Etyka prawnicza

advertisement
Etyka prawnicza
• Etyka - dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i
tworzeniem systemów myślowych, z których można
wyprowadzać zasady moralne. Celem etyki jest dochodzenie do
źródeł powstawania moralności, badanie efektów jakie
moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukanie
podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie których
dałoby się w racjonalny sposób tworzyć zbiory nakazów
moralnych.
Etyka prawnicza
• Etyka prawnicza, ukształtowała się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie jest
jedynym przedmiotem obowiązującym wszystkich studentów prawa, którego
zaliczenie warunkuje wejście do profesji prawnika. Prawnicy bowiem,
decydujący o losach najwyżej cenionych przez ludzi wartości — życiu, zdrowiu,
wolności, godności, bezpieczeństwie, dobrobycie — przede wszystkim sami
powinni się wyróżniać najwyższym poziomem moralności.
• „Wbrew owym marzeniom o prawnikach jako elicie moralnej — etokracji w
wielu przypadkach morale prawników sięga etycznego dna — poziomu, który
można by określić jako etoplebs.”  (Tokarczyk R., Etyka prawnicza, Lexis Nexis
Warszawa 2011 r. )
• W świadomości potocznej nazwy „etyka”, „etyka prawnicza” i „moralność”,
„moralność prawnicza” używane są często zamiennie jako synonimy. Gdy
jednak pozostajemy w kręgu nauki, należy pamiętać, że moralność obejmuje
ludzkie zachowania, motywy wyborów decyzji, zaś etyka jest refleksją nad nimi,
wyrażaną regulacjami i nauczaniem. Wszystkie sfery edukacji i praktyki
prawniczej nie są moralnie obojętne, lecz w wysokim stopniu przesycone
wartościami etycznymi — godności, honoru, autonomii, uczciwości, rzetelności,
bezstronności.
Przedmiot etyki prawniczej
1. Wieloznaczność etyki prawniczej - etyka zawodowa zakłada pozytywne standardy
dobrej pracy i krytykę złej praktyki zawodowej. Oprócz norm prawnych rządzi pracą
zawodową, daje kryteria jej oceny, zapobiega konfliktom i podlega ciągłemu
rozwojowi w miarę rozwoju życia społecznego.
2. Etyka osobista i zawodowa - filozofowie i literaci otwarcie ukazywali wątpliwy
status moralny zawodów prawniczych. Głęboki niepokój społeczny wynika z tego, że
prawnicy, mając poczucie sensu etyki prawniczej, nie przestrzegają jej, lekceważąc
moralną samo odpowiedzialność zawodową. Chodzi więc o to, aby równocześnie
moralnie być dobrym człowiekiem i dobrym prawnikiem, ale nie według
jednolitego, etycznego wzoru, lecz według wielu indywidualnych, sytuacyjnych
wzorów etycznych.
3. Etyka ról i norm - to, co najważniejsze dla właściwego rozumienia etyki
prawniczej, to podkreślenie, że działanie etyczne nie wyczerpuje się w zgodności z
kodeksami, lecz polega na rozwoju moralnych dróg osobistego życia, zespolonych
nierozłącznie z moralną zawodową praktyką prawniczą.
4. Odrębna dyscyplina naukowa - etyka prawnicza jako autonomiczna dyscyplina
naukowa jest refleksją filozoficzną nad moralnością praktyki ludzi uprawiających
zawody prawnicze - tworzących, stosujących prawo i nauczających go. Trwa
polemika między zwolennikami autonomii etyki prawniczej jako dyscypliny
naukowej a zwolennikami utrzymywania jej w obrębie etyki ogólnej.
Przedmiot etyki prawniczej
5. Regulacje etyki prawniczej – etyka prawnicza jako zespoły norm regulujących
etyki zawodowe prawników opiera się na różnych normach religijnych, obyczajowych,
moralnych i prawnych. Mają one charakter samo-regulacyjny (gdy są ustanowione
przez stowarzyszenia zawodowe prawników) albo regulacyjny (gdy tworzą je dla
prawników inne władze). Rozróżniamy formalne i nieformalne normy etyki
prawniczej.
6. Prawnicze kodeksy etyczne – dostarczają praktykom prawa zbioru norm
akceptowalnych zachowań moralnych. Do ich funkcji należą m.in.: precyzowanie
standardów moralnego postępowania prawników, kształtowanie wrażliwości moralnej
prawników i zapewnienie zawodowej dyscypliny.
7. Dyscyplina zawodowa prawników – samodyscyplina uchodzi za przesłankę
uzasadniającą zarówno profesjonalizm, jak i autonomię zawodów prawniczych.
Jednak na całym świecie mnożą się skargi na niedoskonałości pracy prawników,
selektywność wszczynania spraw dyscyplinarnych wobec prawników i wyjątkową
łagodność nakładanych na nich kar, gdy sprawy są przeprowadzone.
Zasady etyki prawniczej
• Relacje prawnik - klient – takie relacje powinny opierać się na całkowitej
lojalności prawnika wobec klienta i jego interesów. Realizując tę zasadę
w aspekcie negatywnym prawnik nie powinien podejmować się
reprezentowania klienta, gdyby to kłóciło się z jego interesami. W
pozytywnym aspekcie prawnik powinien być zdolny do realizacji tych
interesów dzięki swojemu profesjonalizmowi i kompetencjom. Relacje
prawnika z klientem opierają się na zasadzie powiernictwa - klient
powierza swoje interesy prawnikowi, jako osobie kompetentnej i
obdarzonej zaufaniem, na obustronnie uzgodnionych umową warunkach
• Zasada autonomii – autos, czyli sam, i nomos, czyli prawo. W połączeniu
sensu tych słów chodzi o jakąś samoregulację albo samodeterminację. Z
moralnego punktu widzenia prawnik powinien chronić autonomię
klienta, z czym jednak często kłóci się prawny punkt widzenia. Istnieją
koncepcje uzasadniające naruszenie autonomii klienta – paternalizm
łagodny i twardy.
Zasady etyki prawniczej
• Zasada kompetencji – podkreśla znaczenie dobrego przygotowania do
zawodu. W świetle tej zasady dobry prawnik łączy w sobie cechy dobrego
profesjonalisty z cechami moralnie dobrego człowieka. Kompetencje to
połączenie cech naturalnych, nabytych i otrzymanych przez prawnika. Cechy
naturalne są zróżnicowane tak, jak zróżnicowane są ludzkie osobowości,
charaktery, zdolności i możliwości. Pozwalają one jednak wyróżniać
„urodzonego prawnika” wśród innych prawników. Brak albo niedostatek
kompetencji prawników powoduje złą praktyka prawnicza (legal
malpractice) i może narażać ich klientów na różnorodne szkody.
• Zasada uczciwości – uczciwość według etyki prawniczej to trwała cecha
charakteru prawników, warunkująca ich moralne przywiązanie do szanowania
wartości etycznych. Rozróżniamy różne rodzaje uczciwości prawnika: wobec
jego zawodu, systemu prawnego, klienta, innego prawnika, sędziego czy w
życiu prywatnym.
Zasady etyki prawniczej
• Zasada poufności - podnosi poziom jakości pełnomocnictwa
prawnego, jak i pomaga właściwie osądzać sprawy. Udoskonala
relacje klientów z prawnikami ale również umożliwia
powstrzymywanie klientów przed niewłaściwymi zachowaniami.
Prawnik ma obowiązek dołożyć możliwych starań w celu
niedopuszczenia do ujawnienia lub wykorzystania poufnych
informacji lub tajemnic klienta z wyjątkiem ściśle określonych
przypadków.
• Zasada konfliktu interesów- Zasada generalna konfliktu
interesów głosi, że prawnik nie może reprezentować klienta, jeżeli
to będzie bezpośrednio niekorzystne dla innego klienta.
Zasady etyki prawniczej
• Zasada honorariów - które powinno mieścić się w granicach
rozsądku. W relacjach prawnika z klientem zakazane są
obustronne i jednostronne pożyczki oraz inne wspólne ich
transakcje, które zwykle naruszają zaufanie do „czystości”
moralnej i legalności ich relacji.
• Niewłaściwe zachowania - Amerykańskie Modelowe Zasady
Etyki Zawodowej definiują niewłaściwe zachowanie prawnika
np. pogwałcenie lub usiłowanie pogwałcenia zasad etyki
zawodowej, świadome pomaganie lub podżeganie innej osoby
do takich działań, zaangażowanie się w zachowanie
obejmujące nieuczciwość, oszustwo, wprowadzanie w błąd,
szykanowanie jakiejś osoby ze względu na płeć, rasę, wiek.
Etyka notariusza
• Notariusze jako osoby zaufania publicznego dokonują czynności
notarialnych, głównie sporządzają akty notarialne, czyli dokumenty
publiczne. Powagę owego urzędu od zawsze wspierał autorytet władzy
państwowej czy kościelnej. Władze te mianowały notariuszy a aktom
nadawały moc wiary publicznej. Widoczna jest więc powaga i ranga zawodu.
Na rozwój tego urzędu jak i etykę zawodową miały wpływ cztery kultury
prawne:
•
•
•
•
- prawa stanowionego,
-prawa chrześcijańskiego,
-common law,
-prawa Unii Europejskiej.
• Notariusze kultury prawa stanowionego (notariusze łacińscy) - na urząd
ten powoływał monarcha czy też papież. Taki model profesji notariusza
rozprzestrzenił się w krajach europejskich, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii.
• Również w kulturze prawa chrześcijańskiego , od początków Kościoła
istniał zawód notariusza, który obecnie należy do grupy uregulowanych
urzędów Kościoła.
• Notariusze kultury common law (notariusze publiczni)- sprawują urząd
administrowania pieczęcią i spełniania funkcji świadka. Uzyskanie
licencji takiego notariusza nie wymaga specjalnego przygotowania.
Należy pamiętać o fundamentalnych różnicach pomiędzy urzędem
notariusza kultury prawa stanowionego a notariuszem kultury common
law. W pierwszym modelu jego rola jest o wiele bardziej doniosła, są
wykształconymi prawnikami, notariat jest bardzo sformalizowany,
dokumenty notariusza mają moc dowodową, licencja jest przyznawana
na całe zawodowe życie , pod warunkiem, że nie naruszą poważnie norm
prawnych i etycznych.
• Etyka notariusza kształtowała się w długotrwałej tradycji tego
zawodu, osadzonego mocno w europejskiej kulturze prawnej,
będącej splotem wartości chrześcijańskich i świeckich. Od
kandydatów na to stanowisko wymaga się od zawsze wysokich
predyspozycji etycznych, ponieważ większość spośród nich w
średniowieczu wywodziła się ze stanu duchownego. W tym czasie
konieczne było otrzymanie poświadczenie od biskupa o życiu
cnotliwym i dobrej sławie. Od zawsze musi być to osoba zaufania
publicznego, o wysokiej postawie etycznej by móc zyskiwać szacunek
społeczny. Konieczne aby dokumenty sporządzane przez notariusza,
korzystające z domniemania prawdziwości o legalności były
sporządzane rzetelnie, bez oszustw, zgodnie z wolą stron.
• W Polsce obowiązuje Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza od 1998
roku. Notariusz jest obowiązany do złożenia ślubowania, gdzie mowa
jest o wypełnianiu zadań zgodnie z prawem, sumieniem, dochowując
tajemnicy zawodowej, kierować się zasadami honoru, godności,
uczciwości. Notariusz zobowiązuje się do odmowy wykonania
czynności w wypadku konfliktu między stronami , albo oczywistej
sprzeczności interesów. Warto pamiętać o odpowiedzialności
dyscyplinarnej, za przewinienia zawodowe albo uchybienie powadze
lub godności zawodu.
Etyka adwokata
• Nazwa „adwokat” pochodzi od łacińskiego słowa advocatus, a to z kolei
od łacińskiego advocatio, oznaczającego prośbę o pomoc prawną,
szczególnie obronę sądową. Udzielanie owej pomocy potrzebującym, już
od czasów początków prawa rzymskiego kształtowało odrębny,
samodzielny i wolny zawód adwokata.
• Dla etyki adwokata szczególnie skomplikowane, a przez to interesujące
są stosunki między adwokatem jako obrońcą i oskarżonym. Za
postępowanie sprzeczne z prawem, etyką adwokacką albo obyczajową
godnością zawodową adwokaci odpowiadają przed sądami
państwowymi i dyscyplinarnymi.
• Przedmiot etyki adwokata określony jest przede wszystkim
normami moralnymi obowiązującymi członków palestry w tych
przypadkach, w których normy prawne nie wskazują dla niego
wyraźnych norm postępowania. Znaczenie etyki adwokata wynika
głównie z dużego znaczenia społecznego zawodu adwokata.
Adwokat ma z jednej strony obowiązek wobec sądu polegający na
wymierzaniu sprawiedliwości opartej na odsłanianiu prawdziwości
rozpatrywanej sprawy, z drugiej zaś strony „święty obowiązek”
osiągania możliwie najkorzystniejszego dla klienta jej rozstrzygnięcia.
• Zasada niezależności: 1) samorządność; 2) demokratyczne wybory
samorządu i sądów dyscyplinarnych; 3) decydowanie o wpisie na
listę adwokatów przez samych adwokatów; 4) szkolenie adwokatów
przez samorząd adwokacki; 5) swoboda wykonywania zawodu; 6)
bezwzględne zachowywanie tajemnicy zawodowej. Do warunków
tych należy dodać immunitet adwokacki chroniący wolność słowa i
pisma podczas wykonywania zawodu adwokata w granicach prawa,
umiaru i oględności wypowiedzi, stwarzający możliwości pełnego i
nieskrępowanego świadczenia usług prawniczych, zwłaszcza obrony.
• Zasada kompetencji adwokata zakłada nie tylko posiadanie przez niego
odpowiednich kwalifikacji zawodowych, utrzymywanie sprawności
zawodowej, ale i stale ich podnoszenie. Adwokat powinien to czynić
według najlepszej woli, najwyższej wiedzy, z należytą uczciwością,
sumiennością, gorliwością, starannością, szybkością i rzeczowością.
• Zasada godności zawodu adwokata zaliczana jest we wszystkich
regulacjach etyki adwokata do zasad najważniejszych. Godność jako
wartość etyki zawodowej polega na wysokiej ocenie pracownika przez
opinię publiczną i obdarzaniu go przez nią wysokim zaufaniem.
• Zasada tajemnicy adwokackiej wynika z utrwalonego przekonania, że
jeśli nie zostanie zapewniona poufność, to nie może powstać zaufanie,
stanowiące podstawę stosunków klienta z adwokatem w każdej jego roli.
Adwokat może właściwie wykonywać swój zawód tylko wtedy, gdy klient
odsłania mu całą prawdę sprawy.
• W Polsce obowiązuje Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności
zawodu uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką. Zbiór
podkreśla obowiązek adwokata legalnego, moralnego i
godnego wykonywania zawodu, rozszerzany na jego
działalność pozazawodową i życie prywatne.
• Krytyka zawodu adwokata i skargi na jego niemoralne
zachowania przybierają bardzo różnorodne formy. Przewija się
przez nie wszakże główny i brutalny zarzut — adwokaci są
obojętni na prawdę, w etycznych i legalistycznych deklaracjach
przyjmowaną
przecież
za
fundament
wymiaru
sprawiedliwości. W najbardziej dosadnych sformułowaniach
adwokaci to sprzedajni kłamcy. Stare angielskie przysłowie
mówi: „Tak zimny jak miłosierdzie w sercu adwokata”, język
adwokata to nie tylko język człowieka „z niewyparzoną gębą”,
lecz również „język sprzedajny”, „język sprostytuowany".
• Dwie anegdoty amerykańskie na temat chciwości adwokatów:
„Dlaczego rekiny nie atakują adwokatów? Przez zawodową
uprzejmość"; „Jaka jest różnica między adwokatem a
wampirem? Wampir ssie krew tylko w nocy”.
Etyka komornika
• Przedmiot etyki komornika uwikłany jest w jeden z najbardziej ostrych i
drażliwych konfliktów, jakie przychodzi rozwiązywać prawu. Konflikt wynika z
braku dobrowolnego świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela tego, co
powinien on świadczyć. Brak dobrowolnego świadczenia uzasadnia sięganie po
prawne środki przymusu, którymi dysponuje komornik. Chodzi o to, aby
komornik przeprowadził egzekucję nie tylko legalnie, ale i zgodnie z normami
etycznymi. Etyka komornika troszczy się o moralny przebieg egzekucji
świadczeń. Podstawy etyki komornika tworzą powinności nie tylko
egzekwowania prawnych obowiązków wierzyciela i dłużnika, ale i poszanowania
ich uprawnień etycznych, jak i znalezienie złotego środka pomiędzy ich
uprawnieniami i interesami.
• Komornik działający legalnie i moralnie, poza wymuszaniem
realizacji przez dłużnika obowiązku spełnienia świadczenia,
powinien pamiętać również o poszanowaniu jego uprawnień
do humanitarności i prywatności. W równoważeniu
konfliktowych interesów, poglądy etyczne przyznają prymat
humanitarności. Według nich fundamentalne uprawnienie
każdego dłużnika do humanitarnego traktowania zawiera
określone istotne aspekty. Po pierwsze i przede wszystkim,
dłużnik, aż do końca jego życia, powinien mieć zabezpieczone
minimum środków egzystencji: dochodów i zabezpieczeń
pożywienia, mieszkania i niezbędnego jego wyposażenia. Po
drugie, humanitaryzm nakazuje utrzymywanie egzekucyjnego
przymusu w granicach uzasadnionej potrzeby. Po trzecie
wreszcie, godność ludzka zakłada uprawnienie dłużnika do
dyskretnego postępowania egzekucyjnego, ograniczającego do
minimum szkody dla jego społecznej pozycji.
• Komornik powinien kierować się zasadą proporcjonalności pomiędzy określonym celem
do osiągnięcia a stosowanymi do tego środkami. Powinien uzyskać tylko takie informacji
o majątku dłużnika, jakie są niezbędne do uzyskania świadczenia dla wierzyciela i nie
wykorzystywać tych informacji w innych celach. Przestrzegający zasady tajemnicy
zawodowej urzędnik egzekucyjny powinien być osobą zaufania publicznego o wysokiej
reputacji i profesjonalnej integralności.
• Krajowa Rada Komornicza uchwaliła Kodeks Etyki Zawodowej Komornika. Zobowiązany
jest on do przeprowadza czynności zgodnie z przepisami prawa i złożonym ślubowaniem,
przestrzegając praw człowieka i zasad etyki zawodowej. Kodeks mówi o zasadach etyki
zawodowej komornika i wzorcach godnych naśladowania, nie podając wszakże takich
wzorców. Zwraca się uwagę na wykonywania czynności zawodowych według najlepszej
woli i wiedzy, z należytą uczciwością i bezstronnością, rzetelnością i sprawnością;
rozszerzania wiedzy zawodowej, w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i
seminariach.
• Troska komornika o sprawność podejmowanych czynności egzekucyjnych powinna się
przejawiać poprzez: 1) przestrzeganie wyznaczonych terminów czynności i przyjmowanie
interesantów; 2) kontrolowanie przebiegu i wyników czynności; 3) dbanie o zachowanie
kultury miejsca pracy.
• Ważne miejsce w etyce komornika — zarówno pracującego, jak i byłego — zajmuje
zasada poszanowania tajemnicy zawodowej. Jej zakres obejmuje wszystko, o czym
dowiedział się w związku z prowadzeniem czynności — tak osobiście, jak i przez jego
pracowników.
• Wiele uwagi poświęcono w Kodeksie zakazowi korzystania przez komornika z reklamy
własnych usług. Korzystanie z takiej reklamy uznawane jest za przejaw nieuczciwej
konkurencji zawodowej.
Etyka sędziego
• Utrzymuje się dość rozpowszechnione przekonanie, że sędziowie są
obdarzani wyższym prestiżem niż przedstawiciele innych zawodów
prawniczych i dlatego podlegają wyższym standardom etycznym. Do
najczęściej występujących wartości ujmowanych w kodeksach etyki
sędziego w formie jej zasad należą: przyzwoitość, niezawisłość,
integralność, bezstronność, równość, kompetencje, pilność, wnikliwość,
odpowiedzialność. Postępowania w sprawach naruszenia norm etyki
sędziego są zwykłe kontrolowane przez komisje stowarzyszeń zawodowych
sędziów, państwowe komisje sądownictwa czy też komisje szerzej
pojmowanych organów wymiaru sprawiedliwości. Rozpatrują one skargi na
niewłaściwe moralnie zachowania sędziów
• W 2002 roku Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” uchwaliło i
przyjęło za obowiązujący Zbiór Zasad Postępowania Sędziów. Regulacja ta
składa się z obszernej preambuły i trzech części, zawierających zasady
ogólne postępowania sędziów, zasady pełnienia służby i zasady zachowania
sędziego poza służbą. Kluczową rolę przypisano bezstronności, powiązanej z
wiedzą, uczciwością, godnością, równym traktowaniem stron procesu,
bezinteresownością oraz kulturalnym i uprzejmym zachowaniem.
• W następnym, 2003 roku Krajowa Rada Sądownictwa uchwaliła Zbiór
Zasad Etyki Zawodowej Sędziów. Określa on zasady pełnienia służby i
zasady postępowania sędziego poza służbą. Do zasad pełnienia
służby zaliczamy: bezzwłoczne podejmowanie czynności,
niezawisłość i bezstronność, zrozumiałe motywowanie orzeczeń i
kulturalny przebieg postępowania sądowego. Natomiast do zasad
postępowania sędziego poza służbą należą: unikanie „nawet
pozorów nierespektowania porządku prawnego”, bezstronność i
bezinteresowność.
• Brak jest wyraźnego ujęcia odpowiedzialności moralnej sędziów w
polskiej
regulacji
Zbiór
zasad
postępowania
sędziów.
Odpowiedzialności tej nie lekceważy natomiast obowiązująca
również sędziów polskich Europejska Karta Statutu Sędziego i
Memorandum ją objaśniające.
• W Polsce odpowiedzialność moralna sędziów egzekwowana jest w
ramach ich odpowiedzialności dyscyplinarnej przed Sądem
Dyscyplinarnym jako sądem I instancji i Wyższym Sądem
Dyscyplinarnym jako sądem II instancji.
Etyka prokuratora
• Prokurator jest odpowiedzialny prawnie i moralnie w procesie karnym z
jednej strony za utrzymywanie przekonania o winie oskarżonego, z
drugiej zaś strony — za niedopuszczenie do oskarżenia, skazania,
ukarania osoby niewinnej. Jego status „prawnika bez klienta” sprawia
często, że ciąży na nim presja polityczna.
• Do zasad etyki prokuratorskiej zaliczamy: niezależność, hierarchiczność,
integralność, bezstronność i poufność.
• Rola prokuratora to występowanie w procesie karnym przeciwko
przestępcy. Moralnie uzasadnione oskarżenie to nie tylko stwierdzanie
winy przestępcy, ale również na tyle jej dostateczne uzasadnianie, aby
mogło doprowadzić do jego skazania. Wszystko to opiera się na
ogromnej, dyskrecjonalnej władzy prokuratora, przesądzającej, niekiedy
w decydującym stopniu, o życiu lub nawet śmierci oskarżonego.
• Przykładem regulacji etyki prokuratora jest Zbiór Zasad Etycznych
Prokuratora, uchwalony z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej. Zbiór ten za zasady ogólne
przyjmuje: niezależność, obiektywizm, sprawiedliwość, kompetencje i
zgodność ze standardami Unii Europejskiej. Wartości związane z
wykonywaniem zawodu to: godność, honor, sumienność, rzetelność,
konsekwencja, sprawność, bezstronność, poufność, ochrona praw
człowieka i unikania jakiejkolwiek dyskryminacji. Relacjom służbowym
powinna przyświecać zasada wzajemnego szacunku przełożonych i
podwładnych, ale unikanie zarówno serwilizmu , jak i arogancji.
• Drugim ważnym aktem jest Zbór Zasad Etyki Zawodowej Prokuratorów z
2012 r., uchwalony przez Krajową Radę Prokuratury. W tym Zbiorze
zasad podkreślono m.in., że prokurator przestrzega zasad obiektywizmu,
bezstronności i sprawiedliwości, a także dobrych obyczajów, ma na
uwadze prawa człowieka i podstawowe wolności, nie demonstruje
swoich poglądów politycznych, a z konstytucyjnej wolności słowa
korzysta oszczędnie.
• W ogólnych ujęciach odpowiedzialności moralnej prokuratora
podkreślany jest jego obowiązek służenia sprawiedliwości i słuszności, a
nie uprawnienie do wygrywania spraw.
Etyka radcy prawnego
• Wysokie wymagania moralne, podkreślane odrębnymi regulacjami prawnymi i
etycznymi, stawiane zawodowi radcy prawnego wynikają z jego przynależności
do grupy nielicznych zawodów zaufania publicznego. Trafna jest analogia zawodu
polskiego radcy prawnego z zawodem angielskiego solicitor, zaś zawodu
adwokata - z angielskim zawodem barrister. Zarówno jednak w Polsce, jak i w
Anglii rozróżnienie między tymi zawodami traci obecnie znaczenie na rzecz ich
pełnej unifikacji, obowiązującej już w regulacjach Unii Europejskiej. Mimo że
pozostają jeszcze w Polsce, i nawet Anglii, formalne różnice w statusie prawnym i
etycznym obu tych zawodów, faktycznie można by już było mówić o jednolitości
występujących w ich praktyce norm i zasad zarówno prawnych, jak i moralnych
• Ponieważ regulacje Unii Europejskiej nie wyodrębniają zawodu radcy prawnego,
jego status zawodowy utożsamiając ze statusem zawodu adwokata, to w
rezultacie tego etyka radcy prawnego jest tożsama z etyką adwokata Unii
Europejskiej — euroadwokata. Owa tożsamość regulacji etyki radcy prawnego i
adwokata nie oznacza jednak tożsamości zawodu radcy prawnego z zawodem
adwokata we wszystkich krajach należących i kandydujących do Unii Europejskiej.
• Polska regulacja to Kodeks etyki Radcy Prawnego (jako załącznik do uchwały
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 28.12.2010 r.)
• Za naruszenia etyki zawodu radca prawny odpowiada dyscyplinarnie.
Download