Czynniki oceny ryzyka ubezpieczeniowego

advertisement
Szanowni Państwo,
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kryteriów oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
pragniemy przekazać Państwu niniejsze opracowanie. Omawiamy w nim czynniki ryzyka
związane z wykonywanym zawodem klienta, uprawianym sportem, stanem zdrowia, a także
wskazujemy na dane niezbędne do przeprowadzenia analizy finansowej wniosków.
W celu zobrazowania analizy medycznej wniosków przedstawiamy Państwu przykłady
decyzji, jakie mogą zostać podjęte przy akceptowaniu umowy głównej oraz umów
dodatkowych.
Mamy nadzieję, że poniższe opracowanie okaże się pomocne i przyspieszy proces akceptacji
polis.
Departament Oceny Ryzyka
Ubezpieczeniowego
Czynniki oceny ryzyka ubezpieczeniowego
w ubezpieczeniach indywidualnych
Czynniki pozamedyczne:
Zawód ubezpieczonego
Bardzo istotne dla oceny ryzyka jest posiadanie precyzyjnych informacji na temat zawodu
ubezpieczonego. Dotyczy to szczególnie zawodów związanych z wykonywaniem czynności
fizycznych, obsługą maszyn i urządzeń mechanicznych, przebywaniem w miejscach
niebezpiecznych, pracami na wysokościach, itp. Z tego względu, prócz szczegółowego
zakresu obowiązków, należy wpisać we wniosku branżę lub określić gałąź przemysłu, w
jakiej pracuje klient.
Uprawiane sportów
Za zajęcia sportowe i rekreacyjne o ryzykownym charakterze uznane są m.in.: szybownictwo,
lotniarstwo, spadochroniarstwo, speleologia, wspinaczka, żeglarstwo, płetwonurkowanie,
sporty motorowe, baloniarstwo. Wypełnienie odpowiednich ankiet i dołączenie ich do
wniosku przyspiesza proces oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
Underwriting finansowy
Towarzystwo dokonuje analizy finansowej potrzeb klientów i zastrzega sobie prawo odmowy
przyznania wnioskowanej sumy ubezpieczenia, jeżeli uzna, że jest ona za wysoka w stosunku
do osiąganych dochodów.
W przypadku wnioskowania o łączną kwotę ubezpieczenia od 400 000 zł, wymagane jest
wypełnienie poufnego sprawozdania finansowego. Jeśli informacje w ankiecie finansowej nie
będą wystarczające, Towarzystwo może poprosić o dostarczenie innych dokumentów
finansowych (np. rocznych zeznań podatkowych PIT).
Gdy łączna suma ubezpieczenia w dotychczasowych polisach i nowych wnioskach przekracza
500 000 zł, zeznania podatkowe PIT z dwóch ostatnich lat są obligatoryjne. Dodatkowo
wymagane mogą być takie dokumenty jak:
 zaświadczenie o wysokości zarobków z zakładu pracy ,
 potwierdzenie udzielenia kredytu przez bank (w przypadku polis zawieranych pod
kredyt),
 wpis do rejestru sądowego o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 bilans przedsiębiorstwa z dwóch ostatnich lat,
 informacje o ilości zatrudnionych pracowników, przewidywanych obrotach i
rynkach zbytu przedsiębiorstw.
Czynniki medyczne:





wiek, płeć
waga, wzrost
choroby przebyte oraz obecnie leczone (deklaracja medyczna we wniosku)
wywiad rodzinny (obciążenia dziedziczne)
stosowanie używek (nikotyna, alkohol, inne)
Ankieta medyczna zawarta we wniosku stanowi podstawę do przeprowadzenia wstępnej
analizy medycznego ryzyka ubezpieczeniowego. Z tego względu, wypełniając wniosek,
należy szczegółowo wpisać informacje o przebytych oraz leczonych obecnie chorobach,
uwzględniając między innymi: rozpoznanie, przebieg choroby, stosowane leczenie.
Dołączenie do wniosku kopii dokumentacji medycznej oraz wyników badań będących w
posiadaniu klienta ułatwia i przyspiesza podjęcie decyzji o ubezpieczeniu.
Zakres badań medycznych obowiązujący agentów przy kierowaniu klientów na badania
lekarskie (w zależności od wieku i sumy ubezpieczenia) pozostaje niezmieniony.
Pragniemy zaznaczyć, że w każdym przypadku decyzję o wykonaniu dodatkowych
badań podejmuje wyłącznie Dział Oceny Ryzyka Ubezpieczeniowego.
PRZYKŁADY DECYZJI UNDERWRITINGU
Zaznaczamy, że poniższe decyzje mają jedynie charakter przykładowy. W zależności od sytuacji
mogą pojawić się odstępstwa od podanych teoretycznych reguł. Poszczególne przypadki rozpatrywane
są indywidualnie, ocena uwzględnia szereg czynników takich jak: wiek ubezpieczonego, płeć,
wywiad rodzinny, przebieg danej choroby, sposób leczenia, powikłania, itp.
Po przeprowadzeniu dokładnej analizy wszystkich informacji podejmowana jest ostateczna
decyzja dotycząca warunków ubezpieczenia.
Jednostka
chorobowa
Nadciśnienie tętnicze
Informacje istotne przy ocenie
ryzyka ubezpieczeniowego
- wartości ciśnienia tętniczego krwi
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta
Możliwości decyzji Underwritingu
Warunki
umowy
NP
US
NW
głównej
Std
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
T
Zm
N
N
T
Zm
N
N
N
T
Zm
N
T
Zm
N
T
N
T
T
Zm
N
T
N
T
Zm
N
N
N
T
Zm
N
Choroba niedokrwienna
serca
Zawał mięśnia sercowego
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
Zaburzenia rytmu serca
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta (m.in. EKG)
- relacja wzrostu i wagi Klienta
(wskaźnik BMI)
Std
Zmiana
warunków
Std
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
Std
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
Otyłość
Cukrzyca
Hipercholesterolemia
Astma
Alergia
Choroba obturacyjna płuc
Gruźlica
Choroby tarczycy
Nadczynność tarczycy
Niedoczynność tarczycy
Zapalenie wątroby
(żółtaczka)
Stłuszczenie wątroby
Marskość wątroby
Kamica nerkowa
Inne choroby nerek
Odmiedniczkowe/
- typ cukrzycy (I,II)
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań Klienta (m.in. poziom
cholesterolu całkowitego, frakcji HDL,
LDL, poziom trójglicerydów)
Std
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
T
Zm
N
N
T
Zm
N
- objawy
- częstotliwość ataków
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań, które wykonywał Klient
(m.in. spirometria)
- dokumentacja z leczenia
(choroba przebyta w przeszłości,
całkowicie wyleczona)
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta (m.in. poziomy hormonów
tarczycy: TSH, T3, T4, USG tarczycy)
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta
Std
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
T
Zm
N
T
N
T
Zm
N
Std
T
T
T
Std
Zmiana
warunków
T
Zm
N
T
N
T
Std
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
T
Zm
N
T
N
T
Zm
N
Std
Zmiana
warunków
T
Zm
N
T
N
T
Std
Zmiana
T
Zm
T
N
T
Zm
- częstotliwość ataków kamicy
- dokumentacja z leczenia
- ostatnio wykonywane badanie moczu
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Kłębkowe zapalenie nerek
Klienta
Jednostka chorobowa
Choroba wrzodowa
żołądka, dwunastnicy
Informacje
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań, które Klient wykonywał
Zapalenie trzustki
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta
warunków
Odrzucenie
wniosku
Umowa gł.
Std
Zmiana
warunków
Std
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
N
NP
T
Zm
N
N
US
NW
T
N
T
T
Zm
N
N
T
Zm
N
Choroby jelit
Zespół jelita drażliwego
Wrzodziejące zapalenie
jelita grubego
Choroba Crohna
Choroby gruczołu prostaty
Zapalenie prostaty
Nowotwór prostaty
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta
Std
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
T
Zm
N
N
T
Zm
N
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta (m.in. badanie histopatologiczne,
jeżeli było wykonywane)
Std
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
T
Zm
N
T
N
T
Zm
N
Choroby kobiece
Łagodne zmiany w obrębie
sutka (mastopatia)
nadżerki, polipy
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań, które Klientka
wykonywała (w tym wyniki badań
histopatologicznych, USG)
Std
Zmiana
warunków
T
Zm
N
T
N
T
Ciąża
Nowotwory
- karta przebiegu ciąży
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta (w tym wyniki badań
histopatologicznych)
Std
Std
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
T
N
T
T
Zm
N
T
N
T
Zm
N
- typ padaczki (grand, petit mal)
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta
Std
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
Zm
N
N
T
Zm
N
- dokumentacja z leczenia
- przebieg choroby (objawy)
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
N
N
Zm
N
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
Zm
N
N
T
Zm
N
Depresja
Nerwica
Inne choroby psychiczne
- dokumentacja z leczenia
- przebieg choroby (objawy)
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta
Std
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
T
Zm
N
T
N
T
Zm
N
Nadużywanie alkoholu
Choroba alkoholowa
- dokumentacja z leczenia
- okres trwania abstynencji
- wyniki badań, które Klient wykonywał
Zm
N
N
Zm
N
Uzależnienie od środków
odurzających
Narkomania
- przebieg leczenia (detoksykacja)
- okres trwania abstynencji
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
Zm
N
N
Zm
N
Choroby narządu wzroku
Krótkowzroczność
Dalekowzroczność
Jaskra Zaćma
Zaburzenia słuchu
- moc szkieł korekcyjnych w dioptriach
- wyniki badań okulistycznych będących
w posiadaniu Klienta
Std
T
N
klauzula
T
N
klauzula
T
Zm
N
Std
T
Zm
N
N
T
Zm
N
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
N
N
T
Zm
N
Padaczka
Stwardnienie rozsiane
(SM)
Wylew krwi do mózgu
(udar niedokrwienny
mózgu)
Anemia
Białaczka
Ziarnica złośliwa –
- ostatnio wykonywany audiogram
- przebieg choroby
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
choroba Hodgkina
Klienta (m.in. morfologia, OB)
Jednostka chorobowa
Choroby skóry
Łuszczyca skóry
Opryszczka wargowa
Łupież
Tłuszczaki
Czerniak złośliwy
Zakażenie HIV
AIDS
Choroby kręgosłupa
Rwa kulszowa
Zmiany zwyrodnieniowe
Dyskopatia
Zesztywniające zapalenie
stawów kręgosłupa
Osteoporoza
Choroby stawów
Zmiany zwyrodnieniowe
stawów
Łuszczyca stawów
Reumatoidalne zapalenie
stawów
Przepukliny
brzuszna, pępkowa
Żylaki kończyn dolnych,
podudzia
Zakrzepowe zapalenie żył
Informacje
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta (w tym badania histopatologiczne,
jeżeli były wykonywane)
Umowa gł.
NP
US
NW
Std
Zmiana
warunków
Odrzucenie
wniosku
T
Zm
N
T
N
T
Zm
N
Std
Zmiana
warunków
T
Zm
N
klauzula
T
N
klauzula
T
Zm
N
Std
Zmiana
warunków
T
N
klauzula
T
N
klauzula
T
Zm
N
Std
T
T
T
Std
Zmiana
warunków
T
Zm
N
T
N
T
Odrzucenie
wniosku
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta
- wypełnienie ankiety: „Dolegliwości
kręgosłupa”
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta
- wypełnienie ankiety: „Dolegliwości
stawów”
- usunięta operacyjnie, bez dolegliwości,
wyleczona (dokumentacja)
- dokumentacja z leczenia
- wyniki badań będące w posiadaniu
Klienta
Objaśnienia symboli:
Std
T
Zm
N
klauzula
możliwość zaakceptowania standardowych warunków ubezpieczenia wnioskowanych przez klienta
możliwość zaakceptowania umowy dodatkowej na warunkach standardowych
możliwość zaakceptowania umowy dodatkowej na zmienionych warunkach
umowa dodatkowa nie może zostać zaakceptowana
zaakceptowanie umowy dodatkowej wraz z klauzulą wykluczającą
Download