zlikwidowanych
przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych będących w dyspozycji organu
założycielskiego, nadzorującego, w wartości wynikającej z bilansu tych jednostek.
Obejmuje ono tę część mienia, które do dnia bilansowego nie zostało przekazane
spółkom lub innym jednostkom organizacyjnym jako udział lub z tytułu sprzedaży,
względnie nie zostało przyjęte na własne potrzeby eksploatacyjne jednostki lub
zlikwidowane.
Konto 016 - „Dobra kultury”
Na koncie 016 ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości dóbr
kultury.
Na stronie Wn ujmuje się w szczególności przychód dóbr kultury pochodzących z
zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych i nadwyżki.
Na stronie Ma konta 016 ujmuje się w szczególności;
-rozchód dóbr kultury na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania.
Przychody i rozchody dóbr kultury wycenia się wg cen nabycia.
Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub ujawnienia nadwyżek
inwentaryzacyjnych wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.
Dobra kultury nie podlegają umorzeniu i w bilansie ujmowane są w wartości
początkowej
W
ewidencji
szczegółowej
ilościowo-wartościowej
dobro(szczegółowo opisane) w oddzielnej pozycji.
ujmuje
się
każde
Konto 016 może wykazywać saldo Wn,które oznacza wartość dóbr kultury
znajdujących się w jednostce.
Konto 020 - „Wartości niematerialne i prawne”
Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości
niematerialnych i prawnych.
Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę aktywa trwałe w postaci
praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania, o
przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone
do używania na własne potrzeby jednostki, a w szczególności autorskie prawa
majątkowe , prawa pokrewne , licencje i koncesje .
Z powyższego wynika że na koncie 020 mogą być ewidencjonowane opłaty za
nabycie praw autorskich lub licencji na użytkowanie oprogramowania, natomiast
opłaty za dostosowanie lub zaktualizowanie programu komputerowego zaliczyć należy
do kosztów usług informatycznych.
Wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość przekracza wielkość
określoną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się
stopniowo i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych , natomiast pozostałe umarza się
jednorazowo, spisując całą ich wartość w koszty w dniu przyjęcia do używania.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych naliczane stopniowo w okresie
dłuższym niż rok księguje się na koncie 071 , natomiast naliczane jednorazowo – na
konie 072.
8
Na stronie Wn konta 020 księguje się wszelkie zwiększenia , a na stronie Ma –
wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i
prawnych , w wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 lub 072.
Do konta 020 prowadzi się szczegółową ewidencję poszczególnych składników
wartości niematerialnych i prawnych z jednoczesnym grupowaniem w przekrojach
niezbędnych do ustalenia umorzenia podstawowych wartości niematerialnych i
prawnych /na koncie 071/ oraz umorzenia pozostałych wartości niematerialnych i
prawnych / na koncie 072/.
Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość początkową będących
na stanie wartości niematerialnych i prawnych.
Konto 030 - „Długoterminowe aktywa finansowe”
Konto 030 służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych , a w szczególności
:
akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych;
- akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych traktowanych jako lokaty
o terminie wykupu dłuższym niż rok;
udzielonych pożyczek długoterminowych z wyjątkiem długoterminowych pożyczek
ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które ujmuje się na
koncie 234;
innych długoterminowych aktywów finansowych.
Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, zaś po stronie Ma - zmniejszenia
długoterminowych aktywów finansowych.
Nowe udziały ewidencjonuje się na koncie 030 pod data wpisu do KRS.
Do długoterminowych aktywów finansowych nie zalicza się dopłat wnoszonych do
komunalnych spółek prawa handlowego.
Ewidencja szczegółowa do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości
poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według
tytułów, a w odniesieniu do długoterminowych pożyczek – również wartość należności
od poszczególnych pożyczkobiorców.
Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych
aktywów finansowych.
Konto 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych”
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej podstawowych
środków trwałych oraz podstawowych wartości niematerialnych i prawnych, które
podlegają stopniowemu umorzeniu według stawek amortyzacyjnych określonych w
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
Umorzenie środków trwałych nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym te środki przyjęto do używania i do końca tego miesiąca, w
którym następuje zrównanie wartości umorzenia z ich wartością początkową lub w
którym środki te postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub
stwierdzono ich niedobór.
9
Naliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym ujęto je w ewidencji
księgowej i do końca tego miesiąca, w którym następuje
zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością brutto lub w którym rozchodowuje się
daną wartość.
Umorzenia od ujawnionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych nie objętych uprzednio ewidencją dokonuje się począwszy od miesiąca,
następującego po miesiącu, w którym te środki trwałe lub wartości niematerialne i
prawne wprowadzone zostały do ewidencji.
Odpisy umorzeniowe dokonywane są w korespondencji z kontem 401 – Amortyzacja.
Na stronie Wn konta 071 księguje się wszelkie zmniejszenia umorzenia
spowodowane rozchodami środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych lub urzędowym zmniejszeniem w wyniku aktualizacji środków trwałych, zaś
po stronie Ma – wszelkie zwiększenia.
Ewidencję szczegółową prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do
kont 011 i 020.
Konto 071 może wykazywać saldo strony Ma, które wyraża stan umorzenia wartości
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych .
Konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych”
Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej
wartości w miesiącu przyjęcia do używania.
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia
umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych.
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie pozostałych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z tytułu zużycia lub zniszczenia,
sprzedanych oraz przekazanych nieodpłatnie , a także stanowiących niedobór lub
szkodę.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do
używania pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
obciążające odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek pozostałych środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych , umorzenie pozostałych środków trwałych
otrzymanych jako pierwsze wyposażenie obiektu sfinansowanego ze środków na
inwestycje , oraz dotychczasowe umorzenie pozostałych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
Do konta 072 nie potrzeba prowadzić ewidencji analitycznej, ponieważ przy 100 %
umorzeniu tych składników w momencie oddania ich do używania, wartość umorzenia
równa się wartości początkowej ujętej w ewidencji szczegółowej pozostałych środków
trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych.
10
Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości
początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych umorzonych w
pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.
Saldo konta 072 musi się równać sumie sald kont 013 i 014 oraz 020 w części
odnoszącej się do wartości niematerialnych i prawnych umarzanych i
amortyzowanych w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.
Konto 080 - „Inwestycje / środki trwałe w budowie/ ”
Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia
kosztów inwestycji na uzyskane efekty.
Przez inwestycje rozumie się nakłady środków publicznych na :
- zakup lub budowę nowych obiektów budowlanych ;
zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych o wartości
przekraczającej wielkość będącą podstawą do umarzania i amortyzacji wg stawek
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ;
zakup lub wytworzenie we własnym zakresie pierwszego wyposażenia obiektów
budowlanych ;
koszty transportu i montażu oraz inne koszty ponoszone dla przekazania środków
trwałych do używania ;
koszty przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji , adaptacji lub modernizacji obiektów
budowlanych i innych środków trwałych, powodujących ich ulepszenie ;
koszty przygotowania inwestycji do realizacji, w tym koszty opracowania programu
inwestycji i pozostałej dokumentacji projektowej , zakupu i przygotowania gruntu
pod budowę oraz ekspertyz, studiów , pomiarów geodezyjnych oraz geologicznych
dotyczących inwestycji ;
zakup wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej wielkość
będącą podstawą do umarzania i amortyzacji wg stawek określonych w przepisach
o podatku dochodowym od osób prawnych lub nabywanych w ramach pierwszego
wyposażenia obiektów budowlanych .
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się:
- poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych
wykonawców , jak i we własnym zakresie , w korespondencji z kontami130 i 201;
- poniesione koszty ulepszenia środka trwałego / przebudowa, rozbudowa,
rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja / , które powodują zwiększenie wartości
użytkowej środka trwałego ;
- rozliczenie nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi
w korespondencji z kontem 800;
- nieodpłatne przejęcie inwestycji w toku realizacji w korespondencji z kontem 800.
- prowizje i odsetki od kredytu inwestycyjnego naliczone za okres trwania inwestycji.
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych,
a w szczególności:
- środków trwałych w korespondencji z kontami 011 i 013;
- wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 020;
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji w korespondencji z
kontem 800;
- rozliczenie nadwyżki strat
inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi w
korespondencji z kontem 800.
11
Na koncie 080 można również księgować rozliczenie kosztów dotyczących zakupów
gotowych środków trwałych.
Ewidencja szczegółowa do konta 080 prowadzona jest dla poszczególnych zadań
inwestycyjnych w sposób:
- zapewniający, co najmniej ustalenie kosztów nabycia lub wytworzenia z podziałem
na poszczególne rodzaje efektów inwestycyjnych / obiekty/ ;
- umożliwiający wycenę poszczególnych obiektów środków trwałych oraz tytułów
wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencja kosztów inwestycji umożliwia ustalenie źródeł finansowania inwestycji,
wielkości zaangażowanych środków, w tym otrzymanych od innych jednostek
organizacyjnych.
Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji nie
zakończonych.
Zespół 1 - „Środki pieniężne i rachunki bankowe”
Na kontach zespołu 1 ewidencjonuje się środki pieniężne zarówno w walucie polskiej,
jak i w walutach obcych oraz krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do
obrotu.
Na kontach tego zespołu ewidencjonuje się:
1/ przechowywane w kasach krajowe i zagraniczne pieniądze – konto 101;
2/ krajowe i zagraniczne środki pieniężne lokowane na rachunkach bankowych konto
130, 131, 135, 139;
3/ krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu – konto 140;
4/wszelkie inne krajowe i zagraniczne środki pieniężne, a w szczególności weksle
i czeki obce, znaki opłaty skarbowej i blankiety weksli zakupione do sprzedaży
oraz sumy pieniężne w drodze – konto 140.
Zadaniem kont zespołu „1” jest wykazanie:
- obrotów oraz stanów środków pieniężnych w kasach,
- obrotów oraz stanów środków pieniężnych na wszystkich rachunkach bankowych
/ w tym również lokat terminowych/
- obrotów i stanów krótkoterminowych papierów wartościowych, znaków opłaty
skarbowej oraz sum pieniężnych w drodze.
Konto 101 - „Kasa”
Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie
jednostki.
Zagraniczne środki pieniężne przechowywane w kasie ujmuje się w ich wartości
nominalnej w walucie obcej z podziałem na poszczególne waluty oraz w złotych
polskich po przeliczeniu według kursu w dniu zakupu ustalonego przez bank, z
którego usług jednostka korzysta.
Wartość walut obcych ujętych w raporcie kasowym wycenia się nie później niż na
koniec kwartału , według zasad określonych w ustawie o rachunkowości w zakresie
wyceny na dzień bilansowy , a różnice kursowe księguje się odpowiednio na Wn lub
Ma konta 750.
12
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na
stronie Ma - rozchody gotówki i niedobory kasowe.
Z sum przyjętych do kasy podlegających zaliczeniu do dochodów budżetowych mogą
być dokonywane zwroty z tytułu nadpłat dochodów budżetowych.
Zasady gospodarki kasowej określone są w Zarządzeniu Burmistrza.
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.
Konto 130 - „Rachunek bieżący urzędu”
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotu na rachunku
bankowym jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów)
budżetowych objętych planem finansowym.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków budżetowych z tytułu
zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa wg
podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych) w korespondencji z kontem 101,221
lub innym właściwym kontem.
Na stronie Ma konta 130 ujmuje się zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z
planem finansowym jednostki budżetowej, w tym również środki pobrane do kasy na
realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa wg podziałek klasyfikacji
wydatków budżetowych) w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1,2,3,4,7
lub 8.
Na koncie 130 obowiązuje zachowanie czystości obrotów, co oznacza, że do
błędnych zapisów zwrotów, nadpłat, korekt niewłaściwych wydatków- itp. wprowadza
się dodatkowy techniczny zapis ujemny po obu stronach konta.
Urząd nie posiada wyodrębnionego dla siebie jako jednostki budżetowej rachunku
bieżącego, a dochody i wydatki realizowane są bezpośrednio a rachunku bieżącego
budżetu.
Zapisy na koncie 130 są wtórnymi zapisami operacji ujętych w wyciągu do konta 133
budżetu gminy, w korespondencji z właściwymi dla operacji kontami (rozrachunków,
kosztów i innych)
W tej sytuacji nie wystąpią zapisy na kontach 222 i 223, a saldo konta 130 w zakresie
zrealizowanych wydatków podlega przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań Rb na
stronę Ma konta 800 – „Fundusz jednostki”, a w zakresie dochodów na stronę Wn
konta 800.
Konto 134 – „Kredyty bankowe”
Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie
działalności podstawowej i inwestycji, przelanych przez bank na rachunki bieżące lub
inwestycyjne.
Konto to wystąpi w przypadku, gdy Urząd będzie upoważniony do zaciągania
kredytów.
Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę kredytów, a na stronie Ma konta 134
–kredyty udzielone jednostce i przelane na rachunek bieżący lub inwestycyjny.
13
Konto 134 może wykazywać saldo Ma które oznacza stan kredytów udzielonych
jednostce przez bank oraz przelanych na rachunki bankowe
Konto 135 - „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”
Konto 135 służy do ewidencji środków pieniężnych specjalnego przeznaczenia.
Na koncie tym ujmuje się w szczególności:
- środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- środki funduszy celowych
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe, a na
stronie Ma – wypłaty środków z rachunków bankowych.
Do konta 135 prowadzi się ewidencję szczegółową umożliwiającą ustalenie obrotów
i stanu środków każdego z funduszy specjalnego przeznaczenia .
Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych
funduszy specjalnych zgromadzonych na rachunkach bankowych funduszy .
Konto 136 - „Rachunki walutowe środków pomocowych”
Konto 136 służy do ewidencji środków w walutach obcych pochodzących z
bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a w szczególności środków pomocowych z Unii
Europejskiej.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach na dzień
ich przeprowadzenia-przeliczając na złote- wg zasad określonych w ustawie o
rachunkowości, zaś na dzień bilansowy-po kursie kupna stosowanym w tym dniu
przez bank prowadzący rachunek ,nie wyższym jednak od kursu średniego
ustalonego przez NBP.
W przypadku gdy bank z którego usług korzysta jednostka nie ustala kursu, to kurs
tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia,
której kurs jest ustalony przez NBP.
Wyliczone różnice kursowe księguje się pod datą ustalenia, odpowiednio na WN lub
Ma konta 750.
Konto 137 - „Rachunki środków funduszy pomocowych”
Konto 137 służy do ewidencji wydatków projektu, finansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi.
Na koncie 137 księguje się wyłącznie na podstawie dowodów bankowych.
Saldo Ma konta 137 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega przeksięgowaniu
na podstawie sprawozdań Rb-28S na stronę Ma konta 800.
14
Konto 139 - „Inne rachunki bankowe”
Konto 139 służy do ewidencji środków pieniężnych wyodrębnionych w bankach na
rachunkach pomocniczych, a dotyczących min:
- akredytyw bankowych otwartych przez jednostkę
- czeków potwierdzonych
sum depozytowych tj. pobrane kaucje, wadia i zabezpieczenia pieniężne
należytego
wykonania umowy, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w
związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym
- środków obcych na inwestycje
- sum na zlecenie.
-
Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych,
w związku, z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między
księgowością jednostki a księgowością banku.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych
z rachunków bieżących oraz sum depozytowych i na zlecenie.
Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane
z wydzielonych rachunków bankowych.
Do konta 139 prowadzi się ewidencję analityczną z podziałem na rodzaje
wydzielonych środków, a także według kontrahentów.
Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych
znajdujących się na innych rachunkach bankowych.
Konto 140 - „ Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”
Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych nabytych w
celu odsprzedaży /np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe/, innych środków
pieniężnych / czeki, weksle obce, gwarancje/ oraz środków pieniężnych w drodze,
zakupionych znaków opłaty skarbowej i druków weksli przeznaczonych do sprzedaży.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości „krótkoterminowe papiery wartościowe” to papiery,
które są płatne w ciągu trzech miesięcy od daty ich otrzymania, wystawienia lub
nabycia .
Do środków pieniężnych w drodze zalicza się:
- środki pieniężne znajdujące się między kasą jednostki a rachunkami bankowymi
lub odwrotnie
- środki pieniężne znajdujące się w drodze między rachunkami bankowymi jednostki
a innym bankiem, między urzędem pocztowym, któremu wpłacił dłużnik czy
inkasent a kontem bankowym jednostki.
Otrzymane gwarancje na zabezpieczenie należytego wykonania robót i usług ujmuje
się w księgach rachunkowych Wn 140 Ma 240, natomiast zwrot niewykorzystanych
gwarancji – zapis odwrotny.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów
wartościowych i innych środków pieniężnych, a na stronie Ma – zmniejszenie stanu
15
i obniżenie wartości na dzień bilansowy / dotyczy tylko krótkoterminowych papierów
wartościowych/.
Ewidencja analityczna do konta 140 umożliwia ustalenie:
- poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych
środków pieniężnych oraz ich wartości ;
- wartości papierów wartościowych i innych środków pieniężnych oraz znaków opłaty
skarbowej powierzonych poszczególnym osobom odpowiedzialnym za ich stan
i zabezpieczenie;
- sum pieniężnych w drodze.
Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych
papierów wartościowych , innych środków pieniężnych oraz znaków opłaty skarbowej i
blankietów weksli przeznaczonych do sprzedaży, a także sum pieniężnych w drodze.
Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia
Konta zespołu 2 służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz
roszczeń.
Ponadto konta zespołu 2 służą do ewidencji rozliczeń środków budżetowych,
wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych
rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.
Rozrachunki to należności i zobowiązania bezsporne, których tytuły i kwoty uznają
zarówno wierzyciele jak i dłużnicy.
Roszczenia to należności kwestionowane przez kontrahentów, które w przypadku
dochodzenia ich drogą sądową stają się roszczeniami spornymi w dniu wniesienia
pozwu do sądu.
Na kontach rozrachunków nie muszą być ewidencjonowane te należności i
zobowiązania , które zostały zapłacone w dniu ich powstania lub są ujęte w ewidencji
księgowej pod datą dokonania rozliczenia , a rozliczenia ich nastąpiło w okresie
powstania i wówczas wpływ środków pieniężnych księguje się w korespondencji z
kontami przychodów lub funduszy wyodrębnionych , a rozchód środków pieniężnych
w korespondencji z kontami kosztów lub strat nadzwyczajnych, składników
majątkowych czy funduszy wyodrębnionych.
Należności , roszczenia i zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w
wartości ustalonej przy ich powstaniu, a w przypadku gdy są wyrażone w walutach
obcych ujmuje się je w wartości nominalnej przeliczonej na polskie złote według kursu
średniego ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej obowiązującego w
dniu przeprowadzenia operacji.
Wynikające z ewidencji stany na kontach rozrachunkowych powinny być
poddawane okresowej weryfikacji w celu ujawnienia i wyksięgowania należności i
roszzeń oraz zobowiązań przedawnionych lub nieściągalnych.
Konto 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Konto 201 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków oraz roszczeń krajowych
i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet
dostaw, robót i usług oraz należności z tytułu przychodów finansowych.
16
Na koncie 201 nie ujmuje się należności z tytułów zaliczanych do dochodów
budżetowych, które ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów
budżetowych”.
Na stronie Wn konta 201 księguję się m.in.;
-spłatę zobowiązań wobec dostawców ,
-odpisanie zobowiązań (przedawnionych ,umorzonych)
- należności z tyt.kar umownych
Na stronie Ma konta 201 ujmuje się w szczególności :
- zobowiązania za dostawy i usługi wynikające z otrzymanych faktur i rachunków
- naliczone odsetki umowne za nieterminową zapłatę zobowiązań oraz kar umownych
lub odszkodowań należnych dostawcy
- umorzenie lub odpisanie należności od odbiorców
Ewidencja analityczna do konta 201 zapewnia ustalenie należności i zobowiązań wg
poszczególnych kontrahentów, a także w podziale na należności i zobowiązania
krótko- i długo- terminowe.
W zobowiązaniach krótkoterminowych w ewidencji analitycznej wyodrębnia się
zobowiązania wymagalne.
Konto 201 może mieć dwa salda, które ustala się na podstawie ewidencji analitycznej
w wyniku sumowania sald należności i zobowiązań, występujących na kontach
rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami.
Saldo Wn konta 201 oznacza stan należności i roszczeń . Saldo to może
występować jako aktywa trwałe – zaliczki na poczet inwestycji i należności
długoterminowe i aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe.
Saldo Ma konta 201 oznacza stan zobowiązań i w bilansie wykazywane jest jako
zobowiązania krótko- i długo – terminowe.
Konto 221 - „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Konto 221 służy do ewidencji należności urzędu z tytułu dochodów budżetowych,
których termin płatności przypada na dany rok budżetowy.
Na koncie 221 nie ujmuje się subwencji i dotacji zaliczonych do dochodów budżetu
gminy.
Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez
właściwe organy. Zapisy dokonywane są na koniec okresu sprawozdawczego na
podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej / zaległości i nadpłaty / .
Na koncie 221 ujmuje się także należności z tytułu prowadzonej w urzędzie
działalności gospodarczej, np. czynsze za lokale użytkowe, dzierżawy itp., refundacje
za media , oraz przychody dotyczące środków specjalnych.
Na stronie Wn konta 221 ujmuje się w szczególności:
- przypisy należności z tytułu podatków i opłat – w korespondencji z kontem 750
„Przychody i koszty finansowe”
17
- zwroty nadpłat wraz z oprocentowaniem z tytułu podatków i opłat w korespondencji
z kontem 101 lub 130;
- faktury wystawione odbiorcom z tytułu sprzedaży składników majątkowych lub
świadczenia usług: a/ wartość netto / bez VAT/ - konto przeciwstawne 750 lub
760
b/ podatek należny - konto przeciwstawne 225
- przyrost zaległości i zmniejszenie się nadpłat z tytułu dochodów pobieranych przez
właściwe organy – w korespondencji z kontem 750
- refaktury za media
- przeniesienie należności długoterminowych z konta 226 do krótkoterminowych
w wysokości raty należnej za dany rok budżetowy.
Na stronie Ma konta 221 księguje się w szczególności:
odpisy należności podatkowych, odpisy z tytułu należnego podatnikowi
oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłat - w korespondencji z kontem
750,
- wpłaty należności podatkowych do kasy i na rachunek bankowy,
- zapłatę dokonaną przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych, w
trybie wynikającym z przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” w korespondencji z
kontami 011,020,226 i 310;
- zapłatę faktur i refaktur wystawionych odbiorcom .
-
Odsetki za zwłokę od nieterminowych płatności należności ujmuje się następująco :
a/ odsetki od podatków i opłat :
- na podstawie dokumentu wpłaty - w kwocie wpłaconej :
zapłata : Wn 101 lub 130 Ma 221
- od należności przypisanych– na koniec kwartału :
przypis : Wn 221 Ma 290
zapłata : Wn 290 Ma 750
b / odsetki od należności innych niż podatkowe :
- na podstawie dokumentu wpłaty - w kwocie wpłaconej :
zapłata : Wn 101lub 130 Ma 221
- naliczone odsetki od należności przypisanych - na koniec kwartału j :
przypis : Wn 221 Ma 290
zapłata : Wn 290 Ma 750
Do konta 221 prowadzi się ewidencję analityczną wg dłużników , klasyfikacji
budżetowej oraz źródeł dochodów .
Konto 221 zamyka się dwoma saldami.
Saldo Wn oznacza stan nie zapłaconych należności, zaś saldo Ma – oznacza stan
zobowiązań z tytułu nadpłat dochodów budżetowych.
18
Konto 224 - „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”
Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji
budżetowych.
Na stronie Wn ujmuje się wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, a na
stronie Ma-wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z
kontem 810.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewnić możliwość
ustalenia wartości przekazanych dotacji, wg jednostek oraz przeznaczenia dotacji.
Saldo Wn konta oznacza wartość niewykorzystanych, nierozliczonych dotacji lub
wartość dotacji należnych do zwrotu w roku w którym zostały przekazane.
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów
budżetowych, są ujmowane na koncie 221.
Konto 225 - „Rozrachunki z budżetami”
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami państwa i budżetami gmin
ze wszystkich tytułów np. z tyt. zobowiązań podatkowych własnych i wynikających z
funkcji płatnika potrąceń na podatek dochodowy od osób fizycznych
oraz
rozrachunków z tytułu VAT.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się w szczególności:
- wpłaty do budżetu z tytułu podatków i opłat,
- należności z tytułu nadpłat w rozliczeniach z budżetami,
- VAT naliczony przy zakupie - w przypadku jego rozliczenia z urzędem skarbowym
Na stronie Ma konta 225 księguje się:
- zobowiązania wobec budżetów z tytułu naliczonych podatków i opłat płaconych
przez jednostkę,
- zobowiązania z tytułu zaliczek na podatki pobrane przez jednostkę w imieniu
budżetu/ np. podatek dochodowy od osób fizycznych/,
- VAT należny naliczony od sprzedaży i czynności zrównanych ze sprzedażą oraz
w przypadku zaliczek otrzymanych w wysokości, co najmniej 50% spodziewanej
wartości przyszłej sprzedaży
Odsetki za zwłokę od nieterminowych płatności należności budżetowych ujmuje się
następująco :
- na podstawie dokumentu wpłaty - w kwocie wpłaconej :
przypis : Wn 225 Ma 750
zapłata : Wn 130 Ma 225
- naliczone odsetki od należności przypisanych ale niezapłaconych - na koniec
kwartału w kwocie należnej :
przypis : Wn 225 Ma 290
zapłata : Wn 130 Ma 225
Wn 290 Ma 750
Odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań ujmuje się następująco:
- na podstawie dokumentu wpłaty – w kwocie wpłaconej :
przypis : Wn 750 Ma 225
zapłata : Wn 225 Ma 130
- naliczone odsetki od zobowiązań wymagalnych ale nie uregulowanych - na koniec
kwartału w kwocie należnych odsetek:
19
przypis : Wn 640 Ma 225
zapłata : Wn 225 Ma 130
Wn 750 Ma 640
Ewidencja szczegółowa do konta 225 pozwala na ustalenie stanu należności
i zobowiązań wg każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.
Jednostka jako podatnik VAT prowadzi następujące konta analityczne:
a/ rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT
b/ VAT należny
c/ VAT naliczony ( wg. obowiązujących stawek)
Na koncie analitycznym „Rozrachunki z urzędem skarbowym” z tytułu VAT księguje
się w szczególności :
po stronie Wn:
- naliczony w fakturach dostawców podatek VAT podlegający odliczeniu od
podatku należnego w okresie objętym deklaracją.
- kwoty podatku VAT przelane do urzędu skarbowego.
po stronie Ma:
- należny
- przeksięgowanie groszy powstałych z tytułu zaokrąglenia kwot w deklaracji VAT
do pełnych złotych
- kwoty podatku zwrócone przez urząd skarbowy.
Konto 225 może mieć dwa salda ustalone jako sumy kont analitycznych.
Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań wobec budżetu.
Konto 226 - „Długoterminowe należności budżetowe”
Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności, które zostały
zabezpieczone hipoteką oraz innych należności z tytułu dochodów budżetowych,
których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata
następujące po roku, w którym dokonywane są księgowania.
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności:
- należności podatkowe w wysokości zabezpieczonej hipoteką, w korespondencji
z kontem 221;
- przypisanie długoterminowych należności z tytułu przychodów przyszłych okresów
płatnych w latach następnych, w korespondencji z kontem 840.
Na stronie Ma konta 226 księguje się w szczególności:
- zmniejszenie należności podatkowych zabezpieczonych hipoteką w wyniku
dokonanej wpłaty w korespondencji z kontem 130;
- ustanie hipoteki ;
- przeniesienie długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych do
krótkoterminowych /Wn 221 Ma 226 / w wysokości raty należnej za dany rok
budżetowy /zapis równoległy Wn 840 Ma 760/
Ewidencję analityczną prowadzi się wg tytułów i jednostek, od których te należności
występują.
Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wysokość należności
podatkowych zabezpieczonych hipoteką oraz wartość innych długoterminowych
należności budżetowych.
20
Konto 229 - „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”
Konto 229 służy do ewidencji rozrachunków publiczno-prawnych innych niż
rozrachunki z budżetami, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się w szczególności:
- przelewy składek do ZUS;
wypłatę zasiłków pokrywanych przez ZUS, które ujęto na listach płac w
korespondencji z kontem 231;
- wypłaty świadczeń ZUS nie objętych listą płac, w korespondencji z kontem kasy lub
rachunku bankowego.
Na stronie Ma konta 229 ujmuje się w szczególności:
- naliczone składki od wynagrodzeń na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i
Fundusz Pracy, w korespondencji z kontem 400, 080, 851,853 lub 240;
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych potrącone z wynagrodzeń za prace
zlecone w korespondencji z kontem 231;
- otrzymane przelewy z ZUS w przypadku, gdy wypłacone świadczenia przekraczają
składki na ZUS i FP.
Odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań ujmuje się następująco:
- na podstawie dokumentu wpłaty – w kwocie wpłaconej :
przypis : Wn 750 Ma 229
zapłata : Wn 229 Ma 130
- naliczone odsetki od zobowiązań wymagalnych ale nie uregulowanych - na koniec
kwartału w kwocie należnych odsetek:
przypis : Wn 640 Ma 229
zapłata : Wn 229 Ma 130
Wn 750 Ma 640
Ewidencję analityczną prowadzi się w rozbiciu na należności i zobowiązania, wg tytułu
rozrachunku oraz podmiotów z którymi dokonywane są rozliczenia.
Konto 229 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 229 oznacza stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań z tytułu
rozrachunków publiczno-prawnych.
Konto 231 - „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami
fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczanych zgodnie z
odrębnymi przepisami do wynagrodzeń, a w szczególności należności za prace
wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy
agencyjnej.
Na koncie 231 księguje się wszelkie wynagrodzenia i zaliczane do nich świadczenia
w naturze należne za dany okres sprawozdawczy oraz wypłaty z tych tytułów, bez
względu na to, z jakich środków są finansowane.
21
Do wynagrodzeń danego okresu zalicza się wynagrodzenia za czas przepracowany
lub pracę wykonaną w danym okresie oraz wypłacone dodatkowe wynagrodzenie
roczne dla pracowników sfery budżetowej, a także zasiłki chorobowe pokrywane
przez zakład pracy.
Do wynagrodzeń nie zalicza się wartości posiłków regeneracyjno-wzmacniających.
Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:
- wypłaty wynagrodzeń pieniężnych netto, przelewy wynagrodzeń netto
- zaliczki na poczet wynagrodzeń,
- potrącenia dokonane na listach wynagrodzeń ,do których pracodawca jest
upoważniony ustawowo, np. podatek dochodowy od osób fizycznych, sumy
egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych lub egzekucyjnych oraz za pisemną
zgodą zatrudnionego z innych tytułów np. potrącenia za niedobory i szkody, sumy
do rozliczenia, świadczenia odpłatne itp.
- obciążenia z tytułu nadpłat wynagrodzeń.
Na stronie Ma konta 231 ujmuje się w szczególności:
- osobowy fundusz płac
- bezosobowy fundusz płac ( np. umowy zlecenia ,umowy o dzieło)
Do konta 231 prowadzi się ewidencję analityczną na imiennych kartach wynagrodzeń
poszczególnych pracowników i innych osób fizycznych otrzymujących wynagrodzenia.
Konto 231 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn oznacza stan należności od pracowników np. z tytułu wypłaconych zaliczek
na wynagrodzenia a saldo Ma - stan zobowiązań z tytułu naliczonych, a nie
wypłaconych wynagrodzeń.
Konto 234 - „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
Konto 234 służy do ewidencji należności i zobowiązań wobec pracowników z innych
tytułów niż wynagrodzenia, np. należności z tytułu pobranych zaliczek do rozliczenia
czy wydatków wyłożonych za pracowników / np. za telefon, transport /, z tytułu
odpłatności za świadczenia dokonane na rzecz pracowników
oraz z tytułu
udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także
należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód.
Na stronie Wn konta 234 księguje się w szczególności:
- wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia;
- zwrot wydatków dokonanych ze środków własnych pracownika a związanych
z działalnością jednostki;
- obciążenia za odpłatne świadczenia;
- należności z tytułu pożyczek z ZFŚS;
- obciążenia z tytułu wydatków dokonanych za pracownika / np.za telefon/;
- należności z tytułu niedoborów i szkód oraz kar obciążających pracownika.
Na stronie Ma konta 234 ewidencjonuje się przede wszystkim:
- wpłaty należności od pracowników;
- uznania z tytułu wydatków pokrytych przez pracowników w imieniu jednostki;
22
-
rozliczenia zaliczek;
zwroty zaliczek i pożyczek;
sporne należności skierowane na drogę sądową;
odpisanie należności przedawnionych i umorzonych lub z których dochodzenia
zrezygnowano ze względu na nieistotną wartość.
Ewidencja analityczna do konta 234 zapewnia ustalenie stanu należności, roszczeń
i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków.
Konto 234 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 234 oznacza stan należności i roszczeń , a saldo Ma - stan
zobowiązań wobec pracowników .
Konto 240 - „Pozostałe rozrachunki”
Na koncie 240 ujmuje się zarówno krajowe jak i zagraniczne należności i roszczenia
oraz zobowiązania nie objęte ewidencją na kontach 201-234, a w szczególności:
- rozrachunki z tytułu sum depozytowych / wadiów, kaucji, zabezpieczenia należytego
wykonania umowy/;
- rozrachunki z tytułu sum na zlecenie;
- rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek;
- rozrachunki z tytułu potrąceń dokonanych na listach wynagrodzeń z innych tytułów
niż podatki i składki odprowadzane do ZUS;
- roszczenia sporne;
- rozrachunki z tytułu pożyczek krótkoterminowych, z wyjątkiem udzielonych
pracownikom;
- krótko i długoterminowe należności z tytułu pożyczek udzielanych z funduszy
celowych;
- mylne obciążenia i uznania rachunków bankowych.
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się;
- należności i roszczenia
- spłatę i zmniejszenie zobowiązań,
a po stronie Ma ujmuje się;
– powstałe zobowiązania
- spłatę i zmniejszenia należności i roszczeń.
Roszczenia sporne księguje się pod datą skierowania pozwu do sądu.
Ewidencję analityczną do konta 240 prowadzi się wg jednostek i osób z
uwzględnieniem tytułów poszczególnych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń oraz
zakresów działalności z którymi są związane i w miarę potrzeb rozszerza się o
dodatkowe konta analityczne
Na koncie 240 mogą występować dwa salda będące sumą sald występujących na
kontach analitycznych.
Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań z tytułu
pozostałych rozrachunków.
23
W bilansie należności wykazuje się po pomniejszeniu o ewentualne odpisy
aktualizujące, które księgowane SA na koncie 290 po stronie Ma.
Konto 290 - „Odpisy aktualizujące należności”
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe i odsetek
od należności przypisanych a nie wpłaconych .
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności oraz wartości
należnych , a jeszcze niezapłaconych przez kontrahentów jednostki.
Zespół 3 - „Materiały i towary”
Konta zespołu 3 „Materiały i towary” służą do ewidencji zapasów materiałów i
towarów oraz rozliczenia zakupu materiałów i towarów oraz ewentualnie usług.
Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji wg rzeczywistych cen zakupu
a koszty ich zakupu zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono.
Rozchód materiałów wyceniany jest według zasady „pierwsze przyszło – pierwsze
wyszło”, polegającej na wycenie rozchodów wg ceny zakupu kolejnych dostaw,
poczynając od dostawy nabytej najwcześniej.
Konto 310 - „Materiały”
Konto 310 służy do ewidencji własnych zapasów materiałów, znajdujących się
w magazynach własnych jak i obcych, ujęcia wartości materiałów zaliczonych w
koszty w momencie ich zakupu, lecz nie zużytych do końca roku bilansowego oraz do
zwiększenia wartości materiałów z tytułu zapłaty podatku w formie niepieniężnej.
Na koncie 310 ewidencjonuje się także zapasy materiałów przewidzianych do zużycia
w działalności finansowanej z funduszy specjalnych.
Na stronie Wn konta 310 księguje się wszelkie przychody materiałów do magazynów
oraz pozostałość nie zużytych do końca roku materiałów odniesionych uprzednio w
całości w koszty.
Ponadto na stronie Wn konta 310 ewidencjonuje się zapłatę podatku dokonaną przez
przeniesienie własności rzeczy nie będących środkami trwałymi na rzecz jednostki
samorządu terytorialnego w korespondencji z kontem 221.
Na stronie Ma ewidencjonuje się wszelkie rozchody zapasów z magazynu oraz
zmniejszenia wartości zapasów.
Na koncie 310 nie ewidencjonuje się materiałów służących bieżącemu utrzymaniu
jednostki oraz druków i formularzy będących drukami ścisłego zarachowania, które
odpisywane są w koszty w momencie zakupu.
24
Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się na kartotekach magazynowych wg
rodzajów zapasów magazynowych i osób materialnie odpowiedzialnych.
Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość zapasów materiałów
w magazynach a w końcu roku także wartość materiałów rozchodowanych lecz nie
zużytych, które ujmuje się tylko w ewidencji syntetycznej na podstawie wycenionego
spisu z natury a także zwiększenie wartości materiałów z tytułu zapłaty podatku.
Zespół 4 - „Koszty wg rodzajów i ich rozliczanie”
Konta zespołu „4” służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym oraz ich
rozliczania.
Nie księguje się na kontach zespołu „4”:
- kosztów inwestycji lub nakładów wchodzących bezpośrednio w wartość majątku
trwałego;
- kosztów działalności finansowanej z funduszy celowych;
- kosztów operacji finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych;
- kosztów związanych z usuwaniem szkód losowych;
- kosztów poniesionych przez jednostkę, lecz obciążających / zgodnie z umową lub
przepisami/ inne podmioty / np. sumy na zlecenie/.
Konto 400 - „Koszty wg rodzajów”
Konto 400 służy do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczanie .
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się wszystkie poniesione w okresie koszty, natomiast
na stronie Ma – ich zmniejszenia oraz przeniesienie salda kosztów występującego na
koniec roku.
Ewidencję analityczną prowadzi się w układzie rodzajowym według podziałek
klasyfikacji budżetowej w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania , analizy
i sprawozdawczości .
Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża
poniesione od początku roku koszty.
Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
Konto 401 - „Amortyzacja”
Konto 401 służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych , od których odpisy umorzeniowe dokonywane są
stopniowo według stawek amortyzacyjnych.
Na stronie Wn konta 401 ujmuje się odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma przeniesienie kosztów amortyzacji na wynik finansowy.
Amortyzację księguje się łącznie z umorzeniem w następujący sposób:
25
-
naliczenie amortyzacji
Wn 401 Ma 071
Wn 800 Ma 761
-
przeksięgowanie kosztów amortyzacji na koniec roku Wn 860 Ma 401
pokrycie kosztów amortyzacji Wn 761 Ma 860.
Konto 401 może wykazywać w ciągu roku saldo Wn, które wyraża wysokość
poniesionych kosztów amortyzacji.
Saldo konta 401 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
Zespół 6 - Produkty
Konto 640 - „Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów / rozliczenia
międzyokresowe czynne/ oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów / rozliczenia
międzyokresowe bierne/.
Rozlicznie międzyokresowe czynne obejmują tę część kosztów poniesionych w
danym okresie, która dotyczy działalności przyszłych okresów i wobec tego nie
powinny one obniżać wyniku finansowego bieżącego okresu.
Okres ich rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów.
Do rozliczeń międzyokresowych czynnych zalicza się m.in. koszty:
- czynszów za najem lokali i dzierżawy płatnych z góry za kilka okresów ;
- ubezpieczeń majątkowych, płatnych z góry za kilka okresów;
- prenumeraty czasopism i innych wydawnictw.
Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty poniesione w okresie sprawozdawczym,
a dotyczące przyszłych okresów .
Na stronie Ma konta 640 ujmuje się zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego
kosztów poniesionych w okresach poprzednich .
Na koncie 640 ujmuje się również odsetki od zobowiązań wymagalnych ale nie
zapłaconych na koniec kwartału w następujący sposób :
- naliczone na koniec kwartału należne odsetki:
przypis
Wn 640
Ma - właściwe konta zespołu 2 na którym występują
wymagalne zobowiązania
zapłata
Wn - konta zespołu 2 Ma 101 lub 130
Wn konto zespołu 4 Ma 640
Ewidencja szczegółowa do konta 640 umożliwia ustalenie :
- wysokości tych kosztów które podlegają rozliczeniu w czasie
- wysokości innych rozliczeń międzyokresowych z podziałem według ich tytułów.
Konto 640 może wykazywać saldo Wn
ujmowane w aktywach bilansu .
wyraża koszty przyszłych okresów i jest
26
Zespół 7 - „Przychody i koszty ich uzyskania”
Konta zespołu „7” służą do ewidencji przychodów i kosztów ich uzyskania z tytułu
sprzedaży produktów i towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz
pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
Za moment sprzedaży w kraju uważa się datę wykonania świadczenia zgodnie z
umową kupna – sprzedaży / a w szczególności wysyłki, odbioru usługi / .
Konto 750 - „Przychody i koszty finansowe”
Konto 750 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych, w tym
również przychodów z tytułu podatków i opłat oraz operacji finansowych i kosztu
operacji finansowych.
Do przychodów z operacji finansowych zalicza się w szczególności przychody z
tytułu:
- posiadania udziałów i akcji w innych jednostkach / w postaci dywidendy/;
- sprzedaży papierów wartościowych;
- uzyskanych odsetek od pożyczek i należności;
- otrzymania dyskonta przy zakupie weksli i czeków obcych;
- oprocentowania lokat i środków na rachunkach bankowych.
Na koszty operacji finansowych składają się przede wszystkim zapłacone odsetki od
kredytów i pożyczek oraz zobowiązań – z wyjątkiem obciążających inwestycje w
okresie realizacji, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów
wartościowych.
Na stronie Wn konta 750 księguje się:
- odpisy z tytułu podatków i opłat w korespondencji ze stroną Ma konta 221;
- należne podatnikowi oprocentowanie za nieterminowy zwrot nadpłaty
w korespondencji z kontem 221;
- koszty operacji finansowych:
a/ wartość w cenie nabycia sprzedanych papierów wartościowych i udziałów
w innych podmiotach w korespondencji z kontem 030 lub 140,
b/ dyskonto przy sprzedaży weksli i czeków obcych w korespondencji z kontem
140,
c/ odsetki płacone od własnych obligacji w korespondencji z kontem 130,
d/ zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów , w korespondencji
z kontem 101, 130 lub 135,
e/ odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań
- przypis na podstawie dokumentu wpłaty - w korespondencji z kontami
zespołu 2
- zapłata naliczonych odsetek na koniec kwartału– w korespondencji z kontem
640
Na stronie Ma konta 750 księguje się w szczególności:
- przypisy w tytułu podatków i opłat w korespondencji z kontem 221,
- przychody ze sprzedaży udziałów, akcji i obligacji / w cenie sprzedaży
/ w korespondencji z kontem 101 lub 130,
27
otrzymane dywidendy i przychody z tytułu udziałów w obcych podmiotach
w korespondencji z kontem 130,
- oprocentowanie własnych środków na rachunkach bankowych w
korespondencji z kontem 130 lub 139, z wyjątkiem związanych z funduszami
specjalnymi które księguje się odpowiednio na kontach 851 lub 853,
- dyskonto przy zakupie weksli i czeków obcych w korespondencji z kontem 140.
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności :
a/ przypis na podstawie dokumentu wpłaty – w korespondencji z kontami zespołu
2;
b/ zapłata naliczonych odsetek na koniec kwartału - w korespondencji z kontem
290.
-
Przypisy dochodów z tytułu podatków i opłat których ewidencja prowadzona jest
według przepisów o rachunkowości podatków i opłat ujmowane są na koncie 750
okresowo raz w okresie sprawozdawczym na podstawie danych z ewidencji
podatkowej.
Pozostałe przypisy dochodów ujmowane są także na koncie 750 okresowo raz w
okresie sprawozdawczym na podstawie danych z ewidencji analitycznej.
Ewidencję analityczną prowadzi się wg podziałek klasyfikacji budżetowej.
Ewidencja szczegółowa umożliwia ustalenie:
- w zakresie przychodów finansowych - przychody z tytułu udziałów w innych
podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki od pożyczek, zapłacone
odsetki za zwłokę od należności
-
w zakresie kosztów operacji finansowych – zarachowane odsetki od pożyczek
i kredytów oraz odsetki za zwłokę od zobowiązań.
W zakresie podatków i opłat ewidencja szczegółowa prowadzona jest według zasad
określonych w przepisach o rachunkowości podatków i opłat , natomiast w zakresie
podatków pobieranych przez inne organy ewidencje szczegółową stanowią
sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy .
W końcu roku obrotowego przenosi się;
-
przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz przychody finansowe na stronę
Ma konta 860 / Wn konto750 /;
koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 / Ma konto 750/.
Konto 750 na koniec roku nie wykazuje salda.
Konto 760 - „Pozostałe przychody i koszty”
Konto 760 służy do ewidencji przychodów i kosztów nie związanych bezpośrednio ze
zwykłą działalnością jednostki tj. wszelkich innych przychodów nie podlegających
ewidencji na koncie 750.
Do pozostałych przychodów zalicza się w szczególności:
-
przychody ze sprzedaży materiałów, środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz inwestycji / wartość przypadająca do zapłaty w danym roku/,
otrzymane odszkodowania, kary i grzywny;
darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe od innych podmiotów niż
jednostki i zakłady budżetowe;
28
-
nadwyżki inwentaryzacyjne środków obrotowych / po weryfikacji, jeśli uznano
ich za zmniejszające uprzednio naliczone koszty zużycia/;
odpisane przedawnione zobowiązania / za wyjątkiem związanych z operacjami
finansowymi, które księguje się na koncie 750/.
Do pozostałych kosztów zalicza się przede wszystkim:
- wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu lub nabycia;
- koszty likwidacji środków trwałych / z wyjątkiem związanej z prowadzoną
inwestycją/; naliczone kary, grzywny oraz odszkodowania, które jednostka musi
zapłacić;
- wartość nieodpłatnie przekazanych środków obrotowych dla innych niż jednostki
i zakłady budżetowe;
- odpisane przedawnione, umorzone lub nieściągalne należności;
- koszty postępowania spornego i egzekucyjnego.
-
Po stronie Wn konta 760 ujmuje się w szczególności:
- wartość darowizn składników majątku obrotowego na rzecz innych niż jednostki
budżetowe w korespondencji z kontem 310;
- niezawinione niedobory środków obrotowych w korespondencji z kontem 240;
- zapłacone lub naliczone kary, grzywny i koszty postępowania spornego
w korespondencji z kontem 101,130, 201, 225 lub 240;
- odpisane, przedawnione, umorzone należności z innych tytułów niż finansowe
dochody budżetowe w korespondencji z kontem 201,231,234 lub 240;
- koszty likwidacji środków trwałych w korespondencji z kontem 101, 130, 201 lub
234.
Po stronie Ma konta 760 ujmuje się w szczególności:
-
-
-
przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
inwestycji oraz materiałów i odpadów po likwidacji składników majątkowych
w korespondencji z kontem 101,130,201,221 lub 240;
odpisanie przedawnionych zobowiązań w korespondencji z kontem 201, 231,
234 lub 240;
otrzymane odszkodowania, kary i grzywny oraz uprzednio odpisane należności
w korespondencji z kontem 101,130, 201, 234, 240 lub 840 / na koncie 840
księguje się zaliczane do przychodów przyszłych okresów wartości, ujęte
uprzednio jako przychody przyszłych okresów - np. zasądzone odszkodowania
za sporne roszczenia z tytułu niedoborów/;
otrzymane dary pieniężne lub w postaci materiałów od innych niż jednostki
budżetowe w korespondencji z kontem 101, 130 lub 310;
otrzymane nieodpłatnie pozostałe środki trwałe od innych niż jednostki i
zakłady budżetowe w korespondencji z kontem 013;
W końcu roku sumę pozostałych przychodów operacyjnych przenosi się na stronę Ma
konta 860, a sumę pozostałych kosztów operacyjnych – na stronę Wn konta 860.
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
29
Konto 761 - „Pokrycie amortyzacji”
Konto 761 służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401.
Na stronie Wn ujmuje się przeniesienie salda konta 761 na wynik finansowy – konto
860.
Na stronie Ma ujmuje się równowartość amortyzacji ujętej na koncie 401,
w korespondencji z kontem 800 .
W końcu roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się na konto 860.
Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.
Zespół 8 - „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
Konta zespołu „8” służą do ewidencji funduszy , wyniku finansowego , dotacji z
budżetu , rezerw i przychodów przyszłych okresów.
Konto 800 - „Fundusz jednostki”
Konto 800 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki,
który stanowi równowartość ujętych w ewidencji składników majątku trwałego i
obrotowego jednostki i ich środków specjalnych.
Wszelkie zmiany tego funduszu, z tytułów określonych w przepisach regulujących
zasady gospodarki finansowej, księguje się odpowiednio – zmniejszenia na stronie
Wn a zwiększenia na stronie Ma konta 800.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
- przeksięgowanie pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty
bilansowej roku biegłego z konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik
finansowy”;
- przeksięgowanie , pod datą sprawozdania budżetowego , zrealizowanych
dochodów budżetowych , z konta 130;
- przeksięgowanie , w końcu roku obrotowego , dotacji z budżetu i środków
budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810 ;
- pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych ;
- wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania
nieodpłatnego lub sprzedaży - Ma konto 011;
- koszty dotyczące sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie inwestycji / Ma
konto 080 / oraz koszty inwestycji bez efektów;
różnice z aktualizacji środków trwałych .
Na stronie Ma konta 800 księguje się w szczególności:
- przeksięgowanie z konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik
finansowy” – pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego zysku bilansowego
roku ubiegłego ;
- przeksięgowanie pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych
wydatków budżetowych
z konta 130 ;
-
wartość nieodpłatnie otrzymanych podstawowych środków trwałych i inwestycji
– Wn konto 011 lub 080;
różnice z aktualizacji środków trwałych .
30
Fundusz jednostki może ulegać zmianom także z innych przyczyn, określonych
każdorazowo w przepisach szczególnych.
Ewidencję szczegółową prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie przyczyn
zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.
Konto 800 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.
Konto 810 - „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje
Konto 810 służy do ewidencji :
- dotacji przekazywanych z budżetu przez dysponentów środków budżetu w
części uznanej za wykorzystane lub rozliczone
- równowartości wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków
budżetu na finansowanie inwestycji.
.
-
Na stronie Wn ujmuje się dotacje przekazane przez dysponentów środków budżetu
w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone oraz równowartości środków
budżetowych wykorzystanych na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych.
Na stronie Ma ujmuje się przeksięgowanie w końcu roku obrotowego salda konta 810
na konto 800 – „Fundusz jednostki”
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.
Konto 840 - „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz
innych rozliczeń międzyokresowych, a w szczególności :
- przypisanych na koncie 226 długoterminowych należności z tytułu dochodów
budżetowych;
- zaliczek i przedpłat stanowiących co najmniej 50 % wartości dostaw lub usług
pobranych od odbiorców przez płatników podatku VAT przed wydaniem
towarów lub wykonaniem usługi.
Powstanie i zwiększenie rozliczeń międzyokresowych przychodów księguje się na
koncie 840 po stronie Ma, a po stronie Wn – ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do
przychodów danego roku obrotowego .
Na stronie Wn konta 840 ujmuje się w szczególności:
- zarachowanie przychodów zaliczanych do przyszłych okresów do przychodów
ze sprzedaży danego okresu w korespondencji z kontem 750 lub 760;
- przeksięgowanie
części
długoterminowych
należności
budżetowych
podlegających spłacie w danym roku w korespondencji z kontem 760 /zapis
równoległy Wn 221 Ma 226/.
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się w szczególności:
- fakturowane zaliczki i przedpłaty przewyższające 50 % przyszłych dostaw lub
usług wykonywanych przez podatników VAT
/ w wartości netto / w
korespondencji z kontem 201, 234 lub 240;
31
-
przypisanie długoterminowych należności budżetowych podlegających zapłacie
w latach następnych w korespondencji z kontem 226.
Ewidencję szczegółową do konta 840 wprowadzi się według poszczególnych tytułów
oraz przyczyn zwiększeń i zmniejszeń.
Konto 840 może wykazywać
międzyokresowych przychodów.
saldo
Ma,
które
oznacza
stan
rozliczeń
Konto 851 - „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Konto 851 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS tworzonego na
podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych.
Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym,
ujmuje się na koncie 135 – „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się przede wszystkim z odpisów
obciążających koszty działalności jednostki, a ponadto z:
- odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- odsetek od udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe;
- dobrowolnych wpłat, darowizn oraz zapisów osób fizycznych i prawnych;
- przychodów z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych
służących działalności socjalnej.
Wszystkie zwiększenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych / łącznie
z przychodami z tej działalności / księguje się na koncie 851 po stronie Ma,
a zmniejszenia funduszu oraz koszty działalności socjalnej – po stronie Wn.
Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszu obciążają fundusz i księguje się je
Wn 851 Ma 290.
Do konta 851 prowadzi się ewidencję szczegółową umożliwiającą ustalenie:
- stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych z podziałem na tytuły zwiększeń i kierunki wykorzystania;
- wysokości poniesionych kosztów oraz uzyskanych przychodów przez
poszczególne rodzaje działalności socjalnej.
Saldo Ma konta 851 oznacza stan zakładowego funduszu socjalnego.
Konto 853 - „Fundusze pozabudżetowe”
Konto 853 służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych.
Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty pokrywane z funduszy celowych oraz
zmniejszenia z innych niż koszty tytułów, przelewy środków z tytułu finansowania
zadań przejętych do realizacji przez inne jednostki – Wn 135.
Na stronie Ma konta 853 księguje się przychody oraz zwiększenia funduszy z tytułów
określonych przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy.
Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszu obciążają fundusz i księguje się je
Wn 853 Ma 290.
32
Ewidencję analityczną prowadzi się odrębnie dla każdego funduszu w sposób
umożliwiający ustalenie zwiększeń i zmniejszeń oraz stanu każdego z funduszy.
Saldo Ma konta 853 wyraża stan funduszy celowych .
Konto 855 - „Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek”
Konto 855 służy do ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw
komunalnych lub innych jednostek organizacyjnych przyjętego przez organy
założycielskie
Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenia funduszu z tytułu sprzedaży mienia lub jego
likwidacji, a na stronie Ma- stan funduszu i jego zwiększenia o równowartość mienia
zlikwidowanych przedsiębiorstw. lub innych jednostek, ustaloną na podstawie
bilansów tych jednostek, w korespondencji z kontem 015.
Konto 855 może wykazywać saldo Ma które wyraża stan funduszu mienia
zlikwidowanych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych przyjętego
przez organ założycielski czy , nadzorujący, a nie przekazany spółkom lub innym
jednostkom organizacyjnym lub nieprzyjętego na własne potrzeby lub wartość mienia
sprzedanego, ale jeszcze niespłaconego.
Konto 860 - „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”
Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki oraz do bieżącej ewidencji
strat i zysków nadzwyczajnych.
W ciągu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 księguje się straty nadzwyczajne ,
a po stronie Ma - zyski nadzwyczajne.
W ciągu roku na koncie 860 księgowane są tylko operacje „ powstające na skutek
zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością jednostki i nie związane z
ogólnym ryzykiem jej prowadzenia” , natomiast inne operacje związane z ryzykiem
utraty lub zniszczenia księguje się Wn lub Ma „Pozostałe przychody i koszty” .
Otrzymane odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych nie podlegają ewidencji
na koncie 860 lecz podlegają wpłacie na dochody budżetowe.
Na koncie 860 nie ujmuje się strat i zysków nadzwyczajnych dotyczących działalności
finansowanej z funduszy specjalnych oraz działalności inwestycyjnej.
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się :
- sumy poniesionych w roku obrotowym kosztów ujętych na koncie 400 i 401;
- wartość sprzedanych materiałów – Ma konto 760;
- pozostałe koszty operacyjne
– Ma konto 760;
- koszty operacji finansowych
– Ma konto 750.
Na stronie Ma konta 860 w końcu roku obrotowego ujmuje się :
- sumę uzyskanych przychodów w korespondencji ze stroną Wn poszczególnych
kont zespołu 7
- pokrycie kosztów amortyzacji, w korespondencji z kontem 761.
Saldo konta 860 wykazuje na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki ,
saldo Wn - stratę netto , a saldo Ma – zysk netto.
W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego saldo konto
860 przeksięgowuje się na konto 800 – „Fundusz jednostki”.
33
Konta pozabilansowe
Konto 090 - Środki trwałe w likwidacji
Konto 090 służy do ewidencji likwidowanych środków trwałych od dnia postawienia w
stan likwidacji do przeprowadzenia ostatecznej likwidacji.
Podstawą ewidencji jest protokół postawienia w stan likwidacji, w którym poza datą
i szczegółową specyfikacją postawionych do likwidacji środków trwałych muszą być
zawarte informacje o przyczynach likwidacji, a także propozycje dotyczące sposobu
przeprowadzenia likwidacji i zagospodarowania materiałów lub odpadów
pozostających po likwidacji.
Konto 091 - Środki trwałe obce
Konto 091 służy do ewidencji środków trwałych obcych .
Konto 391 - Zapasy obce
Konto 391 służy do ewidencji
przechowywanych w jednostce.
zapasów
obcych
materiałów
i
towarów
Konto 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych”
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta
środków budżetowych.
Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego
korekty.
Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
- równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy
(na podstawie finansowych sprawozdań budżetowych)
- wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku
następnym
- wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.
Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczególności planu
finansowego wydatków- budżetowych.
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda
Konto 981 - „Plan finansowy niewygasających wydatków”
Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków
budżetowych dysponenta środków budżetowych.
Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków
budżetowych.
Na stronie Ma konta 981 ujmuje się;
- równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy
niewygasających wydatków budżetowych
- wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej
lub wygasłej.
Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczególności planu
finansowego niewygasających wydatków budżetowych.
34
Konto 981 nie powinno wykazywać salda na koniec roku.
Konto 990 - „Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za
zobowiązania podatkowe podatnika”
Konto 990 służy do ewidencji kwot należnych od osób trzecich i realizacji tych
zobowiązań.
Księgowań dokonuje się nie stosując zasady dwustronnego zapisu.
Zapisy rozrachunków prowadzi się na trzech rodzajach kont wg stopnia
szczegółowości:
-na koncie syntetycznym 990
-na kontach analitycznych dla poszczególnych rodzajów podatków (np.990-1 podatek
od nieruchomości od osób prawnych)
- na kontach szczegółowych prowadzonych dla poszczególnych osób trzecich (jeżeli
orzeczono o odpowiedzialności solidarnej dwóch lub więcej osób trzecich to dla
każdej z tych osób otwiera się osobne pozabilansowe konto szczegółowe).
Pozabilansowe konta szczegółowe prowadzone dla osób trzecich do bilansowych
kont szczegółowych podatników- otwiera się na podstawie decyzji o
odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Na każdym koncie osoby trzeciej
przypisuje się kwoty wynikające z decyzji o odpowiedzialności osób trzecich, w pełnej
wysokości.
Księgowań dokonuje się na koncie tej osoby trzeciej, której dotyczy dokument.
Równocześnie wpłaty oraz zwroty nadpłat (dot. kwot wynikających z decyzji
orzekającej odpowiedzialność osób trzecich) księguje się na koncie podatnika, do
którego prowadzone jest konto osoby trzeciej.
Ewidencję prowadzi się z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.
Gdy na bilansowym koncie podatnika kwota zobowiązań, podlegających zapłacie
przez osoby trzecie, zostanie zrównoważona sumą wpłat ,wtedy zobowiązanie
wygasa.
Jeżeli (w przypadku kilku osób trzecich) po wygaśnięciu zobowiązania zostanie na
pozabilansowym koncie osoby trzeciej część przypisanej jej kwoty należności
pozostanie niezrównoważona wpłatami tej osoby, wtedy ta część podlega odpisaniu
na podstawie dokumentu wewnętrznego- noty księgowej.
Ewidencję na koncie 990 prowadzi się od dnia 01.01.2007 r.
Konto 991 - „Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich
podatków podlegających przypisaniu akontach podatników”
Konto 991 służy do ewidencji kwot należnych i pobranych przez inkasentów.
Księgowań dokonuje się nie stosując zasady dwustronnego zapisu.
Na stronie Wn konta 991 księguje się
a/ przypisy w wysokości należnej do pobrania
b/ odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej
35
Na stronie Ma konta 991 księguje się;
a/ wpłaty kwot pobranych, dokonane na rachunek bieżący urzędu
b/ wpłaty kwot pobranych, dokonane do kasy urzędu
c/ odpisy kwot należności przypisanych inkasentowi do pobrania, ale nie pobranych
Zapisy rozrachunków prowadzi się na trzech rodzajach kont wg stopnia
szczegółowości:
-na koncie syntetycznym 990
-na kontach analitycznych dla poszczególnych rodzajów podatków (np.990-1 podatek
od nieruchomości od osób prawnych)
- na kontach szczegółowych prowadzonych dla poszczególnych inkasentów
Ewidencję prowadzi się z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.
Pozabilansowe konta szczegółowe prowadzone dla poszczególnych inkasentów
otwiera się na podstawie dokumentu, z którego wynika powierzenie funkcji inkasenta.
Sumy obrotów na kontach szczegółowych prowadzonych do odpowiedniego konta
analitycznego powinny być zgodne z obrotami na koncie analitycznym, do którego są
prowadzone.
Ewidencję na koncie 991 prowadzi się od dnia 01.01.2007 r.
Konto 997 - „Zaangażowanie środków funduszy pomocowych’
Konto 997służy do ewidencji prawnego zaangażowania środków funduszy
pomocowych,
a szczególnie środków Unii Europejskiej, niezależnie od tego, w
którym roku budżetowym nastąpi wydatek.
Na koncie 997 ewidencjonuje się równowartość tej części zawartych umów,
porozumień lub wydanych decyzji, których realizacja spowoduje wydatkowanie
środków funduszy pomocowych a szczególnie środków Unii Europejskiej.
Zapisy na tym koncie są dokonywane również wtedy, gdy zaliczkowo finansowanie
następuje ze środków własnych jednostki, środków otrzymanych tytułem
prefinansowania lub innych środków krajowych, natomiast zgodnie z przepisami lub
umową nastąpi refundacja ze
środków pomocowych. W projektach
współfinansowanych środkami
z budżetu jednostki budżetowe ujmują część
podlegającą współfinansowaniu lub zaliczkowemu finansowaniu ze środków- ujętych
w planie na wydatki budżetowe na koncie 998„Zaangażowanie wydatków
budżetowych roku bieżącego” lub 999 –
„ Zaangażowanie wydatków
budżetowych przyszłych lat”
Na stronie Wn konta 997 ujmuje się;
- równowartość wydatków sfinansowanych środkami funduszy pomocowych
- równowartość wydatków dokonanych ze środków krajowych, które będą podlegały
refundacji ze środków funduszy pomocowych.
Na stronie Ma ujmuje się zaangażowanie środków funduszy pomocowych, czyli tę
część wartości umów ,decyzji i innych porozumień lub postanowień, których
wykonanie spowoduje wykorzystanie środków funduszy pomocowych na cele
wskazane w przepisie lub umowie.
Ewidencja szczegółowa powinna umożliwić ustalenie zaangażowania środków
każdego projektu z dalszym podziałem na lata finansowania i podziałki klasyfikacyjne
planu finansowego.
Na koniec roku konto 997 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie
środków funduszy pomocowych każdego programu.
36
Konto 998 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”
Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych
ujętych w planie finansowym jednostki danego roku budżetowego.
Na stronie Wn konta 998 ujmuje się :
- równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku
budżetowym ‘
- równowartość zaangażowanych wydatków , które będą obciążały wydatki roku
następnego
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków wynikające z :
- niezapłaconych zobowiązań, zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych wg
stanu na dzień 31 grudnia / w tym z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego/
- zobowiązań wynikających z będących w toku realizacji podpisanych wcześniej
umów planowanych do zapłaty w danym roku ;
- równowartość umów , decyzji i innych postanowień, których wykonanie
spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym .
- odstąpienia lub zmniejszenia wartości zawartych umów i podpisanych
zamówień oraz zmiany poprzednio wydanych decyzji - równowartość
zmniejszenia zaangażowania – zapis czerwony.
Zasady ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych określa Zarządzenie
Burmistrza w sprawie procedury ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych .
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg klasyfikacji budżetowej.
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.
Konto 999 - „ Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”
Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych lat
przyszłych.
Na stronie Wn ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych
w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki które
na początku każdego roku przeksięgowuje się na konto 998.
Na stronie Ma ujmuje się równowartość zaangażowania wydatków budżetowych
dokonanego na podstawie umów i zamówień oraz decyzji podpisanych do 31 grudnia
danego roku , z których wynika że będą obciążały wydatki lat następnych oraz stan
zobowiązań do pokrycia z wydatków planowanych na rok następny.
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg podziałek klasyfikacji budżetowej .
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma , które oznacza zaangażowanie
wydatków budżetowych lat przyszłych.
37
38
Download
Random flashcards
2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards